UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Dinu Lavinia-Cornelia 75 puncte ADMIS
 1.  
Șerban Ionela-Daniela 50 puncte ADMIS
 1.  
Mocanu Daniel-Alin 15 puncte RESPINS
 

 
Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 30.05.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul analize medicale, etaj 2.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 25.05.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Iacob Nadia 62
 
85 73,5 Admis
2. Alexe Daniel 51
 
58 54,5 Respins
3. Pană Florina Daniela 71,5 67 69,25 Respins
4. Meşterca Marilena 37 - 37 Respins
5. Bădiţescu Adela- Mihaela 40 - 40 Respins
6. Mirescu Maria 39 - 39 Respins
7. Bulearcă Claudua Elena NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de  07.06.2018, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea     Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la dat de 25.06.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
      Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Nicoară Daniel - Leonard
      Membri:     locotenent-colonel Cosman Constantin - Bogdan
                         maior Păcuraru Cătălin
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta
UM 02412 BUCUREȘTI

ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual
 
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de medic specialist, personal civil contractual - perioadă nedeterminată, astfel:
- Medic specialist în specialitatea cardiologie;
- Medic specialist în specialitatea neurologie;
- Medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală.
La concurs pot participa medici specialiști care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematicile pentru concursuri sunt cele pentru examenul de medic specialist, specifice fiecărei specialităţi, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.88.05 int.114.
 UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cadrul cabinetului de psihologie.
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
- nivelul studiilor:
 1. Studii universitare de licență în specialitatea Psihologie;
 2. Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare Specialist          
- gradul profesional: psiholog specialist;
- vechime în specialitate: 4 ani în specialitatea psihologie clinică
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia certificatului de naștere;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diploma de licență și atestatul de liberă practică din care să rezulte specialitatea și treapta de specializare);
- document(e) care să ateste vechimea în specialitatea psihologie clinică, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă/specialitate se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 05.06.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 13.06.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Interviu în data de 19.06.2018, începând cu ora 11.00.
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA:
 1. BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – republicată
 2. Ordin nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 213/2004 – Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
 4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare
 5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 7. Competențele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară
 9. DSM IV-TR, Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale, ed. IV-a revizuită, Ed Humanitas
 10. Lucrare publicată de Organizația Mondială a Sănătății în 1992, 1993, cu titlul The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and diagnostic guidelines / ICD – 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice, Editura TREI, 2016
 11. Manuale de psihiatrie și psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
  1. Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologic, Florian TUDOSE, Cătălina TUDOSE, Letiția DOBRANICI, Editura TREI, 2011
  2. Tratat de psihologie clinică și psihopatologie, Șerban IONESCU, Alain BLANCHET, Editura TREI, 2009
  3. Psihologie clinică și psihoterapie – Fundamente, Daniel DAVID, Editura Polirom, 2006
  4. Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Daniel DAVID, Editura Polirom, 2006
  5. Tratat de neuropsihologie, Leon DĂNĂILĂ, Mihai GOLU, Editura Medicală, București
  6. Elemente de psihoterapie, Irina HOLDEVICI, Editura ALL, 2008
 12. Instrumente psihologice standardizate utilizate în Psihologia clinică
 
 1. TEMATICĂ
 1. Competențele psihologului clinician
 2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul și rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 3. Cunoașterea aspectelor privind sănătatea și boala psihică – conceptul de sănătate și boală; aspecte privind stabilirea diagnosticului nosologic conform sistemului multiaxial DSM IV-TR
 4. Elemente de psihodiagnostic și evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoțională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice.
 1. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătății, psihosomatica generală și aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare și de risc pentru îmbolnăvire
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc pentru îmbolnăvire
 • Stresul psihic-factor modulator, complex al sănătății; managementul stresului
 • Tulburări și boli somatice
 • Aspecte psihologice și psihosomatice ale durerii
 • Implicațiile psihoemoționale ale dispneei
 • Corelate somatice ale anxietății și depresiei
 • Tulburările somatoforme
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici
 1. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate și boală mintală
 • Tulburări de personalitate
 • Tulburările funcțiilor psihice: percepție, atenție, memorie, gândire, ale comunicării, de conștiință, ale conduitei motorii, ale afectivității, comportamente agresive extreme
 • Tulburări afective
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demențe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală și patologică
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive
 • Tulburări delirante
 • Tulburări de stres posttraumatic
 • Neurastenia
 • Toxicomaniile și alcoolismul
 • Boli factice și simularea
 1. Intervenție psihologică:
 • Educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor
 • Intervenții specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiții de psihopatologie
 • Consiliere și terapie suportivă
 • Terapii standard de relaxare și sugestive
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creșterea complianței la tratament, modificarea stilului de viață, prevenția terțiară în cadrul bolilor cronice etc.
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare
 
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cabinetul psihologie din compartimentul medicina muncii
 
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 18.05.2018
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 05.06.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 06-07.06.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 08.06.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 11.06.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 13.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 14.06.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 15.06.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 18.06.2018, ora 13.00
 
Data interviului 19.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului interviului 20.06.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 21.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 22.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 25.06.2018, ora 09.00
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
 
1.
Alexe Daniel  
58
ADMIS
 
2.
Iacob Nadia 85 ADMIS
 
3.
Pană Florina Daniela 67 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 22.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Nicoară Daniel - Leonard
      Membri:     locotenent-colonel Cosman Constantin - Bogdan
                         maior Păcuraru Cătălin
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta
 
UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea medicină de laborator (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Dinu Lavinia-Cornelia Admis  
 1.  
Drăgoi Livia-Mihaela Admis  
 1.  
Mocanu Daniel-Alin Admis  
 1.  
Pănătău Victorița-Ica Admis  
 1.  
Șerban Ionela-Daniela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 23.05.2018, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402. Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea
postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Samoschi Romeo 40 Respins
 
Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 16.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Cîrstea Tatiana.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea
postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
 
1.
Iacob Nadia  
62
 
Admis
 
2.
Alexe Daniel  
51
 
 
Admis
 
3.
Pană Florina Daniela 71,5
 
Admis
 
4.
Meşterca Marilena  
37
 
Respins
 
5.
Bădiţescu Adela- Mihaela  
40
 
Respins
 
6.
Mirescu Maria
 
39
 
Respins
7. Bulearcă Claudia Elena NEPREZENTAT Respins
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 18.05.2018 ora 10.00.
Candidatii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.


UM 02433 BUCUREȘTI
ANUNȚ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual:

         
 • Medic specialist anatomie patologică, la Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică;
 • Tehnician (veterinar) debutant II-I A, la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice.
 
Principalele cerinţe ale postului de Medic anatomie patologică: executarea activităţilor de cercetare anatomo-patologice.
Principalele cerinţe ale postului de Tehnician debutant II-I A”: executarea activităţilor specifice privind starea igienico-sanitară în biobaza securizată din adăpostul de animale mici și mijlocii.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • Curriculum-vitae, model european;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • Copie de pe diploma de studii pentru medic și adeverința/certificatul de confirmare în gradul profesional, copie după certificatul de absolvire pentru tehnician veterinar și/sau alte acte doveditoare privind exercitarea profesiei (perfecționări/ specializări în domeniul veterinar);
 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza  pe anul în curs (pentru medic);
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit.e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (pentru medic);
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului stabilit în baza analizei și evaluarea activității profesionale obținute (pentru medic);
 • Cazierul judiciar;
 • Certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.
            *Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
 
 • Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact PETREA ADRIAN, tel.: 021-3156453.
 
 • Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul vacant de execuţie de
„Medic specialist anatomie patologică” la Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică
 
Nr.
crt.
Etapizarea activităţilor Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs 08.05-08.06.2018
intervalul orar:
09.00-15.00
021.315.64.53
2. Selecţia dosarelor de concurs 08-11.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.06.2018                            până la ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 13.06.2018                  intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 14.06.2018                        până la ora 15.00  
6. Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidațilordeclarați admiși la selecţia dosarelor de concurs 15.05.2018                        până la ora 15.00 021.315.64.53
7. Luarea la cunoștință de către candidați  a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale 15.06.2018                        înainte de susținerea
probei scrise
 
8. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 18.06.2018  
9. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 19.06.2018                       intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
10. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.06.2018  
11. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 21.06.2018                     intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
12. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 22.06.2018                      până la ora 15.00  
13. Desfăşurarea probei practice din concurs 26.06.2018                   intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
14. Notarea şi afişarea rezultatului la proba practică 27.06.2018                        până la ora 15.00  
15. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 28.06.2018                      intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
16. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 29.06.2018                               până la ora 15.00  
17. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 02.07.2018                               până la ora 15.00 021.315.64.53
 
CONDIŢII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT SCOS LA CONCURS:
1. Pentru postul vacant de execuţie de „medic specialist” anatomie patologică, (studii superioare) Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică:
 • nivelul studiilor: superioare de lungă durată, cu diploma de licență, în  Facultatea de medicină generală;
 • domeniul studiilor: medicină umană, anatomie patologică;
 • doctorand în specilaitatea postului;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
 • vechimea minim 4 ani în activități de anatomie patologică învățământul superior de lungă durată, activități în domeniul postului;
 • capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
 
T E M A T I C A  D E  C O N C U R S:
 1. Pentru postul vacant de execuţie de Medic specialist, anatomie patologică, din Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinic:
  1. Necroza și apoptoza.
  2. Neopalazii: generalități (etiopatogeneză, clasificări, gradare, stadializare, markeri tumorali, macroscopie, microscopie, extindere, efecte locale și sistemice).
  3. Infecții pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstițiale (pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspirație. Abcesele pulmonare.
  4. Tuberculoză pulmonară: tuberculoză pulmonară primară, tuberculoză pulmonară secundară, tuberculoza pulmonară progresuvă.
  5. Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom bronhio-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare.
  6. Gastrite acute și cronice.
  7. Patologie tumorală gastrică.
  8. Patologie tumorală intestin subțire și colon.
  9. Hepatite acute și cronice.
  10. Patologie tumorală hepatică.
  11. Patologia pancreasului exocrin: fibroza chistică, pancreatita acută și cronică. Tumori benigne și maligne.
  12. Patologia tumorală renală.
  13. Patologia vezicii urinare și a căilor urinare.
  14. Limfonul Hodgkin.
  15. Patologia mediastinului.
  16. Patologia netumorală și tumorală a cervixului uterin.
  17. Hiperplaziile endometrului.
  18. Tumorile corpului uterin.
  19. Tumori mamare beligne și maligne.
  20. Patologie tiroidială tumorală.
 
B I B L I O G R A F I A  D E  C O N C U R S:
 1. Pentru postul vacant de execuţie de Medic din, Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinic:
  1. Maria Sajin, Adrian Costache, Curs de Anatomie Patologică, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Cermaprint, București 2005;
  2. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Ediția 9, Editura Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul vacant de execuţie de
Tehnician (veterinar) debutant II-I A, (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/ Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice
 
Nr.
crt.
Etapizarea activităţilor Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs 08.05-08.06.2018
intervalul orar:
09.00-15.00
021.315.64.53
2. Selecţia dosarelor de concurs 08-11.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.06.2018                            până la ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 13.06.2018                  intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 14.06.2018                        până la ora 15.00  
6. Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admiși la selecţia dosarelor de concurs 15.05.2018                        până la ora 15.00 021.315.64.53
7. Luarea la cunoștință de către candidați  a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale 15.06.2018                        înainte de susținerea
probei scrise
 
8. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 18.06.2018  
9. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 19.06.2018                       intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
10. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.06.2018  
11. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 21.06.2018                     intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
12. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 22.06.2018                      până la ora 15.00  
13. Desfăşurarea probei practice din concurs 26.06.2018                   intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
14. Notarea şi afişarea rezultatului la proba practică 27.06.2018                        până la ora 15.00  
15. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 28.06.2018                      intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
16. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 29.06.2018                               până la ora 15.00  
17. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 02.07.2018                               până la ora 15.00 021.315.64.53
 
CONDIŢII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT SCOS LA CONCURS:
 
2. Pentru postul vacant de execuţie de Tehnician (veterinar) debutant II-I A, la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice
 • nivelul studiilor: medii, în specialitate;
 • domeniul studiilor: tehnician veterinar;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
 • capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
 
T E M A T I C A  D E  C O N C U R S:
 
 1. Pentru postul vacant de execuție detehnician veterinar” (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/ Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice:
 1. Rujetul.
 2. Boala edemelor.
 3. Orhiepidimita infecțioasă a berbecilor.
 4. Căile de inoculare la animalele de laborator.
 5. Necropsia la animale de laborator.
 6. Cazarea șoarecilor de laborator - Sistemul I.
 7. Cazarea șoarecilor de laborator – Sistemul II.
 8. Operația în hernia ombilicală animale.
 9. Operația în eviscerație la animale.
 10. Operația de criptorhidie abdominală la animale.
 11. Ovariectomia la animale.
 12. Particularități ale reproducției la șoarecele de laborator.
 13. Particularități ale reproducției la șobolanul de laborator.
 14. Trichineloza.
 15. Yersinioza.
 16. ORDIN nr. 97 din 1 septembrie 2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor, utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei, sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri.
 17. Legea 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
 18. ORDIN nr.143/400 din 2002 privind instrucţiunie pentru adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.  
 
B I B L I O G R A F I A  D E  C O N C U R S:
 
 1. Pentru postul vacant de execuție detehnician veterinar” (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice / Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice:
  1. Diagnosticul de laborator în medicina veterinară, E. Oneț, Virginia Constantinescu, Editura Ceres, București 1978, pag. 86-97;
  2. Ghid de diagnostic în bolile infecțioase ale animalelor, Martin Pop, Constantin Vasiu, Gheorghe Răpuntean, Editura Ceres, București 1981, pag. 16-96;
  3. Bolile animalelor care se pot transmite la om, Filea-Ioan Ivana, Editura Ceres 1984, pag. 114-139;
  4. Biologia și patologia animalelor de laborator, Nicolae Dojană, Manuela Militaru, Dumitru Militaru, Editura Coral Sanivet, București 1997, pag. 5-82;
  5. Șoarecele animal de laborator, Coamn Cristin, Savi George, Cotor Gabriel, Editura Alt Press Tour București, 2008, pag. 57-80;
  6. Clinica și terapeutica chirurgicală și tehnică operatorie veterinară, I. Cristea, Maria Temelcu, N. Moroșanu, S. Bolte, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, pag. 196-208;
  7. Legea 43/20147 privind protecția animalelor utiliozate în scopuri științifice;
  8. Ordinul nr. 143/400 din 2002 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale”, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministerului apelor și protecției mediului;
  9. Ordinul nr. 97 din 01.09.2015, pentru aprobarea „Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pentru aprobarea Normei sanitar veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri”.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  personal civil contractual, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Oprea Dumitru Respins Neîndeplinirea condiţiilor de studii superioare de specialitate.
2. Samoschi Romeo Admis  
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.05.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 14.05.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.05.2018, între orele 08.00 - 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Cîrstea Tatiana. 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Iacob Nadia Admis  
2. Alexe Daniel Admis  cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
3. Pană Florina Daniela Admis  
4. Meşterca Marilena Admis  
5. Bădiţescu Adela- Mihaela Admis  
6. Mirescu Maria Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. Bulearcă Claudia Elena Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.05.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 14.05.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.05.2018, între orele 08.00 - 10.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatul probei scrise ale examenului de promovareîn gradul imediat superior a p.c.c. Calen Gabriela din funcţia de inspector de specialitate gradul I, în funcţia de inspector de specialitate gradul IA în Biroul comisia centrală de expertiză medico- militară
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Calen Gabriela 100 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 08.05. orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare unui post vacant de Şef laborator  (inspector sanitar de stat) medic primar, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul bacteriologie, virusologie şi parazitologie
 
 
             U.M. 02414 Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului apărării naţionale M 70 / 2016, următorul post:
            - un post de şef laborator (inspector sanitar de stat) medic primar, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul bacteriologie, virusologie şi parazitologie la Centrul de medicină preventivă, funcţie militară.  
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr.421/2016.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art.3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 70 din 20.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr.421/2016.
 Tematica de concurs este:              Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
    a) evaluare psihologică;
    b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
    c) examinare medicală
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare ale evaluării psihologice şi nivelului pregătirii fizice acestora, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul U.M. 02414 strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viaţa medicală”, iar concursul se va organiza şi se va desfăşura, după parcurgerea selecţiei, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al U.M. 02414 Bucureşti strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0213176832/0213193051-60 interior 580/0213179484.
 
 
 
   


UM 02122 București
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02122 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul militar de locotenent-colonel, în microstructura Informare şi relaţii publice.
 
            Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţia vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
            - au cetăţenie română;
            - au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            - nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - nu se află în curs de urmarire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            - nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            - nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activitaţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            - nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
            - nu sunt asociati unici si nu participa direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar, daca se afla in una dintre aceste situatii, se angajeaza ca, la data chemarii/rechemarii in activitate, vor renunta la aceasta calitate;
             - îşi exprima acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, in vederea chemarii/rechemarii in activitate;
             - îşi exprima acordul privind inregistrarea audiovideo a probelor de concurs, in cazul in care aceasta se impune;
            - candidatii femei isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de concurs se afla in stare de graviditate/maternitate;
            - au varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului;
            - au absolvit, in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant acreditate, studii de nivelul si in specializarile corespunzatoare armei/serviciului si specialitatii militare prevazute pentru functia vacanta pentru incadrarea careia se organizeaza concursul;
            - îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia specifica domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dupa caz;
            - îndeplinesc alte conditii prevazute in fisele posturilor vacante, dupa caz;
            - detin grad cel mult egal cu cel al functiei vacante;
            - se respecta principiul potrivit caruia militarii nu pot fi subordonati altora cu grade inferioare;
            - sunt declarati „apt“ in urma examinarii medicale;
            - sunt declarati „admis“ in urma evaluarii psihologice si a evaluarii nivelului de pregatire fizica.
            Îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate se declară în scris, pe propria raspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- ofiteri in rezerva, cu exceptia celor carora li s-a acordat grad in rezerva in conditiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu au absolvit o institutie civila de invatamant superior;
            - persoane care nu indeplinesc serviciul militar activ;
            - absolvenţi de studii universitare de licenţă/master (cel puţin 300 de credite de studii transferabile pentru absolvenţii studiilor universitare de tip Bologna) în unul din domeniile “Ştiinţe ale comunicării” sau “Filosofie”, specializarile “Jurnalism”, “Comunicare şi relaţii publice”, respectiv, “Filosofie” (“Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri de tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate” – art. 153 alin. (2) din Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare);
            - vechimea în specialitatea studiilor superioare în unul din domeniile “Ştiinţe ale comunicării” sau “Filosofie”: minimum 8 (opt) ani;
            - cunoştinţe operare PC de bază: Word, Excel, PowerPoint;
            - cunoştinţe limba engleză nivel mediu (să deţină certificat/diplomă care atestă nivelul).
           - nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“;
            - să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
            - gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-colonel;
            - gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan;
           
 
 
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia carţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/17.01.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în M.Of. nr. 49 din 22.01.2013);
            - livretul militar sau adeverinta eliberata de centrul militar zonal/judetean/de sector care atesta calitatea de rezervist si, dupa caz, efectuarea pregatirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este: 15.05.2018, ora 15.00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact col. Ţaga Pompi – secretar, telefon 021.316.5329.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 18.05.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 21.05.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 23.05.2018 (în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
 
Tipul probelor de concurs (data, ora şi locul desfăşurării acestora):
1. Testele eliminatorii de aptitudini:
- examinarea medicală: în perioda 04-08.06.2018, ora 07.15, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu”, str. Grigore Cobălcescu, nr. 26, sect. 1, Bucureşti (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat);
            - evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18-22.06.2018, ora 07.30, la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova.       Candidaţii se vor prezenta la selecţie, având asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de scris, echipament sportiv. Nu se asigura cazare şi masă;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probelor se depun în termen de 2 (două) ore de la anunţarea rezultatelor, la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
2. Testul scris: 27.06.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, sect. 1, Bucureşti;
            Rezultatul la testul scris se afişează în data de 29.06.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris, se depun la  sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 02.07.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) în data de 04.07.2018 (în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
            Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 05.07.2018.
 
Bibliografia şi tematica:
 1. Bibliografia pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016.
 
 1. Tematica pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003: integral;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: integral;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: integral;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002: integral;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001: Cap. I, II, III (toate secţiunile);         
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002: Cap. II, III, IV, V, VI;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011, integral;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016: Cap. I, II, III şi IV (toate secţiunile).
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuţie de asistent medical, specialitatea medicină de laborator (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
- nivelul studiilor Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997 – asistent medical specialitatea medicină de laborator;
- gradul profesional – asistent medical (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 15.05.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • proba practică – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 23.05.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 30.05.2018, începând cu ora 10.00;
 3. Interviu în data de 06.06.2018, începând cu ora 13.00.
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA:
PROBA SCRISĂ - BIBLIOGRAFIE
 1. Buiuc Dumitru – Tratat de microbiologie clinica - Editura Medicala, Bucuresti 2009.
 2. Delia Mut  Popescu – Hematologie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2001.
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2006.
 4. Lazar Lidia – Baze practice in parazitologia medicala - Editura Publistar, Bucuresti 2000.
 5. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale – cerinte  pentru calitate si competenta – Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) – Editia 3, 2013.
PROBA SCRISĂ – TEMATICĂ
 1. Hemoglobina  - (3)(pag. 27-28).
 2. Eritrocitul : definitie, functie, forma si variatiile acesteia – (3)(pag. 25-26).
 3. Anemia feripriva: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 32).
 4. Anemia megaloblastica: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 33).
 5. Anemiile hemolitice: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 35).
 6. Leucemia granulocitara cronica: manifestari clinice, investigatii de laborator ale sangelui periferic - (2)(pag. 178-179).
 7. Leucemia limfatica cronica: manifestari clinice, investigatii de laborator ale sangelui periferic - (2)(pag. 163-164).
 8. Hemostaza: definitie, componente - (3)(pag. 60-61).
 9. Colesterolul: surse si variatiile colesterolemiei - (3)(pag. 125-126).
 10. Materii fecale: examinarea primara a prelevatului - examen macroscopic – (1)(pag. 334-335).
 11. Urina: caractere generale fizice si chimice ale urinii - (3)(pag. 216-231).
 12. Diagnosticul de laborator al infectiilor streptococice: obtinerea culturilor pure, caractere de cultivare - (1)(pag. 592-593).
 13. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice: obtinerea culturilor pure, caractere de cultivare - (1)(pag. 567-569).
 14. Ciroza hepatica: investigatii de laborator - (3)(pag. 380-381).
 15. Antibiograma difuzimetrica: procedura, necesar de materiale - (1)(pag. 455-456).
 16. Recoltarea exudatului faringian: procedura, necesar de materiale - (1)(pag. 211-212).
 17. Hematopoieza: definitie, organe implicate, dezvoltarea etapizata a celulelor stem pluripotente pe linii celulare - (2)(pag. 13-21).
 18. Diabetul zaharat: diagnostic de laborator in ser si urina - (3)(pag. 118).
 19. Enzime cu importanta diagnostica: transaminaze, fosfataze – surse, variatii patologice - (3)(pag. 186-191).
 20. Tipuri de medii de cultura: clasificare - (1)(pag. 1045-1046).
 21. Sterilizarea si dezinfectia: definitii, tipuri de sterilizare si substante folosite la dezinfectie - (1)(pag. 62-75).
 22. Coloratia Gram, principiu, reactivi necesari, procedura (metoda Jensen si Hucker) - (1)(pag. 1210-1214).
 23. Coloratia May-Grumwald-Giemsa, indicatii, reactivi necesari si tehnica de lucru pentru frotiurile de sange si puroi - (1)(pag. 1216-1218).
 24. Protozoare flagelate: Giardia intestinalis : caractere generale, epidemiologie, manifestari clinice - (4)(pag. 15-16).
 25. Sporozoare: genul Plasmodium: clasificare, epidemiologie,transmitere - (4)(pag. 46-49).
 26. Helminti: clasa Cestode: caractere generale, morfologie - (4)(pag. 55).
 27. Nematode: Enterobius vermicularis - (4)(pag. 142-143).
 28. Trichomonas vaginalis: caractere generale, epidemiologie, manifestari clinice - (4)(pag. 16-18).
 29. Procese de preexaminare: informatii pentru pacienti si utilizatori, formular de solicitare de informatii, recoltare si manipulare esantion primar, transport esantion, receptie esantion - (5)(pag. 30-34).
PROBA PRACTICĂ – BIBLIOGRAFIE:
 1. Udma Florica, Proceduri de nursing, Ed. ExPonto – Constanţa 2007, Capitolul IX – Recoltarea produselor biologice şi patologice pentru examene de laborator.
 
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 27.04.2018
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 15.05.2018, ora 15.00
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 16-17.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 18.05.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 21.05.2018, ora 13.00
Data probei scrise 23.05.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 24.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 25.05.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 29.05.2018, ora 13.00
Data probei practice 30.05.2018, ora 10.00
Data afişării rezultatului probei practice 31.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 04.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 05.06.2018, ora 13.00
Data interviului 06.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului interviului 07.06.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 08.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 11.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 12.06.2018, ora 09.00


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional superior, a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală, în funcţia de  referent grad profesional superior în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar-contabilă
 
            Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultatate finale:
Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut la
Rezultatul
1. F.p. Matei Crisinela Referent grad profesional superior 200 de puncte Admis
- Preşedinte: - funcţionar public Brujan Laura-consilier grad profesional superior, în biroul contabilitate, finanţare şi evidenţă financiară din cadrul structurii financiar-contabilă;   
                           
- Membri:   - funcţionar public Cîrstea Tatiana, consilier grad profesional superior, în compartimentul implementare politici şi coordonare programe de sănătătate din cadrul secşiei politici de sănătate şi asistenţă medicală;
                                      - funcţionar public Drăghici Ioana-consilier-reprezentantul A.N.F.P.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în biroul
proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică,
administrare patrimoniu şi achiziţii
Postul pentru care se organizează concurs este de referent de specialitate, gradul II (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizate achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii din structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt planificarea, organizarea şi verificarea modului de asigurare cu aparatură medicală şi dispozitive medicale pentru unităţile sanitare din subordinea Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului  U.M.   02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.05.2018, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în
domeniul economic;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea  în   vederea  obţinerii   autorizaţiei   de   acces   la   informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul economic;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a calculatorului.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 08.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 09.05.2018, până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale la data de 10.05.2018.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M . 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
14.05.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet Direcţiei medicale, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 16.05.2018, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 17.05.2018.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
18.05.2018 ora 10.00.
Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 21.05.2018, ora 10.00. Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 22.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 23.05.2018.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 24.05.2018.
Bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii la structurile subordonate nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de succesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea "Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie public/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016,
privind achiziţiile publice";
-Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 31/2008 privind "Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 269/2008.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de referent de    specialitate, gradul II (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare la structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
          Principalele cerinţe ale postului: exploatarea şi acordarea asistenţei de specialitate privind exploatarea tehnicii de calcul şi a aplicaţiilor informatice care se utilizează în unitate, participarea la activitatea de mentenanţă a echipamentelor, îndeplinirea atribuţiilor administratorului de sistem/reţea, participarea la elaborarea propunerilor de dezvoltare, modificare software, hardware, firmware şi evaluarea implicaţiilor asupra protecţiei informaţiilor clasificate in sistemul informatic.
         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
         - cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
        - curriculum vitae - model european;
        - certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
        - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
       - copii ale documentelor de studii;
1 din 6
        - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;        
        - copia carnetului de muncă, conform                                                                     cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
         - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate;
         - copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
         - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă ” la concurs;
       - dosar cu şină.
       Documentele în copie privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
         Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.05.2018, ora 15.00.
         Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact - Chiş Ciprian, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
        Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
        1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi au domiciliul în România;
        2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
        3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
        4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
        5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
        6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
          Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
          1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul informatic;
          2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
   3. cunoştinţe de operare pe calculator - pachet Microsoft Office - nivel avansat; cunoştinţe administrare WINDOWS;
  4. vechime: minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul informatic;
         5. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţa de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale- nivel avansat.
  Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 08.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, ora 10.00.
  Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1, în data de 09.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact Chiş Ciprian, telefon 0213196006 interior 130.
 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet la data de 10.05.2018. 
  Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
   1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în data de 14.05.2018, ora 10.00;
   Rezultatul la probei scrise se afişează în data de 15.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3- 5 Bucureşti, Sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, până la ora 10.00.
  Eventualele contestaţii privind rezltatul probei scrise se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti , strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1, în data de 16.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact  Chiş Ciprian, telefon 0213196006 interior 130.
       Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 17.05.2018.
         2. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M . 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în data de 18.05.2018, ora 10.00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 21.05.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale;
  Eventualele contestaţii privind rezultatul la proba practică se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 , în data de 22.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact Chiş Ciprian, telefon 0213196006, interior 130.
       Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 23.05.2018, ora 16.00.
3. Interviul se desfăşoraă la sediul U.M. 02439 Bucureşti 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în  data de 24.05.2018 ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează data de 25.05.2018. ora 10.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1, în data de 29.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact  Chiş Ciprian, telefon 0213196006, interior 130.
        Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se  afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 30.05.2018.
        Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti  strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 31.05.2018.
         Tematica şi bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare la structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti:
 1. Tematica pentru concurs este următoarea:
  1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea “Regulamentului de ordine interioară a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, integral (cu modificările şi completările ulterioare);
  2. Legea 346/2006 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, integral;
http://www.mapn.ro/despre_generale/documente/legea346.pdf
 1. Sisteme de operare Windows
Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare (Windows XP, Vista,7, 8, 2008, 2012), drivere, aplicaţii specifice;
 1. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice:
  • Cunoştinţe avansate de operare MS Office (versiuni 2003, 2007, 2010, 2013);
  • Cunoştinţe de lucrul şi configurarea Microsoft Outlook.
 2. Sisteme de gestiune a bazelor de date:
  • cunoştinţe avansate despre lucrul cu baze de date: SQL;
  • cunoştinţe avansate privind analiza, proiectarea şi implementarea aplicaţiilor de bază de date folosind limbajul de programare Visual FoxPro;
 3. Reţele de calculatoare:
  • Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
  • Topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii;
  • Cunoştinţe avansate despre echipamentele de reţea;
  • Configurare şi administrare reţele LAN;
  • Cunoştinţe generale de Active Directory;
 4. Statistica – noţiuni fundamentale;
 1. Bibliografia pentru concurs este următoarea:
  1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea “Regulamentului de ordine interioară a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, integral (cu modificările şi completările ulterioare);
  2. Sisteme de operare Windows
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/windows/index.php        
 1. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice;
https://support.office.com/
https://support.office.com/ro-ro/excel
https://support.office.com/ro-ro/word
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date;
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/foxpro/index.php
http://www.scrib.com/stiinta/informatica/sql/index.php
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx
 1. Reţele de calculatoare:
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/retele/index.php
 • Reţele de calculatoare: Andrew S. Tanenbaum, Ed. Byblos
 • Reţele de calculatoare, Ed. Teora, 1999: Peter Norton
 • Statistica – noţiuni fundamentale:
http://web-ng.info.uvt.ro/~balint/files/statistica.pdf
        * Prevederile actelor normative cuprinse în tematică şi bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439
 
Unitatea militară 04239 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru personalul contractul Calen Gabriela din cadrul biroului comisia centrală de expertiză medico - militară din Direcţia medicală, din funcţia de inspector de specialitate gradul I în funcţia de inspector de specialitate gradul IA.
 
           Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 07.05.2018, ora.09.00.
 
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia:  
1) Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
          2) Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
3) Ordinul M 55-107-257/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
4) Ordinul M 114 din 03.11.2014 pentru aprobarea metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate;
5) Ordinul nr. M 66/98/3005/3966 din 17 mai 2019, privind constituirea, organizarea,  funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
          6) Ordinul M 8 din 4 februarie 2013 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
          7) Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
          8) Ordinul nr. M 39/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui
decedat;
          9) Hotărârea de Guvern  nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 


,,SPITALUL CLINIC  MILITAR DE URGENŢĂ „DR. VICTOR POPESCU” TIMIŞOARA”
Scoate la
CONCURS
 
în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 14.07.2015 următoarele posturi:
-Şef cabinet, specialitatea otorinolaringologie, în Cabinetul otorinolaringologie din Ambulatoriu integrat, funcţie militară;
-Medic specialist, specialitatea neurologie, în Cabinetul neurologie din Ambulatoriu integrat funcţie militară;
Dosarul de înscriere pentru fiecare dintre posturi va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 03.06.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin 2 lit. d) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 14.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie – document tipizat*;
 2. copia certificatului de naştere;
 3. copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
 4. certificatul de căsătorie acolo unde este cazul;
 5. fişă de examinare medicală – document tipizat;
 6. fişa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
 7. certificat de cazier judiciar;
 8. diplomă de licenţă în copie**;
 9. adeverinţă/certificat de confirmare în grad profesional conform cerinţelor postului, în copie**;
 10. certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs, în copie**;
 11. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 13. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 09.07.2015;
 14. chitanţa de plată a taxei de concurs;
Taxa de participare la concurs este de 150 de lei şi se achită la caseria spitalului.
*Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija spitalului, se completează de către candidaţi şi se depun în termenul legal cu excepţia fişei de examinare medicală.
**Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
Tematica de concurs
Pentru postul de Şef cabinet, specialitatea otorinolaringologie va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea otorinolaringologie;
Pentru postul de medic specialist, specialitatea neurologie, va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea neurologie.
Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate în corpul ofiţerilor sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 20.05.2016, pentru aprobarea ,,Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, in vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, in unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apărării Naţionale” publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 03.06.2016.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarele etape:
            -Înscrierea candidaţilor;
            -Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
            -Concursul/examenul;
            -Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
            -Evaluarea psihologică;
            -Evaluarea nivelului pregătirii fizice;
            -Examinarea medicală.
Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba anterioară.
La examenul psihologic participă numai candidaţii declaraţi „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului M 55/107/2.587 / C /10357/ 210/ 496/ 831/ 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigura expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de fiecare candidat.
            Persoanele declarate câştigătoare (admise) în urma desfăşurării selecţiei vor fi chemate în activitate în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar cu drepturile şi obligaţiile ce reies din legea 80 din 11 iulie 1995 privind statul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „dr. Victor Popescu” Timişoara, str. Gh. Lazăr , nr. 7, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „dr. Victor Popescu” Timişoara, telefon: 0256.201.834 interior 171
 


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de referent grad profesional superior în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală    
 
 
             Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este    de referent grad profesional superior (studii medii) în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală.
Principalele cerinţe ale postului sunt întocmirea documentelor de plată, efectuarea operaţiunilor specifice de casierie, depunerea şi ridicare corespondenţei privind operaţiuni derulate prin trezorerie şi alte instituţii, întocmirea situaţiilor aferente cheltuielilor de personal.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional de referent grad profesional superior, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional principal;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul resurse umane, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 11.04.2018 ora 16.00.
Examenul de promovare  în grad profesional superior se desfăşoară la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 - în data de 24.04.2018, ora 09.00, proba scrisă;
- în data de 26.04.2018, ora 09.00, interviul.
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional superior principal în compartimentul salarizare, decontări operaţii valutare în cadrul structurii financiar – contabilă la Direcţia medicală.
           1. Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           4. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
           5. Hotărârea de Guvern nr. 1860/21.12.2006 privind drepturile şi obligaţiile         personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
           6. Legea nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
           7. Legea – cadrul nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modifiările şi completările ultrioare;
           8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111 din 08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
ulterioare.
 UM 02412 București
ANUNȚ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal specialitatea radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Toader Silvia 90 puncte 80 puncte 76 puncte 82 puncte ADMIS
 
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 28.02.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.02.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 06.02.2018, orA 09.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie  - personal civil contractual - îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
 1.  
Antonache Vali ABSENT RESPINS
 1.  
Craiu Mariana 62 puncte  
 1.  
Dumitrache Angelica 66 puncte  
 1.  
Marin Alexandra-Mariana 84 puncte  
 1.  
Ostroveanu Monica 62 puncte  
 1.  
Ușurelu Silvia ABSENT RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidatul înscris
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba practică Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 80 ADMIS
 Candidatul admis va susţine interviul,  în data de 31.01.2018, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00
 UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
1. Ion Ligia-Ștefania 68  
2. Ivan Gabriela 74  
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00

UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidatul înscris

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 90 ADMIS
 
Candidatul admis va susţine proba practică,  în data de 25.01.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul radiologie-imagistică medicală.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Bistriceanu Irina 30 RESPINS
 1.  
Racz Tatiana-Maria 35 RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Ion Ligia-Ștefania 70 ADMIS
 1.  
Ivan Gabriela 85 ADMIS
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul  în data de 25.01.2018, începând cu ora 08.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Ion Ligia-Ștefania Admis  
 1.  
Ivan Gabriela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 08.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 07.30.
UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Bistriceanu Irina Admis  
 1.  
Racz Tatiana-Maria Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 12.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 11.30.
UM 02412 București 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Toader Silvia Admis  
 
 
Candidatul a cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 10.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidatului în sala de concurs se va face începând cu ora 09.30.
 
 
 
 
 
 

UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Gherman Nicoleta 70 puncte 90 puncte 80 puncte ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 puncte 80 puncte 75 puncte RESPINS
 1.  
Ușurelu Silvia 70 puncte 78 puncte 74 puncte RESPINS
 1.  
Antonache Vali 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activități specifice medico-militare
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte 76 puncte 75,5 puncte ADMIS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte 91 puncte 70,5 puncte ADMIS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina 60 puncte 68 puncte 64 puncte RESPINS
 1.  
Guțu Doinița-Mioara 55 puncte 72 puncte 63,5 puncte RESPINS
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte 60 puncte 60 puncte RESPINS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte 64 puncte 62 puncte RESPINS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte 62 puncte 61 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte 60 puncte 55 puncte RESPINS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte 52 puncte 51 puncte RESPINS
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” au ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 29.12.2017, orA 11.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie

 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală;
 • 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale;
 • 1 post de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală;
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire;
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
- nivelul studiilor: absolvent Şcoala Sanitară Postliceală – asistent medical generalist;
- gradul profesional – asistent medical generalist (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical medicină de laborator – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
3. Pentru postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical radiologie-imagistică medicală – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului) – pentru candidații care se înscriu la concursurile de ocupare a posturilor de asistent medical;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 11.01.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 09.00.
Bibliografia şi tematica:
BIBLIOGRAFIA:
1.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2007
2.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
3.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2001
4.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
5.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Urgenţele medico-chirurgicale˝ , Editura Medicală, 2011
6.         CHITINIA  ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝Puericultură şi pediatrie˝ , ed. Info-Team, 1994
7.         COORDONATOR  PROF. DR. DOCENT  NICOLAE  CRÂNGULESCU  -  ˝Medicină internă şi specialităţi înrudite˝ , ed. Ştiinţifică şi Tehnică, 1998 (Mioara  Mincu)
8.         DASCHIEVICI  SILVIAN , MIHĂILESCU  MIHAI  -  ˝Chirurgie pentru cadre medii˝ , Editura  Medicală, 2007
9.         DOROBANTU ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝ NURSING - 1150 DE TESTE  ˝ , Ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
10.       TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014
11.       BOCARNEA  CONSTANTIN  -  ˝Boli infecţioase si epidemiologie˝ , ed. Info-Team, 1995
12.       COD  DE  ETICĂ  PENTRU  ASISTENŢII  MEDICALI
TEMATICA :
Bazele ştiinţei nursing-ului
•    Procesul de îngrijire
•    Rolurile şi funcţiile asistentei medicale
Fiinţa umană şi nursing-ul
Tehnici de nursing şi investigaţii
Protecţia şi securitatea în muncă
Administrarea medicamentelor
Pneumologie şi nursing specific
Cardiologie şi nursing în cardiologie
Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Chirurgie generală şi nursing în chirurgia
•    Semne şi simptome prezente în chirurgia generală
•    Infecţii chirurgicale acute
•    Hemoragie – hemostază
•    Plăgi
•    Arsuri
•    Soc
•    Ingrijiri pre şi postoperatorii
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
•    Fracturi
•    Entorse
•    Luxaţii ale membrelor
Boli infecto-contagioase şi nursing specific
•    Seroterapia
•    Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
•    Diabetul zaharat
Deontologie şi etică profesională
Ginecologie şi nursing în ginecologie
•    Nursing specific în ginecologie
Obstetrică şi nursing în obstetrică
•    Nursing specific în obstetrică
Puericultură, pediatrie şi nursing specific
•    Nursing în puericultură şi pediatrie
Neurologie şi nursing în neurologie
•    Nursing specific în neurologie
Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
•    Nursing specific în psihiatrie
Conduita în urgenţe medico-chirurgicale şi nursing specific
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs prin care se testează capacitatea candidaţilor privind recoltarea probelor biologice;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. PROBA SCRISĂ
 1. Buiuc Dumitru – Tratat de microbiologie clinica - Editura Medicala, Bucuresti 2009.
 2. Delia Mut  Popescu – Hematologie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2001.
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2006.
 4. Lazar Lidia – Baze practice in parazitologia medicala - Editura Publistar, Bucuresti 2000.
 5. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale – cerinte  pentru calitate si competenta – Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) – Editia 3, 2013.
 1. PROBA PRACTICĂ
 1. Udma Florica, Proceduri de nursing, Ed. ExPonto – Constanţa 2007, Capitolul IX – Recoltarea produselor biologice şi patologice pentru examene de laborator.
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru  postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs pentru testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. ANA MAGDALENA BRATU și CONSTANTIN ZAHARIA – Radioimagistică medicală Radiofizică și tehnică, Editura Universitară ”Carol Davila” București, 2016
 2. Dr. MIHAI LUNGEANU – Manual de tehnică radiologică, Editura Medicală București, 1988
 
Grafic calendar desfăşurare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
4. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba practică în data de 18.01.2018, începând cu ora 13.00;
 2. Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 13.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 18.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului probei practice 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidaţii înscrii pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ

 
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba PRACTICĂ Menţiunea
admis/respins
 1.  
Antonache Vali 65 ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 ADMIS
 1.  
Gherman Nicoleta 70 ADMIS
 1.  
Uşurelu Silvia 70 ADMIS
 
Candidaţii admii vor susţine interviul  în data de 21.12.2017, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii prezenţi pentru încadrarea
a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare şi avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare şi organizare activităţi specifice medico-militare
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte ADMIS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte ADMIS
 1.  
Buduru Florina-Aurelia 40 puncte RESPINS
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana 40 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte ADMIS
 1.  
Duţă Ioana-Luminiţa 25 puncte RESPINS
 1.  
Duţu Andreea-Elena 40 puncte RESPINS
 1.  
Florea Oana-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Guţu Doiniţa-Mioara 55 puncte ADMIS
 1.  
Ionică Tatiana-Irina 20 puncte RESPINS
 1.  
Matei Florentina-Alina 50 puncte ADMIS
 1.  
Măcăneaţă Jeni-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiţă Adriana-Alina 60 puncte ADMIS
 1.  
Niţă Ionela 30 puncte RESPINS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte ADMIS
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte ADMIS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte ADMIS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte ADMIS
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta 25 puncte RESPINS
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuţ 35 puncte RESPINS
 1.  
Şelariu Daniela 10 puncte RESPINS
 1.  
Ştefan Mihaela-Mariana 30 puncte RESPINS
 1.  
Velea Daniela 15 puncte RESPINS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte ADMIS
Candidaţii admii vor susţine interviul în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Interviul se va desfăura pe baza unui plan întocmit de comisia de concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Antonache Vali Admis  
 1.  
Craiu Mariana Admis  
 1.  
Gherman Nicoleta Admis  
 1.  
Uşurelu Silvia Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.


UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activităţi specifice medico-militare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel Admis  
 1.  
Apostolescu Cristina-Alexandra Admis  
 1.  
Bercuci Diana Admis  
 1.  
Bucurică Oana-Claudia Admis  
 1.  
Buduru Florina-Aurelia Admis  
 1.  
Cristea Cătălina Admis  
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana Admis  
 1.  
Dascălu Alexandra Admis  
 1.  
Duță Ioana-Luminița Admis  
 1.  
Duțu Andreea-Elena Admis  
 1.  
Florea Oana-Daniela Admis  
 1.  
Giugică George Admis  
 1.  
Guțu Doinița-Mioara Admis  
 1.  
Ionescu Alecsandru-Ilie Admis  
 1.  
Ionică Tatiana-Irina Admis  
 1.  
Matei Florentina-Alina Admis  
 1.  
Măcăneață Jeni-Daniela Admis  
 1.  
Mihai Ioana Admis  
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina Admis  
 1.  
Neaga Raluca-Mihaela Admis  
 1.  
Niță Ionela Admis  
 1.  
Obreja Petronela Admis  
 1.  
Pascu Marina Admis  
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena Admis  
 1.  
Petrescu Oana-Gabriela Admis  
 1.  
Pop Partenie-Vasile Admis  
 1.  
Radion Bogdan-Mihai Admis  
 1.  
Sanda Mihaela Admis  
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta Admis  
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuț Admis  
 1.  
Șelariu Daniela Admis  
 1.  
Ștefan Mihaela-Mariana Admis  
 1.  
Vasiloiu Florina Admis  
 1.  
Velea Daniela Admis  
 1.  
Vlădescu Tania-Paula Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08.30.UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, personal civil contractual- perioadă nedeterminată, astfel:
La concurs pot participa medici specialişti în specialitatea radiologie-imagistică medicală care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • cazierul judiciar;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica pentru concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.88.05 int.114.

UM 02433 București
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific din cadrul Laboratorului de terapie a bolii de iradiere


 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Notă proba scrisă Menţiunea
ADMIS/ RESPINS
1. CIOBANU I. VALENTINA 5,11 RESPINS
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” vor susţine proba practică în data de 08.12.2017, orele 09.00, la sediul unităţii.
         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.12.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare.
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
- nivelul studiilor: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe operare PC; comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres şi efort fizic; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, Bucureşti, până la data de 08.12.2017, ora 15.00. Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiilor: Isuf Gabriel tel.: 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate
 2. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.9 din 06.02.2013, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
 3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (*actualizata*)
 4. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii
 5. Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 6. Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
 7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a 2 (două) posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei scrise 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei scrise 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
2. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 11.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei practice 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei practice 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
 

UM 02433
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru
 încadrarea postului vacant de Șef secţie din Secţia radiobiologie și protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  73,3 puncte ADMIS
 
        


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de Șef secție din Secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  76,5 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admiși vor susține proba practică în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul unității.


ANUNŢ
UM 02433 Bucureşti
privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de
execuţie din cadrul Unităţii Militare
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi vacante de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activități şi de cercetare – inovare;
-    1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere.
 
Principalele cerinţe ale postului de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.11.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Secară Cristina - Anca, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:  
Pentru posturile vacante de execuţie de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: medicină umană, farmacie, biologie, biochimie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 2 ani în activităţi de cercetare ştiinţifică în specialitate sau în învăţământul superior / minim 4 ani în alte activităţi în profilul postului;
5. doctorand în domeniul de activitate al postului;
6. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 24.11.2017, la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.11.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 28.11.2017.
 
     Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
 
1) Proba scrisă:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 29.11.2017.
Rezultatul la proba scrisă pentru posturile vacante se afişează în data de 04.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru posturile vacante, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 06.12.2017.
 
2) Proba orală:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 08.12.2017.
Rezultatul la proba orală pentru posturile vacante se afişează în data de 11.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 12.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 13.12.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 21.12.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Mecanisme genetice fundamentale ale celulelor.
 • Metode de manipulare a ADN, ARN şi proteinelor.
 • Metode de vizualizare a celulelor (metode microscopice, vizualizarea moleculelor în celule vii).
 • Structura membranelor celulare.
 • Compartimentele intracelulare şi sortarea proteinelor.
 • Traficul vezicular intracelular.
 • Conversia energiei în mitocondrii.
 • Semnalizarea celulară.
 • Citoscheletul.
 • Ciclul celular, moartea celulară programată şi diviziunea celulară.
 • Joncţiunile celulare, adeziunea celulară şi matricea extracelulară.
 • Viaţa şi moartea celulelor în diferite ţesuturi (sistemul vascular şi celulele endoteliale, celulele stem multipotente şi regenerarea tisulară, familia celulară a sistemului conjunctiv, modularea şi regenerarea muşchiului scheletic).
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Molecular Biology of the Cell. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, 6th Edition, Garland Science, 2014.
 
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Biologia celulară şi moleculară neuronală (tipuri de celule, canale ionice, potenţialul de membrană, potenţialul de acţiune).
 • Transmiterea sinaptică (tipuri de sinapse, integrarea sinaptică in sistemul nervos central, modularea transmiterii sinaptice, neurotransmiţătorii).
 • Baza neuronală a cogniţiei (organizarea sistemului nervos central, organizarea funcţională a percepţiei şi mişcării, reprezentarea internă a spaţiului şi acţiunii, organizarea cogniţiei, funcţiile cognitive şi sistemele premotorii, imageria funcţională a proceselor cognitive).
 • Reţelele neuronale.
 • Circulaţia cerebrală.
 • Bariera hemato-encefalică, plexul coroid şi lichidul cefalo-rahidian.
 • Farmacologia sistemului nervos – sedative, hipnotice, anxiolitice, neuroleptice, antidepresive, antiepileptice, antiparkinsoniene, miorelaxante centrale si periferice, analeptice cardiorespiratorii şi stimulente medulare. Nootrope. Psihotomimetice. Medicamente şi substanţe chimice utilizate abuziv. Dependenţa medicamentoasă.
 • Farmacogenetica
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Principles of Neural Science. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. Hudspeth, 5th Edition, McGraw-Hill, 2013.
 • Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition . Laurence Brunton , Bruce A. Chabner , Bjorn Knollman
 
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
NOTĂ:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
UM 02433
ANUNȚ
cu rezultatele finale ale concursului

 organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Biolog debutant
din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr.crt. Nume, prenume candidat Punctaj obținut în urma analizei și evaluării activității profesionale și științifice Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj final Rezultat final
1 Beldianu Adina Alexandra Gabriela 0,00
puncte
 71,03 puncte  100 puncte 171,03 puncte PROMOVAT
2 Haidoiu
Cerasela
0,00
puncte
100 puncte 100 puncte 200, 00 puncte PROMOVAT


UM 02433
ANUNȚ


cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secţiei de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practice Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  100 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 

 

UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  71,03 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 03.10.2017, ora 09.00, la sediul unităţii.


UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de Biolog debutant  din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar
Admis/
Respins
Motivul respingerii dosarului/
Menţiuni de completare a dosarului
1. BELDIANU  I. ADINA ALEXANDRA GABRIELA ADMIS -
2. CĂPĂȚÂNĂ  P.
LUMINIȚA
RESPINS Dosar incomplet
3. HAIDOIU M.
CERASELA
ADMIS -
4. OPREA F. MARIA MARINELA RESPINS Dosar incomplet
5. PANĂ D. MIHNEA
ADRIAN
RESPINS Dosar incomplet
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul unității.
         Accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 22.09.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
 
         
 
         Preşedintele comisiei de concurs:
         pcc.VLADIMIRESCU ALEXANDRU - FILIP _____________

UM 02439 București
ANUNŢĂ


rezultatul selecţiei dosarului de examen pentru
promovarea în grad professional superior a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală , în funcţia de consilier  grad profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu  la Direcţia medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Obs.
1.
 
Consilier grad profesional asistent F.p. Dumbravă Florentina     Admis  
            Candidatul al cărui dosar a fost ”admis” va susţine proba scrisă în data de 12.09.2017, ora 09.00, la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            Comisia de concurs:
            - Preşedinte: - funcţionar public Cîrstea Tatiana-consilier grad profesional superior în Biroul coordonare logistică din Secţia logistică şi administrare patrimoniu la Direcţia medicală;                               
            - Membri:  - funcţionar public Vlăduşel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul administrare patrimoniu din Secţia logistică şi administrare patrimoiu la Direcţia medicală;
                                                    - funcţionar public Marin Monica-manager public, reprezentantul Agenţei Naţionalea Funcţionarilor Publici.
                              - Secretar: - funcţionar public Raiciu Geta-inspector grad profesional superior în Biroul personal şi învăţământ din Secţia management resurse umane la Direcţia medicală.
 

 
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unui post vacant de
execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unui postu vacant de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
 
Principalele cerinţe ale postului de „Biolog debutant” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară de microbiologie.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.09.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Popescu Diana, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:  
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: biologie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 1an în activități specifice domeniului cercetare medicală;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 20.09.2017, la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 22.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 26.09.2017.
 
Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admis la proba de selecție a dosarelor se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 26.09.2017.
 
Luarea la cunoștință de către candidați sub semnătură, a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale și științifice se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017 (înainte de susținerea probei scrise).
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 
1) Proba scrisă:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă pentru postul vacant se afişează în data de 28.09.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru postul vacant, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 29.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 02.10.2017.
 
2) Proba practică:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 03.10.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba practică pentru postul vacant se afişează în data de 04.10.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.10.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 06.10.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 09.10.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Proba scrisa
 
Biologie celulară și moleculară
 1. Structura și funcția ADN și ARN
 2. Structura și funcția proteinelor
 3. Comunicarea și semnalizarea celulară
 4. Arhitectura moleculară a cromozomului
 5. Metode de obţinere a cromozomilor - Tehnica standard de evidenţiere a cromozomilor umani
 6. Tehnicile de bandare
 7. Amplificarea secvenţelor de ADN– reacția PCR (polymerase chain reaction) – (definiţie, principiul reacţiei, etapele de bază, stabilirea condiţiilor optime de realizare a reacţiilor PCR, evaluarea calităţii amplificării fragmentelor de ADN – electroforeza)
 8. Secvenţierea ADN (tipurile de tehnici de secvenţiere a ADN şi principiile lor, utilitatea, avantaje-dezavantaje)
 9. Transportul membranar
 10. Diviziunea celulară și ciclul celular
 11. Senescența și moartea celulară
Imunologie
 1. Răspunsul imun umoral (definitie, structuri moleculare care participa la elaborarea răspunsului imun umoral, mecanisme).
 2. Răspunsul imun celular (definitie, celule care participa la elaborarea răspunsului imun celular, mecanisme).
 3. Antigenele (definitie, proprietati, clasificare)
 4. Anticorpii, imunoglobulinele (structura, clasificare, proprietati fizico-chimice si biologice).
 5. Factorii umorali și celulari implicați în apărarea nespecifică.
 6. Investigatii imunologice in laboratorul clinic (metode și tehnici de imunochimie și serologie – generalitati).
 7. Structura imunoglobulinelor. Regiunile (domeniile) Ig: constante şi variabile; Funcţiile imunoglobulinelor.
 8. Clasele şi subclasele de imunoglobuline: Imunoglobulinele G, Imunoglobulinele M, Imunoglobulinele A, Imunoglobulinele D, Imunoglobulinele E
 9. Utilizarea anticorpilor
 10. Anticorpi monoclonali
 11. Imunoglobulinele de membrană
Citologie și histologie
 1. Celule stem
 2. Țesutul epitelial
 3. Țesutul nervos
 4. Celula endotelială
 5. Hematopoieza
 6. Tehnici de preparare și colorare in histologie
 7. Tehnici de preparare și colorare in citologie
 1. Proba practica
 
 1. Reacții antigen-anticorp: metoda de analiza imunoenzimatica (ELISA) (principii tehnice si interpretarea rezultatelor).
 2. Reacţii cu reactivi marcaţi
a) radioactiv – RIA
b) imunofluorescent (IF)
c) enzimatic – tehnica ELISA
d) luminiscent (fluorescent – FIA, fosforescent – PhIA – markeri utilizați)
e) chemiluminiscent (CLIA – markeri utilizați)
f) electrochemiluminiscent (ECLIA – markeri utilizați)
 1. Solutii procentuale, normale si molare: definitii si exemple de calcul.
 2. Principiul stabilirii unei curbe de etalonare si interpretarea rezultatelor pe baza acesteia.
 3. Metode de fixare şi coloraţiile pentru frotiuri fără mucus (metoda GIEMSA)
 4. Colorația cu hematoxilin-eozină
 5. Metode de determinare cantitativă a proteinelor (colorimetric, spectrofotometric, imunometric - ELISA)
 6. Metode de identificare a proteinelor (electroforeza, imunoblot, imunofenotipare, ELISA, imunohistochimie)
 7. Tehnici de contrastare în microscopia electronică
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Genetica Medicala. M.Covic, D. Stefanescu, I. Sandovici. Editura Polirom, Iasi 2004
 2. Genetica umana sub red. Prof. Emilia Severin, Ed. Scripta 2002
 3. Imunologie practică în clinica şi experiment, Andrei Olinescu, Angela Dolganiuc, Ed. Viata medicala romaneasca, 2001
 4. Introducere în imunologie, Dr. Andrei Olinescu si Dr. Mircea Panait, Editura INFOMedica, 2004
 5. Dicţionar imunologie medicală, L.M. Popescu, C. Ursaciuc, Olga Simionescu, A.C. Bancu, D.L. Radu, E. Radu, D. Andronescu, Ed. Universitara “Carol Davila”, 2002
 6. Curs Imunologie, Victor Cristea, Monica Crisan , EdituraMedicalaUniversitara “Iuliu Hateganu” ClujNapoca, editia a IV-a 2011 ( tel.0264 597256)
 7. Imunologie clinic, Cristea V., Crişan M., Costin N., Olinescu A.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002
 8. Imunologie lucrari practice, Anna Bozbei 2011, se poate descarca de pe http://www.scribd.com/doc/48027010/LUCRARI-PRACTICE-IMUNOLOGIE
 9. Imunologie şi Imunochimie, Grigore Mihaescu, Universitatea Bucuresti 2003, se poate descarca gratuit de pe http://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaiescu/cuvant.htm
 10. Practica laboratorului clinic, Titeica Maria, Marinescu-Halunga Speranta, 1984, Bucuresti, Ed, Academiei Romane, pp. 125-141, 190-218.
 11. Metode de laborator, Ministerul Sanatatii – Academia de Stiinte Medicale –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. II, pp. 134-160, 276-300.
 12. Bacteriologie medicala, Bilbiie V., Pozsgi N. (sub red.) –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. I, pp. 470-584, 642-683, 695-730
 13. Tratat de microbiologie generala Zarnea G. (sub red.) –, 1990, Bucuresti, Ed. AcademieiRomane, vol. IV, pp. 125-162.
 14. Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange Apateanu V. –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 15-56.
 15. Practica diagnosticului virusologic Cernescu C-tin.,Ruta S. –, 1997, Bucuresti, Concept Pbl. Pp. 125-173.
 16. Imunologia in teoria si practica medicinei Peretianu D., Saragea M. (sub red.) –, 1998, Bucuresti, Editura ALL, vol. II, cap. 30, pp. 1519-1620.
 17. Imunologie Moraru I. –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 243-264.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
NOTĂ:
 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de consilier grad profesional principal din biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din Direcţia medicală    
 
 
Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este de consilier grad profesional principal (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din structura Direcţiei medicale.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea şi gestionarea activităţilor privind administrarea patrimoniului la nivelul unităţilor sanitare militare din subordinea Direcţiei medicale.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare gradul profesional de consilier grad profesional principal, trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional asistent;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul personal .şi învăţământ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul personal şi învăţământ, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 31.08.2017 ora 16.00.
Selecţia dosarului se încheie în data de 07.09.2017, ora 14.00,dată la care se afişează rezultatele. Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatul selecţiei dosarului se va face va în data de 08.09.2017, ora 16.00. Soluţionarea eventualei contestaţii se va face în data de 11.09.2017, ora 14.00., afişâdu-se rezultatul.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 09.00, în intervalul orar 09.00-12.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 14.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 13.09.2017 ora 14.00.          
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de            13.09.2017, ora 16.00.
Interviul va avea loc la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 14.09.2017, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 15.09.2017, ora 09.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul interviului se depun la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 16.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00.               
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00               
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu:
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Ordinul nr. M. 87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          4. Ordinul  nr. M. 100 din  7 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          5. Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
          6. Ordinul MS 56 din 22.04.2016 pentru aprobarea normelor privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale;
          7. Ordinul nr. M. 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
          8. Ordinul nr. M. 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
      
 
 
 
 
Evenimente Arhiva

Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară

Anul acesta, Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară (BMMC), manifestare științifică aflată la cea de-a XXIII-a ediție, a avut loc, în perioada 11-14 mai, în Antalya, Turcia.

Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

În perioada 22-24 martie, la Iași a avut loc conferința cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar, în organizarea Direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac din Iași.

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național.
Comunicate de presa Arhiva

Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară

Anul acesta, Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară (BMMC), manifestare științifică aflată la cea de-a XXIII-a ediție, a avut loc, în perioada 11-14 mai, în Antalya, Turcia.

Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

În perioada 22-24 martie, la Iași a avut loc conferința cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar, în organizarea Direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac din Iași.

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național. 
 
Top