ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
 
Postul pentru care se organizează concursul este Medic veterinar debutant – personal civil contractual din cadrul Laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, al U.M. 02414 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt aplicarea procedurilor şi a normelor specifice  în domeniul inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în unităţile militare şi la agenţii economici care desfăşoară activităţi specifice în Ministerul Apărării Naţionale.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2019 ora 15.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius, secretar, tel.  0213176832.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul medicină veterinară;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
3. vechime în muncă: fără vechime;
4. vechime în specialitate: fără vechime;
5. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 04.09.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 04.09.2019.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 05.09.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 06.09.2019.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 01.10.2019, ora 11.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 02.10.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 03.10.2019, până la ora 10.00, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 04.10.2019.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 07.10.2019, ora 10.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.10.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 09.10.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 10.10.2019.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 11.10.2019.
Tematica de concurs:
 1. Controlul de laborator al cărnii;
 2. Controlul de laborator al preparatelor din carne;
 3. Controlul de laborator al conservelor de carne;
 4. Controlul de laborator al peştelui şi al altor vieţuitoare acvatice;
 5. Controlul laptelui;
 6. Controlul de laborator al produselor lactate;
 7. Controlul ouălor şi produselor din ouă;
 8. Zoonoze bacteriene: Antraxul, Bruceloza, Listerioza, Tuberculoza, Morva, Pesta, Salmonelozele, Shigeloza;
 9. Zoonoze de natură virală: Febra aftoasă, Gripa, Rabia (turbarea).
 10. Zoonoze de natură parazitară :
  1. Zoonoze produse de protozoare: Babeziozele, Giardioza, Toxoplasmoza.
  2. Zoonoze produse de trematode: Dicrocelioza, Fascioloza.
  3. Zoonoze produse de cestode: Hidatidoza, Teniaza şi Cisticercoza.
  4. Zoonoze produse de nematode: Ascaridoza, Anizakidoza, Toxocaroza, Trichineloza.
 11. Toxiinfecţii alimentare produse de Staphylococcus aureus;
 12. Toxiinfecţii alimentare produse de Salmonella;
 13. Toxiinfecţii alimentare produse de Escherichia coli din grupa EHEC;
 14. Aspecte generale privind toxiinfecţiile alimentare;
 15. Marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii prospete şi a produselor de origine animală destinate consumului uman;
 16. Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi nonanimală;
 17. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare;
 18. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 19. Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 20. Exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării.
Bibliografia de concurs:
1.   Igiena şi controlul produselor de origine animală – prof. univ. dr. Constantin Savu, prep. drd. Carmen Petcu, Editura Semne 2002;
 1. Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor – dr. Nicolae Ştefan, editura Fundaţiei „România de mâine” Bucureşti 2000;
 2. Toxiinfecţiile alimentare  - Dobre Bârzoi, Sergiu Meica şi Marian Neguţ, editura Diacon Coresi Bucureşti 1999;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 924 din 11.08.2015 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 976/ 16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul ANSVSA nr. 10 din 2008 privind aprobarea Normei sanitare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ANSVSA nr. 57 din 2010 pentru aprobarea aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/ sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ANSVSA nr. 111 din 2008 privind Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/ sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 74 din 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual  de „Economist debutant” în compartimentul monitorizare cheltuieli de personal şi fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de economist debutant, în compartimentul monitorizare cheltuieli de personal şi fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- întocmirea statelor de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului unității, a contravalorii normelor de hrană, compensaţiilor pentru chirie, a decontării transportului la şi de la familie, a contravalorii documnetelor militare de transport pentru concediu de odihnă, decontarea cheltuielilor de delegare şi transport pentru deplasări în interesul serviciului, decontarea serviciilor turistice şi alte drepturi băneşti;
-întocmirea şi transmiterea centralizată la nivelul Direcţiei medicale, la termenele stabilite a situaţiilor specifice domeniului salarizare, personal şi fiscalitate;
- întocmirea şi transmierea declaraţiilor cu contribuţiile obligatorii către bugetul de stat;
- întocmirea statelor de plată privind indemnizaţia de creştere a copilului şi  stimulentului de inserţie.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate;
 - copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "Admis" la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 30.08.2019, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare de licență în domeniul economic;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. fără vechime în specialitatea studiilor superioare universitare de licență absolvite, în domeniul economic;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 03.09.2019, ora 14.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 04.09.2019, până la ora 14.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 05.09.2019, ora 14.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
09.09.2019, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.09.2019, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  11.09.20190, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 12.09.2018, ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
13.09.2019, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 16.09.2018, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 17.09.2019 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 18.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 19.09.2019, ora 12.00.
 
         Tematica de concurs:
         1.Salarizarea personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „ SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”, „ APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” și „ ADMINISTRAŢIE”;
         2. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii;
         3. Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
         4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
         5. Condiții de acordare/încetare a compensației lunare pentru chirie;
         6. Aplicarea Codului muncii cu privire la contractul de muncă, timpul de muncă, timpul de odihnă, salarizarea, concedierea, demisia și preavizul;
         7. Acordarea indemnizației de delegare, alocației de cazare, detașare, transport, și cazare;
         8. Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv-propriu.
         9. Categorii de ordonatori de credite/Rolul și responsabilităţile ordonatorilor de credite.
 Bibliografie de concurs:
            1. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
         2. Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 - Republicată - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
         3. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
         4. Legea - cadru  nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
         5. Hotărârea de Guvern  nr. 250/08.05.1992 - Republicată - privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completarile ulterioare;
         6. Hotărârea de Guvern nr. 442/ 07.08.1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare;
         7. Hotărârea de Guvern  nr. 1867/22.12.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
         8. Hotărârea de Guvern nr. 153/29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completarile ulterioare;
         9. Hotărârea de Guvern nr. 714/2018/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
         10. Hotărârea de Guvern nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
         11. Ordonanța de Urgență nr. 119/31.08.1999 - Republicată - privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările și completarile ulterioare;
         12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
         13. Ordonanţa de Urgenţă   nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
         14. Ordonanța de Urgență nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completarile ulterioare;
         15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
         16. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 923/11.07.2014 – Republicat - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completarile ulterioare.
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN GRADE ŞI TREPTE IMEDIAT SUPERIOARE ALE PERSONALUI CIVIL
DIN UNITATEA MILITARĂ 02213 SEBEŞ
 
Rezultatele finale la examenul de  promovare în treapta muncitor calificat I
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Admis / Respins
1. SĂLIŞTEAN DANIEL 89 Admis
 
             COMISIA DE EXAMEN
          
PREŞEDINTE  Lt.col.
           Mărariu Doru.
MEMBRI Lt.col.
              Zară Claudiu
  P.c.c.
            Tomescu Sorin
SECRETAR P.c.c.
             Ţîmpea Maria
 
Rezultatele finale la examenul de  promovare în treapta muncitor calificat I
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Admis / Respins
1. VOINA MIRELA 87,83 Admis
 
               COMISIA DE EXAMEN
          
PREŞEDINTE Lt.col.
           Negru Ovidiu
MEMBRI Plt.maj.
              Trif Adina
  P.c.c.
            Tomescu Sorin
SECRETAR P.c.c.
            Ţîmpea Maria
            
Rezultatele finale la examenul de  promovare în treapta muncitor calificat II
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Admis / Respins
1. ANDREA IOAN 70 Admis
 
              
               COMISIA DE EXAMEN
 
PREŞEDINTE Lt.col.
           Moldovan Florin
MEMBRII Plt.adj.
              Răulea Andronic
  P.c.c.
            Tomescu Sorin
SECRETAR P.c.c.
             Ţîmpea Maria
 
            Candidaţii declaraţi admişi sunt promovaţi în gradele şi treptele profesionale imediat superioare începând cu data de 01.08.2019.


U.M. 02213  Sebeș

A N U N Ţ


privind organizarea examenului de promovare în trepte şi grade profesionale imediat superioare pentru personalul civil contractual din Unitatea Militară 02213 Sebeş
 
Unitatea Militară nr. 02213 Sebeş, organizează examen  pentru promovarea în trepte sau grade profesionale imediat superioare, pentru următoarele posturi:
 • Muncitor calificat tr.I  / Grupa întreţinere, conservare şi manipulare aparatură, instrumentar şi materiale sanitar-farmaceutice;
 • Muncitor calificat tr.I  / Grupa deservire;
 • Muncitor calificat  tr.II / Întreţinere clădiri şi instalaţii.
          
Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului: 26.07.2019, ora 10,00 la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Tipul probei de examen: probă scrisă.
Data limită de depunere a cererilor de participare: 18.07.2019, ora 1530 .
 
 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de examen sunt următoarele: 
 1. cererea de participare la examen a candidatului;
 2. adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în funcţia şi gradul sau treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;
 3. fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situaţia în care acesta nu este încadrat ca debutant;
 4. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;
 5. fişa postului persoanei care participă la examen.
 
Condiţiile necesare pentru participarea la examenul de promovare în trepte sau grade profesionale conform art. 6 alin.(3) din Ordinul ministrului apărării naţionale  nr. M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea „Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în ministerul apărării naţionale, precum şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale”.
 
      Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, astfel:
    a) să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat;
    b) să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin trei calificative la evaluarea performanţelor profesionale individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie de "foarte bine".
 
 
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Pentru examenul de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superioară – muncitor calificat tr.I/Grupa întreţinere, conservare şi manipulare aparatură, instrumentar şi materiale sanitar-farmaceutice
 
TEMATICA
 1. Reguli privind activităţile desfăşurate cu ocazia casării activelor fixe şi bunurilor materiale, altele decât fixe;
 2. Drepturi, obligaţii, reguli de disciplină, timpul de muncă, pedepse şi recompense ale personalului civil contractual dic cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 3. Principii, definiţii, obligaţii, răspunderi şi sancţiuni privind protecţia împotriva incendiilor;
 4. Principii, definiţii, obligaţii, răspunderi şi sancţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă ale angajaţilor;
 5. Principii, definiţii, obligaţii, răspunderi şi sancţiuni privind protecţia informaţiilor clasificate referitoare la personalul civil contractual din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
 
BIBLIOGRAFIA
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Norme de aplicare a Legii împotriva incendiilor nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/2015;
 • Norme de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 3019/2006 cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. 1425/2006;
 • PIC-1, Norme privind protecţia împotriva informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superioară –
muncitor calificat tr.I/Grupa Deservire
 
TEMATICA:
 1. Modalitatea distribuirii hranei;
 2. Modalitatea de păstrare a hranei preparate;
 3. Păstrarea probelor de mâncare;
 4. Igiena individuală a personalului care vine în contact cu produsele alimentare;
 5. Obligaţiile lucrătorului privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 6. Cunoaşterea regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual;
 7. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual;
 8. Timpul de muncă şi de odihnă;
 9. Controlul accesului;
 10. Multiplicarea documenetelor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIA
 • L-4/1/2008, Instrucţiuni privind hrănirea  în Ministerul Apărării pe timp de pace;
 • L-12/2002, Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 05.02.2003;
 • Norme de aplicare a legii împotriva incendiilor nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 53/2015;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Norme de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin H.G. 1425/2006;
 • PIC-1, Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
 
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superioară –
muncitor calificat tr.II/Întreţinere clădiri şi instalaţii
 
TEMATICA:
 1. Modalitatea de executare a reparaţiilor la faţade uşoare;
 2. executarea lucrărilor de înlocuire a pardoselilor;
 3. Materialele utilizate pentru realizarea tencuielilor;
 4. Modalităţi de executare a diferitelor tipuri de zugrăveli;
 5. Obligaţiile lucrătorului privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. Cunoaştarea regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual;
 7. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual;
 8. Tipul de muncă şi de odihnă;
 9. Controlul accesului;
 10. Multiplicarea documentelor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIA
 • Construcţii civile, industriale şi agricole, Constantin Peştişanu, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti-1981;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 05.02.2003;
 • Norme de aplicare a legii împotriva incendiilor nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 53/2015;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.117/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Norme de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 3019/2006 cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. 1425/2006;
 • PIC-1, Norme privind protecţia împotriva informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.


U.M. 02275 BĂLȚĂTEȘTI

ANUNȚ


BIBLIOGRAFIE
PENTRU INTERVIUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII
FUNCȚIEI DE CONSILIER JURIDIC ȘEF


1. Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr 346/2006, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
3. R.G. 1/2016, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul nr. M64/2013, pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare.
5. Ordinul nr. M75/2009, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
U.M 02464 BUCUREȘTI

A N U N Ţ

 
privind  organizarea examenului de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare la Unitatea Militară 02464 Bucureşti.
 
                   I. Unitatea Militară 02464 Bucureşti organizează examen de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare, a personalului civil contractual care îndeplinește  cumulativ condițiile de participare, corespunzătoare următoarelor posturi:
                  1. Inspector de specialitate gradul I, Biroul achiziții medicamente, Secția achiziții publice  din U.M. 02464 Bucureşti;
                  2. Muncitor calificat I în cadrul Atelierului mentenanță dispozitive medicale, Grupa verificare metrologică mijloace de măsurare  din Secția mentenanță și deservire a U.M. 02464 București.
                 II. Examenul  de promovare se desfășoară  astfel:          
                 1.  Pentru postul de Inspector de specialitate gradul I.
         - Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 10.06.2019, ora 1500.
         - proba scrisă: pe data de 18.06.2019, ora 1000, la sediul  U.M. 02464 București;
         - rezultatele probei scrise se afișează, pe data de 19.06.2019,  ora 1000;
         - eventualele contestații se pot depune, până la data de 20.06.2019, ora 1400;
         - rezultatul  contestațiilor se afișează, pe data de 21.06.2019, ora 1400;
         - rezultatul examenului de promovare se afișează, pe data de 24.06.2019, ora 1000.
               2. Pentru postul  de  Muncitor calificat I.
         -  Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 10.06.2019, ora 1500.
        - proba practică: pe data de 18.06.2019, ora 1000, la sediul U.M. 02464 București;
        - rezultatele probei practice se afișează, pe data de 19.06.2019,  ora 1000;
        - eventualele contestații se pot depune, până la data de 20.06.2019, ora 1400;
        - rezultatul  contestațiilor se afișează, pe data de 21.06.2019, ora 1400;
       - rezultatul examenului de promovare se afișează, pe data de 24.06.2019, ora 1000.
   * Rezultatele probelor de examinare şi ale eventualelor contestații, se publică pe pagina de internet a Direcției medicale şi la sediul Unității Militare 02464 București, în termenele  legale.
             III. Bibliografia:
              1.  Bibliografia pentru postul  de Inspector de specialitate gradul I.
          - Legea contabilității nr. 82/1991-republicată şi actualizată;
          - Legea finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
          - Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;
          - Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
              -  Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile;
         - Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
         - Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
         - Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard  ale Programului  anual  al  achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale;
          - Ordonanța de urgență nr. 45/2018 din 24 mai 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
             2. Bibliografia pentru postul  de Muncitor calificat I.
- Legea nr. 95/2006, privind  reforma  în domeniul  sănătăţii;
- Hotărârea Guvernului României nr. 2139/30.11.2004 pentru   aprobarea  Catalogului  privind  clasificarea şi duratele  normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în MO 46 ( p.I) /13.01.2005;
- Hotărârea Guvernului României nr. 911/11.08.2005 privind  stabilirea condiţiilor  de introducere  pe piaţă a dispozitivelor medicale, publicată în MO  785 (P.I)/30.08.2005, cu modificările și completările ulterioare;
   -Ordinul  ministrului apărării naționale nr. M 92/17.07.2002  pentru aprobarea ,,S.T.-2, Instrucţiuni privind  desfăşurarea  activităţii de supraveghere tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a activităţii de metrologie în armata României, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul  ministrului apărării naționale nr M 169/21.10.2005  pentru aprobarea,  Normelor  privind clasificarea şi duratele de  viaţă utilă ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul  ministrului apărării naţionale nr M 148/03.08.2007 pentru Fi. -11 Instrucţiuni privind  scoaterea din funcţiune, declasarea  şi casarea  activelor  fixe şi a bunurlor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul  ministrului  sănătății nr. 274/23.03.2006, privind  înregistrarea  dispozitivelor medicale şi a producătărilor de  dispozitive medicale, publicat în  mo 291 (p.I)/31.03.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății publice nr. 92/17.01.2007 privind  înregistrarea  dispozitivelor  medicale  publicat  în MO 70 ( P.I)/30.01.2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1662/27.09.2007 privind controlul  prin  verificarea
 periodică a dispozitivelor medicale puse în  funcţiune şi aflate în utilizare, publicat în MO 742 (P.I)/01.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.
         IV. Alte informaţii:
Cererile de participare, însoţite de fotocopiile actelor  de absolvire a studiilor corespunzătoare  cerinţelor  posturilor în care sunt încadraţi salariaţii, certificate pentru conformitate cu originalul, se depun în termenul limită stabilit la sediul Unităţii Militare  02464 Bucureşti, Str. Drumul Taberei, nr.7G, sector 6, persoana  de contact plt.adj. BĂDIC Neluța,  int. 132, secretar al comisiei de examinare.

UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ

cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer specialist în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică susţinută în data de 20.05.2019 pe baza Complexului sportiv al Statului Major al Forțelor Terestre, Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea postului militar vacant menţionat în titlul anunțului, după cum urmează:
 1. doamna doctor IONIȚĂ Flavia-Theodora.


UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea p.c.c. în treapta imediat superioară – Şofer I în Formaţia transport -

 
 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. VASILE GHEORGHE 100 Admis
 
În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 23.04.2019 ora 14.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Fotea Mirela

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidatul care participă la examenul organizat pentru încadrarea postului militar vacant de Ofițer specialist (grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”), în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113, tabelului nr. 1 şi notelor din Anexa nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, București, în data de 20.05.2019, între orele 13.30 - 15.30.
            În acest sens, doamna doctor Ioniță Flavia-Theodora, care candidează pentru postul menționat în titlul anunțului, va participa la acest test de aptitudini la data, locul și ora menționate anterior și va avea asupra sa echipamentul sportiv, adeverinţă medicală în care să se prevadă că este aptă pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului pregătirii fizică şi documentul de identitate (C.I./B.I.).

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind data la care urmează să se desfășoare probă scrisă cu cei care candidează la concursul organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer specialist (dentist) în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Proba scrisă a concursului organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer menționată în titlul anunțului se desfășoară în data de 15.04.2019, începând cu ora 09:00, la sediul Direcției medicale (U.M. 02439 București), str. Institutul Medico-Militar, nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti.
                Astfel, următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare vor participa la această probă, după cum urmează: Borodescu Georgiana Mădălina, Novac Iuliana, Pătrașcu Radu-Constantin, Pătrașcu Oana-Maria și Pătru Simona-Magdalena.

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

cu rezultatele obținute în urma examinării medicale a candidaților care participă la examenul organizat pentru încadrarea funcției vacante de execuție de Ofițer specialist în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            În urma efectuării examinării medicale, următorii candidați declarați “ADMIS” la testele de aptitudini desfășurate anterior pentru încadrarea acestei funcții, au fost declarați “APT” din punct de vedere medical și continuă concursul, după cum urmează:
 • doamna doctor Borodescu Georgiana Mădălina;
 • doamna doctor Novac Iuliana;
 • doamna doctor Pătrașcu Oana-Maria;
 • domnul doctor Pătrașcu Radu-Constantin;
 • doamna doctor Pătru Simona.

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidații care participă la examenul organizat pentru încadrarea funcției vacante de execuție de Ofițer specialist în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în data de 05.04.2019, începând cu ora 07.00, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” al Direcției medicale, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1, București.
            În acest sens, următorii candidați pentru încadrarea acestei funcții, vor avea asupra lor următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice și antecedente hederocolaterale, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale, astfel:
 • doamna doctor Pătrașcu Maria;
 • domnul doctor Pătrașcu Constantin;
 • doamna doctor Pătru Simona.


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică din data de 27.03.2019, desfăşurat la Complexul sportiv „STEAUA” Ghencea, pentru chemarea în activitate şi încadrarea funcţiei de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”, în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical, la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale;
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică următorii candidaţii au obţinut următoarele rezultate:
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele Rezultat teste eliminatorii aptitudini/ Obs.
 1.  
IONIŢĂ FLAVIA THEODORA RESPINS  
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ
cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică din data de 27.03.2019, desfăşurat la Complexul sportiv „STEAUA” Ghencea, pentru chemarea în activitate şi încadrarea funcţiei de Ofițer specialist (medic dentist, fără grad profesional) în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major medic la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale;
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică următorii candidaţii au obţinut următoarele rezultate:
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele Rezultat teste eliminatorii aptitudini/ Obs.
 1.  
BORODESCU GEORGIANA MĂDĂLINA ADMIS  
 1.  
MIHALAŞCU ROBERT LEONARD RESPINS  
 1.  
CĂMĂRĂŞESCU RALUCA RESPINS
(NEPREZENTAT)
 
 1.  
NOVAC IULIANA ADMIS  
 1.  
PĂTRAŞCU RADU CONSTANTIN ADMIS  
 1.  
PĂTRAŞCU OANA MARIA ADMIS  
 1.  
PĂTRU SIMONA MAGDALENA ADMIS  
 1.  
POP NINA ANDREEA RESPINS
(NEPREZENTAT)
 
 1.  
TURCU SILVIU IONUŢ NEPREZENTAT  
 UM 02414 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară a unui personal civil contractual
 
Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru treapta profesională şofer I din cadrul Formaţiei transport .
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 22.04.2019 ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la compartimentul personal din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 03.04.2019–10.04.2019.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :
Nr.
crt.
Actul normativ Obs.
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
3. Ordinul Şefului Statului Major al Apărării S.M.Ap. 79/ 2009 privind stabilirea zonelor de responsabilitate şi a modului de acţiune în cazul imobilizării autovehiculelor militare care se deplasează pe drumurile publice sau a unui accident rutier.
 
 
4. Ordinul nr. S.M.Ap. 42 din 23.05.2018 Ordinului Şefului Statului Major al Apărării pentru modificarea şi completarea Ordinului Şefului Statului Major al Apărării S.M.Ap. 79/ 2009 privind stabilirea zonelor de responsabilitate şi a modului de acţiune în cazul imobilizării autovehiculelor militare care se deplasează pe drumurile publice sau a unui accident rutier.  
5. Dispoziţia nr. SMG 8 din 07.02.2012 pentru aprobarea L – 11/ 1 vol. 1, Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de blindate, automobile şi tractoare din înzestrarea Armatei României.
 
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior din funcţia de economist gradul I, în funcţia de economist specialist gradul IA în biroul planificare, bugetare şi analiză economică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Muşat Gianina-Mihaela 90 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 25.03.2019 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
        COMISIA DE EXAMINARE:
        Preşedinte: căpitan Enache Corina;
        Membri:     plutonierul adjutant principal Sîrbu Marius;
                           funcţionarul public Brujan Laura;
         Secretar:    funcţionarul public Raiciu Geta.
                                                                                                                                                          

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
          Privind rezultatele finale obţinute de candidaţi la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică şi management în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din Secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
 
Nr. crt NUMELE/PRENUMELE CANDIDATULUI Notele obţinute REZULTAT
Proba scrisă Proba
practică
Proba de activitate profesională şi ştiinţifică
1 ENE Gianina Valentina 77,00 80,00 90,87 247,87
 
Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la sediul U.M 02439 București în termen de maximum două zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor, respectiv până la data de 20.03.2019, ora 1500. Comisia de solutionare a contestațiilor va răspunde în scris candidatului în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
Ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
1. SPIRIDON I. VIOLETA 7,40 ADMIS  
2. CONSTANTINESCU C. VALERICA 6,20 RESPINS  
 
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
TABEL

cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării testului scris organizat în data de 12.03.2019 în vederea încadrării funcţiei vacante prin chemare/rechemare în activitate de ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
 
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ Obs.
Ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
1. CONSTANTINESCU C. VALERICA 6,20  
2. SPIRIDON I. VIOLETA 7,40  
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind reeșalonarea Calendarului de desfăşurare al concursului organizat pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
 
Concursul se organizează potrivit prevederilor Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare (Instrucțiuni)
 
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Testul scris[1] 12.03.2019,
începând cu ora 12.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
(Str. Institutul Medico-Militar nr. 3 -5, sector 1, București)
2. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris[2] 12.03.2019,
intervalul orar 15.00 - 16.00
3. Afişarea rezultatelor la testul scris[3] 13.03.2019,
până la ora 16.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris[4] 14.03.2019,
intervalul orar 08.00 - 15.00
U.M. 02439 București,
prin cerere adresată preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor
5. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora[5] 15.03.2019,
până la ora 14.00
Comisia de soluţionare a contestaţiilor
6. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului și stabilirea ierarhiei candidaţilor la concurs[6] 15.03.2019,
până la ora 15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
(Str. Institutul Medico-Militar nr. 3 -5, sector 1, București)
 
 
 
[1] art. 7 lit. e) din Instrucțiuni
[2] art. 17 alin. (9) din Instrucțiuni
[3] art. 19 alin. (7) din Instrucțiuni
 
[4] art. 20 alin. (1) din Instrucțiuni
[5] art. 20 alin. (2) din Instrucțiuni
[6] art. 21 din Instrucțiuni


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind data și ora la care se desfășoară testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate (testul scris) cu cei care candidează pentru încadrarea funcției vacante de execuție de ofițer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
 
 
            Testul scris din cadrul concursului organizat pentru încadrarea funcției vacante de execuție de ofițer menționată în titlul anunțului se desfășoară în data de 12.03.2019, începând cu ora 12:00, la sediul Direcției medicale (U.M. 02439 București), str. Institutul Medico-Militar, nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti. La acest test scris participă următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare: doamna Constantinescu Valerica și doamna Spiridon Violeta.


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii care participă la concursul organizat pentru încadrarea postului Ofiţer specialist (medic dentist, fără deținerea vreunui grad profesional), în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major
la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113, tabelului nr. 1 şi notelor din anexa nr. 5 a „Regulamentului educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, în data de 27.03.2019, între orele 13.30 - 15.30.
            Candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv (adecvat sezonului) şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apţi pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).
Prin urmare, următoarele persoane vor participa la această activitate în data de 27.03.2019, după cum urmează: Borodescu Georgiana Mădălina, Cămărășescu Raluca, Mihalașcu Robert-Leonard, Novac Iuliana, Pătrașcu Radu-Constantin, Pătrașcu Oana-Maria, Pătru Simona-Magdalena, Pop Nina-Andreea și Turcu Silviu Ionuț.
Bază: faxul Direcției instrucție și doctrină nr. H-100/2019, înregistrat la Direcția medicală la nr. 2947/A 3280/2019.


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
cu rezultatele obținute la evaluarea nivelului de pregătire fizică și evaluarea psihologică de candidaţii care participă la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei vacante de execuție de Ofițer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
 
            După susținerea la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza a celor două probe de aptitudini eliminatorii, au fost declarați „ADMIS” următorii: Constantinescu Valerica și Spiridon Violeta. Domnul Mihai Bogdan a fost declarat „RESPINS” la evaluarea nivelului de pregătire fizică și nu va continua concursul, astfel cum este prevăzut în Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
            Având în vedere rezultatele obținute la acest test eliminatoriu , următorii candidați vor participa la testul scris care va avea loc la sediul Direcției medicale, astfel: Constantinescu Valerica și Spiridon Violeta.


UM 02439 BUCUREȘTI
TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OFIŢER SPECIALIST (INSPECTOR SANITAR VETERINAR) ÎN COMPARTIMENTUL INSPECŢIE SANITARĂ DE STAT ŞI SANITAR-VETERINARĂ DIN SECŢIA POLITICI DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ LA DIRECŢIA MEDICALĂ

 
 1. Controlul sanitar veterinar al cărnii şi organelor de suine.
 2. Controlul sanitar veterinar al cărnii şi organelor de pasăre.
 3. Controlul sanitar veterinar al stării de prospeţime a cărnii.
 4. Controlul sanitar veterinar al: preparatelor de carne, conservelor, peştelui şi icrelor, laptelui, produselor lactate acide, smântânii, untului şi margarinei, brânzeturilor, ouălor şi produselor din ouă.
 5. Metode şi tehnici microbiologice pentru controlul calităţii igienice a cărnii şi preparatelor din carne.
 6. Metode şi tehnici bacteriologice pentru controlul calităţii igienice a laptelui şi produselor lactate.
 7. Metode şi tehnici fizico-chimice pentru controlul calităţii igienice peştelui, ouălor şi mierii de albine.
 8. Zoonoze bacteriene: Antraxul, bruceloza, Tuberculoza, Listerioza, Morva, Pesta, Salmonelozele
 9. Zoonoze de natură virală: Rabia.
 10. Zoonoze de natură parazitară:
  • zoonoze produse de trematode: Dicrocelioza, Fascioloza.
  • zoonoze produse de cestode: Hidatidoza, Teniaza şi Cisticercoza.
  • zoonoze produse de nematode: Ascaridioza, Anizakidoza, Toxocaroza, Trichineloza.
 11. Aspecte generale privind toxiinfecţiile alimentare.
 12. Toxiinfecţii alimentare produse de STAPHZLOCOCUS AUREUS.
 13. Toxiinfecţii alimentare produse de SALMONELLA.
 14. Toxiinfecţii alimentare produse de ESCHERICHIA COLI.
 15. Toxiinfecţii alimentare produse de LISTERIA MONOCYTOGENES.
 16. Mâncarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi a produselor de origine animală destinate consumului uman.
 17. Autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origină animală.
 18. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 19. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare.
 20. Exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării Naţionale.
 
BIBLIOGRAFIE
 1. Igiena şi controlul alimentelor- Prof.univ.dr. Vasile Stănescu, Editura Fundaţiei „România de Mâine” Bucureşti 1998.
 2. Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor – Dr. Niocolae Ştefan, Editura Fundaţiei „România de Mâine” Bucureşti 2000.
 3. Toxiinfecţii alimentare – Dobre Bârzoi, Sergiu Meica, Marian Neguţ, Editura „Diacon Coresi” Bucureşti 1999.
 4. Regulamentul (C.E.) nr. 852 privind igiena produselor alimentare JO L139.
 5. H.G. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 6. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale M 74/2008 pentru aprobarea NOrmelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării.
 8. Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10 din 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman M. Of. Nr. 221 din 21 martie 2008.
 9. Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală M.Of. 462 din 6 iulie 2010.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din cadrul Unităţii militare 02439, din funcţia de economist gradul I în cadrul biroului planificare, bugetare şi analiză economică în funcţia de economist specialist gradul IA
 
         Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 22.03.2019, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional superior:  
          - Legea nr. 82/1991 din 24.12.1991 *** Republicată Legea contabilităţii , cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003*** Republicată Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006*** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea  nr. 203/ 2015 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Horărârea nr. 584 din 23 iunie 2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă  naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
         - Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.  
Subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale (ID 1230952)  
1. BADEA Ovidiu Dragoș 8,00 ADMIS    
 
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
Subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
1. Plt. adj. (rez.) SIMA Marius-Ion 8,40 ADMIS Media de absolvire a liceului: 7,15
2. OBREJA Petronela 8,40 RESPINS Media de absolvire a liceului: 6,53
3. Cap. III TUDOR Mircea-Mihail 7,60 RESPINS  
 
     Având în vedere faptul că plt. adj. (rez.) Sima Marius-Ion și Obreja Petronela au obținut aceeași notă, comisia i-a departajat pe cei doi candidați pe baza mediei generale de absolvire a studiilor obligatorii corespunzătoare specialității militare a funcției vacante, conform art. 19 alin. (6) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
            Funcția militară vacantă de subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale, care a fost scoasă la concurs, este prevăzută cu studii medii, fapt pentru care departajarea între cei doi candidați s-a făcut pe baza mediei generale de absolvire a liceului, astfel:
            - plt. adj. (rez.) SIMA Marius-Ion: media generală: 7,12 (rezultată din efectuarea mediei aritmetice între următoarele medii: media clasa a IX-a: 7,09, media clasa a X-a: 7,13, media clasa a XI-a: 7,25, media clasa a XII-a: 7,01);
            - OBREJA Petronela: media generală: 6,53 (rezultată din efectuarea mediei aritmetice între următoarele medii: media clasa a IX-a: 6,49, media clasa a X-a: 6,66, media clasa a XI-a: 6,50, media clasa a XII-a: 6,48).
           UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.  
Subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale (ID 1230951)  
1. Plt. (rez.) DIACONIȚĂ Dragoș-Gabriel 6,50 ADMIS    
2. BADEA Ovidiu Dragoș 4,50 RESPINS   4,50
 
UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ

 
cu rezultatele şi ierarhia finală a candidaţilor în urma desfăşurării
concursului/examenului din data de 27.02.2019 în vederea încadrării
funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
 
Nr. crt. Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidaţilor Nota acordată în urma susţinerii testului scris Contestaţie Notă finală
     Subofiţer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
1 Seric Cornel Nicoleta-Daniela 6,70 NU 6,70
2 Obreja Petru Petronela 5,80 NU 5,80
3 Pascu Alin Florin 5,20 NU 5,20
4 Neagu Gheorghe Mihai Dragoş 3,70 NU 3,70


UM 02439 BUCUREȘTI
TABEL

cu rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Gradul (după caz) numele şi prenumele candidatului*) NOTA OBŢINUTĂ Obs.
Subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
1. OBREJA PETRONELA 8,40  
2. Plt. adj. (rez.) SIMA MARIUS-ION 8,40  
3. Cap. III TUDOR MIRCEA-MIHAIL 7,60  
 
BAREMUL DE NOTARE
VARIANTA 1:
1. b)  
2. a) 14. a)
3. c) 15 c)
4. b) 16. a)
5. b) 17. c)
6. b) 18. a)
7. a) 19. a)
8. b) 20. a)
9. c) 21. c)
10. b) 22. c)
11. c) 23. b)
12. a) 24. a)
13. b) 25. b)
 
NOTĂ: Candidaţii pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afişării acestora, iar contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum este prevăzut la art. 12 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.


UM 02439 BUCUREȘTI
TABEL

cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării testului scris organizat în data de 27.02.2019 în vederea încadrării prin chemare/rechemare în activitate, a funcţiei vacante de execuție de subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale (ID 1230951)
 
Nr. lucrării Gradul (după caz), numele şi prenumele candidatului Notă acordată Obs.
1. Plt. (rz.) DIACONIȚĂ Dragoș-Gabriel 6,50  
2. BADEA Ovidiu Dragoș 4,50  
NOTĂ: Candidaţii pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afişării acestora, iar contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel cum este prevăzut la art. 12 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate desfăşurat în data de 27.02.2019
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
     Subofiţer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
1 Neagu Gheorghe Mihai Dragoş 3,70 RESPINS  
2 Obreja Petru Petronela 5,80 RESPINS  
3 Pascu Alin Florin 5,20 RESPINS  
4 Seric Cornel Nicoleta-Daniela 6,70 ADMIS  
Grilă de răspuns:
1. b 11. b 21. b
2. b 12. a 22. a
3. a 13. a 23. b
4. c 14. b 24. b
5. b 15. a 25. a
6. a 16. a 26. b
7. a 17. a 27. a
8. a 18. a 28. c
9. c 19. a 29. c
10. a 20. a 30. a
 
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
         Privind rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist în Biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale, la U.M. 02439 Bucureşti
 
Nr. crt NUMELE/PRENUMELE CANDIDATULUI Notele obţinute REZULTAT
Proba scrisă Proba
practică
Proba de activitate profesională şi ştiinţifică
1 IRINI Oana-Elena 33.75 - 91.92 RESPINS
2 RUSU Gheorghiță 40 - 68.60 RESPINS
3 VOICU Oana-Magdalena                 NEPREZENTAT     RESPINS
 
Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la sediul U.M 02439 București în termen de maximum două zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor, respectiv până la data de 01.03.2019, ora 15.00. Comisia de solutionare a contestațiilor va răspunde în scris candidatului în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei.    


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică şi a evaluării psihologice pentru candidaţii care participă la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de execuție de ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile „Regulamentului educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, iar evaluarea psihologică conform normelor în vigoare la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în data de 28.02.2019, începând cu ora 07.30.
            Candidații vor avea asupra lor următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), instrumente de scris, echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că este apt pentru susţinerea probelor sportive din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
În acest sens, următorii candidații declarați “ADMIS” la probele eliminatorii anterioare, vor participa la cele două probe (pregătirea fizică și evaluarea psihologică) la C.Z.S.O. Breaza în data de 28.02.2019, astfel: Constantinescu Valerica, Mihai Bogdan şi Spiridon Violeta.
NOTĂ: Nu se asigură cazare și masă.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind data la care se desfășoară testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate (testul scris) cu cei care candidează pentru încadrarea funcțiilor vacante de execuție de subofițer la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Testul scris din cadrul concursurilor organizate pentru încadrarea funcțiilor vacante de execuție de subofițer la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale se desfășoară în perioada 27 - 28.02.2019, zilnic începând cu ora 09:00, la sediul Direcției medicale (U.M. 02439 București), str. Institutul Medico-Militar, nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:
 1. În data de 27.02.2019, începând cu ora 09:00, se desfășoară testul scris pentru încadrarea funcției de subofiţer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major, la care participă următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare: domnul Neagu Dragoş, doamna Obreja Petronela, domnul Pascu Florin și doamna Seric Nicoleta-Daniela.
 2. În data de 27.02.2019, începând cu ora 09:00, se desfășoară testul scris pentru încadrarea funcției de subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale (ID 1230951), la care participă următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare: domnul Badea Ovidiu Dragoș și domnul Diaconiță Dragoș-Gabriel.
 3. În data de 28.02.2019, începând cu ora 09:00, se desfășoară testul scris pentru încadrarea funcției de subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale (ID 1230952), la care participă domnul Badea Ovidiu Dragoș.
 4. În data de 28.02.2019, începând cu ora 09:00, se desfășoară testul scris pentru încadrarea funcției de subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal, la care participă următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare: doamna Obreja Petronela, domnul Sima Marius Ion și domnul Tudor Mircea Mihail.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind data la care urmează să se desfășoare probă scrisă cu cei care candidează la concursul organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer specialist (farmacist cu drept de liiberă practică) în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Proba scrisă a concursului organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer menționată în titlul anunțului se desfășoară în data de 26.02.2019, începând cu ora 09:00, la sediul Direcției medicale (U.M. 02439 București), str. Institutul Medico-Militar, nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti.
                Astfel, următoarele persoane declarate „ADMIS” la probele anterioare vor participa la acest concurs, după cum urmează:
 1. doamna IRINI Oana-Elena;
 2. domnul RUSU Gheorghiță;
 3. doamna VOICU Oana-Magdalena.

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidatul care participă la examenul organizat pentru încadrarea postului militar vacant de Ofițer specialist (grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”), în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113, tabelului nr. 1 şi notelor din Anexa nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, București, în data de 27.03.2019, între orele 13.30 - 15.30.
            În acest sens, doamna doctor Ioniță Flavia-Theodora care candidează pentru postul menționat în titlul anunțului va participa la acest test de aptitudini la data, locul și ora menționate anterior și va avea asupra sa echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că este aptă pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului pregătirii fizică. De asemenea, aceasta vor avea asupra sa şi documentul de identitate (C.I./B.I.).

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea încadrării postului militar vacant de Ofițer specialist (medic dentist, fără grad profesional) în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major medic la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în perioada 13 - 14.02.2019 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă eliminatorie pentru încadrarea postului militar vacant de ofițer, menţionat în titlul anunțului, după cum urmează: Borodescu Georgiana Mădălina, Cămărășescu Raluca, Mihalașcu Robert-Leonard, Novac Iuliana, Pătrașcu Radu-Constantin, Pătrașcu Oana-Maria, Pătru Simona-Magdalena și Pop Nina-Andreea.
            Turcu Silviu-Ionuț a susținut această probă eliminatorie la data de 18.09.2018, fiind declarat „ADMIS”.
            Următorii candidați: Boancă Andi-Cristian, Dafina Laurențiu-Bogdan și Georgescu Alina-Mihaela nu s-au prezentat la această probă eliminatorie de aptitudini din cadrul preselecției, fapt pentru care aceștia nu mai pot continua concursul.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice a celor 9 candidați declarați „ADMIS” se va desfăşura la odată care va fi anunţată ulterior, prin aceleași mijloace de informare: pe site-ul Direcției medicale a M.Ap.N. și la punctul de control al Unității Militare 02439 București din strada Institutul Medico-Militar, nr. 3 - 5, sector 1, București.
 


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
cu rezultatele obținute la evaluarea nivelului de pregătire fizică și evaluarea psihologică de candidaţii care participă la concursurile organizate pentru încadrarea unor funcţii de execuție de Subofiţer specialist și Subofiţer de stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
            După susținerea la C.Z.S.O. Breaza a celor două probe de aptitudini eliminatorii, au fost declarați „ADMIS” următorii: Badea Ovidiu-Dragoș, Diaconiţă Dragoş-Gabriel și Pascu Alin-Florin. Au fost declarați „RESPINS” la evaluarea psihologică, următorii: Poșircă Diana-Veronica şi Stănilă Adrian (cei doi nu vor continua concursul). Următorii candidați au fost declarați “ADMIS” la sesiuni anterioare de evaluare conform documentelor prezentate în momentul înscrierii la concurs, astfel: Neagu Dragoş, Obreja Petronela, Seric Nicoleta-Daniela, Sima Marius Ion și Tudor Mircea Mihail.
            Având în vedere rezultatele, următorii candidați vor participa la testul scris care va avea loc la sediul Direcției medicale, astfel: Badea Ovidiu-Dragoș, Diaconiţă Dragoş-Gabriel, Neagu Dragoş, Obreja Petronela, Pascu Alin-Florin, Seric Nicoleta-Daniela, Sima Marius Ion și Tudor Mircea Mihail. Pentru faptul că sunt candidați care au optat în același timp pentru încadrarea a două funcții, concursurile se vor desfășura în 27 și 28.02.2019, iar Direcția medicală va reveni în timp util pentru informarea candidaților, prin aceleași mijloace de informare (site-ul Direcției medicale/ M.Ap.N. și punctul de control al unității), cu privire la data și ora la care se vor prezenta pentru susținerea testului scris.
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Șofer I,  în cadrul  Formației transport, Secția mentenanță și deservire
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj
Proba
practică
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1. ANGHILINA Daniel 75,00 75,00 84,66 78,22 Admis
2. BRĂTULESCU Valentin 65,00 85,00 80,00 76,66 Respins
3. BACIU Dumitru 75,00 59,00 76,33 70,11 Respins
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 28.02.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 18.02.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului pentru funcţiile de execuţie, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs Plt. Ștefan Bogdan, telefon 0762651157.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la perioada, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma etapei de selecție a dosarelor (după verificarea îndeplinirii condițiilor) pentru încadrarea postului militar vacant de ofiţer specialist (medic dentist, fără deținerea vreunui grad profesional), în biroul planificare și coordonare activități de instrucție și stat major din structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
            Testarea psihologică se va desfăşura în perioada 13 - 14.02.2019, începând cu orele 08.00 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală din subordinea Direcţiei generale management resurse umane, strada Iuliu Maniu, nr. 13 - 15, sector 6, Bucureşti (aflat în incinta Serviciului Muzicilor Militare), astfel:
 • în data de 13.02.2019, următorii candidați: Boancă Andi-Cristian, Borodescu Georgiana Mădălina, Cămărășescu Raluca, Dafina Laurențiu-Bogdan, Georgescu Alina-Mihaela și Mihalașcu Robert-Leonard;
 • în data de 14.02.2019, următorii candidați: Novac Iuliana, Pătrașcu Radu-Constantin, Pătrașcu Oana-Maria, Pătru Simona-Magdalena, Pop Nina-Andreea și Turcu Silviu-Ionuț.
            Personalul participant la activitatea de evaluare psihologică va avea asupra sa documentele de identitate (C.I./B.I.).
            Ulterior participării la activitatea mai susmenţionată, candidaţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatele obţinute pe care le vor prezenta persoanei responsabile din biroul resurse umane al Direcției medicale/Ministerul Apărării Naționale. Candidații care vor fi declarați “ADMIS” la această probă eliminatorie de aptitudini vor fi planificați la evaluarea nivelului pregătirii fizice la o dată care va fi anunțată ulterior, prin publicare pe site și afișare la punctul de control.
 
Şeful biroului resurse umane
Cpt.cdor
                Ciprian CHIŞANUNŢ
cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării funcției vacante de execuție de ofițer specialist (farmacist cu drept de liiberă practică) în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică susţinută în data de 31.01.2019 pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea postului militar vacant mai susmenţionat, după cum urmează:
 1. doamna IRINI Oana-Elena;
 2. domnul RUSU Gheorghiță;
            Doamna Voicu Oana-Magdalena a fost declarată “ADMIS” la evaluarea nivelului de pregătire fizică în data de 09.01.2019, potrivit documentului nr. H 67 din 10.01.2019 al Direcției instrucției și doctrină din Statul Major al Apărării, înregistrat la Direcția medicală la nr. A-379 din 14.01.2019, având în vedere faptul că aceasta participă la concursul organizat pentru încadrarea unei funcții de ofițer farmacist din cadrul altor unități sanitare.
 

UNITATEA MILITARĂ 02464
ANUNŢ
cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Șofer I,
din cadrul Formațiunii transport, Secția mentenanță și deservire
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1 ANGHILINA Daniel 84,66 ADMIS
2 BRĂTULESCU Valentin 80,00 ADMIS
3 BACIU Dumitru 76,33 ADMIS
 
 
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 11.02.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt. Ștefan Bogdan telefon: 0762651157).
 
 În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

UNITATEA MILITARĂ 02464
ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Inspector de specialitate gradul II ,  în cadrul  Biroului  marketing, Secția  achiziții publice
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1 MITROI Floriana 62,50 100,00 81,25 Admis
2 LUPU Marian-Dragoș 51,25 100,00 75,625 Respins
3 VÂJÂIAC Iulia 51,875 90,00 70,937 Respins
4 ANDRĂȘESCU Silvia neprezentat - - Respins
5 IONESCU Eduard neprezentat - - Respins
6 GEORGESCU Gabriel neprezentat - - Respins
7 MOISE Marcela neprezentat - - Respins

 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 22.02.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 12.02.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului pentru funcţiile de execuţie, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs Lt.col. Stăncuțu Cristian, telefon 0720017580.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
UNITATEA MILITARĂ 02464

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Referent IA ,  în cadrul  Biroului  recepție și evidență medicamente, Secția  recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1 DUMITRU Raluca-Mihaela 86,58 88,33 87,46 Admis
2 CRUCERU Valerică 93,24 61,00 77,12 Respins
3 TANISLAV Daniela 33,30 - - Respins
4 MĂNĂILĂ Iulică-Laurențiu neprezentat - - Respins
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 22.02.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 12.02.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului pentru funcţiile de execuţie, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 0731029095.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidatul care participă la examenul organizat pentru încadrarea funcției vacante de execuție de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea „Sănătate publică şi management”, în biroul învățământ, dezvoltare profesională și instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în data de 06.02.2019, începând cu ora 07.00, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” al Direcției medicale, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1, București.
            În acest sens, doamna doctor Ene Gianina-Valentina, candidată pentru încadrarea acestei funcții, va avea asupra sa următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice și antecedente hederocolaterale, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale.
02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidații care participă la concursul organizat pentru încadrarea funcției vacante de execuție de Ofițer specialist (farmacist cu drept de liberă practică) în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în perioada 11 - 12.02.2019, începând cu ora 07.00, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” al Direcției medicale, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1, București.
            Candidații care participă la concursul organizat de Direcția medicală a M.Ap.N. pentru încadrarea acestei funcții, vor avea asupra lor următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice și antecedentele hederocolaterale, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale.
            În acest sens, următorii candidați vor efectua examinarea medicală în perioada 11 - 12.02.2019, la CMDTA: Irini Oana-Elena și Rusu Gheorghiță.
02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică şi a evaluării psihologice pentru candidaţii care participă la concursurile organizate pentru încadrarea unor funcţii de execuție de Subofiţer specialist și Subofiţer de stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, iar evaluarea psihologică conform normelor în vigoare la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în data de 08.02.2019, începând cu ora 07.30.
            Candidații vor avea asupra lor următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), instrumente de scris, echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că este apt pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
În acest sens, următorii candidații declarați “ADMIS” la probele eliminatorii anterioare, vor participa la cele două probe (pregătirea fizică și evaluarea psihologică) la C.Z.S.O. Breaza în 08.02.2019, astfel: Badea Ovidiu-Dragoș, Diaconiţă Dragoş-Gabriel, Pascu Alin-Florin, Poșircă Diana-Veronica şi Stănilă Adrian.
NOTĂ: Nu se asigură cazare și masă.


02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind amânarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 32 și art. 33 lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale (Instrucţiunile), aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, cu modificările şi completările ulerioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13.10.2017, precum și contestațiile depuse de către domnul Mihai Bogdan, unul dintre cei trei candidați pentru încadrarea funcției menționată în titlul anunțului,
            Ordon amânarea desfășurării concursului pentru încadrarea funcţiei până la soluționarea celor două contestații depuse de către domnul Mihai Bogdan, pentru o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare. În conformitate cu rezultatele contestațiilor, concursul se va derula în continuare, cu decalarea graficului inițial al probelor din concurs sau vor deveni aplicabile prevederile art. 33 lit. b) din Instrucțiunile mai susmenționate.
 
Secretarul comisiei de concurs
Cpt.cdor
              Ciprian CHIȘ


UM 02464 BUCUREȘTI

ANUNŢ

cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate gradul II, Biroul marketing din Secția achiziţii publice
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1 MITROI Floriana 100,00 ADMIS
2 LUPU Marian-Dragoș 100,00 ADMIS
3 VÂJÂIAC Iulia 90,00 ADMIS
 
 
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 05.02.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (telefon: 0720017585).
 
 
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

                           cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Referent IA, în cadrul  Biroului  recepție și evidență medicamente, Secția  recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1 CRUCERU Valerică 61 ADMIS
2 DUMITRU Raluca-Mihaela 88,33 ADMIS
 
 
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 05.02.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 0731029095.
 
 
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei practice la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Șofer I
în cadrul  Formației transport, Secția mentenanță și deservire
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practică Menţiunea admis/respins
1 BRĂTULESCU Valentin 85,00 ADMIS
2 ANGHILINA Daniel 75,00 ADMIS
3 BACIU Dumitru 59,00 ADMIS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba interviului în data de 07.02.2019, începând cu ora 10.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidații nemulţumiți de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 05.02.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (Plt. Ștefan Bogdan telefon: 0762651157).
 
 
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior a unui personal civil contractual din U.M. 02439 Bucureşti din funcţia de consilier juridic debutant în funcţia de consilier juridic gradul II în biroul reglementare şi coordonare metodologică
la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Stroe Cristina -Teodora 90 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 01.02.2019 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
        COMISIA DE EXAMINARE:
        - Preşedinte - colonel Ionescu Carmen - consilier juridic şef la Direcţia medicală;
         - Membri:   - colonel Ciobanu Adriana – Mirela - consilier juridic şef la Direcţia informare şi relaţii publice;
                                - personal civil contractual Popescu Răzvan - consilier juridic la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
         - Secretar :   - funcţionar public Raiciu Geta - inspector superior la biroul resurse umane din Direcţia medicală.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea încadrării funcției vacante de ofiţer specialist (medic dentist, fără deținerea vreunui grad profesional), în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
            Următorii candidați pentru funcția militară mai susmenționată au fost declarați “ADMIS” în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie, astfel: Boancă Andi-Cristian, Borodescu Georgiana Mădălina, Cămărășescu Raluca, Dafina Laurențiu-Bogdan, Georgescu Alina-Mihaela, Mihalașcu Robert-Leonard, Novac Iuliana, Pătrașcu Radu-Constantin, Pătrașcu Oana-Maria, Pătru Simona-Magdalena, Pop Nina-Andreea, Turcu Silviu-Ionuț.
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei - Evaluarea psihologică - la o dată ce va fi anunţată ulterior prin anunţ pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare, după planificarea ce va fi efectuată de către structura de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III  în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Băduţ Nicoleta - Amalia 75 91 83 Admis
2. Buzatu Mioara -Loredana 100 55 77,5 Respins
3. Ciurevici Alina -Elena 21 - - Respins
4. Zamfir Alexandra -Mihaela Neprezentat
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de  15.02.2019, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea     Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 05.02.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare (28.02.2019) de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs f. p. Raiciu Geta.
UM 02439 BUCUREȘTI


A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” după selecția dosarelor în vederea participării la concursurile/examenele organizate pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de subofițer din structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în data de 31.01.2019, începând cu ora 07.00, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1, București.
            Candidaţii vor avea asupra lor următoarele: documentul de identitate (C.I./B.I.), fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale.
            În acest sens, următorii candidați vor efectua examinarea medicală: Constantinescu Valerica, Mihai Bogdan, Spiridon Violeta, Badea Ovidiu Dragoș, Poșircă Diana-Veronica, Stănilă Adrian, și Pascu Alin-Florin.

ANUNŢ
cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării a două posturi militare vacante de medic la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în data de 28.01.2019 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea posturilor militare vacante din structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale, menţionate mai jos, în dreptul fiecăreia, după cum urmează:
 1. pentru postul de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”, în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical: doamna doctor IONIȚĂ Flavia-Theodora;
 2. pentru postul de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea „Sănătate publică şi management”, în biroul învățământ, dezvoltare profesională și instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară: doamna doctor ENE Gianina-Valentina.A N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” și care au promovat testarea psihologică în vederea participării la concursurile organizate pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale, specificate mai jos:
 1. pentru postul de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”, în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical;
 2. pentru postul de Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea „Sănătate publică şi management”, în biroul învățământ, dezvoltare profesională și instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113, tabelului nr. 1 şi notelor anexei nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, București, în 31.01.2019, între orele 13.30 - 15.30.
            În acest sens, doamna doctor Ioniță Flavia-Theodora și doamna doctor Ene Gianina-Valentina, care candidează pentru posturile menționate în titlul anunțului, vor avea asupra lor echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apte pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului pregătirii fizică. De asemenea, acestea vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).

ANUNŢ
cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini pentru personalul înscris la concursul/examenul organizat în veferea încadrării unui post militar vacant de subofiţer în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire din Secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
            Bază legală: art.16, alin.(3) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/04.10.2017, pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”.
 
TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI
Nr.
crt.
Numele şi prenumele TESTE ELIMINATORII DE APTITUDINI Rezultat
final
Examinare medicală Evaluare psihologică Evaluare nivel pregătire fizică
1. ARMEANU ANDREIA LILIANA APT ADMIS ADMIS ADMIS
2. COMAN ALEXANDRINA DANIELA APT ADMIS RESPINS RESPINS
 
Preşedintele comisiei de concurs                                          Secretarul comisiei de concurs
Colonel                                                                                    Maior
             Dragoş HARALAMBIE                                                          Robert GANEA
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului de vacant de personal civil contractual de Referent IA,  în cadrul  Biroului  recepție și evidență medicamente, Secția  recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 CRUCERU Valerică 93,24 ADMIS
2 DUMITRU Raluca-Mihaela 86,58 ADMIS
3 TANISLAV Daniela 33,30 RESPINS
4 MĂNĂILĂ Iulică Laurențiu neprezentat RESPINS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba interviului în data de 01.02.2019, începând cu ora 12.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 30.01.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 0731029095.
 
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului de vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate, gradul II, Biroul marketing din Secția achiziţii publice
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 MITROI Floriana 62,50 ADMIS
2 VÂJÂIAC Iulia 51,875 ADMIS
3 LUPU Marian-Dragoș 51,25 ADMIS
4 ANDRĂȘESCU Silvia neprezentat RESPINS
5 IONESCU Eduard neprezentat RESPINS
6 MOISE Marcela neprezentat RESPINS
7 GEORGESCU Gabriel neprezentat RESPINS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba interviului în data de 01.02.2019, începând cu ora 08.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 30.01.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. STĂNCUȚU Cristian, telefon 0720017585.
 
 
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului de vacant de personal civil contractual de Șofer I ,  în cadrul  Formației transport, Secția mentenanță și deservire
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 BACIU Dumitru 75,00 ADMIS
2 ANGHILINA Daniel 75,00 ADMIS
3 BRĂTULESCU Valentin 65,00 ADMIS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 01.02.2019, începând cu ora 14.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 30.01.2019, ora 14.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt. Ștefan Bogdan, telefon 0762651157.
 
 
 
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III  în biroul coodonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. Băduţ Nicoleta - Amalia 91 Admis
2. Buzatu Mioara - Loredana 55 Admis
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2019 până la ora 11.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Preşedinte: maiorul Păcutrau Cătălin;
      Membri:     plutonierul adjutant Stan Florina;
                         personalul civil contractual Lungescu Gabriela;
      Secretar:     funcţionarul public Raiciu Geta.[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma etapei de selecție a dosarelor pentru încadrarea următoarelor posturi vacante de ofiţer medic din structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale, astfel:
 1. Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”, în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical
 2. Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea „Sănătate publică şi management”, în biroul învățământ, dezvoltare profesională și instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară
 
            Testarea psihologică se va desfăşura în data de 28.01.2019, începând cu orele 08.00 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală din subordinea Direcţiei generale management resurse umane, strada Iuliu Maniu, nr. 13 - 15, sector 6, Bucureşti (aflat în incinta Serviciului Muzicilor Militare).
            Personalul participant la activitatea de evaluare psihologică va avea asupra sa documentele de identitate (C.I./B.I.).
            Ulterior participării la activitatea mai susmenţionată, candidaţii vor fi notificaţi de către structura organizatoare cu privire la rezultatele obţinute pe care le vor prezenta persoanei responsabile din cadrul biroului resurse umane al Direcției medicale/M.Ap.N.
 
Şeful biroului resurse umane
Cpt.cdor
                Ciprian CHIŞ
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică,
administrare patrimoniu şi achiziţii
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
 
1.
Băduţ Nicoleta- Amalia 75 Admis
 
2.
Buzatu Mioara -Loredana 100 Admis
 
3.
Ciurevici Alina- Elena 21 Respins
 
4.
Zamfir Alexandra - Mihaela Neprezentat
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de  25.01.2019 ora 10.00.
Candidatii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 23.01.2019, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
      Preşedinte: maiorul Păcuraru Cătălin
      Membri:    plutonierul adjutant Stan Florina
                        personalul civil contractual Lungescu Gabriela
      Secretar:    funcţionarul public Raiciu Geta


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatul soluționării contestației cu privire la selecţia dosarului de examen  pentru încadrarea postului  vacant  de  Consilier juridic grd IA,
  în cadrul  microstructurii Juridic
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 GEORGESCU Gabriel Respins
 
nu îndeplinește vechimea în specialitatea studiilor cerute de post


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursurile/examenele organizate în vederea încadrării posturilor militare vacante de execuție de Ofițer și Subofiţer
la Direcția medicală și la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT DIRECȚIEI MEDICALE:
1. Pentru funcția vacantă de subofițer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale (prima funcție din statul de funcții al acestei microstructuri), au fost înregistrate următoarele rezultate privind dosarele depuse:
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. BADEA OVIDIU DRAGOȘ ADMIS  
2. DIACONIȚĂ DRAGOȘ-GABRIEL ADMIS  
 
 
2. Pentru funcția vacantă de subofițer specialist în Tura operativă MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale (a II-a funcție din statul de funcții al acestei microstructuri), au fost înregistrate următoarele rezultate privind dosarele depuse:
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. BADEA OVIDIU DRAGOȘ ADMIS  
 
 
3. Pentru funcția vacantă de subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal, au fost înregistrate următoarele rezultate privind dosarele depuse:
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. OBREJA PETRONELA ADMIS  
2. POȘIRCĂ DIANA-VERONICA ADMIS  
3. SIMA MARIUS ION ADMIS  
4. TUDOR MIRCEA MIHAIL ADMIS  
 
 
 
 
 
 
 
4. Pentru funcția vacantă de subofițer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major, au fost înregistrate următoarele rezultate privind dosarele depuse:
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. SERIC NICOLETA-DANIELA ADMIS  
2. PASCU FLORIN ADMIS  
3. ARSENE EDUARD-NICOLAE* RESPINS Vezi NOTĂ
4. NEAGU DRAGOŞ ADMIS  
5. STĂNILĂ ADRIAN ADMIS  
6. OBREJA PETRONELA ADMIS  
7. POŞIRCĂ DIANA-VERONICA ADMIS  
NOTĂ: Dosarul canditatului Arsene Eduard-Nicolae a fost declarat “RESPINS” pentru că nu îndeplineşte condiţia specifică pentru încadrarea postului „vechimea în muncă: 5 (cinci) ani”, astfel cum este prevăzut în anunţul privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de subofiţer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale, înregistrat cu numărul AR-1515 din 13.12.2018. Conform documentelor depuse la dosar de către Arsene Eduard-Nicolae, rezultă o vechime în muncă de 3 ani, 10 luni sau 12 zile din adeverinţe, şi respective 3 ani şi 9 luni din CV.
 
LA DIRECȚIA MEDICALĂ:
5. Pentru funcția vacantă de Ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la Direcția medicală, au fost înregistrate următoarele rezultate privind dosarele depuse:
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. CONSTANTINESCU VALERICA ADMIS  
2. MIHAI BOGDAN ADMIS  
3. SPIRIDON VIOLETA ADMIS  
 
 
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisiile nominalizate prin ordinele de zi pe unitate ale U.M. 02439 București (Direcţia medicală), vor susţine prima probă a preselecţiei - Examinarea medicală - la o dată care va fi anunţată ulterior (potrivit confirmării pe care o va comunica Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti, în raport de capacitatea de efectuare a controalelor medicale de către această unitate sanitară). Anunţul de participare la vizita medicală se face pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 21.01.2019, ora 15.00, conform art. 12 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (camera 41, etaj 2).

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării următoarelor posturi la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
1. Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea “Psihiatrie”, în biroul medicină operaţională, standardizare şi interoperabilitate NATO-UE din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical
2. Ofițer specialist, grad profesional - medic specialist, confirmat în specialitatea „Sănătate publică şi management”, în biroul învățământ, dezvoltare profesională și instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară
 
Nr.
crt.
Gradul, numele şi prenumele candidaților REZULTAT Obs.
Pentru postul menționat la nr. 1 în titlul anunțului
1. IONIȚĂ FLAVIA-THEODORA ADMIS  
Pentru postul menționat la nr. 2 în titlul anunțului
2. ENE GIANINA-VALENTINA ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei - Evaluarea psihologică - la o dată ce va fi anunţată ulterior prin anunţ pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare, după planificarea ce va fi efectuată la structura de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).
A N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii care participă la concursul/examenul organizat pentru încadrarea postului de ofițer specialist în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale (funcție de farmacist cu drept de liberă practică)
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113, tabelului nr. 1 şi notelor din anexa nr. 5 a „Regulamentului educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, în data de 31.01.2019, între orele 13.30 - 15.30.
            Candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv (adecvat sezonului) şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apţi pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).
În atenția: Dan Cristina, Irini Oana-Elena și Rusu Gheorghiță.
Doamna Voicu Oana-Magdalena a fost declarată “ADMIS” la evaluarea nivelului de pregătire fizică potrivit documentului trimis structurii noastre de către Direcția instrucție și doctrină/Statul Major al Apărării.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Șofer I ,  în cadrul  Formației transport,
Secția mentenanță și deservire


 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 BRĂTULESCU Valentin Admis -
2 BACIU Dumitru Admis -
3 ANGHILINA Daniel Admis
Prezentarea cazierului până la susținerea probei scrise
-
 
Candidații admiși vor susţine proba scrisă în data de 25.01.2019, începând cu ora 14.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidații nemulţumiți de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 18.01.2019, ora 14.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt. Ștefan Bogdan, telefon 0762651157.
 
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Referent IA,
  în cadrul  Biroului  recepție și evidență medicamente, Secția  recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 DUMITRU Raluca-Mihaela Admis
Prezentarea cazierului până la susținerea probei scrise
-
2 TANISLAV Daniela Admis -
3 MĂNĂILĂ Iulică-Laurențiu Admis
Prezentarea cazierului până la susținerea probei scrise
-
4 CRUCERU Valerică Admis -
 
Candidații admiși vor susţine proba scrisă în data de 25.01.2019, începând cu ora 12.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidații nemulţumiți de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 18.01.2019, ora 14.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 0731029095.
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Inspector de specialitate gradul II,
  în cadrul  Biroului  marketing, Secția achiziții publice
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 GEORGESCU Gabriel Admis -
2 MITROI Floriana Admis -
3 ANDRĂȘESCU Silvia Admis -
4 IONESCU Eduard Admis -
5 MOISE Marcela Admis -
6 LUPU Marian-Dragoș Admis -
7 VÂJÂIAC Iulia Admis -
 
Candidații admiși vor susţine proba scrisă în data de 25.01.2019, începând cu ora 08.30,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidații nemulţumiți de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 18.01.2019, ora 14.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. STĂNCUȚU Cristian, telefon 0720017585.
 

UUM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Consilier juridic grd IA,
  în cadrul  microstructurii Juridic
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 GEORGESCU Gabriel Respins
 
nu îndeplinește vechimea în specialitatea studiilor
 
Candidatul nemulţumit de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 18.01.2019, ora 14.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Stăncuțu Cristian, telefon 0720017585.
 


UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439 din funcţia de consilier juridic debutant în cadrul biroului reglementare şi coordonare metodologică în funcţia de consilier juridic gradul II
 
          Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 31.01.2019, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografie:  
 1. Ordinul MS. 68/2008 pentru aprobarea A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării;
 2. Ordinul nr. M. 75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541/04.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867/05.12.2003, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260/21.04.2010, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867/02.11.2017.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării postului militar vacant de ofițer specialist în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
(funcție de farmacist)
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în data de 14.01.2019 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea postului militar vacant mai susmenţionat, după cum urmează:
 1. doamna DAN Cristina;
 2. doamna IRINI Oana-Elena;
 3. domnul RUSU Gheorghiță;
            Doamna Voicu Oana-Magdalena a fost declarată “ADMIS” la evaluarea psihologică în data de 18.12.2018, potrivit documentului nr. A-1294 din 18.12.2018 al U.M. 02500 București, înregistrat la Direcția medicală la nr. 460/A 3280 din 11.01.2019 având în vedere faptul că aceasta participă la concursul organizat pentru încadrarea unei funcții militare de ofițer farmacist din cadrul Spitalului Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca al Direcției medicale.
 
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se va desfăşura la odată ce va fi anunţată ulterior, prin aceleași mijloace de informare.
 
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Referent de specialitate gradul III în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică,administrare patrimoniu şi achiziţii
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Băduţ Nicoleta- Amalia Admis  
2. Buzatu Mioara -Loredana Admis .
3. Ciurevici Alina- Elena Admis  
4. Zamfir Alexandra - Mihaela Admis  
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.01.2019, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 21.01.2019 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.01.2019 ora 10.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.
      Componenţa comisiei de examinare:
      Preşedinte:maior Păcuraru Cătălin;
      Membri:    plutonier adjutant Stan Florina;
                        personal civil contractual Lungescu Gabriela;
      Secretar:    funcţionar public Raiciu Geta.
 


UM 02439 BUCUREȘTI


A N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma etapei de selecție a dosarelor pentru încadrarea postului militar vacant de ofiţer (farmacist cu drept de liberă practică), în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale din structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
            Testarea psihologică se va desfăşura în data de 14.01.2019, începând cu orele 08.00 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală din subordinea Direcţiei generale management resurse umane, strada Iuliu Maniu, nr. 13 - 15, sector 6, Bucureşti (aflat în incinta Serviciului Muzicilor Militare).
            Personalul participant la activitatea de evaluare psihologică va avea asupra sa documentele de identitate (C.I./B.I.).
            Ulterior participării la activitatea mai susmenţionată, candidaţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatele obţinute pe care le vor prezenta persoanei responsabile din biroul resurse umane al Direcției medicale/Ministerul Apărării Naționale.
ANUNŢ
 
            Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016, cu modificările şi completările ulterioare, postul de ofiţer specialist (medic dentist, fără deținerea vreunui grad profesional), în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin. 2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
            a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
            b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
            d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
            e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
            f) certificatul de cazier judiciar;
            g) diploma de medic dentist, în copie**;
            h) certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor Dentiști), avizat pe anul în curs, în copie**;
            i) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
            j) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;
m) formular de bază - date personale - document tipizat*;
            n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
o) chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica și bibliografia de concurs sunt anexate prezentului anunț.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta (gradul maxim care se va acorda este de locotenent-colonel).
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/ rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/03.06.2016.
            Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
               a) evaluarea psihologică;
               b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
               c) examinarea medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală, cu aprobarea şefului Direcţiei generale management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior, în timp util, prin afișare pe site și la poartă.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1 Bucureşti, în perioada 07 - 21.01.2019 (ora 1500).
            Graficul/calendarul de desfășurare al concursului/examenului este anexat prezentului anunț.
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei medicale, tel. 021.319.60.08, interior 110.


Tematica și bibliografia pentru concursul de dentist
(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)
 
 1. Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală (1, pag. 6-16)
 2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională (1, pag. 19-34)
 3. Indicațiile extracției dentare (1, pag. 64-65)
 4. Contraindicații în extracția dentară (1, pag. 65-67)
 5. Extracția dentară cu separație interradiculară (1, pag. 81)
 6. Accidente și complicații ale extracției dentare (1, pag. 92-102)
 7. Tulburări asociate erupției  și / sau incluziei molarului de minte inferior (1, pag. 141-145)
 8. Odontectomia molarului de minte inferior (1, pag. 147-151)
 9. Tipuri de lambouri pentru rezecția apicală (1, pag. 176-179)
 10. Principii generale privind incizia și crearea lambourilor în rezecția apicală (1, pag. 180-181)
 11. Plastia șanțurilor periosoase (1, pag. 208-210)
 12. Extracția alveoloplastică (1, pag. 211-214)
 13. Principii generale de tratament în supurațiile oro-maxilo-faciale (1, pag. 245-247)
 14. Infecții periosoase (1, pag. 247-249)
 15. Supurații difuze (1, pag. 270-273)
 16. Infecțiile nespecifice ale oaselor maxilare (1, pag. 281-284)
 17. Comunicarea oro-sinuzală (1, pag. 303-308)
 18. Semne clinice comune fracturilor de mandibulă (1, pag. 322-323)
 19. Atitudinea față de dinții din focarul de fractură (1, pag. 346-347)
 20. Fracturi orizontale ale maxilarului (1, pag. 363-366)
 21. Semne clinice comune fracturilor de maxilar (1, pag. 369)
 22. Diagnosticul  fracturilor complexului zigomatic (1, pag. 381-382)
 23. Chistul dermoid (1, pag. 403-404)
 24. Chistul branhial (1, pag. 406-407)
 25. Ranula (1, pag. 412-414)
 26. Granulomul piogen (1, pag. 418-420)
 27. Granulomul periferic cu celule gigante (1, pag. 421-423)
 28. Papilomul (1, pag. 425-426)
 29. Keratochistul odontogen (1, pag. 452-456)
 30. Chistul folicular (1, pag. 456-458)
 31. Chisturi inflamatorii (1, pag. 466-471)
 32. Ameloblastomul (1, pag. 474-482)
 33. Tumorile maligne ale buzelor: particularități clinice, diagnostic diferențial, evoluție (1, pag. 585-587)
 34. Tumorile maligne ale părții orale ale limbii și ale planșeului oral (1, pag. 597-600)
 35. Tumorile maligne ale mucoasei gingivale (1, pag. 621-622)
 36. Tumorile maligne ale mandibulei: tumori maligne primare de origine mezenchimală, tumori maligne primare odontogene și tumori multifocale (1, pag. 628-631)
 37. Tumorile maligne ale maxilarului: forme anatomo-clinice (1, pag. 642-645)
 38. Luxația temporo-mandibulară: luxația anterioară (1, pag. 688-691)
 39. Anchiloza temporo-mandibulară (1, pag. 700-702)
 40. Litiaza glandei submandibulare (1, pag. 725-727)
 41. Tumori benigne ale glandelor salivare (1, pag. 744-749)
 42. Tratamentul tumorilor benigne parotidiene (1, pag. 761-763)
 43. Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilarului (1, pag. 793-794)
 44. Clasificarea despicăturilor de buză (1, pag. 828-831)
 45. Entități clinice asociate cu durere oro-maxilo-facială (1, pag. 916-922)
 46. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar (2, pag. 317-347, 350-369, 433-445)
 47. Anodonția (3, pag. 15-33)
 48. Dinții supranumerari (3, pag. 40-63)
 49. Incluzia dentară (3, pag. 73-90)
 50. Reincluzia dentară (3, pag. 107-117)
 51. Ectopia dentară (3, pag. 121-127)
 52. Diastema (3, pag. 133-140)
 53. Transpoziția dentară (3, pag. 149-154)
 54. Tratamentul cariei dentare (4, pag. 169-182, 296-302, 311-322)
 55. Etiopatogenia cariei dentare (4, pag. 52-61)
 56. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinților permanenți (5, pag. 68-93)
 57. Necroza și gangrena pulpară (5, pag. 94-102)
 58. Parodontite apicale acute și cronice (5, pag. 103-125)
 59. Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare (5, pag. 158-173, 198-202)
 60. Obturarea canalelor radiculare (5, pag. 214-238)
 61. Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice (5, pag. 249-260)
 62. Morfologia parodonțiului marginal (6, pag. 40-46)
 63. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 109-111, 137-155)
 64. Diagnosticul îmbolnăvirilor gingivo-parodontale (6, pag. 189-199)
 65. Forme clinice și simptomatologie în gingivite și parodontite marginale (6, pag. 221-245, 254-269, 274-278)
 66. Evoluție, prognostic și complicații ale parodontopatiilor (6, pag. 282-286)
 67. Tratamentul gingivitelor și parodontopatiilor marginale(6, pag. 288-292, 305-336, 342-360)
 68. Orientări terapeutice principale și scheme de tratament în gingivite și parodontite (6, pag. 465-477)
 69. Ocluzia dentară (7, pag. 25-76)
 70. Restaurări unidentare intracoronare (7, pag. 170-189)
 71. Restaurări extracoronare (7, pag. 190-198, 228-239)
 72. Elemente structurale ale punților dentare (7, pag. 451-463)
 73. Elemente structurale ale protezelor parțiale scheletate (8, pag. 116-152)
 74. Determinarea relațiilor intermaxilare în edentația totală (8, pag. 550-563)
 75. Noțiuni de dezvoltare a dintelui și a structurilor de suport (9, pag. 7-40)
 76. Particularitățile morfologice și de structură ale dinților temporari (9, pag. 117-148)
 77. Caria la dinții temporari: forme clinice și diagnostic, patologia pulpară și metode de tratament în inflamația pulpară (10, pag. 43-82, 99-119, 127-157)
 
Bibliografia:
 1. Bucur Al., Navarro Vila C., Lowry J., Acero, J. - Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol. 1 și 2, Editura Q Med Publishing, Bucuresti, 2009.
 2. Boboc, Gh. - Aparatul dentomaxilar. Formare și dezvoltare, Ed. Medicală, București, 1995.
 3.  Ionescu, E. - Anomaliile dentare, Editura Cartea Universitară, București, 2005
 4. Iliescu A., Gafar M. - Cariologie și odontoterapie restauratoare, Editura Medicală, București, 2006.
 5. Gafar M.,  Iliescu A. - Endodonția clinică și practică, Ediția a II-a, Editura Medicală, Bucuresti, 2007.
 6. Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A. S. - Parodontologie, Editura Viața Medicală Românească, București, 2009.
 7. Forna N.,(coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2011.
 8. Forna N.,(coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercuț V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T. - Protetică Dentară Vol. II, Editura Enciclopedică, București, 2011.
 9. Luca, R. -  Pedodonție, volumul 1, Editura Cerma, București, 2003
 10. Luca, R. - Pedodonție, volumul 2, Editura Cerma, București, 2003
 11. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Titlul XIII. Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

 


GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE
pentru încadrarea funcției militare de ofiţer specialist (medic dentist, fără deținerea vreunui grad profesional), în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
Nr. crt. Data/
Intervalul de timp
Activitatea Obs.
1 07 - 21.01.2019
(în intervalul orar 0900 - 1500)
Depunerea dosarelor de către candidaţi  
2 22 - 29.01.2019, ora 1500 Completarea dosarelor incomplete (dacă este cazul) și verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie de către o comisie numită prin ordinul de zi pe unitate  
3 30.01.2019, până la ora 15.00 Afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie  
4 31.01 - 01.02.2019, până la ora 15.00 Depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse  
5 04 - 05.02.2019 Soluţionarea contestaţiilor  
6 05.02.2019, până la ora 15.00 Afișarea rezultatului contestaţiilor depuse  
7 Începând cu data de 07.02.2019 Evaluare psihologică (după confirmarea oficială a structurii de specialitate)  
8 Începând cu data de 11.02.2019 Evaluare pregătire fizică (după confirmarea oficială a structurii de specialitate)  
9 Începând cu data de 13.02.2019 Examinare medicală (după confirmarea oficială a structurii de specialitate)  
10 Începând cu data de 15.02.2019 Restituirea, la cerere, a dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi “Inapt” şi/sau “Respins”  
  Începând cu data de 18.02.2019 Probă scrisă Conform comunicărilor structurilor de specialitate
  Începând cu data de 19.02.2019 Probă practică/clinică/interviul
11 Începând cu data de 20.02.2019 Afişarea rezultatelor finale  
12 În termen de 2 zile lucrătoare după comunicarea rezultatului concursului Depunerea contestaţiilor de către candidaţii nemulţumiţi de rezultat  
13 În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, de către comisia de soluționare a contestațiilor  
14 După comunicarea către candidați a rezultatelor finale ale concursului/examenului Întocmirea raportului adresat ministrului apărării naţionale (prin structura coordonatoare) privind chemarea în activitate în corpul ofiţerilor, acordarea gradului, confirmarea în armă și specialitate şi numirea în funcţia militară vacantă  
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
 PENTRU CONCURSUL DE OFIŢER FARMACIST (CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ) ÎN BIROUL COORDONARE FARMACEUTICĂ, APARATURĂ șI DISPOZITIVE MEDICALE DIN STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT DIRECTIEI MEDICALE
Preluate din TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018, de pe site-ul UMF Carol Davila
 
1. Farmacocinetica generală (1)
2. Farmacodinamie generală (1)
3. Farmacotoxicologie generală (1)
4. Chimioterapia antimicotică (2, 11)
5. Chimioterapice active în tricomoniază, giadrioză şi ameobiază (2, 11)
6. Antibiotice cu structură betalactamică (2, 11)
7. Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli şi polipeptide (2, 11)
8. Chimioterapice antibacteriene (2, 11)
9. Analgezice opioide (2, 11)
10. Analgezice antipiretice (2, 11)
11. Hipnotice şi tranchilizante (2, 11)
12. Antidepresive (2, 11)
13. Anticonvulsivante (2, 11)
14. Simpatomimetice şi simpatolitice (2)
15. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice (2)
16. Farmacoterapia bolilor inflamatorii şi reumatice (2, 11)
17. Antiacide, antiulceroase (2)
18. Antihipertensive (2, 11)
19. Antianginoase (2, 11)
20. Antialergice (2, 11)
21. Antiastmatice (2, 11)
22. Antitusive, expectorante (2, 11)
23. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice (2, 11)
24. Diuretice (2, 11)
25. Insulina şi antidiabetice de sinteză (2, 11)
26. Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice şi antiagregante plachetare (2, 11)
27. Hipolipemiante, antiosteoporotice (2, 11)
29. Hormoni sexuali şi hormoni tiroidieni (2)
39. Exercitarea profesiunii de farmacist (3)
40. Deontologia farmaceutică (4)
41. Regimul legal general al medicamentelor de uz uman (5)
42. Regimul legal special al medicamentelor psihotrope şi stupefiante (6, 7)
43. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciei (8, 9, 10)
 
Bibliografie:
1. Aurelia Nicoleta Cristea - Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 2009, (cu tiraj prelungit în 2011) (pag. 58-213; 214-290; 291-336);
2. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacţia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005 (pag 1059 - 1078; 1089 - 1095; 967 - 998; 998 - 1004, 1006 - 1030;1030 - 1058; 163 - 187;188 - 200; 36 - 67; 84 - 106; 121 - 131; 244 - 289; 289 - 314; 617 - 638; 723-749; 507 - 538; 425 - 459; 411 - 425; 639 - 660; 321 - 354; 354 - 366; 371 - 411; 477 - 496; 761 - 772; 591 - 616; 661 - 687);
3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titlul XIV - Exercitarea profesiunii de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006
4. Decizia Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României partea I nr. 490/2009
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVII/XVIII: Medicamentul, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vezi M.Of.nr.652 din 28 august 2015.
6. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 1095/2005
7. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, subsţantelor preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 18/2007
8. Legea nr. 266/2008 a farmaciei, republicată, Monitorul Oficial al României partea I nr. 448/2009, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 130/2010, Monitorul Oficial al României partea I nr. 890/2010.
9. Legea nr. 236/2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/15.06.2009.
10. Ordinul MS nr. 962/2009 Norme de aplicare a legii nr. 266/2008 republicată Monitorul
Oficial al României, Partea I.nr.538/03.08.2009.
11. Dobrescu D., Negreş S., Dobrescu L., McKinnon R. - Memomed 2016, ed. a 22 - a,
Editura Universitară, Bucureşti, 2016 (597-606; 590-593; 539-569; 536-539; 572-580; 587-590; 580-587; 593-596; 848-855; 856-868; 914-924; 925-939; 872-885; 765-766; 768-772; 773; 281-287; 270-280; 1030-1043; 992-1013; 1014-1029; 256-270; 288-295; 110-146; 179-217; 373-391; 151; 531-532; 820-834).
 

PROCES-VERBAL

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului militar vacant de
ofiter, farmacist cu drept de liberă practică în Biroul coordonare farmaceutică, aparatură şi dispozitive medicale la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
         
            În urma publicării anunţului în Viaţa medicală privind organizarea concursului/examenului pentru încadrarea postului militar mai susmenţionat, până la termenul limită de depunere a dosarelor, cinci persoane au depus dosare de concurs, astfel:
 1. Dan Cristina;
 2. Irini Oana Elena;
 3. Mihai Mircea Alexandru;
 4. Rusu Gheorghiţă;
 5. Voicu Oana Magdalena;
În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor şi studierii fiecărui document în parte, comisia a constatat că dosarele următorilor candidaţi îndeplinesc cerinţele legale pentru a fi admise la concurs, astfel: Dan Cristina, Irini Oana Elena, Rusu Gheorghiţă si Voicu Oana Magdalena.
Mihai Mircea Alexandru nu a depus la dosar următoarele documente:
 • formular de bază-date personale (anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare);
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs,
motiv pentru care dosarul acestui candidat a fost declarat respins.
UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Pentru rectificarea anunțului publicat în data de 28.12.2018
privind  bibliografia și tematica pentru  ocuparea postului  vacant de execuție de Consilier juridic gradul IA
din cadrul U.M. 02464 București
 
      II. Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului de Consilier juridic gradul IA:
I.BIBLIOGRAFIE:
- Constituţia României, republicată;
- Codul civil;
- Codul de procedură civilă;
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea  şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de  achiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,  cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 45/2018 din 24 mai 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea  profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 246/2006 pentru completarea Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. M75/2009 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea  legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
II.TEMATICA:
1. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC
-Principiile şi regulile fundamentale  ale exercitării profesiei de consilier juridic;
-Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic;
-Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic;
-Activitatea  profesională a consilierului juridic;
-Modalităţile de exercitare a profesiei de consilier juridic;
-Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă.
-Dreptul şi îndatoririle consilierului juridic.
-Răspunderea disciplinară  a consilierului juridic.
-Organizarea  profesiei de consilier juridic.
2. LEGEA 53/2003-CODUL MUNCII
- Specificul  dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiune şi obiect. Izvoarele  dreptului  muncii.
-Contractul individual de muncă Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă. Conţinut.
-Încheierea  contractului individual de muncă.
-Modificarea contractului individual de muncă.
-Suspendarea contractului individual de muncă.
-Încetarea contractului individual de muncă.
-Răspunderea disciplinară.
-Răspunderea  patrimonială.
-Salarizarea.Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
3.LEGEA 95/2006
-Titlul VII- Spitalele.
4. LEGEA NR. 46/2003 PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI
-Dreptul pacientului la informaţia medicală.
-Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.
-Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
-Sancţiuni.
-Norme de aplicare a Legii drepturilor  pacientului nr. 46/2003.
5. ACHIZIŢII PUBLICE
-Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.
-Reguli de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire.
-Reguli de publicitate și transparență.
-Licitaţia deschisă.
-Licitaţia restrânsă.
-Dialogul conpetitiv.
-Negocierea fără publicare prealabilă.
-Cererea de ofertă.
-Atribuirea contractului de achiziţie publică și încheierea acordurilor-cadru.
-Criterii de atribuire.
-Stabilirea ofertei câştigătoare.
-Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţiie publică / acordului cadru.
-Dosarul achiziţiei publice și raportul procedurii de atribuire.
6. LEGEA  CONTENCIOSULUI  ADMINISTRATIV
- Excepţia  de nelegalitate.
- Actele nesupuse controlului şi limitele controlului.
-Procedura de soluţionare a cererilor  în contenciosul administrativ: procedura prealabilă, obiectul acţiunii judiciare, instanţa competentă, termenul de introducere a acţiunii;
7. DREPTUL CIVIL
-Persoana juridică:Dispoziţii generale; Înfiinţarea persoanei juridice; Capacitatea civilă a persoanei juridice.
-Proprietatea publică: Dispoziţii generale; Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice.
-Despre obligaţii: Dispoziţii generale; Izvoarele  obligaţiilor; Contractul; Actul juridic unilateral; Faptul juridic licit; Răspunderea civilă.
- Prescripţia extinctivă, decăderea , calcului termenelor: Prescripţia extinctivă;
Dispoziţii generale;Termenul prescripţiei extinctive; Cursul prescripţiei extinctive; Împlinirea prescripţiei; Regimul general al termenelor de decădere; Calculul  termenelor.
8. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
-Competenţa după materie.
-Competenţa teritorială.
-Termenele.
-Chemarea în judecată.
-Întâmpinarea.
-Cererea reconvenţională.
-Administrarea dovezilor.
-Suspendarea  judecăţii.
-Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept.
-Contestaţia în anulare.
-Revizuirea.
-Executarea  hotârârilor judecătoreşti.
9. ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ  ŞI DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
-Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naţionale;
-Activitatea de consultanţă şi avizare juridică;
-Activitatea procesuală;
-Atribuţiile specifice ale consilierilor juridici;
-Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activităţii procesuale;
 
       NOTĂ:
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală la
 Direcția medicală
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei militare vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de ofiţer specialist (inspector sanitar veterinar) în compartimentul inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din secția politici de sănătate și asistență medicală.
Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţia militară vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
                  Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
Pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
- persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- sunt absolvenţi ai facultății de medicină veterinară;
- vechimea în muncă: 5 (cinci) ani;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 03 - 16.01.2019/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti
2. Selecţia dosarelor de concurs 17.01 - 18.01.2018/ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 18.01.2019/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 21.01.2019/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 23.01.2019/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 31.01.2019, ora 07.15,
în perioada
31.01 - 05.02.2019
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 06.02.2019, ora 07.15,
în perioada
 06.02- 08.02.2019
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 11.02.2019/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti
11. Testul scris 27.02.2019/
începând cu ora 12.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 27.02.2019/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 28.02.2019/
Până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 01.03.2019/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 04.03.2019,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 05.02.2019/
până la ora 15.30
 
Anexă: tematica şi bibliografia.
           
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 UM 02464 BUCUREȘTI

ANUNŢ

privind  organizarea concursurilor pentru  încadrarea posturi  vacante de execuție
 
    Posturile  vacante pentru care se organizează concurs sunt următoarele:
            -Consilier juridic gradul IA,  din microstructura Juridic;
            -Inspector de specialitate gradul II,  din cadrul  Biroului marketing, Secția achiziții publice;
            -Referent IA, în cadrul Biroului recepție și evidență medicamente, Secția recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente;
           -Șofer I, în cadrul Formației transport, Secției mentenanță și deservire.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor  de concurs pentru cele patru posturi,  sunt următoarele:
   ¨cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare 02464 Bucureşti; ¨curiculum vitae-model european; ¨certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea cerificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data  desfăşurării primei probe a concursului; ¨copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; ¨copii ale documentelor de studii*; ¨copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul  şi /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor; ¨adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată  cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;  ¨acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu aceste.
             ** Adeverinţa care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:15.01.2018, ora  15.00
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  P.c.c. Spirescu Alexandrina, secretar, telefon. 0720.017.585
 
                   Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
         5. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
         6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului  de  Inspector de specialitate gradul II, sunt:
1. absolvirea  cu diplomă de licență a studiilor superioare;
2.vechime în specialitatea  studiilor superioare: minim 3 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  17.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact Lt.col. Stăncuțu  Cristian, telefon: 0720.017.585
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 21.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.01.2019, ora 08.30;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 29.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  30.01.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar Lt.col. Stăncuțu  Cristian, telefon: 0720.017.585                                                                                                              
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 31.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   01.02.2019, ora  08.30;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 04.02.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 05.02.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar Lt.col. Stăncuțu Cristian, telefon: 0720.017.585
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 06.02.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 06.08.2018, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului  de Consilier juridic gradul IA, sunt:
1. absolvirea  cu diplomă de licență a studiilor superioare;
2.vechime în specialitatea  studiilor superioare: minim 6 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  17.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact Lt.col. Stăncuțu  Cristian, telefon: 0720.017.585
 Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 21.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.01.2019, ora 10.30;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 29.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  30.01.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar Lt.col. Stăncuțu  Cristian, telefon: 0720.017.585
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 31.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   01.02.2019, ora  10.30;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 04.02.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 05.02.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar Lt.col. Stăncuțu Cristian, telefon: 0720.017.585
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 06.02.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 07.02.2019, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului  de  Referent  IA, sunt:
1. absolvirea   studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat ;
2.vechime în specialitatea   6 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  17.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact P.c.c. Spirescu  Alexandrina, telefon: 0720.017.585
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 21.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.01.2019, ora 12.30;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 29.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  30.01.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon: 0720.017.585
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 31.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   01.02.2019, ora  12.30;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 04.02.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 05.02.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c. Spirescu Alexandrina telefon: 0720.017.585
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 06.02.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 06.08.2018, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului  de  Șofer I, sunt:
1. absolvirea   studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat ;
2.vechime ca șofer în activitate 3 ani;
3. permis de conducere categoriile B, C;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  17.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact P.c.c. Spirescu  Alexandrina, telefon:0720.017.585
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 21.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.01.2019, ora 14.30;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 29.01.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  30.01.2019, până la ora 15.30; persoana de contact secretar Plt. Ștefan Bogdan-Eugen, telefon: 0720.017.585.                                                                                                       
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 31.01.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   01.02.2019, ora  14.30;
              Rezultatul la proba practică se afişează în data de 04.02.2019, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul  probei practice se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  05.02.2019, până la ora 15.00; persoana de contact  secretar Spirescu Alexandrina, telefon: 0720.017.585.
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică  se afişează în data de 06.02.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
 
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   07.02.2019, ora  10.30;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.02.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 11.02.2019, până la ora 15.00; persoana de contact secretar P.c.c. Spirescu Alexandrina telefon: 0720.017.585.
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 12.02.2019 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 13.02.2019, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
 
       I.  Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate Gr. II:
Tematica
 1. Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
 2. Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;
 3. Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile:
 1. proces-verbal de recepţie (Cod 14-2-5)
 2. proces-verbal de recepţie provizorie (Cod 14-2-5/a)
 3. proces-verbal de punere în funcţiune (Cod 14-2-5/b)
 4. note de recepţie şi constatare de diferenţe (Cod 14-3-1A)
 5. aviz de însoţire a mărfii (Cod 14-3-6A)
 1.  Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:
 1. Obiect, scop şi principii Art. 1 – 3
 2. Praguri - Art. 7
 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei - Art. 9 – Art. 25
 4. Confidenţialitate - Art. 57
 5. Reguli de evitare a conflictului de interese - Art. 58 - Art. 63
 6. Reguli aplicabile comunicărilor- Art. 64 - Art. 67
 7. Procedurile de atribuire - Art. 68
 8. Acordul-cadru - Art. 114 - Art. 119
 9. Consultarea pieţei - Art. 139-140
 10. Criterii de atribuire - Art. 187-192
 11. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire - Art. 216-217
 12. Contravenţii şi sancţiuni - Art. 224-228
 1. Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. Dispoziţii generale şi organizatorice - Art. 2 – 3
 2. Etapele procesului de achiziţie publică - Art. 8 – 15
 3. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire - Art. 16-17
 4. Consultarea pieţei - Art. 18-19
 5. Stabilirea garanţiei de participare - Art. 35-38
 6. Stabilirea garanţiei de bună execuţie - Art. 39-42
 7. Achiziţia directă - Art. 43-46
 8. Reguli aplicabile comunicărilor - Art. 52 – 53
 9. Acordul-cadru - Art. 107 - Art. 111
 10. Dosarul achiziţiei - Art. 148
    7.Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard  ale Programului  anual  al  achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale.
      Bibliografia
 1. http://discuții.mfinanțe.ro/statistic/10Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr.I_ ec. pdf
 2. http://discuții.mfinanțe.ro/static/10/Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr I.pdf
 3. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
 4. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
 5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
 6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
 7. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
      II. Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului de Consilier juridic gradul IA:
I.BIBLIOGRAFIE:
-Constituţia României, republicată;
-Codul civil;
-Codul de procedură civilă;
-Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 346/2006 privind organizarea  şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
-Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare;
-Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de  achiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea  profesiei de consilier juridic;
-Ordinul nr. M75/2009 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea  legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale;
 
II.TEMATICA:
 1. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC
-Principiile şi regulile fundamentale  ale exercitării profesiei de consilier juridic;
-Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic;
-Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic;
-Activitatea  profesională a consilierului juridic;
-Modalităţile de exercitare a profesiei de consilier juridic;
-Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă.
-Dreptul şi îndatoririle consilierului juridic.
-Răspunderea disciplinară  a consilierului juridic.
-Organizarea  profesiei de consilier juridic.
2. LEGEA 53/2003-CODUL MUNCII
- Specificul  dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiune şi obiect. Izvoarele  dreptului  muncii.
-Contractul individual de muncă Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă. Conţinut.
-Încheierea  contractului individual de muncă.
-Modificarea contractului individual de muncă.
-Suspendarea contractului individual de muncă.
-Încetarea contractului individual de muncă.
-Răspunderea disciplinară.
-Răspunderea  patrimonială.
-Salarizarea.Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
3.LEGEA 95/2006
-Titlul VII- Spitalele.
4. LEGEA NR. 46/2003 PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI
-Dreptul pacientului la informaţia medicală.
-Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.
-Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
-Sancţiuni.
-Norme de aplicare a Legii drepturilor  pacientului nr. 46/2003.
5. ACHIZIŢII PUBLICE
-Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.
-Tipuri de contracte de achiziţie  publică.
-Reguli de participare la procedura de atribuire.
-Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate.
-Licitaţia deschisă.
-Licitaţia restrânsă.
-Dialogul conpetitiv.
-Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
-Cererea de ofertă.
-Atribuirea contractului de achiziţie publică.
-Criterii de atribuire a contractului de achiziţie  publică.
-Stabilirea ofertei câştigătoare.
-Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţiie publică.
-Dosarul achiziţiei publice.
6. LEGEA  CONTENCIOSULUI  ADMINISTRATIV
- Excepţia  de nelegalitate.
- Actele nesupuse controlului şi limitele controlului.
-Procedura de soluţionare a cererilor  în contenciosul administrativ: procedura prealabilă, obiectul acţiunii judiciare, instanţa competentă, termenul de introducere a acţiunii;
7. DREPTUL CIVIL
-Persoana juridică:Dispoziţii generale; Înfiinţarea persoanei juridice; Capacitatea civilă a persoanei juridice.
-Proprietatea publică: Dispoziţii generale; Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice.
-Despre obligaţii: Dispoziţii generale; Izvoarele  obligaţiilor; Contractul; Actul juridic unilateral; Faptul juridic licit; Răspunderea civilă.
- Prescripţia extinctivă, decăderea , calcului termenelor: Prescripţia extinctivă;
Dispoziţii generale;Termenul prescripţiei extinctive; Cursul prescripţiei extinctive; Împlinirea prescripţiei; Regimul general al termenelor de decădere; Calculul  termenelor.
8. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
-Competenţa după materie.
-Competenţa teritorială.
-Termenele.
-Chemarea în judecată.
-Întâmpinarea.
-Cererea reconvenţională.
-Administrarea dovezilor.
-Suspendarea  judecăţii.
-Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept.
-Contestaţia în anulare.
-Revizuirea.
-Executarea  hotârârilor judecătoreşti.
9. ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ  ŞI DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
-Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naţionale;
-Activitatea de consultanţă şi avizare juridică;
-Activitatea procesuală;
-Atribuţiile specifice ale consilierilor juridici;
-Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activităţii procesuale;
 
      III. Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului de  Referent  IA:
Tematica
        1.  Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile:
a. proces-verbal de recepţie
b. proces-verbal de recepţie provizorie
c. proces-verbal de punere în funcţiune
d. note de recepţie şi constatare de diferenţe
      e) aviz de însoţire a mărfii
2. Legea 95-2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, Titulul XVII Medicamentul, cu modificările şi completările ulterioare;
3Ghid din 17 iunie 2015 privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor
4.  Cunoaşterea şi operarea în programele Office 2007 : Word, Excel, PowerPoint, etc.;
5.  Operaţii esenţiale în Excel- editare, formatare, altele;
6. Utilizarea programului Excel pentru bazele de date;
7. Editarea, formatarea documentelor;
8. Utilizarea diagramelor, prelucrarea numerelor;
9. Elemente de editare avansată
      10.  Verificarea si actualizarea documentelor la modificarile legislatiei in domeniu
Bibliografia
 1. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2634_2015.pdf
 2. https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/legislatie/legi-ordonante-si-hotarari-de-guvern/
 3. http://old.ms.ro/documente/145_337_Ghid%20buna%20practica%20de%20distributie.pdf
 4. https://www.anm.ro/
       NOTĂ:
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
      IV. Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului de  Sofer I:
           - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
           - Hotărârea  Guvernului  nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
          - Hotărârea Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului  de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
          - Consecințe generale de mecanică privind rolul, construcție și modul de funcționare  a principalelor sisteme din conpunerea autovehiculelor ( direcție, frânare, alimentare, transmisie, instalație electrică);
          - Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.14 din 2017 pentru modificarea și completarea  Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor pentru încadrarea unor funcţii vacante de execuţie de subofiţer
la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
 
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, cu modificările şi completările ulerioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor funcţii vacante de execuţie de subofiţer, pe perioadă nedeterminată, la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale, astfel:
 • Subofițer specialist în Tura operativa MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale - 2 funcţii;
 • Subofițer de stat major în biroul cooperare internațională, situații de urgență, evacuare și monitorizare răniți din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical;
 • Subofițer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major;
 • Subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal.
 
Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţiile vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad în rezervă cel mult egal cu cel al funcţiilor vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 
Condiţiile specifice pentru încadrarea funcţiilor:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- provin din subofiţeri în rezervă sau din soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate sau din persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
1. Alte condiţii specifice pentru încadrarea celor două funcţii de Subofițer specialist în Tura operativa MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale:
- sunt absolvenţi de liceu teoretic, cu profil informatică;
- dețin certificate/atestate dobândite în urma absolvirii unor cursuri din domeniul informatică/comunicații/ rețelistică specifică domeniului, similare;
- vechimea în muncă: minimum 6 (șase) ani, atestată prin adeverinţă eliberată de către angajator sau prin carnetul de muncă;
2. Alte condiţii specifice pentru încadrarea funcţiei de Subofițer de stat major în biroul cooperare internațională, situații de urgență, evacuare și monitorizare răniți din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical:
- sunt absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licență în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ acreditate în unul din domeniile și specialitățile:
        Științe ale comunicării - științe ale informării și documentării;
        Științe politice - studii de securitate, relații internaționale și studii europene;
        Științe administrative - administrație europeană, servicii și politici de sănătate publică;
- dețin certificate/atestate dobândite în urma absolvirii unor cursuri de limba engleză;
- vechimea în specialitatea studiilor - minim 3 (trei) ani;
3. Alte condiţii specifice pentru încadrarea funcţiei de Subofițer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major:
- nivelul minim de studii acceptat/studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în cadrul instituţiilor/ unităţilor de învăţământ acreditate;
- vechimea în muncă: minimum 5 (cinci) ani, atestată prin adeverinţă eliberată de către angajator sau prin carnetul de muncă;
4. Alte condiţii specifice pentru încadrarea funcţiei de Subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal:
- nivelul de studii - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/echivalentă;
- deținerea în mod obligatoriu a cel puţin unui certificat/atestat dobândit în urma absolvirii unor cursuri de resurse umane/management resurse umane;
- vechimea în muncă: minimum 5 (cinci) ani, atestată prin cartea de muncă sau prin adeverinţă eliberată de către angajator, din care 2 (doi) ani în posturi specifice resurselor umane şi/sau în structuri de evidenţă şi gestiune personal;
 
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 03 - 16.01.2019/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 17.01 - 18.01.2019/ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 18.01.2019/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 21.01.2019/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 23.01.2019/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 31.01.2019, ora 07.15,
în perioada
31.01 - 05.02.2019
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 06.02.2019, ora 07.15,
în perioada
 06.02- 08.02.2019
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 11.02.2019/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
11. Testul scris 27.02.2019/
începând cu ora 12.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 27.02.2019/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 28.02.2019/
Până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 01.03.2019/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 04.03.2019,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 05.02.2019/
până la ora 15.30
 
            Pentru încadrarea celor două funcţii de Subofițer specialist în Tura operativa MIMS din secția statistică și evaluare informații medicale:
Tematica:
            - Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
            - Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
            - Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli genrale privind protecția informațiilor clasificate;
            - Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
            - Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare; Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
            - Relații între militari, comportarea militarilor în diferite situații;
            - Reguli referitoare la portul uniformei militare și hainelor civile;
            - Disciplina militară, autoritatea militară;
            - Rețele de calculatoare: modele de referință, arhitecturi, protocoale de transport, securitatea rețelelor;
            - Principii pentru politici firewall;
            - Sisteme de gestiune a bazelor de date;
            - Cisco LAN Switching;
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare.
            - Legea nr. 364/2006, republicată, privind organizarea privind oragnizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale publicată in M. Of. nr. 654 din 28.07.2006.
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată in M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013.
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014;
            - A. Tanenbaum, “Rețele de calculatoare”, 2003.
            - Cisco router configuration handbook 2nd edition (http://dbmanagement. info/Books/Others/ CISCO_ROUTER_CONFIGURATION_HANDBOOK_2ND_EDITION.pdf)
 
            Pentru funcţia de Subofițer de stat major în biroul cooperare internațională, situații de urgență, evacuare și monitorizare răniți din secţia medicină operaţională, cooperare şi interoperabilitate NATO-UE în domeniul medical:
Tematica:
            - Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
            - Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
            - Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli genrale privind protecția informațiilor clasificate;
            - Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
            - Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare; Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
            - Relații între militari, comportarea militarilor în diferite situații;
            - Reguli referitoare la portul uniformei militare și hainelor civile;
            - Disciplina militară, autoritatea militară;
            - Drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 - Drepturi ale personalului armatei participant la acţiuni militare;
 - Evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii.
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare.
            - Legea nr. 364/2006, republicată, privind organizarea privind oragnizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale publicată in M. Of. nr. 654 din 28.07.2006.
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată in M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013.
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, publicată în Monitorul Oficial al României nr.176 din 29.08.1991;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014;
 - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 
            Pentru funcţia de Subofițer de stat major în biroul planificare şi coordonare activităţi de instrucţie şi stat major:
Tematica:
            - Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
            - Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
            - Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli genrale privind protecția informațiilor clasificate;
            -  Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
            - Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare;
           -  Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
            - Relații între militari, relațiile dintre militari și personalul civil, comportarea militarilor în diferite situații;
            - Reguli referitoare la activitatea zilnică în unitate;
           -  Portul uniformei militare și hainelor civile;
           - Scutirile și concediile medicale, învoiri, permisii și concedii, rapoarte personale;
            - Disciplina militară, autoritatea militară;
            - Drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
            - Drepturi ale personalului armatei participant la acţiuni militare;
            - Evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii.
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare.
            - Legea nr. 364/2006 privind organizarea privind oragnizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, publicată in M. Of. nr. 654 din 28.07.2006.
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată in M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013.
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014 publicat in M. Of. nr. 399 bis din 03.07.2013;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr.745 din 13.10.2014;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006;
 - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 
            Pentru funcţia de Subofițer de stat major în biroul evidență şi gestiune personal:
Tematica:
 • Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
 • Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli generale privind protecția informațiilor clasificate;
 • Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
 • Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare;
 • Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
 • Sistemul de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare;
 • Chemarea în activitate a cadrelor militare;
 • Relații între militari, relațiile dintre militari și personalul civil, comportarea militarilor în diferite situații;
 • Reguli referitoare la activitatea zilnică în unitate;
 • Portul uniformei militare și hainelor civile;
 • Scutirile și concediile medicale, învoiri, permisii și concedii, rapoarte personale;
 • Disciplina militară, autoritatea militară;
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare;
            - Legea nr. 364/2006, republicată, privind organizarea privind oraganizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale publicată în M. Of. nr. 654 din 28.07.2006;
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată în M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013;
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69 din 28 iulie 2015, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. nr. 596 bis din 07.08.2015;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014 publicat în M. Of. nr. 399 bis din 03.07.2013;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr.745 din 13.10.2014;
- Ordinul minstrului apărării naționale nr. M.30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. al României nr. 229 din 05.04.2012;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 4 octombrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. al României nr. 810 din 13.10.2017;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 25 mai 2016, pentru aprobarea condiţiilor şi a metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist,în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. al României nr. 421 din 03.06.2016.


UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare   într-un grad profesional  superior pentru postul de şef depozit I în cadrul compartimentului depozit sânge şi materiale

 
 
Nr.crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/  respins
 
 
1 ALMĂŞAN ANDREI 90    

  

Data  20. 12.2018
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise (conform art.31 din H.G.286/2011) se depun la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, până la data de 21.12.2018, ora 15.00 la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  Zavate Ion tel.: 0213193051 interior 331.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concursuri pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, perioadă nedeterminată, astfel:
 • Asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul medicină de familie;
 • Asistent medical generalist, grad principal (studii postliceale) în cabinetul primire urgențe;
 • Îngrijitoare (studii generale) în microstructura Administrativ.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
A. Pentru postul de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul medicină de familie
- nivelul studiilor Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997 – asistent medical specialitatea medicină de laborator;
- gradul profesional – asistent medical (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
B. Pentru postul de asistent medical generalist grad principal (studii postliceale) în cabinetul primire urgențe:
- nivelul studiilor Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997 – asistent medical specialitatea medicină de laborator;
- gradul profesional – principal (5 ani și 6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
C. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale) în microstructura Administrativ:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
           
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, microstructura personal, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 14.01.2019, ora 15.00.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată pentru posturile de asistent medical generalist;
 • proba practică – pentru postul de îngrijitoare, constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
Concursurile se vor desfăşura, astfel:
 1. Pentru încadrarea posturilor de asistent medical:
Proba scrisă în data de 22.01.2019, începând cu ora 11.00;
Interviu în data de 29.01.2019, începând cu ora 11.00.
 1. Pentru încadrarea postului de îngrijitoare:
Proba practică în data de 22.01.2019, începând cu ora 09.00;
Interviu în data de 29.01.2019, începând cu ora 09.00.
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru încadrarea posturilor de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul medicină de familie și asistent medical generalist, grad principal (studii postliceale) în cabinetul primire urgențe
 
BIBLIOGRAFIE
1.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2007
2.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
3.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2001
4.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
5.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Urgenţele medico-chirurgicale˝ , Editura Medicală, 2011
6.         CHITINIA  ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝Puericultură şi pediatrie˝ , ed. Info-Team, 1994
7.         COORDONATOR  PROF. DR. DOCENT  NICOLAE  CRÂNGULESCU  -  ˝Medicină internă şi specialităţi înrudite˝ , ed. Ştiinţifică şi Tehnică, 1998 (Mioara  Mincu)
8.         DASCHIEVICI  SILVIAN , MIHĂILESCU  MIHAI  -  ˝Chirurgie pentru cadre medii˝ , Editura  Medicală, 2007
9.         DOROBANTU ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝ NURSING - 1150 DE TESTE  ˝ , Ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
10.       TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014
11.       BOCARNEA  CONSTANTIN  -  ˝Boli infecţioase si epidemiologie˝ , ed. Info-Team, 1995
12.       COD  DE  ETICĂ  PENTRU  ASISTENŢII  MEDICALI
 
TEMATICA
 
Bazele ştiinţei nursing-ului
•           Procesul de îngrijire
•           Rolurile şi funcţiile asistentei medicale
Fiinţa umană şi nursing-ul
Tehnici de nursing şi investigaţii
Protecţia şi securitatea în muncă
Administrarea medicamentelor
Pneumologie şi nursing specific
Cardiologie şi nursing în cardiologie
Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Chirurgie generală şi nursing în chirurgia
•           Semne şi simptome prezente în chirurgia generală
•           Infecţii chirurgicale acute
•           Hemoragie – hemostază
•           Plăgi
•           Arsuri
•           Soc
•           Ingrijiri pre şi postoperatorii
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
•           Fracturi
•           Entorse
•           Luxaţii ale membrelor
Boli infecto-contagioase şi nursing specific
•           Seroterapia
•           Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
•           Diabetul zaharat
Deontologie şi etică profesională
Ginecologie şi nursing în ginecologie
•           Nursing specific în ginecologie
Obstetrică şi nursing în obstetrică
•           Nursing specific în obstetrică
Puericultură, pediatrie şi nursing specific
•           Nursing în puericultură şi pediatrie
Neurologie şi nursing în neurologie
•           Nursing specific în neurologie
Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
•           Nursing specific în psihiatrie
Conduita în urgenţe medico-chirurgicale şi nursing specific
 
GRAFICUL CALENDAR
pentru desfăşurarea concursurilor în vederea încadrării unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, perioadă nedeterminată, astfel:
 • Asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul medicină de familie;
 • Asistent medical generalist, grad principal (studii postliceale) în cabinetul primire urgențe;
 • Îngrijitoare (studii generale) în microstructura Administrativ.
 
Publicitatea concursurilor în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.12.2018
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 14.01.2019 ora 15.00
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 15-16.01.2019 ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 17.01.2019 ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 18.01.2019 ora 13.00
Data probei scrise – asistenți medicali 22.01.2019 ora 11.00
Data probei practice – îngrijitoare 22.01.2019 ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise/practice 23.01.2019 ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă/practică 25.01.2019 ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă/practică 28.01.2019 ora 13.00
Data interviului – asistenți medicali 29.01.2019 ora 11.00
Data interviului – îngrijitoare 29.01.2019 ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 30.01.2019 ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 31.01.2019 ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 01.02.2019 ora 13.00
Data afişării rezultatului final 04.02.2019 ora 13.00


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Referent de specialitate gradul III,
(studii superioare universitare de licenţă, în domeniul economic) în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
         Postul pentru care se organizează concurs este de  personal civil contractual referent de specialitate gradul III în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt coordonarea şi consilierea structurilor structurilor subordonate realizarea spijinului logistic şi gestionarea patrimoniului
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor (minim 6 luni) ;
   - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 11.01.2019,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 125 şi 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare universitare de licenţă cu diplomă de licenţă, în domeniul economic;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 6 luni în specialitatea studiilor superioare;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale
 4. Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 15.01.2019, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 16.01.2019, până la ora 14.00, persoana de contact – funcţionarul public Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 125 şi 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 17.01.2019 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
21.01.2019, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 22.01.2019,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 23.01.2019, până la ora 10.00, persoana de contact funcţionarul public Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 125 şi 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 24.01.2019, ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
25.01.2019, ora 10.00.
         Rezultatul la interviu se afişează în data de 28.01.2019, ora 10.00.
        Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 29.01.2019 până la ora 10.00, persoana de contact – funcţionarul public Raiciu Geta, telefon 0213196006 interior 125 şi 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 30.01.2019 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 31.01.2019.
         TEMATICA:
 • Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar contabile;
 • Răspunderea materială a militarilor;
 • Domeniile funcţionale şi conexe ale logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Structurile de logistică şi misiunile acestora;
 • Structura de forţe a Armatei;
 • Valorificarea bunurilor materiale scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice;
 • Transmiterea fără plată de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
BIBLIOGRAFIA:
- Ordinul MFP 2634 / 2015 privind documentele financiar contabile;
- Ordonanţa  nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
- Ordinul M 36 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiunilor întrunite;
- Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor materiale aparţinând instituţiilor publice.
Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual
 
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de medic primar sau specialist, personal civil contractual - perioadă nedeterminată,normă întreagă, astfel:
- Medic primar în specialitatea urologie;
- Medic specialist în specialitatea medicină de familie;
- Medic specialist în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie.
La concurs pot participa medici confirmați în gradul profesional al postului pentru care candidează și care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 • acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii;
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematicile pentru concursuri sunt cele pentru examenul de specialist, specifice fiecărei specialităţi, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 
 UM 02497 PITEȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare, prin chemare/rechemare în activitate, a două posturi cu normă întreagă de medic dentist în compartimentul medicină dentară din Serviciul medicină operaţională şi medic specialist în cabinetul ortopedie şi traumatologie din Ambulatoriul integrat spitalului la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu” - Piteşti
 
            „SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ „DR.ION JIANU” - PITEŞTI scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
            -medic dentist în compartimentul medicină dentară din Serviciul medicină operaţională, funcţie militară;
            -medic specialist în cabinetul ortopedie şi traumatologie din Ambulatoriul integrat spitalului, funcţie militară.         
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.70 din 20.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art.6 alin.2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
            a). cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
            b). copia certificatului de naştere;
            c). copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
            d). fişa de examinare medicală - document tipizat*;
            e). fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
            f). certificatul de cazier judiciar;
            g). diploma de medic, în copie**;
            h). certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie**;
            i). certificatul de membru al organizaţiei profesionale, avizat pe anul în curs, în copie**;
            j). poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
            k). dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în doemniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            l). adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
            m). formular de bază-date personale - document tipizat*;
            n). acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
            o). chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija spitalului, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea posturilor, postată pe site-ul MS, pe site-ul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu” – Piteşti (www.smupitesti.org) şi la avizierul unităţii.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr.421/03.06.2016, astfel:
Condiţii generale:
    a). au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;
    b). nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    c). nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar, dacă sunt membri, să se angajeze în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    d). au vârsta de cel mult 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării selecţiei;
    e). nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia românească şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    f). nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    g). nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    h). fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie, prin documente emise de medicul de familie;
    i). îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în cazul în care sunt chemaţi în activitate;
    j). medicii-femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate.
    (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a), c), e) - g), i) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.
Condiţii specifice:
    a). sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate, în specialităţile posturilor;
    b). deţin certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;
    c). sunt confirmaţi ca medici, specialişti sau primari, în specialităţile medicale corespunzătoare posturilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează selecţia, şi nu au fost sancţionaţi şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
       Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
    a). evaluare psihologică;
    b). evaluarea nivelului pregătirii fizice;
    c). examinare medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează
selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu” – Piteşti din strada Negru Vodă nr.47, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viaţa medicală”, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în această publicaţie.
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al spitalului, tel. 0248/218090, 0248/218172 interior 266.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
            Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 1 post de ofiţer farmacist (cu drept de liberă practică) în biroul coordonare farmaceutică, aparatură și dispozitive medicale din Structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin. 2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
            a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
            b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
            d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
            e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
            f) certificatul de cazier judiciar;
            g) diploma de medic/farmacist, în copie**;
            h) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie**;
            i) certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor), avizat pe anul în curs, în copie**;
            j) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
            k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;
m) formular de bază - date personale - document tipizat*;
            n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
o) chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija biroului resurse umane al Direcţiei medicale, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica și bibliografia vor fi publicate pe site-ul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale și la punctul de control al acesteia (str. Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5), în timp util.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta. Din rândul cadrelor militare în rezervă, menţionăm că la acest concurs/examen se pot înscrie şi pot participa cei care au gradul maxim de maior în rezervă, tocmai pentru a se respecta principiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările ulterioare, privind subordonarea cadrelor militare.
            Gradul maxim pentru persoana care va fi declarată „ADMIS” și chemată în activitate în urma organizării concursului/examenului pentru încadrarea postului militar vacant este de maxim maior, iar candidații care sunt cadre militare în rezervă vor avea în vedere cele menționate (cerinţă strictă).
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/03.06.2016.
            Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
               a) evaluarea psihologică;
               b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
               c) examinarea medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija structurii de social, cu aprobarea şefului Direcţiei generale management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior, în timp util.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la biroul resurse umane din cadrul Direcţiei medicale, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1 Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei medicale, tel. 021.319.60.08, interior 110.”
Anexă: Graficul desfăşurării activităţilor specifice pentru încadrarea funcţiei de ofiţer farmacist cu drept de liberă practică, în biroul coordonare farmaceutică, aparatură şi dispozitive medicale din structuri subordonate nemijlocit direcţiei medicale, 1 exemplar cu 1 filă, neclasificat.
ŞEFUL BIROULUI RESURSE UMANE Cpt.cdor Ciprian CHIŞ
                     ROMÂNIA
MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE                                                                                                      NECLASIFICAT
DIRECŢIA MEDICALà                                                                                                           Exemplar nr.
Anexă la nr. ___    /___.12.2018
 
 
GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE
pentru încadrarea unui post militar de ofiţer farmacist cu drept de liberă practică, în biroul coordonare farmaceutică, aparatură şi dispozitive medicale din Structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
Nr. crt. Data/
Intervalul de timp
Activitatea Obs.
1 29.11.2018 Publicarea anunţului de concurs/examen în revista cu specific medical „Viaţa medicală”  
2 Până la data de 21.12.2018 Depunerea dosarelor de către candidaţi  
3 Până la data de 07.01.2019 ora 15.00 Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie de către o comisie numită prin OZU şi completarea de către candidaţi a dosarelor incomplete (dacă este cazul)  
4 Până la data de 08.01.2019, ora 15.00 Afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie  
5 09-10.01.2019, ora 15.00 Depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse şi soluţionarea contestaţiilor  
6 Începând cu data de 14.01.2019 Evaluare psihologică  
7 Începând cu data de 16.01.2019 Evaluare pregătire fizică  
8 Începând cu data de 21.01.2019 Examinare medicală  
9 Începând cu data de 22.01.2019 Restituirea, la cerere, a dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi “Inapt” şi/sau “Respins”  
10 Începând cu data de 29.01.2019 Probă scrisă  
11 Începând cu data de 30.01.2019 Probă practică/clinică/interviul  
12 Începând cu data de 31.01.2019 Afişarea rezultatelor finale  
13 În termen de 2 zile lucrătoare după comunicarea rezultatului concursului Depunerea contestaţiilor de către candidaţii nemulţumiţi  
14 În termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse (se comunică în scris)  
15 După comunicarea rezultatelor finale Întocmirea raportului adresat ministrului apărării naţionale privind chemarea în activitate în corpul ofiţerilor  
 
 
 


UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de SANITAR (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant) în Depozitul instrumentar medical al Secţiei depozitare medicamente şi materiale sanitare din Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art.14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele  măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţinilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
             Unitatea Militară 02213 Sebeş organizează concurs pentru încadrarea funcţiei militare vacante de execuţie de SANITAR, pe perioadă nedeterminată.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţia  militară  vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
 • au cetăţenie română;
 • au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
 • nu au fost condamnaţi penal, cu execepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
 • nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membrii se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
 • nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 • nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 • nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una din aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
 • îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
 • îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care acestea se impune;
 • candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
 • au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
 • au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitatrea profesiei după caz;
 • îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
 • deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
 • se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altor grade inferioare;
 • sunt declaraţi ,,Apt” în urma examinării medicale;
 • sunt declaraţi ,,Admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
 • Se află într-una din situaţiile: subofiţer în rezervă, soldat şi gradat profesionist în activitate sau este persoană care nu îndeplineşte serviciul activ;
 • absolvenţi de studii liceale în domeniu aferente  funcţei de asistent medical (liceul sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii);
 • să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • vechimea în specialitatea studiilor: minimum 6(şase) luni;
 • Vechime în muncă: minim 4(patru) ani;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul înscris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat ,,Admis”;
 • să aibă aptitudini la lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitatea de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
 • gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant;
Documente necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
 • cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs – document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţioanle nr. M 124/2017 – se asigură prin grija U.M. 02213 Sebeş;
 • formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standerdele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare – se asigură prin grija U.M. 02213 Sebeş;
 • certificat de cazier judiciar, în original;
 • copia certificatului de naştere;
 • copia cărţii de identitate;
 • copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
 • livretul militar sau adeverinţă eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
 • în cazul subofiţerilor rezervişti, adeverinţă de la  Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector prin care să reiese că nu a fost trecut în rezervă ca urmare a aplicării prevederilor art.85, lit. i), j) şi k) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare;
 • În cazul rezerviştilor proveniţi din soldaţi sau gradaţi profesionişti, adeverinţă  de la  Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector prin care să reiese că nu a fost trecut în rezervă ca urmare a aplicării prevederilor art.45, alin.(1), lit. j) şi k)  şi alin.(1^1) din Legea nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti  cu modificările şi completările ulterioare;
 • curriculum vitae – model European (tehnoredactat);
 • acord scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat ,,Admis” la concurs.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării confirmităţii copiilor cu acestea.
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
 
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
 1.  
Depunerea dosarelor de concurs. 29.11.2018 – 13.12.2018
În intervalul orar
08.00-15.00.
La sediul
U.M. 02213 Sebeş
tel. 0258.731.905
 
str.Călăraşi nr.74, Sebeş, Jud.Alba.
 1.  
Selecţia dosarelor de concurs. 14.12.2018 – 18.12.2018
În intervalul orar  08.00-15.00.
 1.  
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs. până la data de 18.12.2018 ora 15.00.
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor. 19.12.2018
În intervalul orar 08.00-15.00.
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor. 20.12.2018-21.12.2018
până la ora 15.00.
 1.  
Examinarea medicală (test eliminatoriu). În datele de
08.01.2019 şi 10.01.2019
Începând cu orele 07.00.
La Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 46, Sibiu, jud.Sibiu.
 1.  
Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi ”Apt/Admis” la probele anterioare. În perioada 14.01.2019-18.01.2019 începând cu orele 07.00.
 
Începând cu ora 07.00  la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.25, Alba Iulia, jud. Alba
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele probelor. În termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor În conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
 1.  
Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini. Până la data de 21.01.2019, ora 16.00 La sediul
U.M. 02213 Sebeş
tel. 0258.731.905
 
str.Călăraşi nr.74, Sebeş, Jud.Alba.
 1.  
Test scris. 23.01.2019
Începând cu ora 10.00
 1.  
Afişarea baremelor de notare pentru testul scris. 23.01.2019 în intervalul orar
13.00-14.00
 1.  
Afişarea rezultatelor la testul scris. 23.01.2019
Până la ora 16.00
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris. 25.01.2019
în intervalul orar
08.00-16.00
 1.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatelor soluţionării acestora. Până la data de 28.01.2019, ora 16.00
 1.  
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 29.01.2019 până la ora 15.30
 
TEMATICA
pentru  concursul de încadrare a postului vacant de subofiţer din cadrul
Depozitului de instrumentar medical
Secţia depozitare medicamente şi materiale sanitare
 
 
 1. Statutul cadrelor militare.
 2. Regulile generale, responsabilităţile şi modul de organizare şi executare a serviciului interior în obiectivele militare.
 3. Modalităţile de implementare a disciplinei militare, de acordare a recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare, în structurile din Ministerul Apărării Naţionale.
 4. Drepturile şi obligaţiile militarilor pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
 5. Cadrul legal şi instituţional pentru controlul dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi utilizate, precum şi pentru controlul activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale.
 6. Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionar, garanţii şi răspunderile gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi responsabilităţile gestionarilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 7. Reguli privind activităţile desfăşurate cu ocazia scoaterii din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale.
 8. Norme privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 9. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile.
 10. Răspunderea materială a militarilor.
 
 1. Principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni, şi standarde privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIA
pentru  concursul de încadrare a postului vacant de subofiţer din cadrul
Depozitului de instrumentar medical
Secţia depozitare medicamente şi materiale sanitare
 
 1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995, privind statutul cadrelor militare, publicată în M.Of. nr.155 din 20.07.1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30.
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 2 septembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în M.Of. nr.745 din 13.10.2014.
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în M.Of. nr.399 din 03.07.2013: secţiunea I şi II din Capitol I, Capitolele II, III şi IV.
 4. Hotărârea Guvernului  nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, publicată în M.Of. nr.1046 din 29.12.2006.
 5. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006-republicată- privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în M.Of. nr.652 din 28.08.2015: Titlul XX.
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în M.Of. nr.153 din 07.03.2012.
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale,  publicat în M.Of. nr.609 din 01.10.2013.
 8. Ordinul ministrului finaţelor publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în M.Of. nr.704 din 20.10.2009.
 9. Ordinul ministrului finaţelor publice nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicată în M.Of. nr.910 din 09.12.2015: Anexele I, II şi III.
 10. Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în M.Of. nr.121 din 28.08.1998.
 11. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în M.Of. nr.248 din 12.04.2002.
 12. Hotărârea Guvernului  nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în M.Of. nr.810 din 07.11.2002: art. 1-4, art, 25, art. 33, art. 160, art 238.
 13. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicată în M.Of. nr.115 din 28.02.2013: secţiunile 1,2,3,5 şi8 din Cap.I, secţiunea 1 din Cap.II, secţiunile, 1, 2, 3 şi 5 din Cap.III, secţiunea 1, 2 din Cap. IV.
 14. Hotărârea Guvernului  nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, publicată în M.Of. nr.575 din 05.08.2018: art. 2-8.
 
Note:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini  şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt” / „admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se stuadiază cu modificările şi completările ulterioare.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
privind organizarea concursului pentru încadrarea unei funcţii vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, astfel:
- Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din Secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 
În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
 
În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
 
Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei militare vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, menţionată pe perioadă nedeterminată.
 
Pot fi încadraţi pe postul menţionat candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
Condiţiile generale
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 
Condiţiile specifice
- provin din subofiţeri în rezervă, soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- sunt absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/ competenţă profesională pentru specialitatea „Asistent medical generalist”;
- deţine certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
- au vechimea în specialitatea studiilor de minimum 5 (cinci) ani;
- deţin gradul profesional de asistent medical principal, dovedit cu adeverinţă eliberată de Ministerul Sănătăţii;
- deţin nivelul de acces la informaţii clasificate ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
 
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs:
- cererea de înscriere la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
- formular de bază - date personale (document tipizat), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
- 2 (două) recomandări de la ultimele 2 (două) locuri de muncă;
- certificatul de cazier judiciar, în original;
- copia certificatului de naştere;
- copia cărţii de identitate;
- copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
  - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
 
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 27.11 - 07.12.2018/
09.00-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 10 - 11.12.2018
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 11.12.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 12.12.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 13.12.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală
(test eliminatoriu)
începând cu data de 07.01.2019, ora 07.15,
în perioada
07-11.01.2019
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 21.01.2019, ora 07.15,
în perioada
21-25.01.2019
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 28.01.2019/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
9. Testul scris 30.01.2019 începând cu ora 10.00
10. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 30.01.2019
11. Afişarea rezultatelor la testul scris 30.01.2019 până la ora 14.00
 
12. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 31.01.2019
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 01.02.2019
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 01.02.2019
 
Persoane de contact:
- Col. Haralambie Dragoş, tel. 021/319.60.04 int. 117, mobil: 0724516099;
- Lt.col. Dinescu Petre, tel. 021/319.60.04 int. 120, mobil: 0731375016;
- Mr. Ganea Robert, tel. 021/319.60.04 int. 166, mobil: 0726199977.
 • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
Tematica
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • învăţământul militar preuniversitar;
 • organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie;
 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • statutul cadrelor militare;
 • standardele naţionale/specifice de protecţie a informaţiilor clasificate;
- medicină internă: bolile aparatului respirator (bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut), bolile aparatului cardiovascular (cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator), bolile aparatului
digestiv (ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică; litiaza renală), bolile metabolice şi de nutriţie (diabetul zaharat), urgenţe medicale (şocul - cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
 
Bibliografia
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011: art. 13, art. 34-41, art. 328-339;
 • Ordinul nr. M 46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în M.Of. nr. 419 din 07 iunie 2017: art. 5-10, art. 12-14, art. 19, art. 42-44, art. 47-58, art. 62-68.
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: art. 1-2, art. 5, art. 7, art. 23, art. 28-35, art. 43, art. 47, art. 53;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30, art. 40;
 • Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-4, art. 25, art. 33, art. 160, art. 238;
 • Hotărârea   de guvern  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 575 din 5 august 2002: art. 2-8;
 • Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95, 104-114, 131-148.
 
NOTE:
 1. eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 2. se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară;
 3. prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 4. pentru examinarea medicală (test eliminatoriu)
- examinarea medicală se va desfăşura în perioada 07-11.01.2019, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
- candidaţii se vor prezenta la control în data de 07.01.2019, ora 07.15 şi vor avea asupra lor următoarele documente: fişa de examinare medicală şi adeverinţă eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedente heredocolaterale;
- costul examinării medicale este de 150 Ron.
 
 1. pentru evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine)
 • participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • selecţia candidaţilor se va executa în perioada 21-25.01.2019 la sediul Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare (CZSO) Breaza într-o singură zi care va fi anunţată imediat după aflarea rezultatelor la examinarea medicală;
 • contestaţiile privind rezultatele probelor se depun în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor şi se soluţionează în 24 ore de la expirarea termenului de depunere. Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică în scris şi prin afişare la sediul CZSO Breaza, imediat după soluţionare;
 • candidaţii se vor prezenta la selecţie, în data comunicată, la ora 07.30. Vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament sportiv.
 • nu se asigură cazare şi masă.

UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică desfăşurat la Complexul sportiv „STEAUA” Ghencea, pentru chemarea în activitate şi încadrarea funcţiei de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară la Direcţia medicală;
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică candidaţii au obţinut următoarele rezultate:
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele Rezultat teste eliminatorii aptitudini/ Obs.
1. IONIŢĂ GENŢIANA-SOFIA NEPREZENTAT  
2. MUŞILĂ ALEXANDRU VALENTIN RESPINS  
3. POPESCU CLAVINIA-ELENA RESPINS  
 
 


UM 02379 Bucureşti
ANUNŢ

 
privind organizarea examenului de promovare în postul de  execuţie de şef depozit  I din cadrul compartimentului ”Depozit sânge şi materiale”
 
        Unitatea Militară 02379 Bucureşti organizează examen de promovare în postul de execuţie de personal civil contractual:
 • 1 post şef depozit I (studii medii) în cadrul compartimentului ”Depozit sânge şi materiale”
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 
            - să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat;
            - să fi obţinut, de la ultima promovare, cel puţin 3 calificative la evaluarea performanţelor individuale, iar cel puţin două dintre acestea să fie „foarte bine”.
 
            Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:         
- cerere de participare la examen adresată şefului U.M. 02379 Bucureşti;
- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul .
Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
 
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02379, structura personal, strada  Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, persoana de contact Zavate Ion tel.: 0213193051 interior 331.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este: 04.12.2018 ora 15.00.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti în data de 12.12.2018 ora 10.00 .
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 12.12.2018 ora 15.00  la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei Medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 13.12.2018, până la ora 15.00; persoana de contact Zavate Ion tel.: 0213193051 interior 331.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei Medicale, în data de 14.12.2018 ora 10.00.
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei Medicale, în data de 14.12.2018 ora 14.00.
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia şi tematica de examen:
 •  

1.Ordinul nr. 25/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale,  publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 07.03.2012;

2.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicata în B.Of. nr. 132/18.11.1969, cu modificările şi completările ulterioare (include modificările aduse prin următoarele acte: Legea nr. 54/1994 ; Legea nr. 187/2012);

3.Ordinul nr. M.8 din 27.01.1999 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale – la pace –“;

4.Instrucţiunile privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale – la pace –, aprobate prin Ordinul nr. M.8/1999;

5.Ordinul nr. M.103 din 28.08.1999 pentru actualizarea şi completarea “Ordinului M.8/1999, Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale – la pace – “;

6.Ordinul nr. M.45 din 24.03.2005 pentru modificarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale – la pace –“, aprobate prin Ordinul nr. M.8/1999;

7.H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013;

8.O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20.10.2009;

9.O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificată, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 23.12.2008.

 

Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
T E M A T I C Ă
 
 
 1. Operaţiuni premergătoare (administrative) la inventarierea patrimoniului în cadrul instituţiilor publice; termene, condiţii specifice;
 2. Responsabilităţi tehnico-administrative în instituţiile publice;
 3. Gestionarea patrimoniului instituţiilor publice. Condiţiile angajării personalului cu atribuţii în gestionarea bunurilor materiale.
 


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în
cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura Şef secţie, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1. IVAN Anca 93.66 ADMIS  
2. MUNTEAN Andreea 73.33 ADMIS  
3. RADU Irina­-Maria 24.33 RESPINS  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, respectiv pe data 21.11.2018, până la ora 16,30.
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei practice
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura Şef secţie, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1. IVAN Anca 100 ADMIS  
2. MUNTEAN Andreea 80 ADMIS  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, respectiv pe data 21.11.2018, până la ora 18,05.
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

 UM 02213 SEBEȘ
CATALOG FINAL

Notele comisiei de concurs pentru fiecare probă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura Şef secţie, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
 
PROBA SCRISĂ
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr.
SOARE Ion
Mr. farm. pr.
COMAN Oana
Farm. pr. PARASCHIV Dorina
1.  
 
IVAN Anca
2 10 10 10
3 8 9 9
6 9 9 9
9 10 9 10
11 10 10 10
13 10 9 10
17 9 9 10
19 7 8 8
20 10 10 10
24 10 10 10
Total 93 93 95
MEDIE PUNCTE: 
2.  
MUNTEAN Andreea
2 4 4 4
3 4 2 2
6 5 4 3
9 8 7 8
11 9 8 9
13 8 7 7
17 10 8 9
19 10 9 10
20 10 10 10
24 10 10 10
Total 78 69 73
MEDIE PUNCTE:  
 
    
3.  
 
RADU Irina­-Maria
2 4 4 4
3 0 0 0
6 0 0 0
9 1 0 0
11 0,5 1 0,5
13 3 2 0,5
17 0 1 0,5
19 6 6 6
20 9 9 9
24 2 2 2
Total 25,5 25 22,5
                   MEDIE PUNCTE:  
 
Note: Fiecare subiect va primi o notă între 0 şi 10 puncte.
          La proba scrisă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.
 
PROBA PRACTICĂ
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr.
SOARE Ion
Mr. farm. pr.
COMAN Oana
Farm. pr. PARASCHIV Dorina
1. IVAN Anca 1 50 50 50
  2 50 50 50
Total 100 100 100
MEDIE PUNCTE:
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr.
SOARE Ion
Mr. farm. pr.
COMAN Oana
Farm. pr. PARASCHIV Dorina
2. MUNTEAN Andreea 1 45 45 45
2 30 35 40
  75 80 85
MEDIE PUNCTE:
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr.
SOARE Ion
Mr. farm. pr.
COMAN Oana
Farm. pr. PARASCHIV Dorina
3. RADU Irina-Maria RESPINS ÎN URMA PROBEI SCRISE
Total      
 
Note: Subiectul va primi o notă între 0 şi 100 puncte
          La proba practică candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.
 
ANALIZA DOCUMENTELOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Nr. crt. Nume prenume candidat Punctaj obţinut de candidat Observaţii
 1.  
IVAN Anca 18  
 1.  
MUNTEAN Andreea 6  
 1.  
RADU Irina-Maria 19  
 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Nr. crt. Nume prenume candidat Analiza şi evaluarea activităţii profesionale Proba scrisă Proba practică TOTAL
 1.  
IVAN Anca 18 93,33 100 211,66
ADMIS
 1.  
MUNTEAN Andreea 6 73,33 80 159,33
ADMIS
 1.  
RADU Irina-Maria 19 24,44 RESPINS ÎN URMA PROBEI SCRISE 43,33
RESPINS ÎN URMA PROBEI SCRISE
 
 
 
 
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:                         Farm. pr.
                                                                 SOARE Ion
Membri:                             Mr. farm. pr.
                                                                 COMAN Oana
                                            Farm.pr.
                                                                 PARASCHIV Dorina
Secretar:                            Lt.farm.
                                                                 IVAN Ionuţ-Mădălin
Reprezentant al Direcţiei Medicale:
                                            Col.farm.pr.  KELER Ovidiu
 
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

În data de 26.11.2018, ora 13.30, se va desfăşura la sediul Institutului Medico-Militar, repartiţia în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, pentru ofiţerii medici care s-au înscris şi au obţinut punctajul minim de promovare la concursul naţional de rezidenţiat pe loc şi pe post – sesiunea 18 noiembrie 2018.


UM 02590 CRAIOVA
ANUNŢ

 
            „SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR „DR. ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic primar, confirmat în specialitatea otorinolaringologie, în compartimentul O.R.L. din secţia clinică chirurgie generală, funcţie militară;
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin.2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
    b) copia certificatului de naştere;
    c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
    d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
    e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
    f) certificatul de cazier judiciar;
    g) copie xerox de pe diploma de licenţă**;
    h) certificatul de confirmare în gradul profesional de medic primar, conform cerinţelor postului, în copie**;
    i) certificatul de membru al organizaţiei profesionale, avizat pe anul în curs, în copie**;
    j) poliţa de asigurare mallpraxis, în copie**;
    k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la <LLNK 12006    95 10 202 618 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
    m) formular de bază-date personale - document tipizat*;
    n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015.
    o) chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija spitalului, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar, specialitatea otorinolaringologie şi poate fi găsită pe site-ul Ministerului sănătăţii.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr.421/03.06.2016, astfel:
Condiţii generale:
    a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, termen calculat de la data depunerii cererii de înscriere la selecţie;
    b) nu au fost condamnaţi, nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    c) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar, dacă sunt membri, să se angajeze în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    d) au vârsta de cel mult 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării selecţiei;
    e) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia românească şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    f) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    g) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează în scris că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    h) fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie, prin documente emise de medicul de familie;
    i) îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în cazul în care sunt chemaţi în activitate;
    j) medicii-femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate.
    (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a), c), e) - g), i) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.
Condiţii specifice:
    a) sunt absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
    b) deţin certificat de membru al Organizaţiei profesionale vizat pe anul în curs;
    c) sunt confirmaţi ca medici primari, specialitatea otorinolaringologie şi nu au fost sancţionaţi şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
      Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
    a) evaluare psihologică;
    b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
    c) examinare medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viaţa medicală”, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
 
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al spitalului, tel. 0251/581081, interior 114.
 UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
cu rezultatele evaluării nivelului de pregătire fizică desfăşurat la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, pentru chemarea în activitate şi încadrarea funcţiei de Subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale.
            Urmare a evaluării nivelului de pregătire fizică candidaţii au obţinut următoarele rezultate:
Nr. crt.  
Nume și prenume
 
Funcţia
 
Rezultate teste eliminatorii aptitudini/
 
1.
 
Bondreanu Roxana-Elena
 
Subofiţer specialist
Rezultat evaluare psihologică
Rezultat evaluare nivel pregătire fizică NEPREZENTAT
 
2.
 
Diaconiță Dragoș-Gabriel
 
Subofiţer specialist
Rezultat evaluare psihologică
ADMIS
Rezultat evaluare nivel pregătire fizică RESPINS


UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică şi a evaluării psihologice pentru candidaţii care participă la concursul/examenul organizat pentru încadrarea funcţiei de Subofiţer specialist în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, iar evaluarea psihologică conform normelor în vigoare  la Centrul zonal de selecţie şi orientare şi selecţie Breaza, în data de 14.11.2018, începând cu ora 08.00.
            Candidatul declarat admis pentru a participa la cele două probe este Diaconiţă Dragoş-Gabriel.
            Candidaul va avea asupra lui echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că este apt pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
De asemenea, candidatul va avea asupra lui şi documentul de identitate (C.I./B.I.).


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior, din funcţia de economist gradul II, în funcţia de economist gradul I Î în biroul planificare, bugetare, execuţie şi annaliză economică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Crihană Carmen 90 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 13.11.2018 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
        COMISIA DE EXAMINARE:
        Preşedinte: colonelelul Barbu Gabriel;
       Membri:     plutonierul  adjutant principal Sîrbu Marius;
                          funcţionarul public Brujan Laura;
        Secretar:    funcţionarul public Raiciu Geta.

UM 02439 BUCUREȘTI
A
N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii care participă la concursul/examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcţia medicală:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr. 5 din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, în data de 22.11.2018, între orele 11.00 - 12.00.
            Candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apţi pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ț

            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba,  înştiinţează pe candidaţii declaraţi admişi, în urma  verificării documentelor depuse la dosarul de concurs, că susţinerea concursului pentru ocuparea postului de farmacist în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura „Şef secţie, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, se va desfăşura pe data de 21.11.2018, la sediul din str. Călăraşi, nr. 74, loc. Sebeş, astfel:
 • de la ora 0900 – proba scrisă;
 • de la ora 1300 – proba practică.
            Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate în original.
            Accesul în cadrul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba se va face începând cu ora 0830.
            Alte informaţii privind desfăşurarea concursului se pot obţine la numerele de telefon:
 • 0258/731905, Int. 104,
 • 0755.039.885 – Lt.col. Bîtiu Răzvan,
 • 0740.239.811 – P.c.c. Ţîmpea Maria
sau la sediul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 0730 - 1530.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării a două posturi militare vacante de medic la Direcţia medicală
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în data de 06.11.2018 la sediul Centrului de investigaţii sociocomportamentale al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea posturilor militare vacante menţionate mai jos, în dreptul fiecăruia, după cum urmează:
 1. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară: doamna doctor IONIŢĂ Genţiana-Sofia, doamna doctor POPESCU Clavinia-Elena şi domnul doctor MUŞILĂ Alexandru Valentin.
 2. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală: doamna doctor IONIŢĂ Genţiana-Sofia, doamna doctor POPESCU Clavinia-Elena şi domnul doctor MUŞILĂ Alexandru Valentin.
 
 
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se va desfăşura la o dată ce va fi anunţată ulterior.


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ
 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist din cadrul microstructurii „ŞEF SECŢIE” la „SECŢIA DEPOZITARE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE”, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.42 din 19.10.2018,  până la data de 02.11.2018 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris trei candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.209 din 06.11.2018, pe data de 06.11.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi şi a constatat următoarele:
 
 1. Farm. MUNTEAN ANDREEA – dosar complet – ADMIS.
 2. Farm. IVAN ANCA – dosar complet – ADMIS.
 3. Farm. RADU IRINA MARIA  – dosar complet – ADMIS.


UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ
referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma etapei de selecție a dosarelor pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcția medicală:
 1. un post militar de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post militar de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară.
 
            Testarea psihologică se va desfăşura în data de 06.11.2018, începând cu orele 08.30 la sediul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală din subordinea Direcţiei generale management resurse umane, strada Iuliu Maniu, nr. 13 - 15, sector 6, Bucureşti (aflat în incinta Serviciului Muzicilor Militare).
            Personalul participant la activitatea de evaluare psihologică va avea asupra sa documentele de identitate (C.I./B.I.).
            Ulterior participării la activitatea mai susmenţionată, candidaţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatele obţinute pe care le vor prezenta persoanei responsabile din biroul resurse umane al Direcției medicale/Ministerul Apărării Naționale.UM 02439 BUCUREȘTI
 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului militar vacant de
medic specialist (confirmat în specialitatea „medicină de familie”, funcţie de ofiţer)
în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară la Direcţia medicală
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. IONIŢĂ GENŢIANA-SOFIA ADMIS  
2. MUŞILĂ ALEXANDRU VALENTIN ADMIS  
3. POPESCU CLAVINIA-ELENA ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei – Evaluare psihologică - la data de 07.11.2018. Anunţul se face pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 31.10.2018, ora 15.00, conform art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structrurile sanitare din reţeaua Misiterului Apărării Naţionale.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).
 

UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului militar vacant de
medic specialist (confirmat în specialitatea „medicină de familie”, funcţie de ofiţer)
în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală la Direcţia medicală
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. IONIŢĂ GENŢIANA-SOFIA ADMIS  
2. MUŞILĂ ALEXANDRU VALENTIN ADMIS  
3. POPESCU CLAVINIA-ELENA ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei – Evaluare psihologică - la data de 07.11.2018. Anunţul se face pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 31.10.2018, ora 15.00, conform art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structrurile sanitare din reţeaua Misiterului Apărării Naţionale.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439 din funcţia de economist gradul II în cadrul biroului planificare, bugetare, execuţie şi analiză economică în funcţia de economist gradul I
 
          Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 12.11.2018, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia:  
          Legea nr. 82/1991 din 24.12.1991 *** Republicată Legea contabilităţii
          Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
          Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003*** Republicată Codul muncii;
          Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006*** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii;
          Legea  nr. 203/ 2015 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
          Horărârea nr. 584 din 23 iunie 2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă  naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei;
          Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în funcție prevăzută cu nivel de studii superior
 
        Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează, în data de 19.11.2018, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale, examenele de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superior, a următorului personal civil contractual, astfel:
 • p.c.c. Rai Ana-Maria, pentru promovarea pe postul de economist gr. II – studii superioare
Examenul se va desfăşura, astfel:
Proba scrisă în data de 19.11.2018, începând cu ora 09.00, etaj 1, camera 113;
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, până la data de 12.11.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la examen va cuprinde:
 • cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unităţii;
 • fotocopie a diplomei de licență;
 • fotocopii ale raportelor de evaluare ale candidatului;
 • fotocopie a fişei postului.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Rai Ana-Maria:
 1. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioareUM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Psiholog stagiar, în cadrul compartimentului medicina muncii şi psihologie clinică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
    Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat    Punctaj proba
scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Firicel Valeria -  Mirela - - - Respins
la selecţia dosarelor
2 Cismaru Andra - Camelia 52 65 58,5 Respins
3. Jipa Iohana- Gabriela 62 66,6 64,3 Respins
4. Moiceanu Ştefan 62
 
80 71 Respins
5. Greavu Ioana -Irina 68
 
70 69 Respins
6. Ciocârlan Sorina- Rodica 94
 
90 92 Admis
7. Ciobanu Viorela - Aida - - - Respins
la selecţia dosarelor
8. Culeţu Ionela Mădălina  
Neprezentat
9. Olbojan Denisa Georgeta 76 73,3 74,65 Respins
10. Dincă Andrei - Cristian Neprezentat
 
11.
Tache Anca - - - Respins
 la selecţia dosarelor
12. Bodârlău Maronica -Florentina 58 76,6 67,3 Respins
13. Popovici Mariana                                          Neprezentat
14. Stan Diana - Elena 64 75 69,5 Respins
15. Cosma Simona - - - Respins
la selecţia dosarelor
16. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina 72 60 66 Respins
17. Ignat Raluca- Mirela 62 Neprezentat 62 Respins
18 Gune Simona - Cristina 70 75 72,5 Respins
19
 
Radu Larisa 44 - 44 Respins
20.
Chagnon – Obancea Bianca- Elena
60 76,6 68,3 Respins
21.
Copoiu Georgiana 
- - - Respins
la selecţia dosarelor
22.
Drăgoi Alexandra
Neprezentat
23. Chiriac Silvia 70 76,6 73,3 Respins
24. Dobrescu Elena - Cristina - - - Respins
la selecţia dosarelor
25. Neamţu Andreea - - - Respins
la selecţia dosarelor
26.
Mateescu Bianca - Nicoleta 70 76,6 73,3 Respins
27.
Bârsan Alin - - - Respins
la selecţia dosarelor
 
Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, 15 zile calendaristice, de la data afişării rezultatului final, adică, cel târziu data de 09.11.2018 (inclusiv), potrivit prevederilor art. 40  alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului (31.10.2018 - inclusiv) un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de  concurs f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
       Componenţa comisiei de examinare:
  Preşedinte: - căpitanul Juncu Marilena - Gabriela - şef cabinet psihologie  atestat ca psiholog autonom – specialitatea psihologie clinică – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
  Membri:         - maiorul Cazacu Cristina –şef compartiment cunoaştere şi asistenţă psihologică la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,  psiholog principal - specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în specialitatea psihoterapie, psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică;
                    - personalul civil contractual Stămoiu Gabriela Rahela - psiholog specialist- specialitatea psihologie clinică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta - inspector superior la U.M. 02439 Bucureşti.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării postului militar vacant de execuție de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele REZULTAT Obs.
1. BONDREANU ROXANA-ELENA ADMIS  
2. BADEA OVIDIU DRAGOȘ ADMIS  
3. DIACONIȚĂ DRAGOȘ-GABRIEL ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei - Examinarea medicală - la data de 30.10.2018 sau la o dată ce va fi anunţată ulterior (în situația în care Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti nu are capacitatea de a executa acest control medical la data de 30.10.2018). Anunţul se face pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 29.10.2018, ora 15.00, conform art. 12 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).
 


UM02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog stagiar, în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.crt. Nume şi prenume Punctaj la interviu Observaţii
1. Cismaru Andra - Camelia 65
 
Admis
2. Jipa Iohana- Gabriela 66,6
 
Admis
3. Moiceanu Ştefan 80
 
Admis
4. Greavu Ioana -Irina 70
 
Admis
5. Ciocârlan Sorina- Rodica 90
 
Admis
6.
Olbojan Denisa Georgeta
73,3 Admis
7. Bodârlău Maronica -Florentina 76,6 Admis
8. Stan Diana - Elena 75 Admis
9. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina 60 Admis
10. Ignat Raluca- Mirela neprezentat -
11. Gune Simona - Cristina 75 Admis
12.
Chagnon – Obancea Bianca- Elena
76,6 Admis
13. Chiriac Silvia 76,6 Admis
14.
Mateescu Bianca - Nicoleta
76,6 Admis
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 23.10.2018 ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public Raiciu Geta, etaj 2, camera 41.
 
 
 
 
 
       Componenţa comisiei de examinare:
 
  Preşedinte: - căpitanul Juncu Marilena - Gabriela - şef cabinet psihologie  atestat ca psiholog autonom – specialitatea psihologie clinică – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
  Membri:         - maiorul Cazacu Cristina –şef compartiment cunoaştere şi asistenţă psihologică la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,  psiholog principal - specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în specialitatea psihoterapie, psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică;
                    - personalul civil contractual Stămoiu Gabriela Rahela - psiholog specialist- specialitatea psihologie clinică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta - inspector superior la U.M. 02439 Bucureşti
 
 
 
 

UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist (specialitatea farmacie generală),  în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura „Şef secţie, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti (specialitatea farmacie generală ) care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 1. cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 4. dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN CADRUL SECŢIEI DEPOZITARE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE, MICROSTRUCTURA „ŞEF SECŢIE”,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală nr.  42  din data de 19.10.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
   BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Psiholog stagiar, în cadrul compartimentului medicina muncii şi psihologie clinică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
 
Nr.crt. Numele  şi prenumele casndidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Cismaru Andra - Camelia 52 puncte Admis
2. Jipa Iohana- Gabriela 62 puncte
 
Admis
3. Moiceanu Ştefan 62 puncte
 
Admis
4. Greavu Ioana -Irina 68 puncte
 
Admis
5. Ciocârlan Sorina- Rodica 94 puncte
 
Admis
6. Culeţu Ionela Mădălina neprezentat -
7. Olbojan Denisa Georgeta 76 puncte Admis
8. Dincă Andrei - Cristian neprezentat -
9. Bodârlău Maronica -Florentina 58 puncte Admis
10. Popovici Mariana neprezentat -
11. Stan Diana - Elena 64 puncte Admis
12. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina 72 puncte Admis
13. Ignat Raluca- Mirela 62 puncte Admis
14. Gune Simona - Cristina 70 puncte Admis
15. Radu Larisa 44 puncte Respins
16.
Chagnon – Obancea Bianca- Elena
60 puncte Admis
17. Drăgoi Alexandra neprezentat -
18. Chiriac Silvia 70 puncte Admis
19.
Mateescu Bianca - Nicoleta
70 puncte Admis
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 19.10.2018 ora 10.00.
Candidatii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.10.2018, ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta, interior 130.
         Componenţa comisiei de examinare:
  Preşedinte: - căpitanul Juncu Marilena - Gabriela - şef cabinet psihologie  atestat ca psiholog autonom – specialitatea psihologie clinică – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
  Membri:         - maiorul Cazacu Cristina –şef compartiment cunoaştere şi asistenţă psihologică la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,  psiholog principal - specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în specialitatea psihoterapie, psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică;
                    - personalul civil contractual Stămoiu Gabriela Rahela - psiholog specialist- specialitatea psihologie clinică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta - inspector superior la U.M. 02439 Bucureşti.                      .
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Psiholog stagiar, în cadrul compartimentului medicina muncii şi psihologie clinică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1.   Firicel Valeria - Mirela Respins Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I - psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.    
2. Cismaru Andra - Camelia Admis  
 
3. Jipa Iohana- Gabriela Admis  
 
4. Moiceanu Ştefan Admis  
 
5. Greavu Ioana -Irina Admis  
 
6. Ciocârlan Sorina- Rodica Admis  
7. Ciobanu Viorela- Aida  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme - Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.   
8. Culeţu Ionela Mădălina Admis  
9. Olbojan Denisa Georgeta Admis  
10. Dincă Andrei - Cristian Admis  
11. Tache Anca  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.   
12. Bodârlău Maronica -Florentina  
Admis
cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
13. Popovici Mariana Admis  
14. Stan Diana - Elena Admis  
15. Cosma Simona  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologice clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
16. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina Admis  
17. Ignat Raluca- Mirela Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
18. Gune Simona - Cristina Admis  
19. Radu Larisa Admis  
20. Chagnon – Obancea Bianca- Elena  
Admis
 
21. Copoiu Georgiana  
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologie - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
22. Drăgoi Alexandra  
Admis
Cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
23. Chiriac Silvia  
Admis
cu condiţia ca în cazul promovării concursului,  până la data angajării, atestatul de liberă practică să se afle în perioada de valabilitate (în prezent, atestatul de liberă practică este valabil până la data de 22.10.2018);
24. Dobrescu Elena - Cristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
25. Neamţu Andreea
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme - Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare
26. Mateescu Bianca - Nicoleta Admis  
27. Bârsan Alin  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologie - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.10.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 15.10.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane, etaj 2, camera 41, având asupra lor 1 pix cu mină albastră. Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.10.2018 orele 15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta - interior 130.
       UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
            „Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 1 post de medic specialist, specialitatea medicină de familie”, ofiţer medic în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală la Direcţia medicală;
 • 1 post de medic specialist, specialitatea medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară al Direcţiei medicale.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin. 2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
            a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
            b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
            d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
            e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
            f) certificatul de cazier judiciar;
            g) diploma de medic, în copie**;
            h) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie**;
            i) certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor), avizat pe anul în curs, în copie**;
            j) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
            k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;
m) formular de bază - date personale - document tipizat*;
            n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
o) chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist medicină de familie.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/ rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/03.06.2016.
            Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
               a) evaluarea psihologică;
               b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
               c) examinarea medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei generale management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior, în timp util.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1 Bucureşti, în perioada 12 - 19.10.2018.
            Graficul/calendarul de desfășurare al concursului/examenului este următorul:
 • 30.10.2018, până la ora 15.00: afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • 31.10 - 01.11.2018, ora 15.00: depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse;
 • 02 - 05.11.2018: soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatului soluționării contestaţiilor depuse;
 • începând cu data de 07.11.2018: evaluarea psihologică;
 • începând cu data de 12.11.2018: evaluarea privind nivelul de pregătire fizică;
 • începând cu data de 14.11.2018: examinarea medicală;
 • începând cu data de 19.11.2018: proba scrisă;
 • începând cu data de 20.11.2018: probă practică/clinică/interviul;
 • începând cu data de 21.11.2018: afişarea rezultatelor finale;
 • în termen de 2 zile lucrătoare după comunicarea rezultatului concursului: depunerea contestaţiilor de către candidaţii nemulţumiţi;
 • în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse (se comunică în scris).
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei medicale, tel. 021.319.60.08, interior 110.
 
 UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ


CU REZULTATELE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN TREPTE PROFESIONALE
 
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Admis/
Respins
1. P.c.c.
Buzatu Lenuța
90 puncte ADMIS
2. P.c.c.
Dandeș Marcel
92,5 puncte ADMIS
 
Candidații declarați „admis” vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară, începând cu data de 01.10.2018, potrivit prevederilor art. 45^2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 5, alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN FUNCȚII PREVĂZUTE CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR
 
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Admis/
Respins
1. P.c.c.
Cioroba Silvia-Ioana
95 ADMIS
2. P.c.c.
Pană Loredana-Eliza
95 ADMIS
3. P.c.c.
Cozaru Marilena-Alina
95 ADMIS
 
Candidații declarați „admis” vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară gradului de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, potrivit prevederilor art. 45^2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 5, alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, cu modificările și completările ulterioare.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Psiholog stagiar,
în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de personal civil contractual, Psiholog stagiar în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt asistenţa psihologică şi colaborarea cu personalul în cazul accidentelor de muncă.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 -  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
  - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită, până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.10.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130 în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
2. atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, forma de atestare supervizare;
3. gradul profesional: psiholog stagiar;
          4. vechime:  fără vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul psihologie;
5.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
           6. cunoştinţe  minime de operare pe calculator;
           7. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
       Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 09.10.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 10.10.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – funcţionar public Raiciu Geta , telefon 021/3196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 11.10.2018 ora 14.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
15.10.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.10.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 17.10.2018, până la ora 10.00, persoana de contact funcţionarul public Raiciu Geta telefon 021/3196006, interior 130
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 18.10.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
19.10.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 22.10.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 23.10.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - funcţionarul public Raiciu Geta telefon 021/3196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 24.10.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 26.10.2018 (ziua de 25.10.2018 este liberă , fiind ziua armatei României).
Tematica de concurs
            1. Competenţele psihologului clinician (practicant supervizare);
          2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul şi rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog;
          3. Elemente  de psihodiagnostic şi evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice;
4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii, psihosomatica generală şi aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire;
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc de îmbolnăvire;
 • Stresul psihic – factor modulator, complex al sănătăţii; managementul stresului;
 • Tulburări şi boli somatice;
 • Aspecte psihologice şi psihosomatice ale durerii;
 • Implicaţiile psihoemoţionale ale dispneei;
 • Corelaţii somatice ale anxietăţii şi depresiei;
 • Tulburările somatoforme;
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici;
5. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate şi boală mintală;
 • Tulburări de personalitate;
 • Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, ale comunicării, de conştiinţă, ale conduitei motorii, ale afectivităţii, comportamente agresive extreme;
 • Tulburări afective;
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demenţe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală şi patologică;
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive;
 • Tulburări delirante;
 • Tulburări de stres postraumatic;
 • Neurastenia;
 • Toxicomaniile şi alcoolismul;
 • Boli factice şi simularea;
6. Intervenţie psihologică:
 • Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de psihopatologie;
 • Consiliere şi terapie suportivă;
 • Terapii standard de relaxare şi sugestive;
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creşterea complianţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, prevenţia terţiară în cadrul bolilor cronice etc.;
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare.
           Bibliografia de concurs:
            1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulteriuoare;
          3. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          7. Competenţele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară;
          9. DSM  IV-TR, Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia IV-a revizuită, editura Humanitas;
          10. Manuale de psihiatrie şi psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
          a) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Editura TREI, 2011;
          b) Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie, Şerban Ionescu, Alain Blanchet, Editura TREI, 2009;
          c) Psihologie clinică şi psihoterapie  - Fundamente, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          d) Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentate, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          e) Tratat de neuropsihologie, Leon Dănăilă, Mihai Golu, Editura Medicală, Bucureşti;
          f) Elemente de psihoterapie, Irina Holdevici, Editura All, 2008.
 
 
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

CU REZULTATUL   FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE
  într-o funcție de personal civil contractual  prevăzută cu un nivel de  studii superior  de  Economist  debutant gr. II-I,  Specialist IA,  postul de Economist gradul II,  în cadrul Compartimentului contabilitate al Unității Militare  02464 București
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. SAVU Ioana
 
 
99,66
 
”ADMIS”
 
        Candidatul  declarat  „Admis” va fi încadrat în noua funcție prevăzută cu nivel de studii superior, începând cu data de 01.10.2018, potrivit prevederilor art. 452 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014;Ordinul  M 68 din 14 07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea  prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei militare vacante de execuţie de subofiţer Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale, pe perioadă nedeterminată.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- provin din subofiţeri în rezervă sau din soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate sau din persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- sunt absolvenţi de liceu teoretic, cu profil informatică;
- dețin certificate/atestate dobândite în urma absolvirii unor cursuri din domeniul informatică/ comunicații/rețelistică specifică domeniului, similare;
- vechimea în muncă: minimum 6 (șase) ani;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,SECRET”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis”;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de Sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 08 - 19.10.2018/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 22 - 24.10.2018/ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 24.10.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 26.10.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 29.10.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 30.10.2018, ora 07.15,
în perioada
30.10 - 02.11.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 12.11.2018, ora 07.15,
în perioada
12 - 16.11.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 26.11.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
11. Testul scris 27.11.2018/
începând cu ora 12.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 27.11.2018/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 28.11.2018/
până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 29.11.2018/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 03.12.2018,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 04.12.2018/
până la ora 15.30
 
Tematica:
            - Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
            - Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
            - Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli genrale privind protecția informațiilor clasificate;
            - Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
            - Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare; Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
            - Relații între militari, comportarea militarilor în diferite situații;
            - Reguli referitoare la portul uniformei militare și hainelor civile;
            - Disciplina militară, autoritatea militară;
            - Rețele de calculatoare: modele de referință, arhitecturi, protocoale de transport, securitatea rețelelor;
            - Principii pentru politici firewall;
            - Sisteme de gestiune a bazelor de date;
            - Cisco LAN Switching;
 
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare.
            - Legea nr. 364/2006 privind organizarea privind oragnizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale publicată in M. Of. nr. 654 din 28.07.2006.
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată in M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013.
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014;
            - A. Tanenbaum, “Rețele de calculatoare”, 2003.
            - Cisco router configuration handbook 2nd edition (http://dbmanagement. info/Books/Others/ CISCO_ROUTER_CONFIGURATION_HANDBOOK_2ND_EDITION.pdf)UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Năzare Aurel-Dan 75 PUNCTE ADMIS
 1.  
Rădoi Marin 45  PUNCTE RESPINS
Candidatul admis va susţine interviul în data de 24.09.2018, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 20.09.2018, ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

        cu rezultatul probei scrise  la   examenului  de promovare într-o funcție de personal civil contractual  prevăzută cu un nivel de  studii superior  de  Economist  debutant gr. II-I,  Specialist IA,  postul de Economist gradul II,  în cadrul Compartimentului contabilitate al Unității Militare  02464 București.
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. SAVU Ioana
 
 
99,66
 
”ADMIS”
 
 
        Candidatul nemulțumit de rezultatele probei scrise poate formula contestație până la data de 19.09.2018, ora 1500, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele  contestații se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul  comisiei de soluționare a contestațiilor Bădic  Neluța, telefon 021.319.58.58 / 021.319.58.42 int. 2629.
 


UM 02213SEBEȘ

ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist primar din cadrul microstructurii „ŞEF SECŢIE” la „SECŢIA DEPOZITARE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE”, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.34 din 24.08.2018,  până la data de 07.09.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-s-a înscris un singur candidat.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.168 din 07.09.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi şi a costatatat următoarele:
 
 1. Farm. pr. VLAD GHEORGHE – RESPINS.
Domnul farmacist a depăşit limita de vărstă de 65 de ani prevăzută pentru exercitarea profesiei de farmacist şi nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin.(2) al art.575 din  Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea profesa într-o instituţie sanitară publică.
 
UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj
proba scrisă
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Domilescu Gheorghe Neprezentat - - Respins
2. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra 47 - - Respins
3. Gheorghe Irina-Liliana 38 - - Respins
4. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 72 40 - Respins*
5. Mocanu Iuliana 35 - - Respins
6. Magopăț Alina 67 40 - Respins*
7. Neacșu Gheorghe-Adrian 34 - - Respins
8. Nilă Irina 50 - - Respins*
9. Țîțu Mihaela-Geta Neprezentat - - Respins
*Nu a obținut minim 50 de puncte la proba INTERVIU
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele soluționării  contestației cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în cadrul Biroului coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului
Punctajul obținut în urma soluționării contestației Rezultatul contestației cu privire la rezultatul probei interviu Motivul respingerii contestației cu privire la rezultatul probei interviu Observații
1. Dl. Iliescu Gigi-Nicolae Dan
 
40 Respins Punctajul la proba interviu  fost acordat potrivit baremului de corectare și a răspunsurilor formulate de candidat, consemnate în cadrul interviului.  
 
 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI
 
Președinte:  lt. col. Cosman Răzvan Bogdan
Membru:    p.c.c. Lungescu Gabriela
Membru:    p.c.c.  Iacob Nadia
Secretar: plt. maj. Zăvod GeorgeUM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini pentru personalul înscris la concursul/examenul organizat în veferea încadrării posturilor militare vacante de subofiţer în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire şi Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din Secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
            Bază legală: art.16, alin.(3) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/04.10.2017, pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”.
 
TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI
Nr.
crt.
Numele şi prenumele TESTE ELIMINATORII DE APTITUDINI Rezultat
final
Examinare medicală Evaluare psihologică Evaluare nivel pregătire fizică
1. ANDREESCU T. IOANA APT ADMIS RESPINS RESPINS
2. BANDRABUR I. MIUŢA-DOINA APT ADMIS ADMIS ADMIS
3. COMAN.S ALEXANDRINA-DANIELA NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT RESPINS
4. SOARE N. VALERICA INAPT - - RESPINSUM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selectării dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual, de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală (6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Năzare Aurel-Dan Admis  
 1.  
Rădoi Marin Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.09.2018, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08.30.
 
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 40   Respins
2. Magopăț Alina 40   Respins
3. Nilă Irina 40   Respins
Candidații au fost declarați „RESPINS” deoarece nu au obținut minim 50 de puncte la proba INTERVIU.
 
                 Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație până la data de 11.09.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.  286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de concurs, plt. maj. Zăvod George.
 
 


UM 02412
ANUNŢ

 
 1. Privind organizarea examenelor de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superior
        Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează, în data de 21.09.2018, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale, examenele de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superior, a următorului personal civil contractual, astfel:
 • p.c.c. Cioroba Silvia-Ioana pentru promovarea pe postul de referent de specialitate gr. III – studii superioare
 • p.c.c. Pană Loredana-Eliza, pentru promovarea pe postul de referent de specialitate gr. III – studii superioare
 • p.c.c. Cozaru Marilena-Alina, pentru promovarea pe postul de economist gr. II – studii superioare
Examenele se vor desfăşura, astfel:
Proba scrisă în data de 21.09.2018, începând cu ora 09.00, etaj 1, camera 113;
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, până la data de 14.09.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la examen va cuprinde:
 • cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unităţii;
 • fotocopie a diplomei de licență;
 • fotocopii ale raportelor de evaluare ale candidatului;
 • fotocopie a fişei postului.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Cioroba Silvia-Ioana  și p.c.c. Pană Loredana-Eliza:
1.           Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
2.           Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
3.           Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M76/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Cozaru Marilena-Alina:
 1. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 
 1. Privind organizarea examenelor de promovare în treapta profesională
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează, în data de 21.09.2018, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale, examenele de promovare în treapta profesională, a următorului personal civil contractual, astfel:
- p.c.c. Buzatu Lenuța pentru promovarea în postul de telefonist III (M;G) – 3 ani vechime în activitate.
- p.c.c. Dandeș Marcel pentru promovarea în postul de muncitor calificat II (M;G) – 3 ani vechime în activitate.
Examenele se vor desfăşura, astfel:
Proba scrisă în data de 21.09.2018, începând cu ora 12.00, etaj 1, camera 113;
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, până la data de 14.09.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la examen va cuprinde:
 • cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unităţii;
 • adeverința întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechime în funcția treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze
 • fotocopie a diplomei de studii;
 • fotocopii ale raportelor de evaluare ale candidatului;
 • fotocopie a fişei postului.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Buzatu Lenuța:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Dandeș Marcel:
 1. Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
 2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidanților
Punctaj la
proba scrisă
Mențiunea
Admis/ Respins
1. Domilescu Gheorghe Neprezentat Respins
2. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra 47 Respins
3. Gheorghe Irina-Liliana 38 Respins
4. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 72 Admis
5. Mocanu Iuliana 35 Respins
6. Mogopăț Alina 67 Admis
7. Neacșu Gheorghe-Adrian 34 Respins
8. Nilă Irina 50 Admis
9. Țîțu Mihaela-Geta Neprezentat Respins
Candidații declarați admiși la proba scrisă, vor susține interviul în data de 07.09.2018, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 05.09.2018, ora 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Zăvod George.
 
UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

 

privind  organizarea examenului  de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare la Unitatea Militară 02464 Bucureşti.
 
           I. Unitatea Militară 02464 Bucureşti organizează examen pentru  promovarea  unui contabil, încadrat  pe o funcție de personal civil contractual prevăzută cu studii medii, într-o funcție de personal civil contractual prevăzută cu un nivel de studii superior de Economist debutant gr. II-I, Specialist IA, postul de Economist gradul II, în cadrul compartimentului contabilitate al U.M. 02464 Bucureşti.
 
         II. Examenul  de promovare se desfășoară,  astfel:
1. Pentru postul de Economist II,  examenul se desfășoară în data de 17.09.2016, ora 1100,  la sediul U.M. 02464 București.
 
         III. Modalitatea de desfășurare a examenului:    
  * Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 07.09.2018, ora 1500.
     Examenul de promovare se desfășoară,  astfel:
   - proba scrisă: pe data de 17.09.2018, ora 1100;
   - rezultatele probei scrise se afișează  pe data de 18.09.2018,  ora 1030;
   - eventualele contestaţii se pot depune, până la data de 19.09.2018, ora 1500;
   - rezultatul  contestaţiilor se afişează, pe data de 20.09.2018, ora 1030;
   - rezultatul examenului de promovare se afişează, pe data de 21.09.2018, ora 1000.
   * Rezultatele probelor de examinare şi ale eventualelor contestaţii, se publică pe pagina de internet a  Direcției medicale şi la sediul Unității Militare 02464 București, în termenele  legale.
 
       IV. Alte informaţii:
Cererile de participare, însoţite de fotocopiile actelor  de absolvire a studiilor corespunzătoare  cerinţelor  posturilor în care sunt încadraţi salariaţii, certificate pentru conformitate cu originalul, se depun în termenul limită stabilit la sediul Unităţii Militare  02464 Bucureşti, Str. Drumul Taberei, nr.7G, sector 6, persoana  de contact plt.adj. BĂDIC Neluţa,  int. 2629, secretar al comisiei de examinare.
 
        V. Bibliografia  și tematica pentru  examen:
Nr.crt. Act normativ Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
1 Legea 500/2002 privind finantele publice Nr. 597/2002
2 Ordonanta Guvernul nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata Nr. 799/2003
3 Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 418/2006
4 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare Nr. 668/2015
5 Regulamentul nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice J.Oal U.E seria L nr.340/2002
6 Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privins stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati ihn avans din fonduri publice, republicata Nr. 109/2004
7 Hotararea  Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 625/2006
8 Hotararea  Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 978/2006
9 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994
10 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident a si raportarea angajamentelor legale si bugetare Nr.37/2003
11 Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice Nr.542/2001
12 Hotarare Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol Nr. 176/1991
13 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica Nr. 448/1998
14 Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata Nr. 454/2008
15 Codul muncii – legea nr. 53/2003, republicata Nr.345/2011
16 Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Nr. 877/2010
17 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010
18 Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului  operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste B.O nr. 64/1976
19 Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a abunurilor apartinand institutiilor publice Nr. 253/1995
20 Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata Nr. 242/1999
21 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice B.O  nr. 132/1969
22 Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti Nr. 868/2006
23 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 155/1995
24 Odonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor Nr. 328/1998
25 Legea nr. 346/2006 privind Organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale Nr. 654/2006
26 Legea nr. 186/2014 , Legea bugetului de stat cu modificarile si completarile ulterioare Nr. 960/2014
27 Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar Nr.441/2010
28 Hotararea Guvernului  nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, concediilor medicale  cu modificarile si completarile ulterioare Nr. 163/1999
29 Hotararea Guvernului  nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe Nr. 46/2005
30 Hotararea Guvernului nr. 1470/2005 pentru  aprobarea regulamnetului  privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale Nr.1109/2005
31 Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului institutiilor publice  pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate In interesul serviciului Nr. 1046/2006
32 Hotararea Guvernului nr. 1867/2005 privind conditiile de acordare a compensatiilor lunare pentru chirie a acadrelor militare in activitate Nr. 62/2006
33 Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana ale personalului din sectorul M.Ap.N Nr. 144/1998
34 Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice Nr. 624/2003
35 Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Nr. 1074/2005
36 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanle care desfasoara activitatea de control financiar preventiv  propriu Nr.555/2014
37 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Nr. 1186/2005
38 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor Nr. 704/2009
39 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea  Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial la institutiile publice , republicat Nr. 469/2011
40 Ordinul ministrului economiei si finantelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortiozarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice Nr.835/2008
41 Ordinul ministrului apararii nationale nr.M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specific privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv  propriu in M.AP.N Nr. 876/2014
Nr. 876bis/2014
42 Ordinul ministrului apararii nationale nr.M 92/2013 pentru aprobarea “ Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe, in M.Ap.N Nr.609/2013
43 Ordinul ministrului ministerului apararii nationale nr. 84/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial in Ministerul Apararii Nationale. Nr.538/2016
 
       


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei practice
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în
Compartiment asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş-Alba.
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1 Ivan Anca 40 RESPINS  
2 Giurgiu anaca 100 ADMIS  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, respectiv pe data 29.08.2018, până la ora 15.35.
 
 
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.
 
UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în
Compartiment asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1 Giurgiu Anca 87,66 ADMIS  
2 Ivan Anca 60,33 ADMIS  
3   ABSENT  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, respectiv pe data 29.08.2018, până la ora 13.20.
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.


UM 02213 SEBEȘ
CATALOG FINAL

Notele comisiei de concurs pentru fiecare probă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în Compartimentul asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
 
PROBA SCRISĂ
 
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
1 IVAN Anca 2 8 8 7
5 5 4 5
6 3 3 3
8 7 8 7
10 6 6 7
11 9 9 9
16 8 9 8
19 6 6 6
22 0 0 0
25 8 8 8
Total 60 61 60
MEDIE PUNCTE:  60,33
2 GIURGIU Anca-Salomea 2 9 9 9
5 9 9 9
6 8 8 8
8 7 8 7
10 9 9 8
11 9 9 9
16 9 9 9
19 10 10 8
22 9 10 9
25 9 9 9
Total 88 90 85
MEDIE PUNCTE:   87,66
 
 
PROBA PRACTICĂ
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
1 IVAN Anca 4 40 40 40
Total 40 40 40
MEDIE PUNCTE: 40 puncte - RESPINS
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
2 GIURGIU Anca-Salomea 4 100 100 100
Total 100 100 100
MEDIE PUNCTE: 100
 
Note: Note: Subiectul va primi o notă între 0 şi 100 puncte
          La proba practică candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.
 
ANALIZAT DOCUMENTELE REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Nr. crt. Nume prenume candidat Punctaj obţinut de candidat Observaţii
 1.  
IVAN Anca 18  
 1.  
GIURGIU Anca-Salomea 63  
 1.  
MIHU Ionela Rodica NEPREZENTAT
 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Nr. crt. Nume prenume candidat Analiza şi evaluarea activităţii profesionale Proba scrisă Proba practică TOTAL
 1.  
GIURGIU Anca-Salomea 63 87,66 100 250,66
 1.  
IVAN Anca 18 60,33 RESPINS DUPĂ PROBA PRACTICĂ
 1.  
MIHU Ionela Rodica NEPREZENTAT
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultate obţinute la probele de concurs Total puncte Rezultat
Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj obţinut la  analiza şi evaluarea activităţii profesionale
1 IONIȚĂ Alexandra 87,95 75 37,4 200,35 ADMIS
2 CIOCAN Irina-Alexandra 48,5 - 33,8 82,30 RESPINS
3 CREȚU Irina-Gabriela 52,75 - 23 75,75 RESPINS
4 IORDACHE Valerica 52,16 - 23 75,16 RESPINS
5 PODARU Constantin 46 - 21 67 RESPINS
6 TOMA Ionelia-cecilia Neprezentat - - - RESPINS
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 15.09.2018, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 869 din 09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist – șef în unitățile sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 01.10.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 30 de zile de la validarea concursului.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs Mr. Constantin Cristian, telefon 021/3195858, int. 2629.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în
Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
Nr. crt. Numele și
prenumele
candidatului
Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Domilescu Gheorghe Admis  
2. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan Admis  
3. Mocanu Iuliana Admis  
4. Mogopăț Alina Admis  
5. Gheorghe Irina-Liliana Admis *  
6. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra Admis *  
7. Țîțu Mihaela-Geta Admis *  
8. Neacșu Gheorghe-Adrian Admis °  
9. Nilă Irina Admis °  
10. Gheorghe Adriana Respins Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului (vechime mai mică de 6 ani și 6 luni pe o funcție / ocupație cu studii superioare)
*Cu condiția prezentării, la proba scrisă, a documentelor doveditoare a vechimii minime de 6 ani și 6 luni pe o funcție / ocupație cu studii superioare.
° Cu condiția prezentării, la proba scrisă, a certificatului de cazier juridic în original.
Proba scrisă se va desfășura în data de 03.09.2018, începând cu ora 10.00.
Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 03.09.2018, ora 09.30 la Sediul U.M. 02439 București - Punct acces, str. Institutul medico-militar, nr. 3-5, sector 1, (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărții de identitate.
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 29.08.2018, ora 14.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

Unitatea Militară 02439 Bucureşti anunţă amânarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „Psiholog stagiar” (studii universitare de licenţă, specialitatea psihologie, în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică), din datele:
-proba scrisă – 10.09.2018, ora 10.00;
-interviul – 14.09.2018, ora 10.00, la date ce vor fi comunicate ulterior.
Menţionăm că anunţul iniţial s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 830/14.VIII.2018.

UM 02497 PITEȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Sanitar principal în cabinetul medicină internă din Centrul Militar de Sănătate Târgovişte al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul subofiţerilor
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02497 Piteşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Sanitar principal în cabinetul medicină internă din Centrul Militar de Sănătate Târgovişte al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti.
 
            Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţia vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
            - au cetăţenie română;
            - au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            - nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - nu se află în curs de urmarire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            - nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            - nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activitaţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            - nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
            - nu sunt asociati unici si nu participa direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar, daca se afla in una dintre aceste situatii, se angajeaza ca, la data chemarii/rechemarii in activitate, vor renunta la aceasta calitate;
             - îşi exprima acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, in vederea chemarii/rechemarii in activitate;
             - îşi exprima acordul privind inregistrarea audiovideo a probelor de concurs, in cazul in care aceasta se impune;
            - candidatii femei isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de concurs se afla in stare de graviditate/maternitate;
            - au varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului;
            - au absolvit, in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant acreditate, studii de nivelul si in specializarile corespunzatoare armei/serviciului si specialitatii militare prevazute pentru functia vacanta pentru incadrarea careia se organizeaza concursul;
            - îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia specifica domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dupa caz;
            - îndeplinesc alte conditii prevazute in fisele posturilor vacante, dupa caz;
            - detin grad cel mult egal cu cel al functiei vacante;
            - se respecta principiul potrivit caruia militarii nu pot fi subordonati altora cu grade inferioare;
            - sunt declarati „apt“ in urma examinarii medicale;
            - sunt declarati „admis“ in urma evaluarii psihologice si a evaluarii nivelului de pregatire fizica.
            Îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate se declară în scris, pe propria raspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
            -subofiţeri în rezervă;
            -soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
            -persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
            -absolvent cu diplomă de şcoală sanitară postliceală – specialitatea medicină generală;
            -vechimea în specialitatea studiilor: minimum 12 ani;
            -certificat de membru OAMGMAMR – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului;
          -nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“;
            -să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
            -gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier major;
            -gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
 
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02497 Piteşti;
            - formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02497 Piteşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/17.01.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în M.Of. nr. 49 din 22.01.2013);
            - livretul militar sau adeverinta eliberata de centrul militar zonal/judetean/de sector care atesta calitatea de rezervist si, dupa caz, efectuarea pregatirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este: 11.09.2018, ora 15.00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, persoana de contact plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 14.09.2018, la sediul U.M. Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 17.09.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.00-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 19.09.2018 (în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
 
Tipul probelor de concurs (data, ora şi locul desfăşurării acestora):
1. Testele eliminatorii de aptitudini:
- examinarea medicală: în perioda 24-28.09.2018, ora 07.15, la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat);
            - evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 01-05.10.2018, ora 07.30, la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova.       Candidaţii se vor prezenta la selecţie, având asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de scris, echipament sportiv. Nu se asigura cazare şi masă;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probelor se depun în termen de 2 (două) ore de la anunţarea rezultatelor, la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere;
            Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 09.10.2018.
 
2. Testul scris: 10.10.2018, ora 10.00, la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş;
            Rezultatul la testul scris se afişează în data de 11.10.2018, la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris, se depun la  sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş în data de 12.10.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.00-15.00).
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş în data de 15.10.2018 (în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
            Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 16.10.2018.
 
Bibliografia/tematica:
            1.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.9/06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în M.O. al României nr.115 BIS din 28.02.2013;
            2.Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017;
            3.Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995;
            4.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.64/10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului Disicplinei Militare, publicat în M.O. al României Partea I nr.399 din 03.07.2013;
            5.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.97/02.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în M.O. al României nr.745/13.10.2014;
            6.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în M.O. al României Partea I nr.51 din 29.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
            7.Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011;
            8.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicat în M.O. al României Partea I nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
            9.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.2/09.07.2009, publicat în M.O. al României Partea I nr.560/12.08.2009;
            10.Ordinul nr.M.S.P.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M.O. al României Partea I nr.855 din 18.12.2012;
            11.Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1142 din 03.10.2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în M.O.al României Partea I, nr.669 BIS din 31.10.2013;capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5, 22.6, 23.1 (lit.b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
            12.Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.961 din 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnici de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în M.O. al României Partea I, nr.681/02.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
            13.Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1101/30.09.2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, publicat în M.O. al României nr.791/07.10.2016;
            14.Ordinul ministrului sănătăţii nr.1410 din 12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, publicat în M.O. al României nr.1009 din 15.12.2016;
            15.Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale – sinteze – Editura medicală, Bucureşti, 2006;
            16.Lucreţia Titircă - Nursing - tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali
            17.Lucreţia Titircă - Ghid de nursing
            18.Lucreţia Titircă - Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali
            19.F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu – îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001.
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual, de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală (6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică).
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
- Diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat;
- cursuri în domeniul informatică;
- 6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, microstructura personal, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 10.09.2018, ora 15.00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.09.2018, începând cu ora 09.00;
 2. Interviu în data de 24.09.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
pentru concursul de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA în compartimentul informatică și statistică medicală
 
BIBLIOGRAFIE
 
 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
 3. Sisteme de operare Windows
 4.  
 5. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice:
https://support.office.com/ro-ro/word
https://support.office.com/ro-ro/excel
 https://support.office.com/ro-ro/powerpoint
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date – Visual FoxPro
 2.  
 3. Rețele de calculatoare, Joe Habraken, ediția 2002
 4. Statistica, Ghiță S.,  Editura Meteor Press, București, 2006
 
TEMATICĂ
 
 1. Din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: art. 16-17, art. 27-28, art. 37-67, art. 75-77, art. 81-87, art. 111-124, art. 129-171, art. 221-226, art. 247-259;
 2. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 3. Sisteme de operare Windows: generalități;
 4. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice;
 5. Sisteme de gestiune a bazelor de date;
 6. Rețele de calculatoare;
 7. Statistica – noțiuni fundamentale.
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA în compartimentul informatică și statistică medicală
 
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 27.08.2018
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 10.09.2018, ora 15.00
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 11.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 12.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea dosarelor 13.09.2018, ora 13.00
Data probei scrise 18.09.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 20.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 21.09.2018, ora 13.00
Data interviului 24.09.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 25.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 26.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 27.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 28.09.2018, ora 09.00
 
 
 
ÎNTOCMIT
Şef birou resurse umane
Col. Isuf Gabriel
021/3138805 int. 114
 
 


UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist primar – specialitatea farmacie generală,  în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura „Şef secţie, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti primari specialitatea farmacie generală  care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 1. cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 4. dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN COMPARTIMENTUL ASIGURARE FARMACEUTICĂ,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală  din data de 24.08.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist primar
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual psiholog stagiar,
(studii superioare de lungă durată ) în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de personal civil contractual psiholog stagiar (studii superioare de lungă durată) în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt asistenţa psihologică şi colaborarea cu personalul în cazul accidentelor de muncă.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 -  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
  - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 31.08.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar public Bărbulescu Angelica, telefon 021/3196006 interior 113, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
2. atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, forma de atestare supervizare;
3. gradul profesional: psiholog stagiar;
          4. vechime:  fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
5.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
           6. cunoştinţe  minime de operare pe calculator;
           7. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
 
       Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 04.09.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 05.09.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – funcţionar public Bărbulescu Angelica, telefon 0213196006, interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 06.09.2018 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
10.09.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 11.09.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 12.09.2018, până la ora 10.00, persoana de contact funcţionarul public Bărbulescu Angelica telefon 0213196006, interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de  13.09.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
14.09.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 17.09.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 18.09.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - funcţionarul public Bărbulescu Angelica. telefon 0213196006 interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 19.09.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 20.09.2018.
         Tematica de concurs:
            1. Competenţele psihologului clinician (practicant supervizare);
          2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul şi rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog;
          3. Elemente psihodiagnostic şi evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanimelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice;
4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii, psihosomatica generală şi aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire;
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc de îmbolnăvire;
 • Stresul psihic – factor modulator, complex al sănătăţii; managementul stresului;
 • Tulburări şi boli somatice;
 • Aspecte psihologice şi psihosomatice ale durerii;
 • Implicaţiile psihoemoţionale ale dispneei;
 • Corelate somatice ale anxietăţii şi depresiei;
 • Tulburările somatoforme;
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici;
5. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate şi boală mintală;
 • Tulburări de personalitate;
 • Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, ale comunicării, de conştiinţă, ale conduitei motorii, ale afectivităţii, comportamente agresive extreme;
 • Tulburări afective;
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demenţe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală şi patologică;
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive;
 • Tulburări delirante;
 • Tulburări de stres posttraumatic;
 • Neurastenia;
 • Toxicomaniile şi alcoolismul;
 • Boli factice şi simularea;
6. Intervenţie psihologică:
 • Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de psihopatologie;
 • Consiliere şi terapie suportivă;
 • Terapii standard de relaxare şi sugestive;
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creşterea complianţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, prevenţia terţiară în cadrul bolilor cronice etc.;
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare.
           Bibliografia de concurs:
            1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice - republicată;
          2. Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulteriuoare;
          3. Legea nr. 213/2004 legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          7. Competenţele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară;
          9. DSM  IV-TR, Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia IV-a revizuită, editura Humanitas;
          10. Manuale de psihiatrie şi psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
          a) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologic, Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Editura TREI, 2011;
          b) Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie, Şerban Ionescu, Alain Blanchet, Editura TREI, 2009;
          c) Psihologie clinică şi psihoterapie  - Fundamente, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          d) Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentate, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          e) Tratat de neuropsihologie, Leon Dănăilă, Mihai Golu, Editura Medicală, Bucureşti;
          f) Elemente de psihoterapie, Irina Holdevici, Editura All, 2008.
 
 
 
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării posturilor militar vacante de  subofiţer specialist în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară şi Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
Nr.
crt.
Numele şi  prenumele Data depunerii
cererii de înscriere
Rezultat Obs.
1. ANDREESCU T. IOANA 02.08.2018 ADMIS  
2. BANDRABUR I.
MIUŢA-DOINA
08.08.2018 ADMIS  
3. COMAN S. ALEXANDRINA-DANIELA 03.08.2018 ADMIS  
4. LAZĂR I. NICOLETA 07.08.2018 NEADMIS Lipsă copie carte muncă/ adeverinţă + fişa acces date personale
5. SOARE N. VALERICA 08.08.2018 ADMIS  
 
            Candidaţii care au fost declaraţi „Admis” la etapa de selecţie a dosarelor vor parcurge, în ordinea prezentată mai jos, următoarele probe (prezentate şi pe site-ul Direcţiei medicale):
 • Examinarea medicală (test eliminatoriu) la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti, în perioada 29-31.08.2018 (prezentare în data de 29.08.2018, ora 07.15, cu fişa de examinare medicală tip MApN + adeverinţă eliberată de medicul de familie, cost 150 lei);
 • Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine) la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în perioada 03-07.09.2018 (1 zi) - participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • Testul scris – în data de 17.09.2018, ora 10.00, pentru funcţia din Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară şi în data de 18.09.2018, ora 10.00, pentru funcţia din Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară.
            Depunerea eventualelor contestaţii şi soluţionarea acestora se vor desfăşura potrivit reglementărilor stabilite pentru fiecare etapă a concursului de admitere.
 

UM 02213 SEBEȘ
ANUNȚ

Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba,  înştiinţează pe candidaţii declaraţi admişi, în urma  verificării documentelor depuse la dosarul de concurs, că susţinerea concursului pentru ocuparea postului de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, se va desfăşura pe data de 29.08.2018, la sediul din str. Călăraşi, nr. 74, loc. Sebeş, astfel:
 • de la ora 0900 – proba scrisă;
 • de la ora 1300 – proba practică.
            Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate în original.
            Accesul în cadrul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba se va face începând cu ora 0830.
            Alte informaţii privind desfăşurarea concursului se pot obţine la numerele de telefon:
 • 0258/731905, Int. 104,
 • 0755.039.885 – Lt.col. Bîtiu Răzvan,
 • 0740.239.811 – P.c.c. Ţîmpea Maria
sau la sediul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 0730 - 1530.ANUNŢ
Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Referent de specialitate gradul I,
(studii superioare de lungă durată ) în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de  personal civil contractual referent de specialitate gradul I (studii superioare de lungă durată) în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt coordonarea şi consilierea structurilor subordonate,  realizarea sprijinului logistic şi gestionarea patrimoniului
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 24.08.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact plutonierul major Zăvod George , telefon 021/3196006 interior 125, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare  de lungă durată cu diplomă de licenţă;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale
 4. Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 28.08.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 29.08.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006, interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 30.08.2018 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
03.09.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.09.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 05.09.2018, până la ora 10.00, persoana de contact plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006, interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de  06.09.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
07.09.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 10.09.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 11.09.2018 până la ora 10.00, persoana de contact – plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006 interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 12.09.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 13.09.2018.
         Tematica de concurs:
 • Întocmirea şi ultilizarea documentelor financiar - contabile;
 • Răspunderea materială a militarilor;
 • Domeniile funcţionale şi conexe ale logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Structurile de logistică şi misiunile acestora;
 • Structura de forţe a Armatei;
 • Valorificarea bunurilor materiale scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice;
- Transmiterea fără plată de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
Bibliografia de concurs:
 • Ordinul MFP 2634/2015 privind documentele financiar - contabile;
 • Ordonanţa nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • Ordinul M 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Legea nr. 36/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor materiale aparţinâd instituţiilor publice.
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Inspector de specialitate gradul II ,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1. IVAN Camelia-Monica 85 76 80,50 Admis
2. DIACONU Cerasela-Gabriela 70 85,3 77,65 Respins
3. TUDORIE Eugenia-Cătălina 55 52,8 53,90 Respins
4. RAȚ Mihaela Neprezentat - - Respins
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 21.08.2018, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.08.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului pentru funcţiile de execuţie, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului  vacant de execuție de farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul soluționării contestației la selecţia
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
8 RAȚĂ Cerasela Respins Nu îndeplinește condițiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
        
           
 


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist din cadrul Compartimentului Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.27 din 06.07.2018,  până la data de 20.07.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris trei candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.137 din 23.07.2018 pe data de 01.08.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi pentru dosarele incomplete în termenul  de 5 zile lucrătoare stabilit pentru completarea lor, respectiv data de 30.07.2018 ora 15.00,  şi a constatat următoarele:
1. Farm. GIURGIU ANCA - SALOMIA – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. IVAN ANCA – dosar complet – ADMIS.
3. Farm.MIHU IONELA RODICA – dosar complet – ADMIS.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate, gradul II, Biroul achiziții materiale sanitare din Secția achiziţii publice
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1 IVAN Camelia Monica 76 ADMIS
2 DIACONU Cerasela-Gabriela 85,3 ADMIS
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina 52,8 ADMIS
 
 
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 02.08.2017, ora 15.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (telefon: 021/3195858, int. 2629).
 
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant de execuţie de farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziţii materiale sanitare, Secţia  achiziţii publice
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 IONIŢĂ Alexandra Admis -
2 IORDACHE Valerica Admis -
3 TOMA Ionelia-Cecilia Admis -
4 CREŢU Irina-Gabriela Admis -
5 PODARU Constantin Admis -
6 CIOCAN Irina-Alexandra Admis -
7 BĂDESCU Monica Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
8 RAŢĂ Cerasela Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
        
            Candidaţii admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.08.2018 începând cu ora 09.00,  iar proba practică în data de 28.08.2018 începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din strada Lt. aviator Gheorghe Caranda, nr. 42.
  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 02.08.2018, ora 14.301, conform art. 6, alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare .
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcţii vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, astfel:
 1. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 2. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de execuţie de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, menţionate mai sus.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- subofiţeri în rezervă;
- soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
- persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/ competenţă profesională pentru specialitatea “Asistent medical generalist”;
- să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
- vechimea în specialitatea studiilor: minimum 5 (cinci) ani;
- să deţină gradul profesional de asistent medical principal, dovedit cu adeverinţă eliberată de Ministerul Sănătăţii;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti. În momentul completării candidaţii prezintă 2 (două) recomandări de la ultimele 2 (două) locuri de muncă.
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
 
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 31.07 - 10.08.2018/
09.00-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 13 - 14.08.2018/ ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 14.08.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 16.08.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 17.08.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 29.08.2018, ora 07.15,
în perioada
29-31.08.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 03.09.2018, ora 07.15,
în perioada
03.09.2018 - 07.09.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 12.09.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
9. Testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS, începând cu ora 10.00
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM, începând cu ora 10.00
 
10. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM
11. Afişarea rezultatelor la testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM
12. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris -18.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
-19.09.2018- pt funcţia BCSMM
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 19.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
-20.09.2018- pt funcţia BCSMM
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 21.09.2018
 
 
Persoane de contact:
- Col. Haralambie Dragoş, tel. 021/319.60.04 int. 117, mobil: 0724516099;
- Lt.col. Dinescu Petre, tel. 021/319.60.04 int. 120, mobil: 0731375016;
- cpt. cdor. Chiş Ciprian, tel. 021/319.60.04 int. 166, mobil: 0762768892.
 
 • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
I. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • învăţământul militar preuniversitar;
 • organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie.
Bibliografie:
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011: art. 13, art. 34-41, art. 328-339;
 • Ordinul nr. M 46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în M.Of. nr. 419 din 07 iunie 2017: art. 5-10, art. 12-14, art. 19, art. 42-44, art. 47-58, art. 62-68.
 
II. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Bibliografie:
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 530 din 23 iulie 2003: art. 4-6, art. 9-10, art. 25-26, art. 30-34;
- Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, publicatp în M.Of. nr. 643 din 30 august 2002: art. 2-4, art. 6-7, art. 12, art. 17, art. 19, art. 30, art. 33, art. 38-46, art. 48, art. 52, art. 74, art. 77.
 • III. Tematica şi bibliografia comună pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
Tematică:
 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • statutul cadrelor militare;
 • standardele naţionale/specifice de protecţie a informaţiilor clasificate;
- medicină internă: bolile aparatului respirator (bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut), bolile aparatului cardiovascular (cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator), bolile aparatului
digestiv (ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică; litiaza renală), bolile metabolice şi de nutriţie (diabetul zaharat), urgenţe medicale (şocul - cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: art. 1-2, art. 5, art. 7, art. 23, art. 28-35, art. 43, art. 47, art. 53;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30, art. 40;
 • Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-4, art. 25, art. 33, art. 160, art. 238;
 • Hotărârea   de guvern  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 575 din 5 august 2002: art. 2-8;
 •  Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii, Bucureşti, editura ALL 2002;
 •  Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2001;
 •  850 de teste pentru examene şi concursuri pentru asistenţii medicali, Bucureşti, Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003;
 • Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95, 104-114, 131-148.
 
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
PENTRU EXAMINAREA MEDICALĂ (TEST ELIMINATORIU)
 
 • examinarea medicală se va desfăşura în perioada 29-31.08.2018, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 • candidaţii se vor prezenta la control în data de 29.08.2018, ora 07.15 şi vor avea asupra lor următoarele documente:
- fişa de examinare medicală;
- adeverinţă eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedente heredocolaterale;
- costul examinării medicale este de 150 Ron.
 
 
 
PENTRU EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI EVALUAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE FIZICĂ (TESTE ELIMINATORII DESFĂŞURATE ÎN ACEASTĂ ORDINE)
 
 • participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • selecţia candidaţilor se va executa în perioada 03-07.09.2018 la sediul CZSO Breaza într-o singură zi care va fi anunţată imediat după aflarea rezultatelor la examinarea medicală;
 • contestaţiile privind rezultatele probelor se depun în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor şi se soluţionează în 24 ore de la expirarea termenului de depunere. Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică în scris şi prin afişare la sediul CZSO Breaza, imediat după soluţionare;
 • candidaţii se vor prezenta la selecţie, în data comunicată, la ora 07.30. Vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament sportiv.
 • nu se asigură cazare şi masă.


UM 2379 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatul final  la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu  
Punctajul final al concursului
Admis/          Respins
   
1 BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA 25 - - RESPINS
2 COCOŞ ADRIANA 40 - - RESPINS
3 COJOCARU CONSTANTIN 40 - - RESPINS
4 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 - - RESPINS
5 MOCANU IULIANA 35 - - RESPINS
6 MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA 20 - - RESPINS
7 NICA DIANA-GEORGIA 40 - - RESPINS
8 SCARLAT DANIEL 20 - - RESPINS
9 SPINENCO ALEXANDRA-MARIA 15 - - RESPINS
10 STANCIU VASILICA 35 - - RESPINS
 
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului de vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate, gradul II Secția achiziţii publice
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 IVAN Camelia Monica 85 ADMIS
2 DIACONU Cerasela-Gabriela 70 ADMIS
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina 55 ADMIS
4 RAȚ Mihaela Neprezentat RESPINS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba interviului în data de 31.07.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.07.2018, ora 15.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. SPIRESCU Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.


UM  02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul  probei scrise a concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării contestaţiilor Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise    
Motivul respingerii contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Observaţii
1 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 RESPINS Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
2 NICA DIANA-GEORGIA 40 RESPINS Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
 UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ
 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist din cadrul Compartimentului Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.27 din 06.07.2018,  până la data de 20.07.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris trei candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.137 din 23.07.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi şi a costatatat următoarele:
1. Farm. GIURGIU ANCA - SALOMIA – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. IVAN ANCA – dosar incomplet:
- lipsă dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la <LLNK 12006    95 11 201   0 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- lipsă acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- lipsă punctaj EFC eliberat de Colegiul Farmaciştilor din România;
- lipsă certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
3. Farm.MIHU IONELA RODICA – dosar complet – ADMIS.
Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor, respectiv data de 30.07.2018 ora 15.00.
Dosarele necompletate până la data de 30.07.2018 orele 15.00 vor fi resprinse.


UM 02379 BUCUREȘTI
 
ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/  respins
 
 
1 ALMĂŞAN ANDREI NEPREZENTAT RESPINS  
2 BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA 25 RESPINS  
3 COCOŞ ADRIANA 40 RESPINS  
4 COJOCARU CONSTANTIN 40 RESPINS  
5 DUŢĂ ANCA-TEODORA NEPREZENTAT RESPINS  
6 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 RESPINS  
7 MOCANU IULIANA 35 RESPINS  
8 MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA 20 RESPINS  
9 NICA DIANA-GEORGIA 40 RESPINS  
10 SCARLAT DANIEL 20 RESPINS  
11 SPINENCO ALEXANDRA-MARIA 15 RESPINS  
12 STANCIU VASILICA 35 RESPINS  
 
Candidaţii admişi  vor susţine proba  interviu în data de 25.07.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 02379 Bucureşti.
          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 23.07.2018, ora 15.00, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Ionescu Victor 84 93,33 88,66 Respins
2. Micu Romyys - - - Respins
(nu a îndeplinit condiţiile specifice pentru ocuparea postului, respectiv, studii superioare de lungă durată, tehnice).
3. Lungu Dan 100 93,33 96,66 Admis
4. Rotaru Gabriela Alina NEPREZENTAT
5. Rădescu Ioana NEPREZENTAT
Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 03.08.2018, potrivit prevederilor art. 40  alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului (17.08.2018), potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de  concurs f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
        Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                           plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:     funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.02439 Bucureşti.   UM 02464 București
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Inspector de specialitate gradul II,
  în cadrul  Biroului  achiziţii materiale sanitare, Secţia achiziţii publice
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 IVAN Camelia Monica Admis -
2 DIACONU Cerasela-Gabriela Admis -
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina Admis -
4 RAŢ Mihaela Admis -
5 MOISE Marcela Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la vechimea în muncă pe un post cu studii superioare
 
Candidaţii admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.07.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul U.M. 02464 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 19.07.2018, ora 15.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. SPIRESCU Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
 


UM 02439 București
ANUNŢ

cu rezultatele interviului  la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. Ionescu Victor
 
93,33 Admis
2. Lungu Dan
 
93,33 Admis
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 17.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
        Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                        plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.02439 Bucureşti.UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
 postului vacant de execuţie de Referent II
la compartimentul „Achiziţii publice”
 
Nr.
c.rt.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS OBS.
1. ANGHEL AURELIU MARIAN  
Respins
 
2. PALADA BARANOVSCHI ALINA GEORGIANA  
Respins
 
          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.07.2018, ora 15.00, conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Apetroaie Mariana tel.: 0213193051-60 interior 327.
 

UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
 postului vacant de execuţie de economist debutant
la compartimentul „Financiar”
 
Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS OBS.
1. BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA Admis  
2. COJOCARU CONSTANTIN Admis  
3. SPINENCO ALEXANDRA-MARIA Admis  
4. MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA Admis  
5. ALMĂŞAN ANDREI Admis  
6. STANCIU VASILICA Admis  
7. COCOŞ ADRIANA Admis  
8. NIŢĂ NICOLETA-EUGENIA Respins dosarul este incomplet, lipseşte diploma de licenţă în specialitatea solicitată
9. MOCANU IULIANA Admis  
10. SCARLAT DANIEL Admis  
11. MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA Admis  
12. NICA DIANA-GEORGIA Admis dosarul este incomplet, lipseşte certificatul de cazier judiciar
13. DUŢĂ ANCA-TEODORA Admis cu condiţia prezentării până la data probei interviu a diplomei de licenţă în original, în caz contrar persoana în cauză va fi descalificată
 
Candidaţii ale căror dosare au fost “admise “ vor susţine proba scrisă în data de 19.07.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 02379 Bucureşti.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.07.2018, ora 15.00, conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331.
 


UM 02213 SEBEȘ
Rectificare
anunţ  privind organizarea concursului de încadrare a postului de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
 
 
            În conformitate cu prevederile art.6 din Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare înscrierii la concurs se completează cu următoarele:
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat
vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Ionescu Victor 84 Admis
2. Lungu Dan 100 Admis
3. Rădescu Ioana Neprezentat  
4. Rotaru Gabriela - Alina Neprezentat  
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 13.07.2018 ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
 
        Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
      Membri:  personalul civil contractual Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                         plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.2439 Bucureşti.
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind  organizarea concursului  pentru  încadrarea  postului   vacant
de execuție de  Farmacist, specialitatea Farmacie generală  din cadrul  Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de  Farmacist, specialitatea Farmacie generală, în cadrul Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice a  U.M. 02464 Bucureşti.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
            b) copie xerox de pe diploma de licență*;
            c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs*;
            d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordinul ministrului sănătății nr. 869 / 2015;
            f) cazierul judiciar;
            g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează**;
            h) chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei);
            i) copia actului de identitate în termen de valabilitate*;
            j) acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
             ** Certificatul medical care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț în revista ”Viața Medicală”
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  Cpt. Constantin Cristian, secretar, telefon. 021/3195858, int. 2266.
                   
 
Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
            4. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
          Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului:
 
I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

 
I. PROBA SCRISA
1. Hipnotice si sedative.
2. Tranchilizante
3. Antidepresive.
4. Neurotonice.
 5. Analgezice.
6. Antitusive si expectorante.
7. Antiasmatice.
8. Antianginoase.
9. Antihipertensive.
10. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.
11. Medicatia venelor si capilarelor.
12. Diuretice.
13. Antiulceroase.
14. Antivomitive si propulsive gastrointestinale.
15. Antidiaretice si antiinflamatoare intestinale.
16. Laxative-purgative si antiflatulente.
17. Antiinflamatoare.
18. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene.
19. Formularea solutiilor (substante active, solventi, substante auxiliare).
20. Prepararea solutiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea in solutie a substantei
greu solubile.
21. Picaturi pentru nas. Picaturi pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare
buco-faringiana.
22. Preparate injectabile: formulare, conditii de calitate.
23. Preparate perfuzabile: clasificare, exemple.
24. Picaturi pentru ochi. Unguente oftalmice.
25. Emulsii farmaceutice: formulare, mecanismul de actiune a emulgatorilor.
Stabilitatea emulsiilor farmaceutice.
26. Suspensii farmaceutice: factori care influenteaza stabilitatea suspensiilor,
conditii de calitate.
27. Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale.
28. Supozitoare: formulare, preparare, conditii de calitate.
29. Comprimate: formulare, preparare, conditii de calitate.
30. Capsule gelatinoase.
31. Comprimate cu eliberare modificata.
32. Stabilitatea medicamentelor.
33. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice.
34. Regimul produselor toxice si stupefiante.
35. Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul IV.
36. Achiziții publice – principii, proceduri de atribuire: enumerare și praguri valorice, estimarea valorii achizițiilor, etape principale în derularea achizițiilor, achiziții directe, comisia de evaluare.
 
II. PROBA PRACTICĂ – din tematica probei scrise
 
BIBLIOGRAFIE :
1. Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacologie Generala, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1998
2. Dobrescu Dumitru, Farmacoterapie Practica, ed.Medicala, Bucuresti, 1989, vol.II
3. Stanescu Victor, Tehnica Farmaceutica, ed.Medicala, Bucuresti, 1983;
4. Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru -Tehnologie Farmaceutica, ed.Polirom, Iasi, 2001
5. Leucuta Sorin-Tehnologie Farmaceutica Industriala,ed.Dacia, 2001
6. xxxx FR X
7. Dobrescu D., Manolescu E., Subtirica Victoria, Ivan Cristina, Dragan Anca, Memomed, ed.Minesan, Bucuresti, 1999 
8. Legea 339/2005, HG1915/2006 privind regimul produselor si substantelor stupefiante.
9. Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
10. Legea 143/2000, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice
13. HG 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
3. Tematica și bibliografia este afișată la poarta unității, strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42.

UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică,, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN COMPARTIMENTUL ASIGURARE FARMACEUTICĂ,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală nr. 27 din 06.07.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
 
                                            BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 55 66,5 Respins
2. Lungescu Gabriela 83,34 75,17 Admis
3. Oțelea Gheorghe - 40 Respins
Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 20.07.2018, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului (10.07.2018) candidatul poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului potrivit prevederilor art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de concurs, plt. maj. Stan Florina.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba
scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
 1.  
Aldea Nicoleta 24,5 - 24,5 Respins
 1.  
Bujiu Grigore 22,33 - 22,33 Respins
 1.  
Coman Georgeta - Mirela 10,16 - 10,16 Respins
 1.  
Constantin Roxana - Cristina 9 - 9 Respins
 1.  
Iancu Adrian 21,83 - 21,83 Respins
 1.  
Luntraru Laurenţiu Bogdan 0 - 0 Respins
 1.  
Mateescu Constantin 0 - 0 Respins
 1.  
Nicolae Elena - Niculina 7 - 7 Respins
 1.  
Petra Mariana 37,16 - 37,16 Respins
 1.  
Preda Andreea 3,66 - 3,66 Respins
 1.  
Radu Elena - Mădălina 50,83 95 72,91 Respins
 1.  
Roşu Lucia - Maria 37,33 - 37,33 Respins
 1.  
Stahie Mihai – Minel 19,5 - 19,5 Respins
 1.  
Simion Alberto-Mihai 9,83 - 9,83 Respins
 1.  
Sârghe Ciobanu – Iuliana - Lăcrămioara 10,66 - 10,66 Respins
 1.  
Stroe Cristina Teodora 78,16 91,6 84,88 Admis
 1.  
Sîrbu Costin - Andrei 17,5 - 17,5 Respins
 1.  
Tufeanu George - Valentin 15 - 15 Respins
 1.  
Toma Claudiu - Marian 32,5 - 32,5 Respins
 1.  
Trufia Vasile Cătălin 14,16 - 14,16 Respins
 
 
 
 Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de  20.07.2018, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului (10.07.2018)  candidatul poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului potrivit prevederilor art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea     Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs f. p. Raiciu Geta.
 
         
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Ionescu Victor Admis -
2. Micu Romyys Respins Nu îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului, respectiv, studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic.
3. Lungu Dan Admis -
4. Rotaru Gabriela - Alina Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
5. Rădescu Ioana
 
Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de  09.07.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 09.07.2018 ora 09.30 la punctul de control (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 04.07.2018, între orele 08.00 - 10.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
        Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
      Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                         plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.2439 Bucureşti.
NOTĂ: Se elimină din bibliografie următoarele baze legale menţionate în anunţul privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate  şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică, supreaveghere tehnică şi metrologie legală, astfel:
          DOMENIUL – SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:
Pct. 3 – Ordinul ministrului apărării nr. M-219/11.12.2007 pentru aprobarea “S.S.M.-1, Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”.
          DOMENIUL – PROTECŢIA MEDIULUI:
Pct. 3 – Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-14/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României”.
 
                                 

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidaţii ale căror dosare vor fi declarate „ADMIS” după susţinerea evaluării nivelului de pregătire fizică (activitate care se va desfăşura în data de 04.07.2018) în vederea participării la concursul/ examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcţia medicală:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în data de 05.07.2018, începând cu ora 07.15, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1.
            Candidaţii vor avea asupra lor fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedentele heredocolaterale, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).
ŞEFUL BIROULUI RESURSE UMANE
Cpt.cdor
                Ciprian CHIŞ

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind  organizarea concursului  pentru  încadrarea  postului   vacant
de execuție de  Inspector de specialitate gradul II,  din cadrul  Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de  Inspector de specialitate gradul II, în cadrul Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice a  U.M. 02464 Bucureşti.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  ¨cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare 02464 Bucureşti; ¨curriculum vitae-model european; ¨certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea cerificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data  desfăşurării primei probe a concursului; ¨copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; ¨copii ale documentelor de studii*; ¨copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul  şi /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor; ¨adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată  cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;  ¨acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu aceste.
             ** Adeverinţa care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:16.07.2018, ora  15.00
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  P.c.c. Spirescu Alexandrina, secretar, telefon. 021/3195858, int. 2629.
                   Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
         5. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
         6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea  cu diplomă de licență a studiilor superioare;
2.vechime în specialitatea  studiilor superioare: minim 3 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  18.07.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 20.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.07.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 26.07.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  27.07.2018, până la ora 15.30; persoana de contact  secretar  P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.                                                                                                              
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 30.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   31.07.2018, ora  10.00;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.08.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 02.08.2018, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 03.08.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 06.08.2018, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
 
          Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului:
Tematica şi bibliografie:
 1. Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
 2. Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;
 3. Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile:
 1. proces-verbal de recepţie (Cod 14-2-5)
 2. proces-verbal de recepţie provizorie (Cod 14-2-5/a)
 3. proces-verbal de punere în funcţiune (Cod 14-2-5/b)
 4. note de recepţie şi constatare de diferenţe (Cod 14-3-1A)
 5. aviz de însoţire a mărfii (Cod 14-3-6A)
 1.  Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:
 1. Obiect, scop şi principii Art. 1 – 3
 2. Praguri - Art. 7
 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei - Art. 9 – Art. 25
 4. Confidenţialitate - Art. 57
 5. Reguli de evitare a conflictului de interese - Art. 58 - Art. 63
 6. Reguli aplicabile comunicărilor- Art. 64 - Art. 67
 7. Procedurile de atribuire - Art. 68
 8. Acordul-cadru - Art. 114 - Art. 119
 9. Consultarea pieţei - Art. 139-140
 10. Criterii de atribuire - Art. 187-192
 11. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire - Art. 216-217
 12. Contravenţii şi sancţiuni - Art. 224-228
 1. Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. Dispoziţii generale şi organizatorice - Art. 2 – 3
 2. Etapele procesului de achiziţie publică - Art. 8 – 15
 3. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire - Art. 16-17
 4. Consultarea pieţei - Art. 18-19
 5. Stabilirea garanţiei de participare - Art. 35-38
 6. Stabilirea garanţiei de bună execuţie - Art. 39-42
 7. Achiziţia directă - Art. 43-46
 8. Reguli aplicabile comunicărilor - Art. 52 – 53
 9. Acordul-cadru - Art. 107 - Art. 111
 10. Dosarul achiziţiei - Art. 148
 
    7.Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard  ale Programului  anual  al  achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale.
      Bibliografia
 1. http://discuții.mfinanțe.ro/statistic/10Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr.I_ ec. pdf
 2. http://discuții.mfinanțe.ro/static/10/Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr I.pdf
 3. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
 4. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
 5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
 6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
 7. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Mențiunea
Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 55 Admis
2. Lungescu Gabriela 83 Admis
Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot formula contestație până la data de 03.07.2018, până la ora 10.00 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Stan Florina.
    Comisia de concurs:
    Preşedinte: maior Păcuraru Cătălin;
    Membri:     maistru militar principal Ioniță Liviu-Florin;
                       plutonier adjutant principal Sîrbu Marius;
    Secretar:     plutonier major Stan Florina.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. Radu Elena - Mădălina 95 ADMIS
2. Stroe Cristina –Teodora 91,6 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 03.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
      Preşedinte: locotenent - colonelul Ciobanu Adriana
      Membri:    personalul civil contractual Amariei Ligia
                        personalul civil contractual Croitoru Daniel
       Secretar:   funcţionar public Raiciu Geta.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării
contestaţiei 
Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Motivul respingerii contestaţiei cu  privire la rezultatul probei scrise Obs.
1 Petra Mariana- Constanda 37,5 Respins Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
       COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR:
      Preşedinte: colonelul Gogescu Florica - consilier juridic la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General doctor aviator Victor Anstasiu” Bucureşti;
      Membri:   personalul civil contractual Popescu Răzvan - consilier juridic la Centrul medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
                        personalul civil contractual Vladu Cornelia- consilier juridic la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu” Piteşti.
      Secretar:    funcţionar public Raiciu Geta- inspector  superior la Direcţia medicală.

UM 02122 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul militar de locotenent-colonel, în microstructura Informare şi relaţii publice

la U.M. 02122 Bucureşti
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Fratu Cristina „Admis”  
 1.  
Moldoveanu Nicolae-Cătălin „Admis”  
 1.  
Radiş Răducu „Respins” - Specializarea studiilor de licenţă nu face parte din cerinţele postului;
- Vechime incompletă în specialitatea studiilor.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pot formula şi depune contestaţie până la data de 28.06.2018, ora 15.30, la sediul U.M. 02122 Bucureşti. Persoană de contact: plt.adj.pr. Rusănescu Cristian, telefon 021/3196006 int. 184.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului

vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
 •  
Punctaj la
proba scrisă

Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 78 ADMIS
2. Lungescu Gabriela 67 ADMIS
3. Oțelea Gheorghe 40 RESPINS
Candidații declarați admiși la proba scrisă, vor susține interviul în data de 29.06.2018, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 27.06.2018, ora 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Stan Florina.
 
    Comisia de concurs:
    Preşedinte: maior Păcuraru Cătălin;
    Membri:     maistru militar principal Ioniță Liviu-Florin;
                       plutonier adjutant principal Sîrbu Marius;
    Secretar:     plutonier major Stan Florina.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. Aldea Nicoleta 24,5 Respins
2. Aramă Cristina Neprezentat  
3. Aron Raluca Mihaela Neprezentat  
4. Bujiu Grigore 22,33 Respins
5. Coman Georgeta - Mirela 10,16 Respins
6. Constantin Roxana - Cristina 9 Respins
7. Ene Iulia Neprezentat  
8. Iancu Adrian 21,83 Respins
9. Iordan Andreea –Raluca Neprezentat  
10. Luntraru Laurenţiu Bogdan 0 Respins
11. Mateescu Constantin 0 Respins
12. Neagu Florentina- Daniela Neprezentat  
13. Nicolae Elena - Niculina 7 Respins
14. Petra Mariana 37,16 Respins
15. Preda Andreea 3,66 Respins
16. Radu Elena - Mădălina 50,83 Admis
17. Roşu Lucia - Maria 37,33 Respins
18. Stahie Mihai – Minel 19,5 Respins
19. Simion Alberto-Mihai 9,83 Respins
20. Sârghe Ciobanu – Iuliana - Lăcrămioara 10,66 Respins
21. Stroe Cristina 78,16 Admis
22. Sîrbu Costin - Andrei 17,5 Respins
23. Tufeanu George - Valentin 15 Respins
24. Toma Claudiu - Marian 32,5 Respins
25. Trufia Vasile Cătălin 14,16 Respins
26. Tuculeasa Anca – Gabriela Neprezentat  
       
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 29.06.2018 ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.06.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
         Comisia de concurs:
       Preşedinte: locotenent-colonelul Ciobanu Adriana
       Membri:    personalul civil contractual Amariei Ligia
                         personalul civil contractual Croitoru Daniel
       Secretar:    funcţionar public Raiciu GetaUM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

CU REZULTATELE  EXAMENULUI DE PROMOVARE
în   treapta profesională imediat superioară la
Unitatea Militară 02464 Bucureşti
 
 
        Postul de Referent treapta IA din cadrul Biroului  recepţie evidenţă  medicamente, Secţia recepţie, evidenţă, depozitare şi distribuţie medicamente  din cadrul U.M. 02464 Bucureşti.
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. PICU Alexandra
 
 
95
 
”ADMIS”
 
      
              Candidatul  declarat „Admis” va fi încadrat în noua treaptă profesională, încapând cu data de 01.07.2018, potrivit prevederilor art. 45 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014;Ordinul  M 68 din 14 07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea  prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcţii vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, astfel:
 1. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 2. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de execuţie de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, menţionate mai sus.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- subofiţeri în rezervă;
- soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
- persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/ competenţă profesională pentru specialitatea “Asistent medical generalist”;
- să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
- vechimea în specialitatea studiilor: minimum 5 (cinci) ani;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 25.06 - 06.07.2018/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 09 - 11.07.2018/ ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 11.07.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 12.07.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 16.07.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 23.07.2018, ora 07.15,
în perioada
23-27.07.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 30.07.2018, ora 07.15,
în perioada
30.07.2018 - 03.08.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 08.08.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
11. Testul scris 09.08.2018/
începând cu ora 10.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 09.08.2018/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 10.08.2018/
până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 13.08.2018/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 14.08.2018,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 15.08.2018/
până la ora 15.30
 
 • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
I. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • învăţământul militar preuniversitar;
 • organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie.
Bibliografie:
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011: art. 13, art. 34-41, art. 328-339;
 • Ordinul nr. M 46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în M.Of. nr. 419 din 07 iunie 2017: art. 5-10, art. 12-14, art. 19, art. 42-44, art. 47-58, art. 62-68.
II. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
Tematică:
 • statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Bibliografie:
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 530 din 23 iulie 2003: art. 4-6, art. 9-10, art. 25-26, art. 30-34;
- Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, publicatp în M.Of. nr. 643 din 30 august 2002: art. 2-4, art. 6-7, art. 12, art. 17, art. 19, art. 30, art. 33, art. 38-46, art. 48, art. 52, art. 74, art. 77.
 • III. Tematica şi bibliografia comună pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
Tematică:
 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • statutul cadrelor militare;
 • standardele naţionale/specifice de protecţie a informaţiilor clasificate;
- medicină internă: bolile aparatului respirator (bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut), bolile aparatului cardiovascular (cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator), bolile aparatului digestiv (ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică; litiaza renală), bolile metabolice şi de nutriţie (diabetul zaharat), urgenţe medicale (şocul - cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: art. 1-2,            art. 5, art. 7, art. 23, art. 28-35, art. 43, art. 47, art. 53;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30, art. 40;
 • Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-4, art. 25, art. 33, art. 160, art. 238;
 • Hotărârea   de guvern  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 575 din 5 august 2002: art. 2-8;
 •  Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii, Bucureşti, editura ALL 2002;
 •  Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2001;
 •  850 de teste pentru examene şi concursuri pentru asistenţii medicali, Bucureşti, Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003;
 • Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95, 104-114, 131-148.
 
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării a două posturi militare vacante de medic la Direcţia medicală
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în data de 19.06.2018 la sediul Centrului de investigaţii sociocomportamentale al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea posturilor militare vacante menţionate mai jos, în dreptul fiecăruia, după cum urmează:
 1. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală: domnul doctor PAVELESCU Flavius-Cristian;
 2. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară: doamna doctor Diaconu Ramona-Loredana şi doamna doctor Popescu Gabriela.
 
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se va desfăşura la odată ce va fi anunţată ulterior.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” la testarea psihologică în vederea participării la concursul/examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcţia medicală:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr. 5 din din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, în data de 04.07.2018, între orele 09.00 - 11.00.
            Candidaţii vor avea asupra sa echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apţi pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului pregătirii fizică.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).


UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de  execuţie de
 economist debutant la compartimentul financiar şi
referent II din cadrul compartimentului achiziţii publice
 
 
        Unitatea Militară 02379 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual:
 • 1 post economist debutant (studii superioare) în compartimentul financiar
 • 1 post referent  II (studii medii) în cadrul compartimentului achiziţii publice
 
 Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
Criterii generale:
            - să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
            - să cunoască limba româna, scris şi vorbit;
            - să nu aibă vârsta de pensionare conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
            - să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            - să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
            - să fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
            - să nu fie condamnată definitiv sau în curs de urmărire penală;
            - să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - să aibă un comportament moral în societate.
           
Criterii specifice:
Pentru postul de economist debutant
- absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic
            - cunoştinţe foarte bune de utilizare PC (pachetul Microsoft Office)
 
Pentru postul de referent II
            - minimum studii medii
            - minimum 6 luni vechime în specialitate (achiziţii publice)
            - cunoştinţe foarte bune de utilizare PC (pachetul Microsoft Office)
 
Pentru ambele posturi
            - să nu facă parte din organizaţii aflate în afara legii;
            - să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice;
            - să nu aparţină unor culte sau secte religioase, care potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi a celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei;
            - să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate naţionale valabilă sau să accepte efectuarea verificărilor necesare obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate naţionale (se acordă după depunerea dosarului şi efectuarea verificărilor).
 
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:        
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02379 Bucureşti;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02379, structura personal, strada  Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, persoana de contact Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331 sau 327.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.07.2018 ora 15.00.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă;
 • interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, astfel:
1. Proba scrisă:în data de 19.07.2018(ora 9.00–referent II, ora 11.00 economist debutant)
2. Interviul: în data de 25.07.2018 (ora 9.00 –referent II, ora 11.00 economist debutant)
 
Bibliografia şi tematica economist debutant
Nr.
crt.
Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice Nr. 597/2002
2. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată Nr. 799/2003
3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr. 390/2016
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Nr. 688/2015
5. Regulamentul nr. 2151/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (C.P.V.) Broşura nr. 329/2003
6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată Nr. 109/2004
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr. 423/2016
8. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Nr. 37/2003
10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Nr. 542/2001
11. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol Nr. 176/1991
12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Nr. 448/1998
13. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată Nr. 454/2008
14. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată Nr. 345/2011
15. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017
16. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010
17. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste B.Of. nr. 64/1976
18. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice Nr. 253/1995
19. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată Nr. 242/1999
20. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice B.Of. nr. 132/1969
21. Lege nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti Nr. 868/2006
22. Lege nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 155/1995
23. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor Nr. 328/1998
24. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată Nr. 867/2017
25. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 4/2018
26. Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 163/1999
27. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe Nr. 46/2005
28. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale Nr. 1109/2005
29. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nr. 62/2006
30. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului Nr. 1046/2006
31. Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată Nr. 144/1998
32. Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, republicată Nr. 34/1998
33. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice Nr. 624/2003
34. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Nr. 1074/2005
35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată Nr. 28/2016
36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii Nr. 704/2009
37. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia Nr. 1186/2005
38. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice din 20.04.2018 – Secretariatul General al Guvernului Nr. 387/2018
39. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice Nr. 835/2008
40. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale Nr. 876/2014
Nr. 876 bis / 2014
41. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale” Nr. 609/2013
42. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile Nr. 910/2015
Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
 
Tematica economist debutant:
 1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare ;
 2. Principii şi reguli bugetare ;
 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară  şi contabilă ;
 5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv ;
 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;
 7. Formele de înregistrare în contabilitate ;
 8. Execuţia bugetară în instituţiile publice ;
 9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv .
 
 1.  

·Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , publicata in M.Of.,Partea I nr.390 din 23.05.2016;

·H.G. nr. 395 din 02.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in M.Of.,Partea I nr.423 din 06.06.2016;

 • Regulamentul nr.2195/2002 privind Vocabularul Comun al Achizitiilor Publice;
 • Ordinul M31 din 25.03.2008 privind competentele de achizitie a produselor,serviciilor si lucrarilor in cadrul Ministerului Apararii , publicat in M.Of., Partea 1 nr.269 din 04.04.2008;

·Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, publicat in M.Of., Partea 1 nr.487 din 30.06.2016;

·Ordonanta de urgenta nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice ,publicata in M.Of.,Partea I nr.738 din 22.09.2016;

·Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , publicata in M.Of.nr.393 din 23.05.2016;

·Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru de achizitia publica,a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii ;

·Ordonanta de urgenta nr.107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice publicata in M.Of. nr.1022 din 22 decembrie 2017;

·Instructiunea nr.2/2017 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

·Notificare Agentia Nationala pentru privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale.

 

 • : La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
                 T E M A T I C A  referent II achiziţii
 
 1. Achizitiile publice. Scop.Principii.
 2. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica.Praguri valorice pentru procedurile de atribuire reglementate de lege.
 3. Procedura simplificata. Elaborarea documentatiei de atribuire  .
 4. Criteriile de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
 5. Documentul unic de achizitie european (DUAE).
 6. Evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice.
 7. Finalizarea procedurilor de atribuire.
 8. Informarea candidatilor/ofertantilor.
 9. Incheierea contractelor de achizitii publice.
 10. Raportul procedurii de atribuire.
 11. Dosarul achizitiei publice.Raportul procedurii de atribuire.
 12. Finalizarea contractului de achizitie publica.
 13. Contestatiile in procedura de achizitii publice.
 14. Achizitia directa.Catologul electronic.
 15. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
 16. Atributiile compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.
 17. Programul Anual al Achizitiilor Publice (P.A.A.P).
 18. Cunostinte Word , Excel ( crearea unei tabel ; formule si calcul ; editare ; formatare).
 19. Abilitati accesare si lucru internet.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual - U.M. 02379 Bucureşti:
 
Nr.crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
1 Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.07.2018
ora 15.00
2 Perioada de selecţie a dosarelor de concurs 12-13.07.2018
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 13.07.2018
ora 15.00
4 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 16.07.2018
ora 15.00
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 17.07.2018
ora 15.00
6 Data desfăşurării probei scrise –referent achiziţii 19.07.2018
 ora 09.00
Data desfăşurării probei scrise –economist 19.07.2018
 ora 11.00
7 Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.07.2018
 ora 14.00
8 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei scrise 23.07.2018
 ora 15.00
9 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 24.07.2018
 ora 14.00
10 Susţinerea probei interviului–referent achiziţii 25.07.2018
 ora 09.00
Susţinerea probei interviului–economist 25.07.2018
 ora 11.00
11 Notarea interviului şi afişarea rezultatelor interviului 26.07.2018
 ora 14.00
12 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele interviului 27.07.2018
 ora 15.00
13 Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 30.07.2018
 ora 12.00
14 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 30.07.2018
 ora 13.00
Notă: rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
 

UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cadrul cabinetului de psihologie
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
1. Ion Cristina 100 puncte  
2. Stămoiu Gabriela-Rahela 100 puncte  
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 21.06.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de muncitor calificat I (electrician), Formațiunea de cazarmare din Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Pastramă Milian Admis  
 1.  
Țurlea Ion Admis  
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 25.06.2018, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.

  UM 02464 BUCUREȘTI
A