UM02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog stagiar, în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.crt. Nume şi prenume Punctaj la interviu Observaţii
1. Cismaru Andra - Camelia 65
 
Admis
2. Jipa Iohana- Gabriela 66,6
 
Admis
3. Moiceanu Ştefan 80
 
Admis
4. Greavu Ioana -Irina 70
 
Admis
5. Ciocârlan Sorina- Rodica 90
 
Admis
6.
Olbojan Denisa Georgeta
73,3 Admis
7. Bodârlău Maronica -Florentina 76,6 Admis
8. Stan Diana - Elena 75 Admis
9. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina 60 Admis
10. Ignat Raluca- Mirela neprezentat -
11. Gune Simona - Cristina 75 Admis
12.
Chagnon – Obancea Bianca- Elena
76,6 Admis
13. Chiriac Silvia 76,6 Admis
14.
Mateescu Bianca - Nicoleta
76,6 Admis
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 23.10.2018 ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public Raiciu Geta, etaj 2, camera 41.
 
 
 
 
 
       Componenţa comisiei de examinare:
 
  Preşedinte: - căpitanul Juncu Marilena - Gabriela - şef cabinet psihologie  atestat ca psiholog autonom – specialitatea psihologie clinică – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
  Membri:         - maiorul Cazacu Cristina –şef compartiment cunoaştere şi asistenţă psihologică la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,  psiholog principal - specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în specialitatea psihoterapie, psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică;
                    - personalul civil contractual Stămoiu Gabriela Rahela - psiholog specialist- specialitatea psihologie clinică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta - inspector superior la U.M. 02439 Bucureşti
 
 
 
 

UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist (specialitatea farmacie generală),  în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura „Şef secţie, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti (specialitatea farmacie generală ) care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 1. cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 4. dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN CADRUL SECŢIEI DEPOZITARE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE, MICROSTRUCTURA „ŞEF SECŢIE”,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală nr.  42  din data de 19.10.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
   BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Psiholog stagiar, în cadrul compartimentului medicina muncii şi psihologie clinică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
 
Nr.crt. Numele  şi prenumele casndidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Cismaru Andra - Camelia 52 puncte Admis
2. Jipa Iohana- Gabriela 62 puncte
 
Admis
3. Moiceanu Ştefan 62 puncte
 
Admis
4. Greavu Ioana -Irina 68 puncte
 
Admis
5. Ciocârlan Sorina- Rodica 94 puncte
 
Admis
6. Culeţu Ionela Mădălina neprezentat -
7. Olbojan Denisa Georgeta 76 puncte Admis
8. Dincă Andrei - Cristian neprezentat -
9. Bodârlău Maronica -Florentina 58 puncte Admis
10. Popovici Mariana neprezentat -
11. Stan Diana - Elena 64 puncte Admis
12. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina 72 puncte Admis
13. Ignat Raluca- Mirela 62 puncte Admis
14. Gune Simona - Cristina 70 puncte Admis
15. Radu Larisa 44 puncte Respins
16.
Chagnon – Obancea Bianca- Elena
60 puncte Admis
17. Drăgoi Alexandra neprezentat -
18. Chiriac Silvia 70 puncte Admis
19.
Mateescu Bianca - Nicoleta
70 puncte Admis
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 19.10.2018 ora 10.00.
Candidatii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.10.2018, ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta, interior 130.
         Componenţa comisiei de examinare:
  Preşedinte: - căpitanul Juncu Marilena - Gabriela - şef cabinet psihologie  atestat ca psiholog autonom – specialitatea psihologie clinică – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
  Membri:         - maiorul Cazacu Cristina –şef compartiment cunoaştere şi asistenţă psihologică la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,  psiholog principal - specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii şi apărării naţionale şi în specialitatea psihoterapie, psiholog specialist în specialitatea psihologie clinică;
                    - personalul civil contractual Stămoiu Gabriela Rahela - psiholog specialist- specialitatea psihologie clinică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta - inspector superior la U.M. 02439 Bucureşti.                      .
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Psiholog stagiar, în cadrul compartimentului medicina muncii şi psihologie clinică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1.   Firicel Valeria - Mirela Respins Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I - psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.    
2. Cismaru Andra - Camelia Admis  
 
3. Jipa Iohana- Gabriela Admis  
 
4. Moiceanu Ştefan Admis  
 
5. Greavu Ioana -Irina Admis  
 
6. Ciocârlan Sorina- Rodica Admis  
7. Ciobanu Viorela- Aida  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme - Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.   
8. Culeţu Ionela Mădălina Admis  
9. Olbojan Denisa Georgeta Admis  
10. Dincă Andrei - Cristian Admis  
11. Tache Anca  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.   
12. Bodârlău Maronica -Florentina  
Admis
cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
13. Popovici Mariana Admis  
14. Stan Diana - Elena Admis  
15. Cosma Simona  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologice clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
16. Ţiucra - Popa Ioana- Cristina Admis  
17. Ignat Raluca- Mirela Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
18. Gune Simona - Cristina Admis  
19. Radu Larisa Admis  
20. Chagnon – Obancea Bianca- Elena  
Admis
 
21. Copoiu Georgiana  
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologie - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
22. Drăgoi Alexandra  
Admis
Cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
23. Chiriac Silvia  
Admis
cu condiţia ca în cazul promovării concursului,  până la data angajării, atestatul de liberă practică să se afle în perioada de valabilitate (în prezent, atestatul de liberă practică este valabil până la data de 22.10.2018);
24. Dobrescu Elena - Cristina  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.
25. Neamţu Andreea
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme - Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare
26. Mateescu Bianca - Nicoleta Admis  
27. Bârsan Alin  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respins
Expirarea perioadei de valabilitate a atestatului de liberă practică, în conformitate cu Standardele de calitate în serviciile psihologie - Partea generală, Cartea I, Anexă la Norme- Competenţe profesionale de specialitate în psihologie clinică Nivel I- psiholog practicant sub supervizare  elaborate şi aprobate în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.10.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 15.10.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane, etaj 2, camera 41, având asupra lor 1 pix cu mină albastră. Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.10.2018 orele 15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta - interior 130.
       UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
            „Direcţia medicală din Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 1 post de medic specialist, specialitatea medicină de familie”, ofiţer medic în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală la Direcţia medicală;
 • 1 post de medic specialist, specialitatea medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară al Direcţiei medicale.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin. 2 lit. d) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
            a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat*;
            b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
            d) fişa de examinare medicală - document tipizat*;
            e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat*;
            f) certificatul de cazier judiciar;
            g) diploma de medic, în copie**;
            h) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie**;
            i) certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor), avizat pe anul în curs, în copie**;
            j) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
            k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;
m) formular de bază - date personale - document tipizat*;
            n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
o) chitanţa de plată a taxei de concurs.
            Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale.
            * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.
            ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
            Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist medicină de familie.
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/ rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/03.06.2016.
            Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
 • Înscrierea candidaţilor;
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • Preselecţia;
 • Concursul/examenul;
 • Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
            Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
               a) evaluarea psihologică;
               b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
               c) examinarea medicală.
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei generale management resurse umane din Ministerul Apărării Naţionale.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior, în timp util.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1 Bucureşti, în perioada 12 - 19.10.2018.
            Graficul/calendarul de desfășurare al concursului/examenului este următorul:
 • 30.10.2018, până la ora 15.00: afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
 • 31.10 - 01.11.2018, ora 15.00: depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse;
 • 02 - 05.11.2018: soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatului soluționării contestaţiilor depuse;
 • începând cu data de 07.11.2018: evaluarea psihologică;
 • începând cu data de 12.11.2018: evaluarea privind nivelul de pregătire fizică;
 • începând cu data de 14.11.2018: examinarea medicală;
 • începând cu data de 19.11.2018: proba scrisă;
 • începând cu data de 20.11.2018: probă practică/clinică/interviul;
 • începând cu data de 21.11.2018: afişarea rezultatelor finale;
 • în termen de 2 zile lucrătoare după comunicarea rezultatului concursului: depunerea contestaţiilor de către candidaţii nemulţumiţi;
 • în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse (se comunică în scris).
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei medicale, tel. 021.319.60.08, interior 110.
 
 UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ


CU REZULTATELE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN TREPTE PROFESIONALE
 
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Admis/
Respins
1. P.c.c.
Buzatu Lenuța
90 puncte ADMIS
2. P.c.c.
Dandeș Marcel
92,5 puncte ADMIS
 
Candidații declarați „admis” vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară, începând cu data de 01.10.2018, potrivit prevederilor art. 45^2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 5, alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE EXAMENELOR DE PROMOVARE ÎN FUNCȚII PREVĂZUTE CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR
 
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj Admis/
Respins
1. P.c.c.
Cioroba Silvia-Ioana
95 ADMIS
2. P.c.c.
Pană Loredana-Eliza
95 ADMIS
3. P.c.c.
Cozaru Marilena-Alina
95 ADMIS
 
Candidații declarați „admis” vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară gradului de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, potrivit prevederilor art. 45^2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 5, alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015, cu modificările și completările ulterioare.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Psiholog stagiar,
în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de personal civil contractual, Psiholog stagiar în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt asistenţa psihologică şi colaborarea cu personalul în cazul accidentelor de muncă.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 -  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
  - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită, până la care se pot depune dosarele de concurs este: 05.10.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130 în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
2. atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, forma de atestare supervizare;
3. gradul profesional: psiholog stagiar;
          4. vechime:  fără vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul psihologie;
5.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
           6. cunoştinţe  minime de operare pe calculator;
           7. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
       Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 09.10.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 10.10.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – funcţionar public Raiciu Geta , telefon 021/3196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 11.10.2018 ora 14.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
15.10.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.10.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 17.10.2018, până la ora 10.00, persoana de contact funcţionarul public Raiciu Geta telefon 021/3196006, interior 130
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 18.10.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
19.10.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 22.10.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 23.10.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - funcţionarul public Raiciu Geta telefon 021/3196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 24.10.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 26.10.2018 (ziua de 25.10.2018 este liberă , fiind ziua armatei României).
Tematica de concurs
            1. Competenţele psihologului clinician (practicant supervizare);
          2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul şi rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog;
          3. Elemente  de psihodiagnostic şi evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice;
4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii, psihosomatica generală şi aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire;
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc de îmbolnăvire;
 • Stresul psihic – factor modulator, complex al sănătăţii; managementul stresului;
 • Tulburări şi boli somatice;
 • Aspecte psihologice şi psihosomatice ale durerii;
 • Implicaţiile psihoemoţionale ale dispneei;
 • Corelaţii somatice ale anxietăţii şi depresiei;
 • Tulburările somatoforme;
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici;
5. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate şi boală mintală;
 • Tulburări de personalitate;
 • Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, ale comunicării, de conştiinţă, ale conduitei motorii, ale afectivităţii, comportamente agresive extreme;
 • Tulburări afective;
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demenţe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală şi patologică;
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive;
 • Tulburări delirante;
 • Tulburări de stres postraumatic;
 • Neurastenia;
 • Toxicomaniile şi alcoolismul;
 • Boli factice şi simularea;
6. Intervenţie psihologică:
 • Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de psihopatologie;
 • Consiliere şi terapie suportivă;
 • Terapii standard de relaxare şi sugestive;
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creşterea complianţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, prevenţia terţiară în cadrul bolilor cronice etc.;
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare.
           Bibliografia de concurs:
            1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulteriuoare;
          3. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          7. Competenţele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară;
          9. DSM  IV-TR, Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia IV-a revizuită, editura Humanitas;
          10. Manuale de psihiatrie şi psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
          a) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Editura TREI, 2011;
          b) Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie, Şerban Ionescu, Alain Blanchet, Editura TREI, 2009;
          c) Psihologie clinică şi psihoterapie  - Fundamente, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          d) Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentate, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          e) Tratat de neuropsihologie, Leon Dănăilă, Mihai Golu, Editura Medicală, Bucureşti;
          f) Elemente de psihoterapie, Irina Holdevici, Editura All, 2008.
 
 
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

CU REZULTATUL   FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE
  într-o funcție de personal civil contractual  prevăzută cu un nivel de  studii superior  de  Economist  debutant gr. II-I,  Specialist IA,  postul de Economist gradul II,  în cadrul Compartimentului contabilitate al Unității Militare  02464 București
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. SAVU Ioana
 
 
99,66
 
”ADMIS”
 
        Candidatul  declarat  „Admis” va fi încadrat în noua funcție prevăzută cu nivel de studii superior, începând cu data de 01.10.2018, potrivit prevederilor art. 452 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014;Ordinul  M 68 din 14 07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea  prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei militare vacante de execuţie de subofiţer Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în Tura operativă MIMS din secția comunicații, sisteme informatice și de interconectare la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale, pe perioadă nedeterminată.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- provin din subofiţeri în rezervă sau din soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate sau din persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- sunt absolvenţi de liceu teoretic, cu profil informatică;
- dețin certificate/atestate dobândite în urma absolvirii unor cursuri din domeniul informatică/ comunicații/rețelistică specifică domeniului, similare;
- vechimea în muncă: minimum 6 (șase) ani;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,SECRET”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis”;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de Sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 08 - 19.10.2018/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 22 - 24.10.2018/ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 24.10.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 26.10.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 29.10.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 30.10.2018, ora 07.15,
în perioada
30.10 - 02.11.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 12.11.2018, ora 07.15,
în perioada
12 - 16.11.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 26.11.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
11. Testul scris 27.11.2018/
începând cu ora 12.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 27.11.2018/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 28.11.2018/
până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 29.11.2018/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 03.12.2018,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 04.12.2018/
până la ora 15.30
 
Tematica:
            - Statutul cadrelor militare. Dispoziții generale cu privire la acest statut;
            - Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (MApN);
            - Protecția documentelor clasificate în MApN: reguli genrale privind protecția informațiilor clasificate;
            - Atribuții și responsabilități specifice MApN; Structura de forțe a armatei. Conducerea MApN;
            - Proveniența cadrelor militare; acordarea gradelor și înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, aprecierea cadrelor militare, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor militare; Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
            - Relații între militari, comportarea militarilor în diferite situații;
            - Reguli referitoare la portul uniformei militare și hainelor civile;
            - Disciplina militară, autoritatea militară;
            - Rețele de calculatoare: modele de referință, arhitecturi, protocoale de transport, securitatea rețelelor;
            - Principii pentru politici firewall;
            - Sisteme de gestiune a bazelor de date;
            - Cisco LAN Switching;
 
Bibliografie:
            - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in M. Of. nr. 155/20/07/1995, cu modificările și completările ulterioare.
            - Legea nr. 364/2006 privind organizarea privind oragnizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale publicată in M. Of. nr. 654 din 28.07.2006.
            - Hotărărea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată in M.Of. nr. 125 din 18.02.2011;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale, publicat în M. Of. nr. 115 bis din 28.02.2013.
            - Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.07.2002 pentru Standarde naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în M. Of. al României nr. 485 din 05.27.2002;
            - Ordinul ministrului apărării naționale nr. M64 din 10.06.2013 pentru aprobarea RG- 3 “Regulamentul disciplinei militare”, București, 2014;
            - A. Tanenbaum, “Rețele de calculatoare”, 2003.
            - Cisco router configuration handbook 2nd edition (http://dbmanagement. info/Books/Others/ CISCO_ROUTER_CONFIGURATION_HANDBOOK_2ND_EDITION.pdf)UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Năzare Aurel-Dan 75 PUNCTE ADMIS
 1.  
Rădoi Marin 45  PUNCTE RESPINS
Candidatul admis va susţine interviul în data de 24.09.2018, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 20.09.2018, ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

        cu rezultatul probei scrise  la   examenului  de promovare într-o funcție de personal civil contractual  prevăzută cu un nivel de  studii superior  de  Economist  debutant gr. II-I,  Specialist IA,  postul de Economist gradul II,  în cadrul Compartimentului contabilitate al Unității Militare  02464 București.
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. SAVU Ioana
 
 
99,66
 
”ADMIS”
 
 
        Candidatul nemulțumit de rezultatele probei scrise poate formula contestație până la data de 19.09.2018, ora 1500, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele  contestații se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul  comisiei de soluționare a contestațiilor Bădic  Neluța, telefon 021.319.58.58 / 021.319.58.42 int. 2629.
 


UM 02213SEBEȘ

ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist primar din cadrul microstructurii „ŞEF SECŢIE” la „SECŢIA DEPOZITARE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE”, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.34 din 24.08.2018,  până la data de 07.09.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-s-a înscris un singur candidat.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.168 din 07.09.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi şi a costatatat următoarele:
 
 1. Farm. pr. VLAD GHEORGHE – RESPINS.
Domnul farmacist a depăşit limita de vărstă de 65 de ani prevăzută pentru exercitarea profesiei de farmacist şi nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin.(2) al art.575 din  Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea profesa într-o instituţie sanitară publică.
 
UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj
proba scrisă
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Domilescu Gheorghe Neprezentat - - Respins
2. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra 47 - - Respins
3. Gheorghe Irina-Liliana 38 - - Respins
4. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 72 40 - Respins*
5. Mocanu Iuliana 35 - - Respins
6. Magopăț Alina 67 40 - Respins*
7. Neacșu Gheorghe-Adrian 34 - - Respins
8. Nilă Irina 50 - - Respins*
9. Țîțu Mihaela-Geta Neprezentat - - Respins
*Nu a obținut minim 50 de puncte la proba INTERVIU
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele soluționării  contestației cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în cadrul Biroului coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului
Punctajul obținut în urma soluționării contestației Rezultatul contestației cu privire la rezultatul probei interviu Motivul respingerii contestației cu privire la rezultatul probei interviu Observații
1. Dl. Iliescu Gigi-Nicolae Dan
 
40 Respins Punctajul la proba interviu  fost acordat potrivit baremului de corectare și a răspunsurilor formulate de candidat, consemnate în cadrul interviului.  
 
 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI
 
Președinte:  lt. col. Cosman Răzvan Bogdan
Membru:    p.c.c. Lungescu Gabriela
Membru:    p.c.c.  Iacob Nadia
Secretar: plt. maj. Zăvod GeorgeUM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini pentru personalul înscris la concursul/examenul organizat în veferea încadrării posturilor militare vacante de subofiţer în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire şi Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din Secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
            Bază legală: art.16, alin.(3) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/04.10.2017, pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”.
 
TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI
Nr.
crt.
Numele şi prenumele TESTE ELIMINATORII DE APTITUDINI Rezultat
final
Examinare medicală Evaluare psihologică Evaluare nivel pregătire fizică
1. ANDREESCU T. IOANA APT ADMIS RESPINS RESPINS
2. BANDRABUR I. MIUŢA-DOINA APT ADMIS ADMIS ADMIS
3. COMAN.S ALEXANDRINA-DANIELA NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT RESPINS
4. SOARE N. VALERICA INAPT - - RESPINSUM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selectării dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual, de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală (6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Năzare Aurel-Dan Admis  
 1.  
Rădoi Marin Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.09.2018, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08.30.
 
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 40   Respins
2. Magopăț Alina 40   Respins
3. Nilă Irina 40   Respins
Candidații au fost declarați „RESPINS” deoarece nu au obținut minim 50 de puncte la proba INTERVIU.
 
                 Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație până la data de 11.09.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.  286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de concurs, plt. maj. Zăvod George.
 
 


UM 02412
ANUNŢ

 
 1. Privind organizarea examenelor de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superior
        Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează, în data de 21.09.2018, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale, examenele de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superior, a următorului personal civil contractual, astfel:
 • p.c.c. Cioroba Silvia-Ioana pentru promovarea pe postul de referent de specialitate gr. III – studii superioare
 • p.c.c. Pană Loredana-Eliza, pentru promovarea pe postul de referent de specialitate gr. III – studii superioare
 • p.c.c. Cozaru Marilena-Alina, pentru promovarea pe postul de economist gr. II – studii superioare
Examenele se vor desfăşura, astfel:
Proba scrisă în data de 21.09.2018, începând cu ora 09.00, etaj 1, camera 113;
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, până la data de 14.09.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la examen va cuprinde:
 • cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unităţii;
 • fotocopie a diplomei de licență;
 • fotocopii ale raportelor de evaluare ale candidatului;
 • fotocopie a fişei postului.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Cioroba Silvia-Ioana  și p.c.c. Pană Loredana-Eliza:
1.           Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
2.           Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
3.           Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M76/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Cozaru Marilena-Alina:
 1. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 
 1. Privind organizarea examenelor de promovare în treapta profesională
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează, în data de 21.09.2018, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68 din 14.07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale, examenele de promovare în treapta profesională, a următorului personal civil contractual, astfel:
- p.c.c. Buzatu Lenuța pentru promovarea în postul de telefonist III (M;G) – 3 ani vechime în activitate.
- p.c.c. Dandeș Marcel pentru promovarea în postul de muncitor calificat II (M;G) – 3 ani vechime în activitate.
Examenele se vor desfăşura, astfel:
Proba scrisă în data de 21.09.2018, începând cu ora 12.00, etaj 1, camera 113;
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, până la data de 14.09.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la examen va cuprinde:
 • cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unităţii;
 • adeverința întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechime în funcția treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze
 • fotocopie a diplomei de studii;
 • fotocopii ale raportelor de evaluare ale candidatului;
 • fotocopie a fişei postului.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Buzatu Lenuța:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie pentru examenul de promovare a p.c.c. Dandeș Marcel:
 1. Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
 2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidanților
Punctaj la
proba scrisă
Mențiunea
Admis/ Respins
1. Domilescu Gheorghe Neprezentat Respins
2. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra 47 Respins
3. Gheorghe Irina-Liliana 38 Respins
4. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan 72 Admis
5. Mocanu Iuliana 35 Respins
6. Mogopăț Alina 67 Admis
7. Neacșu Gheorghe-Adrian 34 Respins
8. Nilă Irina 50 Admis
9. Țîțu Mihaela-Geta Neprezentat Respins
Candidații declarați admiși la proba scrisă, vor susține interviul în data de 07.09.2018, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 05.09.2018, ora 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Zăvod George.
 
UM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

 

privind  organizarea examenului  de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare la Unitatea Militară 02464 Bucureşti.
 
           I. Unitatea Militară 02464 Bucureşti organizează examen pentru  promovarea  unui contabil, încadrat  pe o funcție de personal civil contractual prevăzută cu studii medii, într-o funcție de personal civil contractual prevăzută cu un nivel de studii superior de Economist debutant gr. II-I, Specialist IA, postul de Economist gradul II, în cadrul compartimentului contabilitate al U.M. 02464 Bucureşti.
 
         II. Examenul  de promovare se desfășoară,  astfel:
1. Pentru postul de Economist II,  examenul se desfășoară în data de 17.09.2016, ora 1100,  la sediul U.M. 02464 București.
 
         III. Modalitatea de desfășurare a examenului:    
  * Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 07.09.2018, ora 1500.
     Examenul de promovare se desfășoară,  astfel:
   - proba scrisă: pe data de 17.09.2018, ora 1100;
   - rezultatele probei scrise se afișează  pe data de 18.09.2018,  ora 1030;
   - eventualele contestaţii se pot depune, până la data de 19.09.2018, ora 1500;
   - rezultatul  contestaţiilor se afişează, pe data de 20.09.2018, ora 1030;
   - rezultatul examenului de promovare se afişează, pe data de 21.09.2018, ora 1000.
   * Rezultatele probelor de examinare şi ale eventualelor contestaţii, se publică pe pagina de internet a  Direcției medicale şi la sediul Unității Militare 02464 București, în termenele  legale.
 
       IV. Alte informaţii:
Cererile de participare, însoţite de fotocopiile actelor  de absolvire a studiilor corespunzătoare  cerinţelor  posturilor în care sunt încadraţi salariaţii, certificate pentru conformitate cu originalul, se depun în termenul limită stabilit la sediul Unităţii Militare  02464 Bucureşti, Str. Drumul Taberei, nr.7G, sector 6, persoana  de contact plt.adj. BĂDIC Neluţa,  int. 2629, secretar al comisiei de examinare.
 
        V. Bibliografia  și tematica pentru  examen:
Nr.crt. Act normativ Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
1 Legea 500/2002 privind finantele publice Nr. 597/2002
2 Ordonanta Guvernul nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata Nr. 799/2003
3 Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 418/2006
4 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare Nr. 668/2015
5 Regulamentul nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice J.Oal U.E seria L nr.340/2002
6 Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privins stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati ihn avans din fonduri publice, republicata Nr. 109/2004
7 Hotararea  Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 625/2006
8 Hotararea  Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Nr. 978/2006
9 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994
10 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident a si raportarea angajamentelor legale si bugetare Nr.37/2003
11 Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice Nr.542/2001
12 Hotarare Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol Nr. 176/1991
13 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica Nr. 448/1998
14 Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata Nr. 454/2008
15 Codul muncii – legea nr. 53/2003, republicata Nr.345/2011
16 Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Nr. 877/2010
17 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010
18 Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului  operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste B.O nr. 64/1976
19 Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a abunurilor apartinand institutiilor publice Nr. 253/1995
20 Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata Nr. 242/1999
21 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice B.O  nr. 132/1969
22 Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti Nr. 868/2006
23 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 155/1995
24 Odonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor Nr. 328/1998
25 Legea nr. 346/2006 privind Organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale Nr. 654/2006
26 Legea nr. 186/2014 , Legea bugetului de stat cu modificarile si completarile ulterioare Nr. 960/2014
27 Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar Nr.441/2010
28 Hotararea Guvernului  nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, concediilor medicale  cu modificarile si completarile ulterioare Nr. 163/1999
29 Hotararea Guvernului  nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe Nr. 46/2005
30 Hotararea Guvernului nr. 1470/2005 pentru  aprobarea regulamnetului  privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale Nr.1109/2005
31 Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului institutiilor publice  pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate In interesul serviciului Nr. 1046/2006
32 Hotararea Guvernului nr. 1867/2005 privind conditiile de acordare a compensatiilor lunare pentru chirie a acadrelor militare in activitate Nr. 62/2006
33 Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana ale personalului din sectorul M.Ap.N Nr. 144/1998
34 Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice Nr. 624/2003
35 Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Nr. 1074/2005
36 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanle care desfasoara activitatea de control financiar preventiv  propriu Nr.555/2014
37 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Nr. 1186/2005
38 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor Nr. 704/2009
39 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea  Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial la institutiile publice , republicat Nr. 469/2011
40 Ordinul ministrului economiei si finantelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortiozarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice Nr.835/2008
41 Ordinul ministrului apararii nationale nr.M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specific privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv  propriu in M.AP.N Nr. 876/2014
Nr. 876bis/2014
42 Ordinul ministrului apararii nationale nr.M 92/2013 pentru aprobarea “ Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe, in M.Ap.N Nr.609/2013
43 Ordinul ministrului ministerului apararii nationale nr. 84/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial in Ministerul Apararii Nationale. Nr.538/2016
 
       


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei practice
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în
Compartiment asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş-Alba.
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1 Ivan Anca 40 RESPINS  
2 Giurgiu anaca 100 ADMIS  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, respectiv pe data 29.08.2018, până la ora 15.35.
 
 
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.
 
UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în
Compartiment asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut (maximum 100 puncte) ADMIS SAU RESPINS  
 
1 Giurgiu Anca 87,66 ADMIS  
2 Ivan Anca 60,33 ADMIS  
3   ABSENT  
 
 
          Eventualele contestaţii se pot depune, în scris, la secretariatul comisiei de examen în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, respectiv pe data 29.08.2018, până la ora 13.20.
          Comisia de examen va răspunde în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.


UM 02213 SEBEȘ
CATALOG FINAL

Notele comisiei de concurs pentru fiecare probă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist în Compartimentul asigurare farmaceutică, personal contractual civil – perioadă nedeterminată la U.M. 02213 Sebeş
 
PROBA SCRISĂ
 
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
1 IVAN Anca 2 8 8 7
5 5 4 5
6 3 3 3
8 7 8 7
10 6 6 7
11 9 9 9
16 8 9 8
19 6 6 6
22 0 0 0
25 8 8 8
Total 60 61 60
MEDIE PUNCTE:  60,33
2 GIURGIU Anca-Salomea 2 9 9 9
5 9 9 9
6 8 8 8
8 7 8 7
10 9 9 8
11 9 9 9
16 9 9 9
19 10 10 8
22 9 10 9
25 9 9 9
Total 88 90 85
MEDIE PUNCTE:   87,66
 
 
PROBA PRACTICĂ
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
1 IVAN Anca 4 40 40 40
Total 40 40 40
MEDIE PUNCTE: 40 puncte - RESPINS
Nr. crt. Candidat Număr subiect Notele membrilor comisiei
Farm. pr. SOARE Ion Farm. pr. NEAMŢU Elena Farm. pr. BUDAŞCĂ Viorica
2 GIURGIU Anca-Salomea 4 100 100 100
Total 100 100 100
MEDIE PUNCTE: 100
 
Note: Note: Subiectul va primi o notă între 0 şi 100 puncte
          La proba practică candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.
 
ANALIZAT DOCUMENTELE REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Nr. crt. Nume prenume candidat Punctaj obţinut de candidat Observaţii
 1.  
IVAN Anca 18  
 1.  
GIURGIU Anca-Salomea 63  
 1.  
MIHU Ionela Rodica NEPREZENTAT
 
 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Nr. crt. Nume prenume candidat Analiza şi evaluarea activităţii profesionale Proba scrisă Proba practică TOTAL
 1.  
GIURGIU Anca-Salomea 63 87,66 100 250,66
 1.  
IVAN Anca 18 60,33 RESPINS DUPĂ PROBA PRACTICĂ
 1.  
MIHU Ionela Rodica NEPREZENTAT
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultate obţinute la probele de concurs Total puncte Rezultat
Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj obţinut la  analiza şi evaluarea activităţii profesionale
1 IONIȚĂ Alexandra 87,95 75 37,4 200,35 ADMIS
2 CIOCAN Irina-Alexandra 48,5 - 33,8 82,30 RESPINS
3 CREȚU Irina-Gabriela 52,75 - 23 75,75 RESPINS
4 IORDACHE Valerica 52,16 - 23 75,16 RESPINS
5 PODARU Constantin 46 - 21 67 RESPINS
6 TOMA Ionelia-cecilia Neprezentat - - - RESPINS
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 15.09.2018, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 869 din 09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist – șef în unitățile sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 01.10.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 30 de zile de la validarea concursului.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs Mr. Constantin Cristian, telefon 021/3195858, int. 2629.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în
Biroul coordonare logistică și mentenanță din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
Nr. crt. Numele și
prenumele
candidatului
Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Domilescu Gheorghe Admis  
2. Iliescu Gigi-Nicolae-Dan Admis  
3. Mocanu Iuliana Admis  
4. Mogopăț Alina Admis  
5. Gheorghe Irina-Liliana Admis *  
6. Eftimie Ana-Maria-Ruxandra Admis *  
7. Țîțu Mihaela-Geta Admis *  
8. Neacșu Gheorghe-Adrian Admis °  
9. Nilă Irina Admis °  
10. Gheorghe Adriana Respins Nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului (vechime mai mică de 6 ani și 6 luni pe o funcție / ocupație cu studii superioare)
*Cu condiția prezentării, la proba scrisă, a documentelor doveditoare a vechimii minime de 6 ani și 6 luni pe o funcție / ocupație cu studii superioare.
° Cu condiția prezentării, la proba scrisă, a certificatului de cazier juridic în original.
Proba scrisă se va desfășura în data de 03.09.2018, începând cu ora 10.00.
Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 03.09.2018, ora 09.30 la Sediul U.M. 02439 București - Punct acces, str. Institutul medico-militar, nr. 3-5, sector 1, (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărții de identitate.
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 29.08.2018, ora 14.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

Unitatea Militară 02439 Bucureşti anunţă amânarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „Psiholog stagiar” (studii universitare de licenţă, specialitatea psihologie, în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică), din datele:
-proba scrisă – 10.09.2018, ora 10.00;
-interviul – 14.09.2018, ora 10.00, la date ce vor fi comunicate ulterior.
Menţionăm că anunţul iniţial s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 830/14.VIII.2018.

UM 02497 PITEȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Sanitar principal în cabinetul medicină internă din Centrul Militar de Sănătate Târgovişte al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul subofiţerilor
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02497 Piteşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Sanitar principal în cabinetul medicină internă din Centrul Militar de Sănătate Târgovişte al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti.
 
            Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţia vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
            - au cetăţenie română;
            - au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            - nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - nu se află în curs de urmarire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            - nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            - nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activitaţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            - nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
            - nu sunt asociati unici si nu participa direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar, daca se afla in una dintre aceste situatii, se angajeaza ca, la data chemarii/rechemarii in activitate, vor renunta la aceasta calitate;
             - îşi exprima acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, in vederea chemarii/rechemarii in activitate;
             - îşi exprima acordul privind inregistrarea audiovideo a probelor de concurs, in cazul in care aceasta se impune;
            - candidatii femei isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de concurs se afla in stare de graviditate/maternitate;
            - au varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului;
            - au absolvit, in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant acreditate, studii de nivelul si in specializarile corespunzatoare armei/serviciului si specialitatii militare prevazute pentru functia vacanta pentru incadrarea careia se organizeaza concursul;
            - îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia specifica domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dupa caz;
            - îndeplinesc alte conditii prevazute in fisele posturilor vacante, dupa caz;
            - detin grad cel mult egal cu cel al functiei vacante;
            - se respecta principiul potrivit caruia militarii nu pot fi subordonati altora cu grade inferioare;
            - sunt declarati „apt“ in urma examinarii medicale;
            - sunt declarati „admis“ in urma evaluarii psihologice si a evaluarii nivelului de pregatire fizica.
            Îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate se declară în scris, pe propria raspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
            -subofiţeri în rezervă;
            -soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
            -persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
            -absolvent cu diplomă de şcoală sanitară postliceală – specialitatea medicină generală;
            -vechimea în specialitatea studiilor: minimum 12 ani;
            -certificat de membru OAMGMAMR – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului;
          -nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“;
            -să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
            -gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier major;
            -gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
 
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02497 Piteşti;
            - formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02497 Piteşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/17.01.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în M.Of. nr. 49 din 22.01.2013);
            - livretul militar sau adeverinta eliberata de centrul militar zonal/judetean/de sector care atesta calitatea de rezervist si, dupa caz, efectuarea pregatirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este: 11.09.2018, ora 15.00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, persoana de contact plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 14.09.2018, la sediul U.M. Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 17.09.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.00-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 19.09.2018 (în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
 
Tipul probelor de concurs (data, ora şi locul desfăşurării acestora):
1. Testele eliminatorii de aptitudini:
- examinarea medicală: în perioda 24-28.09.2018, ora 07.15, la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” - Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat);
            - evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 01-05.10.2018, ora 07.30, la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova.       Candidaţii se vor prezenta la selecţie, având asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de scris, echipament sportiv. Nu se asigura cazare şi masă;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probelor se depun în termen de 2 (două) ore de la anunţarea rezultatelor, la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere;
            Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 09.10.2018.
 
2. Testul scris: 10.10.2018, ora 10.00, la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş;
            Rezultatul la testul scris se afişează în data de 11.10.2018, la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris, se depun la  sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş în data de 12.10.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: plt.adj.Podaru Ionuţ – secretar, telefon 0248/218090, 0248/218172 int.224/266, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.00-15.00).
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş în data de 15.10.2018 (în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
            Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul Unităţii Militare 02497 Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, judeţul Argeş, în data de 16.10.2018.
 
Bibliografia/tematica:
            1.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.9/06.02.2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în M.O. al României nr.115 BIS din 28.02.2013;
            2.Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017;
            3.Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995;
            4.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.64/10.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului Disicplinei Militare, publicat în M.O. al României Partea I nr.399 din 03.07.2013;
            5.Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.97/02.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, publicat în M.O. al României nr.745/13.10.2014;
            6.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în M.O. al României Partea I nr.51 din 29.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
            7.Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011;
            8.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicat în M.O. al României Partea I nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
            9.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.2/09.07.2009, publicat în M.O. al României Partea I nr.560/12.08.2009;
            10.Ordinul nr.M.S.P.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M.O. al României Partea I nr.855 din 18.12.2012;
            11.Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1142 din 03.10.2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, publicat în M.O.al României Partea I, nr.669 BIS din 31.10.2013;capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5, 22.6, 23.1 (lit.b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
            12.Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.961 din 19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnici de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în M.O. al României Partea I, nr.681/02.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
            13.Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1101/30.09.2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, publicat în M.O. al României nr.791/07.10.2016;
            14.Ordinul ministrului sănătăţii nr.1410 din 12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, publicat în M.O. al României nr.1009 din 15.12.2016;
            15.Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale – sinteze – Editura medicală, Bucureşti, 2006;
            16.Lucreţia Titircă - Nursing - tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali
            17.Lucreţia Titircă - Ghid de nursing
            18.Lucreţia Titircă - Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali
            19.F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu – îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001.
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual, de analist (programator) ajutor IA – studii medii, în compartimentul informatică și statistică medicală (6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică).
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
- Diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat;
- cursuri în domeniul informatică;
- 6 ani și 6 luni vechime în activitatea informatică;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, microstructura personal, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 10.09.2018, ora 15.00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.09.2018, începând cu ora 09.00;
 2. Interviu în data de 24.09.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
pentru concursul de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA în compartimentul informatică și statistică medicală
 
BIBLIOGRAFIE
 
 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
 3. Sisteme de operare Windows
 4.  
 5. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice:
https://support.office.com/ro-ro/word
https://support.office.com/ro-ro/excel
 https://support.office.com/ro-ro/powerpoint
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date – Visual FoxPro
 2.  
 3. Rețele de calculatoare, Joe Habraken, ediția 2002
 4. Statistica, Ghiță S.,  Editura Meteor Press, București, 2006
 
TEMATICĂ
 
 1. Din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: art. 16-17, art. 27-28, art. 37-67, art. 75-77, art. 81-87, art. 111-124, art. 129-171, art. 221-226, art. 247-259;
 2. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 3. Sisteme de operare Windows: generalități;
 4. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice;
 5. Sisteme de gestiune a bazelor de date;
 6. Rețele de calculatoare;
 7. Statistica – noțiuni fundamentale.
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA în compartimentul informatică și statistică medicală
 
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 27.08.2018
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 10.09.2018, ora 15.00
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 11.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 12.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea dosarelor 13.09.2018, ora 13.00
Data probei scrise 18.09.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 20.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 21.09.2018, ora 13.00
Data interviului 24.09.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 25.09.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 26.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 27.09.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 28.09.2018, ora 09.00
 
 
 
ÎNTOCMIT
Şef birou resurse umane
Col. Isuf Gabriel
021/3138805 int. 114
 
 


UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist primar – specialitatea farmacie generală,  în cadrul Secţiei Depozitare Medicamente Şi Materiale Sanitare, microstructura „Şef secţie, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti primari specialitatea farmacie generală  care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 1. cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 4. dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN COMPARTIMENTUL ASIGURARE FARMACEUTICĂ,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală  din data de 24.08.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist primar
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual psiholog stagiar,
(studii superioare de lungă durată ) în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de personal civil contractual psiholog stagiar (studii superioare de lungă durată) în compartimentul medicina muncii şi psihologie clinică (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt asistenţa psihologică şi colaborarea cu personalul în cazul accidentelor de muncă.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 -  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
  - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 31.08.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar public Bărbulescu Angelica, telefon 021/3196006 interior 113, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
2. atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, forma de atestare supervizare;
3. gradul profesional: psiholog stagiar;
          4. vechime:  fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
5.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
           6. cunoştinţe  minime de operare pe calculator;
           7. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
 
       Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 04.09.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 05.09.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – funcţionar public Bărbulescu Angelica, telefon 0213196006, interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 06.09.2018 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
10.09.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 11.09.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 12.09.2018, până la ora 10.00, persoana de contact funcţionarul public Bărbulescu Angelica telefon 0213196006, interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de  13.09.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
14.09.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 17.09.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 18.09.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - funcţionarul public Bărbulescu Angelica. telefon 0213196006 interior 113.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 19.09.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 20.09.2018.
         Tematica de concurs:
            1. Competenţele psihologului clinician (practicant supervizare);
          2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul şi rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog;
          3. Elemente psihodiagnostic şi evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanimelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice;
4. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătăţii, psihosomatica generală şi aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare şi de risc pentru îmbolnăvire;
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc de îmbolnăvire;
 • Stresul psihic – factor modulator, complex al sănătăţii; managementul stresului;
 • Tulburări şi boli somatice;
 • Aspecte psihologice şi psihosomatice ale durerii;
 • Implicaţiile psihoemoţionale ale dispneei;
 • Corelate somatice ale anxietăţii şi depresiei;
 • Tulburările somatoforme;
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici;
5. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate şi boală mintală;
 • Tulburări de personalitate;
 • Tulburările funcţiilor psihice: percepţie, atenţie, memorie, gândire, ale comunicării, de conştiinţă, ale conduitei motorii, ale afectivităţii, comportamente agresive extreme;
 • Tulburări afective;
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demenţe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală şi patologică;
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive;
 • Tulburări delirante;
 • Tulburări de stres posttraumatic;
 • Neurastenia;
 • Toxicomaniile şi alcoolismul;
 • Boli factice şi simularea;
6. Intervenţie psihologică:
 • Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiţii de psihopatologie;
 • Consiliere şi terapie suportivă;
 • Terapii standard de relaxare şi sugestive;
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creşterea complianţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, prevenţia terţiară în cadrul bolilor cronice etc.;
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare.
           Bibliografia de concurs:
            1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice - republicată;
          2. Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările şi completările ulteriuoare;
          3. Legea nr. 213/2004 legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          7. Competenţele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro);
          8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară;
          9. DSM  IV-TR, Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia IV-a revizuită, editura Humanitas;
          10. Manuale de psihiatrie şi psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
          a) Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologic, Florin Tudose, Cătălina Tudose, Letiţia Dobranici, Editura TREI, 2011;
          b) Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie, Şerban Ionescu, Alain Blanchet, Editura TREI, 2009;
          c) Psihologie clinică şi psihoterapie  - Fundamente, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          d) Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentate, Daniel David, Editura Polirom, 2006;
          e) Tratat de neuropsihologie, Leon Dănăilă, Mihai Golu, Editura Medicală, Bucureşti;
          f) Elemente de psihoterapie, Irina Holdevici, Editura All, 2008.
 
 
 
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării posturilor militar vacante de  subofiţer specialist în Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară şi Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
Nr.
crt.
Numele şi  prenumele Data depunerii
cererii de înscriere
Rezultat Obs.
1. ANDREESCU T. IOANA 02.08.2018 ADMIS  
2. BANDRABUR I.
MIUŢA-DOINA
08.08.2018 ADMIS  
3. COMAN S. ALEXANDRINA-DANIELA 03.08.2018 ADMIS  
4. LAZĂR I. NICOLETA 07.08.2018 NEADMIS Lipsă copie carte muncă/ adeverinţă + fişa acces date personale
5. SOARE N. VALERICA 08.08.2018 ADMIS  
 
            Candidaţii care au fost declaraţi „Admis” la etapa de selecţie a dosarelor vor parcurge, în ordinea prezentată mai jos, următoarele probe (prezentate şi pe site-ul Direcţiei medicale):
 • Examinarea medicală (test eliminatoriu) la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti, în perioada 29-31.08.2018 (prezentare în data de 29.08.2018, ora 07.15, cu fişa de examinare medicală tip MApN + adeverinţă eliberată de medicul de familie, cost 150 lei);
 • Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine) la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, în perioada 03-07.09.2018 (1 zi) - participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • Testul scris – în data de 17.09.2018, ora 10.00, pentru funcţia din Biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară şi în data de 18.09.2018, ora 10.00, pentru funcţia din Biroul cercetare ştiinţifică medico-militară.
            Depunerea eventualelor contestaţii şi soluţionarea acestora se vor desfăşura potrivit reglementărilor stabilite pentru fiecare etapă a concursului de admitere.
 

UM 02213 SEBEȘ
ANUNȚ

Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba,  înştiinţează pe candidaţii declaraţi admişi, în urma  verificării documentelor depuse la dosarul de concurs, că susţinerea concursului pentru ocuparea postului de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, se va desfăşura pe data de 29.08.2018, la sediul din str. Călăraşi, nr. 74, loc. Sebeş, astfel:
 • de la ora 0900 – proba scrisă;
 • de la ora 1300 – proba practică.
            Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate în original.
            Accesul în cadrul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba se va face începând cu ora 0830.
            Alte informaţii privind desfăşurarea concursului se pot obţine la numerele de telefon:
 • 0258/731905, Int. 104,
 • 0755.039.885 – Lt.col. Bîtiu Răzvan,
 • 0740.239.811 – P.c.c. Ţîmpea Maria
sau la sediul Centrului Farmaceutic Zonal Sebeş-Alba, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 0730 - 1530.ANUNŢ
Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Referent de specialitate gradul I,
(studii superioare de lungă durată ) în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
        Postul pentru care se organizează concurs este de  personal civil contractual referent de specialitate gradul I (studii superioare de lungă durată) în biroul coordonare logistică şi mentenanţă din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii (structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti).
Principalele cerinţe ale postului sunt coordonarea şi consilierea structurilor subordonate,  realizarea sprijinului logistic şi gestionarea patrimoniului
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 24.08.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact plutonierul major Zăvod George , telefon 021/3196006 interior 125, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare  de lungă durată cu diplomă de licenţă;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale
 4. Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 28.08.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 29.08.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006, interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 30.08.2018 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
03.09.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.09.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 05.09.2018, până la ora 10.00, persoana de contact plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006, interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de  06.09.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
07.09.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 10.09.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 11.09.2018 până la ora 10.00, persoana de contact – plutonierul major Zăvod George, telefon 0213196006 interior 125.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 12.09.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 13.09.2018.
         Tematica de concurs:
 • Întocmirea şi ultilizarea documentelor financiar - contabile;
 • Răspunderea materială a militarilor;
 • Domeniile funcţionale şi conexe ale logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Structurile de logistică şi misiunile acestora;
 • Structura de forţe a Armatei;
 • Valorificarea bunurilor materiale scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice;
- Transmiterea fără plată de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
Bibliografia de concurs:
 • Ordinul MFP 2634/2015 privind documentele financiar - contabile;
 • Ordonanţa nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • Ordinul M 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Legea nr. 36/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor materiale aparţinâd instituţiilor publice.
         Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Inspector de specialitate gradul II ,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1. IVAN Camelia-Monica 85 76 80,50 Admis
2. DIACONU Cerasela-Gabriela 70 85,3 77,65 Respins
3. TUDORIE Eugenia-Cătălina 55 52,8 53,90 Respins
4. RAȚ Mihaela Neprezentat - - Respins
 
 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 21.08.2018, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „Admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.08.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului pentru funcţiile de execuţie, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Cererea se depune la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de concurs P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
Rezultatele finale ale concursului nu se contestă.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului  vacant de execuție de farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția  achiziții publice
 
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul soluționării contestației la selecţia
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
8 RAȚĂ Cerasela Respins Nu îndeplinește condițiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
        
           
 


UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist din cadrul Compartimentului Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.27 din 06.07.2018,  până la data de 20.07.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris trei candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.137 din 23.07.2018 pe data de 01.08.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi pentru dosarele incomplete în termenul  de 5 zile lucrătoare stabilit pentru completarea lor, respectiv data de 30.07.2018 ora 15.00,  şi a constatat următoarele:
1. Farm. GIURGIU ANCA - SALOMIA – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. IVAN ANCA – dosar complet – ADMIS.
3. Farm.MIHU IONELA RODICA – dosar complet – ADMIS.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele interviului la examenul organizat
pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate, gradul II, Biroul achiziții materiale sanitare din Secția achiziţii publice
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiunea admis/respins
1 IVAN Camelia Monica 76 ADMIS
2 DIACONU Cerasela-Gabriela 85,3 ADMIS
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina 52,8 ADMIS
 
 
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 02.08.2017, ora 15.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (telefon: 021/3195858, int. 2629).
 
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant de execuţie de farmacist cu drept de liberă practică,  în cadrul  Biroului  achiziţii materiale sanitare, Secţia  achiziţii publice
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 IONIŢĂ Alexandra Admis -
2 IORDACHE Valerica Admis -
3 TOMA Ionelia-Cecilia Admis -
4 CREŢU Irina-Gabriela Admis -
5 PODARU Constantin Admis -
6 CIOCAN Irina-Alexandra Admis -
7 BĂDESCU Monica Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
8 RAŢĂ Cerasela Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la gradul profesional scos la concurs
        
            Candidaţii admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.08.2018 începând cu ora 09.00,  iar proba practică în data de 28.08.2018 începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din strada Lt. aviator Gheorghe Caranda, nr. 42.
  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 02.08.2018, ora 14.301, conform art. 6, alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare .
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcţii vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, astfel:
 1. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 2. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de execuţie de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, menţionate mai sus.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- subofiţeri în rezervă;
- soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
- persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/ competenţă profesională pentru specialitatea “Asistent medical generalist”;
- să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
- vechimea în specialitatea studiilor: minimum 5 (cinci) ani;
- să deţină gradul profesional de asistent medical principal, dovedit cu adeverinţă eliberată de Ministerul Sănătăţii;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti. În momentul completării candidaţii prezintă 2 (două) recomandări de la ultimele 2 (două) locuri de muncă.
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
 
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 31.07 - 10.08.2018/
09.00-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 13 - 14.08.2018/ ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 14.08.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 16.08.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 17.08.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 29.08.2018, ora 07.15,
în perioada
29-31.08.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 03.09.2018, ora 07.15,
în perioada
03.09.2018 - 07.09.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 12.09.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
9. Testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS, începând cu ora 10.00
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM, începând cu ora 10.00
 
10. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM
11. Afişarea rezultatelor la testul scris - 17.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
- 18.09.2018- pt funcţia BCSMM
12. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris -18.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
-19.09.2018- pt funcţia BCSMM
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 19.09.2018- pt funcţia BÎDPIS
-20.09.2018- pt funcţia BCSMM
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 21.09.2018
 
 
Persoane de contact:
- Col. Haralambie Dragoş, tel. 021/319.60.04 int. 117, mobil: 0724516099;
- Lt.col. Dinescu Petre, tel. 021/319.60.04 int. 120, mobil: 0731375016;
- cpt. cdor. Chiş Ciprian, tel. 021/319.60.04 int. 166, mobil: 0762768892.
 
 • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
I. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • învăţământul militar preuniversitar;
 • organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie.
Bibliografie:
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011: art. 13, art. 34-41, art. 328-339;
 • Ordinul nr. M 46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în M.Of. nr. 419 din 07 iunie 2017: art. 5-10, art. 12-14, art. 19, art. 42-44, art. 47-58, art. 62-68.
 
II. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Bibliografie:
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 530 din 23 iulie 2003: art. 4-6, art. 9-10, art. 25-26, art. 30-34;
- Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, publicatp în M.Of. nr. 643 din 30 august 2002: art. 2-4, art. 6-7, art. 12, art. 17, art. 19, art. 30, art. 33, art. 38-46, art. 48, art. 52, art. 74, art. 77.
 • III. Tematica şi bibliografia comună pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
Tematică:
 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • statutul cadrelor militare;
 • standardele naţionale/specifice de protecţie a informaţiilor clasificate;
- medicină internă: bolile aparatului respirator (bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut), bolile aparatului cardiovascular (cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator), bolile aparatului
digestiv (ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică; litiaza renală), bolile metabolice şi de nutriţie (diabetul zaharat), urgenţe medicale (şocul - cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: art. 1-2, art. 5, art. 7, art. 23, art. 28-35, art. 43, art. 47, art. 53;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30, art. 40;
 • Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-4, art. 25, art. 33, art. 160, art. 238;
 • Hotărârea   de guvern  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 575 din 5 august 2002: art. 2-8;
 •  Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii, Bucureşti, editura ALL 2002;
 •  Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2001;
 •  850 de teste pentru examene şi concursuri pentru asistenţii medicali, Bucureşti, Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003;
 • Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95, 104-114, 131-148.
 
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
PENTRU EXAMINAREA MEDICALĂ (TEST ELIMINATORIU)
 
 • examinarea medicală se va desfăşura în perioada 29-31.08.2018, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
 • candidaţii se vor prezenta la control în data de 29.08.2018, ora 07.15 şi vor avea asupra lor următoarele documente:
- fişa de examinare medicală;
- adeverinţă eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedente heredocolaterale;
- costul examinării medicale este de 150 Ron.
 
 
 
PENTRU EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI EVALUAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE FIZICĂ (TESTE ELIMINATORII DESFĂŞURATE ÎN ACEASTĂ ORDINE)
 
 • participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • selecţia candidaţilor se va executa în perioada 03-07.09.2018 la sediul CZSO Breaza într-o singură zi care va fi anunţată imediat după aflarea rezultatelor la examinarea medicală;
 • contestaţiile privind rezultatele probelor se depun în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor şi se soluţionează în 24 ore de la expirarea termenului de depunere. Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică în scris şi prin afişare la sediul CZSO Breaza, imediat după soluţionare;
 • candidaţii se vor prezenta la selecţie, în data comunicată, la ora 07.30. Vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament sportiv.
 • nu se asigură cazare şi masă.


UM 2379 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatul final  la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu  
Punctajul final al concursului
Admis/          Respins
   
1 BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA 25 - - RESPINS
2 COCOŞ ADRIANA 40 - - RESPINS
3 COJOCARU CONSTANTIN 40 - - RESPINS
4 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 - - RESPINS
5 MOCANU IULIANA 35 - - RESPINS
6 MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA 20 - - RESPINS
7 NICA DIANA-GEORGIA 40 - - RESPINS
8 SCARLAT DANIEL 20 - - RESPINS
9 SPINENCO ALEXANDRA-MARIA 15 - - RESPINS
10 STANCIU VASILICA 35 - - RESPINS
 
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat
pentru încadrarea postului de vacant de personal civil contractual de Inspector de specialitate, gradul II Secția achiziţii publice
 
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 IVAN Camelia Monica 85 ADMIS
2 DIACONU Cerasela-Gabriela 70 ADMIS
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina 55 ADMIS
4 RAȚ Mihaela Neprezentat RESPINS
 
 
Candidaţii admişi vor susţine proba interviului în data de 31.07.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul U.M. 02464 București.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.07.2018, ora 15.00[1], conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. SPIRESCU Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
 
[1] În termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.


UM  02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul  probei scrise a concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării contestaţiilor Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise    
Motivul respingerii contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Observaţii
1 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 RESPINS Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
2 NICA DIANA-GEORGIA 40 RESPINS Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
 UM 02213 SEBEȘ
ANUNŢ
 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de farmacist din cadrul Compartimentului Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.27 din 06.07.2018,  până la data de 20.07.2017 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris trei candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr.137 din 23.07.2018 a analizat documentele depuse de candidaţi şi a costatatat următoarele:
1. Farm. GIURGIU ANCA - SALOMIA – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. IVAN ANCA – dosar incomplet:
- lipsă dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la <LLNK 12006    95 11 201   0 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- lipsă acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- lipsă punctaj EFC eliberat de Colegiul Farmaciştilor din România;
- lipsă certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
3. Farm.MIHU IONELA RODICA – dosar complet – ADMIS.
Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor, respectiv data de 30.07.2018 ora 15.00.
Dosarele necompletate până la data de 30.07.2018 orele 15.00 vor fi resprinse.


UM 02379 BUCUREȘTI
 
ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant microstructura „Financiar”
 
Nr.crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/  respins
 
 
1 ALMĂŞAN ANDREI NEPREZENTAT RESPINS  
2 BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA 25 RESPINS  
3 COCOŞ ADRIANA 40 RESPINS  
4 COJOCARU CONSTANTIN 40 RESPINS  
5 DUŢĂ ANCA-TEODORA NEPREZENTAT RESPINS  
6 MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA 45 RESPINS  
7 MOCANU IULIANA 35 RESPINS  
8 MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA 20 RESPINS  
9 NICA DIANA-GEORGIA 40 RESPINS  
10 SCARLAT DANIEL 20 RESPINS  
11 SPINENCO ALEXANDRA-MARIA 15 RESPINS  
12 STANCIU VASILICA 35 RESPINS  
 
Candidaţii admişi  vor susţine proba  interviu în data de 25.07.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 02379 Bucureşti.
          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 23.07.2018, ora 15.00, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Ionescu Victor 84 93,33 88,66 Respins
2. Micu Romyys - - - Respins
(nu a îndeplinit condiţiile specifice pentru ocuparea postului, respectiv, studii superioare de lungă durată, tehnice).
3. Lungu Dan 100 93,33 96,66 Admis
4. Rotaru Gabriela Alina NEPREZENTAT
5. Rădescu Ioana NEPREZENTAT
Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 03.08.2018, potrivit prevederilor art. 40  alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului (17.08.2018), potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de  concurs f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
        Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                           plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:     funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.02439 Bucureşti.   UM 02464 București
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Inspector de specialitate gradul II,
  în cadrul  Biroului  achiziţii materiale sanitare, Secţia achiziţii publice
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 IVAN Camelia Monica Admis -
2 DIACONU Cerasela-Gabriela Admis -
3 TUDORIE Eugenia-Cătălina Admis -
4 RAŢ Mihaela Admis -
5 MOISE Marcela Respins Nu îndeplineşte condiţiile  referitoare la vechimea în muncă pe un post cu studii superioare
 
Candidaţii admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.07.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul U.M. 02464 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 19.07.2018, ora 15.001, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. SPIRESCU Alexandrina, telefon 021/3195858, int. 2629.
 


UM 02439 București
ANUNŢ

cu rezultatele interviului  la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. Ionescu Victor
 
93,33 Admis
2. Lungu Dan
 
93,33 Admis
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 17.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
        Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                        plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.02439 Bucureşti.UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
 postului vacant de execuţie de Referent II
la compartimentul „Achiziţii publice”
 
Nr.
c.rt.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS OBS.
1. ANGHEL AURELIU MARIAN  
Respins
 
2. PALADA BARANOVSCHI ALINA GEORGIANA  
Respins
 
          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.07.2018, ora 15.00, conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Apetroaie Mariana tel.: 0213193051-60 interior 327.
 

UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
 postului vacant de execuţie de economist debutant
la compartimentul „Financiar”
 
Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS OBS.
1. BORDESCU CĂTĂLINA-SILVIA Admis  
2. COJOCARU CONSTANTIN Admis  
3. SPINENCO ALEXANDRA-MARIA Admis  
4. MANOLOIU CARMEN-GEORGIANA Admis  
5. ALMĂŞAN ANDREI Admis  
6. STANCIU VASILICA Admis  
7. COCOŞ ADRIANA Admis  
8. NIŢĂ NICOLETA-EUGENIA Respins dosarul este incomplet, lipseşte diploma de licenţă în specialitatea solicitată
9. MOCANU IULIANA Admis  
10. SCARLAT DANIEL Admis  
11. MOTOACĂ RAMONA-GEORGIANA Admis  
12. NICA DIANA-GEORGIA Admis dosarul este incomplet, lipseşte certificatul de cazier judiciar
13. DUŢĂ ANCA-TEODORA Admis cu condiţia prezentării până la data probei interviu a diplomei de licenţă în original, în caz contrar persoana în cauză va fi descalificată
 
Candidaţii ale căror dosare au fost “admise “ vor susţine proba scrisă în data de 19.07.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 02379 Bucureşti.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.07.2018, ora 15.00, conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02379 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331.
 


UM 02213 SEBEȘ
Rectificare
anunţ  privind organizarea concursului de încadrare a postului de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
 
 
            În conformitate cu prevederile art.6 din Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare înscrierii la concurs se completează cu următoarele:
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat
vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Ionescu Victor 84 Admis
2. Lungu Dan 100 Admis
3. Rădescu Ioana Neprezentat  
4. Rotaru Gabriela - Alina Neprezentat  
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 13.07.2018 ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
 
        Comisia de concurs:
       Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
      Membri:  personalul civil contractual Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                         plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.2439 Bucureşti.
 

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind  organizarea concursului  pentru  încadrarea  postului   vacant
de execuție de  Farmacist, specialitatea Farmacie generală  din cadrul  Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de  Farmacist, specialitatea Farmacie generală, în cadrul Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice a  U.M. 02464 Bucureşti.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
            b) copie xerox de pe diploma de licență*;
            c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs*;
            d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordinul ministrului sănătății nr. 869 / 2015;
            f) cazierul judiciar;
            g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează**;
            h) chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei);
            i) copia actului de identitate în termen de valabilitate*;
            j) acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
             ** Certificatul medical care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț în revista ”Viața Medicală”
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  Cpt. Constantin Cristian, secretar, telefon. 021/3195858, int. 2266.
                   
 
Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
            4. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
          Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului:
 
I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

 
I. PROBA SCRISA
1. Hipnotice si sedative.
2. Tranchilizante
3. Antidepresive.
4. Neurotonice.
 5. Analgezice.
6. Antitusive si expectorante.
7. Antiasmatice.
8. Antianginoase.
9. Antihipertensive.
10. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.
11. Medicatia venelor si capilarelor.
12. Diuretice.
13. Antiulceroase.
14. Antivomitive si propulsive gastrointestinale.
15. Antidiaretice si antiinflamatoare intestinale.
16. Laxative-purgative si antiflatulente.
17. Antiinflamatoare.
18. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene.
19. Formularea solutiilor (substante active, solventi, substante auxiliare).
20. Prepararea solutiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea in solutie a substantei
greu solubile.
21. Picaturi pentru nas. Picaturi pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare
buco-faringiana.
22. Preparate injectabile: formulare, conditii de calitate.
23. Preparate perfuzabile: clasificare, exemple.
24. Picaturi pentru ochi. Unguente oftalmice.
25. Emulsii farmaceutice: formulare, mecanismul de actiune a emulgatorilor.
Stabilitatea emulsiilor farmaceutice.
26. Suspensii farmaceutice: factori care influenteaza stabilitatea suspensiilor,
conditii de calitate.
27. Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale.
28. Supozitoare: formulare, preparare, conditii de calitate.
29. Comprimate: formulare, preparare, conditii de calitate.
30. Capsule gelatinoase.
31. Comprimate cu eliberare modificata.
32. Stabilitatea medicamentelor.
33. Biodisponibilitatea formelor farmaceutice.
34. Regimul produselor toxice si stupefiante.
35. Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul IV.
36. Achiziții publice – principii, proceduri de atribuire: enumerare și praguri valorice, estimarea valorii achizițiilor, etape principale în derularea achizițiilor, achiziții directe, comisia de evaluare.
 
II. PROBA PRACTICĂ – din tematica probei scrise
 
BIBLIOGRAFIE :
1. Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacologie Generala, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1998
2. Dobrescu Dumitru, Farmacoterapie Practica, ed.Medicala, Bucuresti, 1989, vol.II
3. Stanescu Victor, Tehnica Farmaceutica, ed.Medicala, Bucuresti, 1983;
4. Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru -Tehnologie Farmaceutica, ed.Polirom, Iasi, 2001
5. Leucuta Sorin-Tehnologie Farmaceutica Industriala,ed.Dacia, 2001
6. xxxx FR X
7. Dobrescu D., Manolescu E., Subtirica Victoria, Ivan Cristina, Dragan Anca, Memomed, ed.Minesan, Bucuresti, 1999 
8. Legea 339/2005, HG1915/2006 privind regimul produselor si substantelor stupefiante.
9. Legea nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
10. Legea 143/2000, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
11. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice
13. HG 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
3. Tematica și bibliografia este afișată la poarta unității, strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42.

UM 02213 SEBEȘ
A N U N Ţ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
 
            Centrul Farmaceutic Zonal Sebeş Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist în Compartimentul Asigurare Farmaceutică,, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            La concurs pot participa farmacişti care deţin autorizaţie de liberă practică.
            La înscriere pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovadă/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 104, mobil: 0755.039.885.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST ÎN COMPARTIMENTUL ASIGURARE FARMACEUTICĂ,  PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL-PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
                -Publicat în Revista Viaţa Medicală nr. 27 din 06.07.2018
 
Metodologia desfăşurării concursului este cea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Revista ”Viaţa Medicală”, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Candidaţii ADMIŞI pentru participarea la concurs, în urma analizei dosarelor, vor fi anunţaţi telefonic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului.
Prezentarea metodologiei şi tematica va fi înmânată în xerocopie fiecărui candidat care-şi depune dosarul de participare la concurs.
 
TEMATICA
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului de
farmacist
 
 1. Farmacologie generală.
 2. Farmacodinamie generală.
 3. Farmacotoxicologie generală.
 4. Antibiotice cu structură beta –lactamică.
 5. Antibiotice din alte clase.
 6. Chimioterapie.
 7. Antivirale.
 8. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
 9. Hipnotice şi tranchilizante.
 10. Anticonvulsivante –Antiparkinsoniene.
 11. Simpaticomimetice şi simpatico-litice.
 12. Antiacide, antiulceroase, antispastice.
 13. Antihivertensive.
 14. Antianginoase.
 15. Antialergice.
 16. Antiasmatice, Antitusive, Expectorante.
 17. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice.
 18. Diuretice.
 19. Titlul  XIV- Legea 95/2006 - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea  Colegiului  Farmaciştilor din România.
 20. Titlul  XV - Legea 95/2006  - Infracţiuni.
 21. Titlu XVI  -  Legea 95/2006 – Răspunderea civilă.
 22. Titlul XVIII- Legea 95/2006 - „ Medicamentul “.
 23. Management şi  legislaţie farmaceutică:
                    - Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
- Prevederi generale;
- Uleiuri volatile;
- Alcoholum;
- Aqua destilata;
- Cacao oleum;
- Capsule;
- Cera  flava;
- Cetaceum;
- Compressi. Tabulettae;
- Emulsiones;
- Extracta;
- Glucosum, Gummi arabicum;
- Infundibilia;
- Oculognittae;
- Sirupi;
- Solutiones
- Suppositoria;
- Suspensiones;
- Tincturae;
- Unguenta.
 
                                            BIBLIOGRAFIE.
 
 1. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1998;
 2. Tratat de farmacologie- Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicală, Bucureşti 2005;
 3. Tehnologie farmaceutică – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Ed. Polirom Iaşi 2001;
 4. Farmacopeea Română ediţia a X-a , Ed. Medicală Bucureşti 2015;
 5. Agenda Medicală, Editura Medicală. Bucureşti 2016
 6. Legea  339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea  95/2006 republicată, privind  reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea  nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 131/04 .februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor
 
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 București)
 
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Punctaj final
al concursului
Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 55 66,5 Respins
2. Lungescu Gabriela 83,34 75,17 Admis
3. Oțelea Gheorghe - 40 Respins
Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 20.07.2018, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului (10.07.2018) candidatul poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului potrivit prevederilor art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de concurs, plt. maj. Stan Florina.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba
scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
 1.  
Aldea Nicoleta 24,5 - 24,5 Respins
 1.  
Bujiu Grigore 22,33 - 22,33 Respins
 1.  
Coman Georgeta - Mirela 10,16 - 10,16 Respins
 1.  
Constantin Roxana - Cristina 9 - 9 Respins
 1.  
Iancu Adrian 21,83 - 21,83 Respins
 1.  
Luntraru Laurenţiu Bogdan 0 - 0 Respins
 1.  
Mateescu Constantin 0 - 0 Respins
 1.  
Nicolae Elena - Niculina 7 - 7 Respins
 1.  
Petra Mariana 37,16 - 37,16 Respins
 1.  
Preda Andreea 3,66 - 3,66 Respins
 1.  
Radu Elena - Mădălina 50,83 95 72,91 Respins
 1.  
Roşu Lucia - Maria 37,33 - 37,33 Respins
 1.  
Stahie Mihai – Minel 19,5 - 19,5 Respins
 1.  
Simion Alberto-Mihai 9,83 - 9,83 Respins
 1.  
Sârghe Ciobanu – Iuliana - Lăcrămioara 10,66 - 10,66 Respins
 1.  
Stroe Cristina Teodora 78,16 91,6 84,88 Admis
 1.  
Sîrbu Costin - Andrei 17,5 - 17,5 Respins
 1.  
Tufeanu George - Valentin 15 - 15 Respins
 1.  
Toma Claudiu - Marian 32,5 - 32,5 Respins
 1.  
Trufia Vasile Cătălin 14,16 - 14,16 Respins
 
 
 
 Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de  20.07.2018, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului (10.07.2018)  candidatul poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului potrivit prevederilor art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea     Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs f. p. Raiciu Geta.
 
         
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Ionescu Victor Admis -
2. Micu Romyys Respins Nu îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului, respectiv, studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic.
3. Lungu Dan Admis -
4. Rotaru Gabriela - Alina Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
5. Rădescu Ioana
 
Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de  09.07.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 09.07.2018 ora 09.30 la punctul de control (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 04.07.2018, între orele 08.00 - 10.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
        Preşedinte: colonel Călin Marian- şef secţie prevenire, protecţie şi A.Î.I. la U.M. 02515LP Bucureşti;
      Membri:  personalul civil contractul Condac Mariana- şef birou securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02482 Bucureşti;
                         plutonierul adjutant principal Gheorghe Florin- Gabriel- subofiţer specialist în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la U.M. 02433 Bucureşti;
      Secretar:   funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior la biroul resurse umane la U.M.2439 Bucureşti.
NOTĂ: Se elimină din bibliografie următoarele baze legale menţionate în anunţul privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate  şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică, supreaveghere tehnică şi metrologie legală, astfel:
          DOMENIUL – SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:
Pct. 3 – Ordinul ministrului apărării nr. M-219/11.12.2007 pentru aprobarea “S.S.M.-1, Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”.
          DOMENIUL – PROTECŢIA MEDIULUI:
Pct. 3 – Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-14/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României”.
 
                                 

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a examinării medicale pentru candidaţii ale căror dosare vor fi declarate „ADMIS” după susţinerea evaluării nivelului de pregătire fizică (activitate care se va desfăşura în data de 04.07.2018) în vederea participării la concursul/ examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcţia medicală:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară
 
            Examinarea medicală se va desfăşura în data de 05.07.2018, începând cu ora 07.15, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, sector 1.
            Candidaţii vor avea asupra lor fişa de examinare medicală (asigurată de către U.M. 02439 Bucureşti), adeverinţa eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedentele heredocolaterale, precum şi suma de 150 RON reprezentând costul examinării medicale.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).
ŞEFUL BIROULUI RESURSE UMANE
Cpt.cdor
                Ciprian CHIŞ

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind  organizarea concursului  pentru  încadrarea  postului   vacant
de execuție de  Inspector de specialitate gradul II,  din cadrul  Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de  Inspector de specialitate gradul II, în cadrul Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice a  U.M. 02464 Bucureşti.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  ¨cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare 02464 Bucureşti; ¨curriculum vitae-model european; ¨certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea cerificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data  desfăşurării primei probe a concursului; ¨copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; ¨copii ale documentelor de studii*; ¨copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul  şi /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor; ¨adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată  cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;  ¨acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu aceste.
             ** Adeverinţa care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:16.07.2018, ora  15.00
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  P.c.c. Spirescu Alexandrina, secretar, telefon. 021/3195858, int. 2629.
                   Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
         5. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
         6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea  cu diplomă de licență a studiilor superioare;
2.vechime în specialitatea  studiilor superioare: minim 3 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  18.07.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 18.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 20.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.07.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 26.07.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  27.07.2018, până la ora 15.30; persoana de contact  secretar  P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.                                                                                                              
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 30.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   31.07.2018, ora  10.00;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.08.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 02.08.2018, până la ora 15.30; persoana de contact secretar P.c.c. Spirescu Alexandrina, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 03.08.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 06.08.2018, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
 
          Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului:
Tematica şi bibliografie:
 1. Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
 2. Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;
 3. Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile:
 1. proces-verbal de recepţie (Cod 14-2-5)
 2. proces-verbal de recepţie provizorie (Cod 14-2-5/a)
 3. proces-verbal de punere în funcţiune (Cod 14-2-5/b)
 4. note de recepţie şi constatare de diferenţe (Cod 14-3-1A)
 5. aviz de însoţire a mărfii (Cod 14-3-6A)
 1.  Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:
 1. Obiect, scop şi principii Art. 1 – 3
 2. Praguri - Art. 7
 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei - Art. 9 – Art. 25
 4. Confidenţialitate - Art. 57
 5. Reguli de evitare a conflictului de interese - Art. 58 - Art. 63
 6. Reguli aplicabile comunicărilor- Art. 64 - Art. 67
 7. Procedurile de atribuire - Art. 68
 8. Acordul-cadru - Art. 114 - Art. 119
 9. Consultarea pieţei - Art. 139-140
 10. Criterii de atribuire - Art. 187-192
 11. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire - Art. 216-217
 12. Contravenţii şi sancţiuni - Art. 224-228
 1. Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. Dispoziţii generale şi organizatorice - Art. 2 – 3
 2. Etapele procesului de achiziţie publică - Art. 8 – 15
 3. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire - Art. 16-17
 4. Consultarea pieţei - Art. 18-19
 5. Stabilirea garanţiei de participare - Art. 35-38
 6. Stabilirea garanţiei de bună execuţie - Art. 39-42
 7. Achiziţia directă - Art. 43-46
 8. Reguli aplicabile comunicărilor - Art. 52 – 53
 9. Acordul-cadru - Art. 107 - Art. 111
 10. Dosarul achiziţiei - Art. 148
 
    7.Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard  ale Programului  anual  al  achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale.
      Bibliografia
 1. http://discuții.mfinanțe.ro/statistic/10Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr.I_ ec. pdf
 2. http://discuții.mfinanțe.ro/static/10/Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr I.pdf
 3. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
 4. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
 5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
 6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
 7. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
Nr. crt. Numele și prenumele
candidaților
Punctaj interviu Mențiunea
Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 55 Admis
2. Lungescu Gabriela 83 Admis
Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot formula contestație până la data de 03.07.2018, până la ora 10.00 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Stan Florina.
    Comisia de concurs:
    Preşedinte: maior Păcuraru Cătălin;
    Membri:     maistru militar principal Ioniță Liviu-Florin;
                       plutonier adjutant principal Sîrbu Marius;
    Secretar:     plutonier major Stan Florina.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie, Consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. Radu Elena - Mădălina 95 ADMIS
2. Stroe Cristina –Teodora 91,6 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 03.07.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
      Preşedinte: locotenent - colonelul Ciobanu Adriana
      Membri:    personalul civil contractual Amariei Ligia
                        personalul civil contractual Croitoru Daniel
       Secretar:   funcţionar public Raiciu Geta.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării
contestaţiei 
Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Motivul respingerii contestaţiei cu  privire la rezultatul probei scrise Obs.
1 Petra Mariana- Constanda 37,5 Respins Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
       COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR:
      Preşedinte: colonelul Gogescu Florica - consilier juridic la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială “General doctor aviator Victor Anstasiu” Bucureşti;
      Membri:   personalul civil contractual Popescu Răzvan - consilier juridic la Centrul medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
                        personalul civil contractual Vladu Cornelia- consilier juridic la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu” Piteşti.
      Secretar:    funcţionar public Raiciu Geta- inspector  superior la Direcţia medicală.

UM 02122 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul militar de locotenent-colonel, în microstructura Informare şi relaţii publice

la U.M. 02122 Bucureşti
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Fratu Cristina „Admis”  
 1.  
Moldoveanu Nicolae-Cătălin „Admis”  
 1.  
Radiş Răducu „Respins” - Specializarea studiilor de licenţă nu face parte din cerinţele postului;
- Vechime incompletă în specialitatea studiilor.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pot formula şi depune contestaţie până la data de 28.06.2018, ora 15.30, la sediul U.M. 02122 Bucureşti. Persoană de contact: plt.adj.pr. Rusănescu Cristian, telefon 021/3196006 int. 184.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului

vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții
 
Nr. crt. Numele și prenumele
 •  
Punctaj la
proba scrisă

Admis/ Respins
1. Dragu Sorin 78 ADMIS
2. Lungescu Gabriela 67 ADMIS
3. Oțelea Gheorghe 40 RESPINS
Candidații declarați admiși la proba scrisă, vor susține interviul în data de 29.06.2018, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație până la data de 27.06.2018, ora 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Stan Florina.
 
    Comisia de concurs:
    Preşedinte: maior Păcuraru Cătălin;
    Membri:     maistru militar principal Ioniță Liviu-Florin;
                       plutonier adjutant principal Sîrbu Marius;
    Secretar:     plutonier major Stan Florina.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. Aldea Nicoleta 24,5 Respins
2. Aramă Cristina Neprezentat  
3. Aron Raluca Mihaela Neprezentat  
4. Bujiu Grigore 22,33 Respins
5. Coman Georgeta - Mirela 10,16 Respins
6. Constantin Roxana - Cristina 9 Respins
7. Ene Iulia Neprezentat  
8. Iancu Adrian 21,83 Respins
9. Iordan Andreea –Raluca Neprezentat  
10. Luntraru Laurenţiu Bogdan 0 Respins
11. Mateescu Constantin 0 Respins
12. Neagu Florentina- Daniela Neprezentat  
13. Nicolae Elena - Niculina 7 Respins
14. Petra Mariana 37,16 Respins
15. Preda Andreea 3,66 Respins
16. Radu Elena - Mădălina 50,83 Admis
17. Roşu Lucia - Maria 37,33 Respins
18. Stahie Mihai – Minel 19,5 Respins
19. Simion Alberto-Mihai 9,83 Respins
20. Sârghe Ciobanu – Iuliana - Lăcrămioara 10,66 Respins
21. Stroe Cristina 78,16 Admis
22. Sîrbu Costin - Andrei 17,5 Respins
23. Tufeanu George - Valentin 15 Respins
24. Toma Claudiu - Marian 32,5 Respins
25. Trufia Vasile Cătălin 14,16 Respins
26. Tuculeasa Anca – Gabriela Neprezentat  
       
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 29.06.2018 ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.06.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
         Comisia de concurs:
       Preşedinte: locotenent-colonelul Ciobanu Adriana
       Membri:    personalul civil contractual Amariei Ligia
                         personalul civil contractual Croitoru Daniel
       Secretar:    funcţionar public Raiciu GetaUM 02464 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

CU REZULTATELE  EXAMENULUI DE PROMOVARE
în   treapta profesională imediat superioară la
Unitatea Militară 02464 Bucureşti
 
 
        Postul de Referent treapta IA din cadrul Biroului  recepţie evidenţă  medicamente, Secţia recepţie, evidenţă, depozitare şi distribuţie medicamente  din cadrul U.M. 02464 Bucureşti.
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
 
1.
 
 
P.c.c. PICU Alexandra
 
 
95
 
”ADMIS”
 
      
              Candidatul  declarat „Admis” va fi încadrat în noua treaptă profesională, încapând cu data de 01.07.2018, potrivit prevederilor art. 45 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/11.11.2014;Ordinul  M 68 din 14 07.2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea  prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcţii vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, astfel:
 1. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale
 2. Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de execuţie de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, menţionate mai sus.
 • Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dup caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
- sunt declaraţi „Apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „Admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 • Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
În vederea încadrării funcţiilor vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- subofiţeri în rezervă;
- soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
- persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
- absolvenţi de şcoală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/ competenţă profesională pentru specialitatea “Asistent medical generalist”;
- să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
- vechimea în specialitatea studiilor: minimum 5 (cinci) ani;
- nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat Admis;
- să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
- gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: sergent-major;
- gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant principal.
Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1. Depunerea dosarelor de concurs 25.06 - 06.07.2018/
08.30-15.00
la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
2. Selecţia dosarelor de concurs 09 - 11.07.2018/ ora 15.00
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 11.07.2018/ ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 12.07.2018/
08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 16.07.2018/
până la ora 15.00
6. Examinarea medicală (test eliminatoriu) începând cu data de 23.07.2018, ora 07.15,
în perioada
23-27.07.2018
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
7. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 30.07.2018, ora 07.15,
în perioada
30.07.2018 - 03.08.2018
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării probelor în conformitate cu reglementările în baza cărora au fost efectuate testele de aptitudini
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probelor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
10. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 08.08.2018/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
11. Testul scris 09.08.2018/
începând cu ora 10.00
12. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 09.08.2018/
15.00 - 16.00
13. Afişarea rezultatelor la testul scris 10.08.2018/
până la ora 16.00
14. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 13.08.2018/
08.00-16.00
15. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora până la data de 14.08.2018,
ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 15.08.2018/
până la ora 15.30
 
 • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
I. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul învăţământ, dezvoltare profesională şi instruire sanitară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
Tematică:
 • învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • învăţământul militar preuniversitar;
 • organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie.
Bibliografie:
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011: art. 13, art. 34-41, art. 328-339;
 • Ordinul nr. M 46/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, publicat în M.Of. nr. 419 din 07 iunie 2017: art. 5-10, art. 12-14, art. 19, art. 42-44, art. 47-58, art. 62-68.
II. Pentru funcţia de Subofiţer specialist (prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant principal) în biroul cercetare ştiinţifică medico-militară din secţia învăţământ şi cercetare ştiinţifică medico-militară la structuri subordonate nemijlocit Direcţiei medicale.
 
Tematică:
 • statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Bibliografie:
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 530 din 23 iulie 2003: art. 4-6, art. 9-10, art. 25-26, art. 30-34;
- Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, publicatp în M.Of. nr. 643 din 30 august 2002: art. 2-4, art. 6-7, art. 12, art. 17, art. 19, art. 30, art. 33, art. 38-46, art. 48, art. 52, art. 74, art. 77.
 • III. Tematica şi bibliografia comună pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
Tematică:
 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • statutul cadrelor militare;
 • standardele naţionale/specifice de protecţie a informaţiilor clasificate;
- medicină internă: bolile aparatului respirator (bronşita acută; bronşita cronică; astmul bronşic; insuficienţa respiratorie acută; tuberculoza pulmonară; edemul pulmonar acut), bolile aparatului cardiovascular (cardiopatia ischemică; infarctul miocardic; angina pectorală; insuficienţa cardiacă; hipertensiunea arterială; stopul cardiorespirator), bolile aparatului digestiv (ulcerul gastroduodenal; hepatita acută virală A,B,C,D,E; litiaza biliară; ciroza hepatică; bolile aparatului urogenital; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică; litiaza renală), bolile metabolice şi de nutriţie (diabetul zaharat), urgenţe medicale (şocul - cardiogen; anafilactic; traumatic; septic).
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M.Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: art. 1-2,            art. 5, art. 7, art. 23, art. 28-35, art. 43, art. 47, art. 53;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: art. 1, art. 7-9, art. 14, art. 28-30, art. 40;
 • Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1-4, art. 25, art. 33, art. 160, art. 238;
 • Hotărârea   de guvern  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 575 din 5 august 2002: art. 2-8;
 •  Manual de medicină internă pentru cadre medii, Corneliu Borundel şi colaboratorii, Bucureşti, editura ALL 2002;
 •  Urgenţele medico-chirurgicale, Lucreţia Titircă, Bucureşti, editura Medicală 2001;
 •  850 de teste pentru examene şi concursuri pentru asistenţii medicali, Bucureşti, Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor medicali din România, 2003;
 • Nursing – 1150 de teste, Elena Dorobanţu, Valeria Ghidu, Maria Zanfir, Bucureşti, editura Viaţa medicală românească, 2007: paginile: 7-95, 104-114, 131-148.
 
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursul/examenul organizat în vederea încadrării a două posturi militare vacante de medic la Direcţia medicală
 
            Urmare a evaluării psihologice susţinută în data de 19.06.2018 la sediul Centrului de investigaţii sociocomportamentale al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, următoarele persoane au fost declarate „ADMIS” la această probă pentru încadrarea posturilor militare vacante menţionate mai jos, în dreptul fiecăruia, după cum urmează:
 1. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală: domnul doctor PAVELESCU Flavius-Cristian;
 2. pentru postul de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară: doamna doctor Diaconu Ramona-Loredana şi doamna doctor Popescu Gabriela.
 
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se va desfăşura la odată ce va fi anunţată ulterior.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării nivelului de pregătire fizică pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” la testarea psihologică în vederea participării la concursul/examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi militare vacante din Direcţia medicală:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară
 
            Evaluarea nivelului de pregătire fizică se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr. 5 din din „Regulamentul educaţiei fizice militare” aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12.2012, pe baza Complexului sportiv „STEAUA” Ghencea, sector 5, în data de 04.07.2018, între orele 09.00 - 11.00.
            Candidaţii vor avea asupra sa echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală în care să se prevadă că sunt apţi pentru susţinerea probelor din cadrul testului de evaluare a nivelului pregătirii fizică.
De asemenea, candidaţii vor avea asupra lor şi documentul de identitate (C.I./B.I.).


UM 02379 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de  execuţie de
 economist debutant la compartimentul financiar şi
referent II din cadrul compartimentului achiziţii publice
 
 
        Unitatea Militară 02379 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual:
 • 1 post economist debutant (studii superioare) în compartimentul financiar
 • 1 post referent  II (studii medii) în cadrul compartimentului achiziţii publice
 
 Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
Criterii generale:
            - să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
            - să cunoască limba româna, scris şi vorbit;
            - să nu aibă vârsta de pensionare conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
            - să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
            - să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
            - să fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
            - să nu fie condamnată definitiv sau în curs de urmărire penală;
            - să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - să aibă un comportament moral în societate.
           
Criterii specifice:
Pentru postul de economist debutant
- absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul economic
            - cunoştinţe foarte bune de utilizare PC (pachetul Microsoft Office)
 
Pentru postul de referent II
            - minimum studii medii
            - minimum 6 luni vechime în specialitate (achiziţii publice)
            - cunoştinţe foarte bune de utilizare PC (pachetul Microsoft Office)
 
Pentru ambele posturi
            - să nu facă parte din organizaţii aflate în afara legii;
            - să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice;
            - să nu aparţină unor culte sau secte religioase, care potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi a celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei;
            - să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate naţionale valabilă sau să accepte efectuarea verificărilor necesare obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate naţionale (se acordă după depunerea dosarului şi efectuarea verificărilor).
 
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:        
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02379 Bucureşti;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02379, structura personal, strada  Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, persoana de contact Zavate Ion tel.: 0213193051-60 interior 331 sau 327.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.07.2018 ora 15.00.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă;
 • interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02379, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, astfel:
1. Proba scrisă:în data de 19.07.2018(ora 9.00–referent II, ora 11.00 economist debutant)
2. Interviul: în data de 25.07.2018 (ora 9.00 –referent II, ora 11.00 economist debutant)
 
Bibliografia şi tematica economist debutant
Nr.
crt.
Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României
1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice Nr. 597/2002
2. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată Nr. 799/2003
3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr. 390/2016
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Nr. 688/2015
5. Regulamentul nr. 2151/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (C.P.V.) Broşura nr. 329/2003
6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată Nr. 109/2004
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr. 423/2016
8. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Nr. 37/2003
10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Nr. 542/2001
11. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol Nr. 176/1991
12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Nr. 448/1998
13. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată Nr. 454/2008
14. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată Nr. 345/2011
15. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017
16. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010
17. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste B.Of. nr. 64/1976
18. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice Nr. 253/1995
19. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată Nr. 242/1999
20. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice B.Of. nr. 132/1969
21. Lege nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti Nr. 868/2006
22. Lege nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 155/1995
23. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor Nr. 328/1998
24. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată Nr. 867/2017
25. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 4/2018
26. Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare Nr. 163/1999
27. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe Nr. 46/2005
28. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale Nr. 1109/2005
29. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nr. 62/2006
30. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului Nr. 1046/2006
31. Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată Nr. 144/1998
32. Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, republicată Nr. 34/1998
33. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice Nr. 624/2003
34. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Nr. 1074/2005
35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată Nr. 28/2016
36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii Nr. 704/2009
37. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia Nr. 1186/2005
38. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice din 20.04.2018 – Secretariatul General al Guvernului Nr. 387/2018
39. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice Nr. 835/2008
40. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale Nr. 876/2014
Nr. 876 bis / 2014
41. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92/2013 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale” Nr. 609/2013
42. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile Nr. 910/2015
Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
 
Tematica economist debutant:
 1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare ;
 2. Principii şi reguli bugetare ;
 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice ;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară  şi contabilă ;
 5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv ;
 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;
 7. Formele de înregistrare în contabilitate ;
 8. Execuţia bugetară în instituţiile publice ;
 9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv .
 
 1.  

·Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , publicata in M.Of.,Partea I nr.390 din 23.05.2016;

·H.G. nr. 395 din 02.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in M.Of.,Partea I nr.423 din 06.06.2016;

 • Regulamentul nr.2195/2002 privind Vocabularul Comun al Achizitiilor Publice;
 • Ordinul M31 din 25.03.2008 privind competentele de achizitie a produselor,serviciilor si lucrarilor in cadrul Ministerului Apararii , publicat in M.Of., Partea 1 nr.269 din 04.04.2008;

·Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, publicat in M.Of., Partea 1 nr.487 din 30.06.2016;

·Ordonanta de urgenta nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice ,publicata in M.Of.,Partea I nr.738 din 22.09.2016;

·Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , publicata in M.Of.nr.393 din 23.05.2016;

·Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru de achizitia publica,a contractelor /acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii ;

·Ordonanta de urgenta nr.107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice publicata in M.Of. nr.1022 din 22 decembrie 2017;

·Instructiunea nr.2/2017 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

·Notificare Agentia Nationala pentru privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale.

 

 • : La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări ale acestora.
                 T E M A T I C A  referent II achiziţii
 
 1. Achizitiile publice. Scop.Principii.
 2. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica.Praguri valorice pentru procedurile de atribuire reglementate de lege.
 3. Procedura simplificata. Elaborarea documentatiei de atribuire  .
 4. Criteriile de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
 5. Documentul unic de achizitie european (DUAE).
 6. Evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice.
 7. Finalizarea procedurilor de atribuire.
 8. Informarea candidatilor/ofertantilor.
 9. Incheierea contractelor de achizitii publice.
 10. Raportul procedurii de atribuire.
 11. Dosarul achizitiei publice.Raportul procedurii de atribuire.
 12. Finalizarea contractului de achizitie publica.
 13. Contestatiile in procedura de achizitii publice.
 14. Achizitia directa.Catologul electronic.
 15. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
 16. Atributiile compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.
 17. Programul Anual al Achizitiilor Publice (P.A.A.P).
 18. Cunostinte Word , Excel ( crearea unei tabel ; formule si calcul ; editare ; formatare).
 19. Abilitati accesare si lucru internet.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual - U.M. 02379 Bucureşti:
 
Nr.crt. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
1 Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.07.2018
ora 15.00
2 Perioada de selecţie a dosarelor de concurs 12-13.07.2018
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 13.07.2018
ora 15.00
4 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 16.07.2018
ora 15.00
5 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 17.07.2018
ora 15.00
6 Data desfăşurării probei scrise –referent achiziţii 19.07.2018
 ora 09.00
Data desfăşurării probei scrise –economist 19.07.2018
 ora 11.00
7 Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.07.2018
 ora 14.00
8 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei scrise 23.07.2018
 ora 15.00
9 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 24.07.2018
 ora 14.00
10 Susţinerea probei interviului–referent achiziţii 25.07.2018
 ora 09.00
Susţinerea probei interviului–economist 25.07.2018
 ora 11.00
11 Notarea interviului şi afişarea rezultatelor interviului 26.07.2018
 ora 14.00
12 Depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele interviului 27.07.2018
 ora 15.00
13 Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 30.07.2018
 ora 12.00
14 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 30.07.2018
 ora 13.00
Notă: rezultatele finale ale concursului nu se contestă.
 

UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cadrul cabinetului de psihologie
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
1. Ion Cristina 100 puncte  
2. Stămoiu Gabriela-Rahela 100 puncte  
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 21.06.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de muncitor calificat I (electrician), Formațiunea de cazarmare din Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Pastramă Milian Admis  
 1.  
Țurlea Ion Admis  
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 25.06.2018, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.

  UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru
încadrarea postului  vacant  de  Inspector de specialitate gradul II,
  în cadrul  Biroului  achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
 
Nr.
crt.
Numele şi
prenumele candidatului
Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1 IVAN Camelia Monica Respins Nu îndeplinește condițiile specifice referitoare la specializarea în domeniul economic
 
Candidatul nemulţumit de rezultatele selecţiei dosarelor poate formula contestaţie până  la data de 20.06.2018, ora 15.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02464 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt. Ștefan Bogdan, telefon 021/3195858, int. 2629.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

 
Cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I (studii superioare), în Biroul administrare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții din Serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu și achiziții.
Nr. crt. Numele și
prenumele
candidatului
Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Dragu Sorin Admis  
2. Lungescu Gabriela Admis  
3. Oțelea Gheorghe Admis  
Proba scrisă se va desfășura în data de 25.06.2018, ora 10.00.
Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 25.06.2018, ora 09.30 la Biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărții de identitate.
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 20.06.2018, ora 14.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02439 București, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, plt. maj. Stan Florina.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, consilier juridic debutant în biroul reglementare şi coordonare metodologică
(structură subordonată nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti)
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Aldea Nicoleta Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
2. Aramă Cristina Admis  
3. Aron Raluca Mihaela Admis  
4. Bujiu Grigore Admis  
5. Coman Georgeta - Mirela Admis  
6. Constantin Roxana - Cristina Admis  
7. Ene Iulia Admis  
8. Iancu Adrian Admis  
9. Iordan Andreea –Raluca Admis  
10. Luntraru Laurenţiu Bogdan Admis  
11. Mateescu Constantin Admis  
12. Neagu Florentina- Daniela Admis  
13. Nicolae Elena - Niculina Admis  
14. Petra Mariana Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
15. Preda Andreea Admis  
16. Radu Elena - Mădălina Admis  
17. Roşu Lucia - Maria Admis  
18. Stahie Mihai – Minel Admis  
19. Simion Alberto-Mihai Admis  
20. Sârghe Ciobanu – Iuliana - Lăcrămioara Admis  
21. Stroe Cristina Admis  
22. Sîrbu Costin - Andrei Admis  
23. Tufeanu George - Valentin Admis  
24. Toma Claudiu - Marian Admis  
25. Trufia Vasile Cătălin Admis  
26. Tuculeasa Anca – Gabriela Admis  
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.06.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 25.06.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 20.06.2018 până la ora 14.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.UM 02433 BUCUREȘTI
A N U N Ţ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Focșani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual:
 
           - Muncitor calificat IV - bucătar la Secția de instruire și perfecționare medico-militară Focșani/ Popotă;
 
           Principalele cerinţe ale postului de Muncitor calificat IV - bucătar”: executarea activităţilor specifice privind hrănirea efectivelor de cursanți din cadrul școlii;
 
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • Curriculum-vitae, model european;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • Copie de pe diploma de studii/ adeverința/ copie după certificatul de absolvire;
 • Cazierul judiciar;
 • Certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • Analiza medicale de laboator specifice activității de alimentație publică (coprocultură și coproparazitologică);
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
 • Dosar cu şină.
            *Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
 
 • Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 Focșani, bulevardul București, nr. 1, persoană de contact Toma Pătruța, telefon 0751010225 sau Niga Cătălin, telefon 0761640359.
 
 • Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului/ examenului pentru postul vacant de execuţie de
Muncitor calificat IV - bucătar la Secția de instruire și perfecționare medico-militară Focșani
Nr.
crt.
Etapizarea activităţilor Data/ ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs 29.06.2018
orele 09.00-15.00
 
2. Selecţia dosarelor de concurs 03.07.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 03.07.2018                            orele 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 04.07.2018                  orele 09.00-15.00  
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 05.07.2018                          
6. Desfăşurarea probei scrise 06.07.2018                       orele 09.00  
7. Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 06.07.2018                       orele 15.00  
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 09.07.2018                     orele 15.00  
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 10.07.2018                        
10. Desfăşurarea probei interviului 13.07.2018                   orele 09.00  
11. Notarea şi afişarea rezultatului la proba interviului 13.07.2018                         
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei interviului 16.07.2018                      orele 15.00  
13. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 17.07.2018                                 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 18.07.2018                                
 
T E M A T I C A  D E  C O N C U R S:
 
1. Modul de preparare al sosurilor de bază.
2. Modul de preparare al supelor, ciorbelor și borșurilor.
3. Modul de preparare al fripturilor și garniturilor.
4. Modul de prepare al mâncărurilor din legume cu carne de pasăre, porc și vită.
5. Modul de prepare al mâncărurilor cu pește.
6. Norme de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
7. Codul muncii: Contractul individual de muncă.
                           Timpul de muncă și timpul de odihnă.
                           Răspunderea juridical.
8. Securitatea și sănătatea în muncă: Instruirea lucrătorilor și Obligațiile lucrătorilor.
9. Apărarea împotriva incendiilor: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului.
   10. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 
B I B L I O G R A F I A  D E  C O N C U R S:
 
1. http://www.e-scoala.ro/culinar/index.html
2. Ordinul ministrului sănătății nr. 976/ 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.
3. Legea nr. 319/ 2006 (actualizată) a securității și sănătății în muncă.
4. Legea nr. 307/ 2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor.
5. Legea nr. 477/ 2014 (actualizată) privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare de lungă durată)
în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie
 
 
         Postul pentru care se organizează concurs este de referent de specialitate, gradul II (studii superioare de lungă durată ) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă,  protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală ( structură subordonată nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea, planificarea şi verificarea modului de desfăşurare a activităţilor specifice domeniilor securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală la nivelul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, precum şi coordonarea şi verificarea acestor activităţi în cadrul unităţilor direct subordonate sau aflate în coordonare. 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 29.06.2018, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare de lungă durată în
domeniul tehnic;
2. absolvirea unui curs inspecţie, securitate şi sănătate în muncă de 80 de ore;
3.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de  acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
         4.cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
         5. vechime: minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul tehnic;
         6. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a calculatorului.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 03.07.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 04.07.2018, până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale la data de 05.07.2018 ora 10.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M . 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
09.07.2018 ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.07.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet Direcţiei medicale, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 11.07.2018, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 12.07.2018 ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
13.07.2018 ora 10.00.
Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 16.07.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 17.07.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 18.07.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 19.07.2018.
        Tematica pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de   Referent de specialitate gradul II (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie:
 • DOMENIUL - SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă.
 • Pregătirea şi instruirea personalului pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Raportarea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă.
 • Semnalarea, declararea şi cercetarea bolilor profesionale şi bolilor legate de profesie.
 • Echipamentul individual de protecţie.
 • DOMENIUL - PROTECŢIA MEDIULUI:
 • Identificarea şi monitorizarea factorilor de mediu şi impactul asupra mediului.
 • Raportarea activitatii de mediu.
 • Tipuri de deşeuri şi modalităţi de gestionare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Raportarea deşeurilor generate către autorităţile competente.
 • DOMENIUL - SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:
 • Instalaţii şi/sau echipamente care intră sub incidenta ISCIR.
 • Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI.
 • DOMENIUL – METROLOGIE LEGALĂ:
Cunoştinţe de metrologie legală
 • Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al măsurărilor.
 • Termeni de specialitate.
 • Marcaje metrologice.
       Bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de   Referent de specialitate gradul II (studii superioare de lungă durată) în compartimentul securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie:
 • DOMENIUL - SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului apărării nr. 219/11.12.2007 pentru aprobarea “S.S.M.-1, Instrucţiunui privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”.
 • DOMENIUL - PROTECŢIA MEDIULUI:
  1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
  2. Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
  3. Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 14/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României”.
  4. DOMENIUL - SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:
   1. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 Republicată (M.O. 485/2011) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. 
   2. Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI.
   3. Ordinul nr. 147/2006 emis de Inspectorul de Stat Şef ISCIR (M.O. 259/2006) privind obligativitatea numirii RSVTI.
  5. DOMENIUL – METROLOGIE LEGALĂ:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotârărea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul directorului general al BRML nr. 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

referitor la data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în vederea participării la concursul/examenul organizat în vederea încadrării următoarelor posturi militare vacante:
 1. un post de medic specialist (specialitatea „medicină de familie”) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală la Direcţia medicală;
 2. un post de medic specialist, specialitatea „medicină de familie”, ofiţer medic în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară al Direcţiei medicale
 
            Testarea psihologică se va desfăşura în data de 19.06.2018, începând cu orele 08.30 la sediul Centrului de investigaţii sociocomportamentale al Direcţiei generale management resurse umane din Bucureşti, strada Iuliu Maniu, nr. 13 - 15, sector 6 (aflat în incinta Serviciului Muzicilor Militare).
            Personalul participant la activitatea de evaluare psihologică va avea asupra sa documentele de identitate (C.I/B.I.).
            Ulterior participării la activitatea mai susmenţionată, candidaţii vor fi notificaţi cu privire la rezultatele obţinute.


UM 02433 BUCUREȘTI
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat

pentru ocuparea postului vacant de
Tehnician veterinar debutant din
Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice
  
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar
Admis/
Respins
Motivul respingerii dosarului/
Menţiuni de completare a dosarului
1. Nicolae Gheorghe Admis -
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 19.06.2018, ora 10.00, la sediul unității.
         Accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 14.06.2018, orele 15.00, la secretarul comisiei.
UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cadrul cabinetului de psihologie
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Ion Cristina Admis  
 1.  
Ioniță Anca-Mariana Admis  
 1.  
Nicolescu Domșa-George-Constantin Respins Nu deține treapta de specializare Specialist, conform condițiilor specifice, menționate în anunțul de concurs
 1.  
Stămoiu Gabriela-Rahela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 13.06.2018, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113. Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până  la data de 08.06.2018, ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, col. Isuf Gabriel.
Rezultatul contestaţiilor (dacă este cazul) va fi afişat la sediul instituţiei, în data de 11.06.2018, ora 13.00.
 

UM 02433 BUCUREȘTI
ANUNȚ

privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de

execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi vacante de personal civil contractual:
- 1 post vacant de execuţie „Cercetător științific” (studii superioare) la Biroul management activități de cercetare – inovare;
- 1 post vacant de execuţie „Cercetător științific III” (studii superioare)
- 1 post vacant de execuție „Cercetător științific” (studii superioare) în Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică / secția biofarmacie și biotehnologie.
Principalele cerinţe ale posturilor de „Cercetător științific” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.06.2018, ora 15.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Secară Cristina - Anca, secretar, tel.: 021-315.64.53.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:  
 1. Pentru posturile vacante de execuţie de:
 • Cercetător științific (studii superioare) la Biroul management activități de cercetare – inovare; 
 • Cercetător științific (studii superioare) din Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică / secția biofarmacie și biotehnologie:
1. nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: medicină umană, farmacie, biologie, biochimie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 2 ani în activități de cercetare științifică în specialitate sau în învățământul superior / minim 4 ani în alte activități în profilul postului;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
 
B. Pentru postul de Cercetător științific III (studii superioare) în Laboratorul de terapie a bolii de iradiere / secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante:
1. nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: medicină umană, farmacie, biologie, biochimie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor, sau cel puțin doctorand în domeniul de activitate al postului;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 27.06.2018, la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 29.06.2018, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-315.64/53.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 02.07.2018.
     Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru posturile vacante de execuţie de:
 • Cercetător științific (studii superioare) din cadrul Biroului management activități de cercetare – inovare;
 • Cercetător științific III, (studii superioare) în Laboratorul de terapie a bolii de iradiere la secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante;
 • Cercetător științific, (studii superioare) în Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică la secția biofarmacie și biotehnologie.
 
1) Proba scrisă:
Pentru posturile vacante de execuţie de:
 • Cercetător științific (studii superioare) din cadrul Biroului management activități de cercetare – inovare;
 • Cercetător științific III, (studii superioare) în Laboratorul de terapie a bolii de iradiere / secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante;
 • Cercetător științific, (studii superioare) în Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică la secția biofarmacie și biotehnologie,
se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de: 03.07.2018.
Rezultatul la proba scrisă pentru posturile vacante se afişează în data de 04.07.2018 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru posturile vacante, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.07.2018, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 06.07.2018.
 
2) Proba orală:
Pentru posturile vacante de execuţie de:
 • Cercetător științific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activități de cercetare-inovare;
 • Cercetător științific III, (studii superioare) din Laboratorul de terapie a bolii de iradiere la secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante;
 • Cercetător științific, (studii superioare) la Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică din secția biofarmacie și biotehnologie,
 se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1,
în data de: 10.07.2018.
Rezultatul la proba orală pentru posturile vacante se afişează în data de 11.07.2018 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 12.07.2018, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 13.07.2018.
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 16.07.2018.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activități de cercetare-inovare:
 • Biologia celulară și moleculară neuronală (tipuri de celule, canale ionice, potențialul de membrană, potențialul de acțiune).
 • Transmiterea sinaptică (tipuri de sinapse, integrarea sinaptică in sistemul nervos central, modularea transmiterii sinaptice, neurotransmițătorii).
 • Baza neuronală a cogniției (organizarea sistemului nervos central, organizarea funcțională a percepției și mișcării, reprezentarea internă a spațiului și acțiunii, organizarea cogniției, funcțiile cognitive și sistemele premotorii, imageria funcțională a proceselor cognitive).
 • Rețelele neuronale.
 • Circulația cerebrală.
 • Bariera hemato-encefalică, plexul coroid și lichidul cefalo-rahidian.
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activități de cercetare-inovare:
 • Principles of Neural Science. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. Hudspeth, 5th Edition, McGraw-Hill, 2013.
 
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific III, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere din secția de radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante:
 • Mecanisme genetice fundamentale ale celulelor.
 • Metode de manipulare a ADN, ARN și proteinelor.
 • Metode de vizualizare a celulelor (metode microscopice, vizualizarea moleculelor în celule vii).
 • Structura membranelor celulare.
 • Compartimentele intracelulare și sortarea proteinelor.
 • Traficul vezicular intracelular.
 • Conversia energiei în mitocondrii.
 • Semnalizarea celulară.
 • Citoscheletul.
 • Ciclul celular, moartea celulară programată și diviziunea celulară.
 • Joncțiunile celulare, adeziunea celulară și matricea extracelulară.
 • Viața și moartea celulelor în diferite țesuturi (sistemul vascular și celulele endoteliale, celulele stem multipotente și regenerarea tisulară, familia celulară a sistemului conjunctiv, modularea și regenerarea mușchiului scheletic)
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific III, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere din secția de radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante:
 • Molecular Biology of the Cell. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, 6th Edition, Garland Science, 2014.
 
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului biofarmacie și tehnică farmaceutică / secția biofarmacie și biotehnologie:
 • Formularea şi biodisponibilitatea medicamentelor
 • Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate
 • Preparate parenterale
 • Preparate transdermice
 • Aplicaţiile spectometriei IR în controlul medicamentelor
 • Aplicaţiile metodelor cromatografice în controlul medicamentelor
 • Spectrofotometria UV-VIS aplicată în analiza medicamentului
 • Metode volumetrice în controlul medicamentelor
 
Bibliografie:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător științific, (studii superioare) din cadrul Laboratorul biofarmacie și tehnică farmaceutică / secția biofarmacie și biotehnologie:
 • Leucuţa S. Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, 2001
 • Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol I, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
 • Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol II, Ed. Polirom, Iaşi, 2008
 • Bojita M, Roman L, Sandulescu R, Oprean R. Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 1 şi 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003
 • Imre S, Muntean DL. Principii ale analizei medicamentului, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2006
 • Monciu CM, Neagu A, Nedelcu A, Aramă C, Constantinescu C. Analiză chimică în controlul medicamentului, EdituraMedicală, Bucureşti, 2005.
 
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
NOTĂ:
 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Dinu Lavinia-Cornelia 75 puncte ADMIS
 1.  
Șerban Ionela-Daniela 50 puncte ADMIS
 1.  
Mocanu Daniel-Alin 15 puncte RESPINS
 
Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 30.05.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul analize medicale, etaj 2.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 25.05.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
 
 


UM 02122 BUCUREȘTI
 
ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice la U.M. 02122 Bucureşti, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02122 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul militar de locotenent-colonel, în microstructura Informare şi relaţii publice.
 
            Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţia vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
            - au cetăţenie română;
            - au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            - nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - nu se află în curs de urmarire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            - nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            - nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activitaţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            - nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
            - nu sunt asociati unici si nu participa direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar, daca se afla in una dintre aceste situatii, se angajeaza ca, la data chemarii/rechemarii in activitate, vor renunta la aceasta calitate;
             - îşi exprima acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, in vederea chemarii/rechemarii in activitate;
             - îşi exprima acordul privind inregistrarea audiovideo a probelor de concurs, in cazul in care aceasta se impune;
            - candidatii femei isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de concurs se afla in stare de graviditate/maternitate;
            - au varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului;
            - au absolvit, in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant acreditate, studii de nivelul si in specializarile corespunzatoare armei/serviciului si specialitatii militare prevazute pentru functia vacanta pentru incadrarea careia se organizeaza concursul;
            - îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia specifica domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dupa caz;
            - îndeplinesc alte conditii prevazute in fisele posturilor vacante, dupa caz;
            - detin grad cel mult egal cu cel al functiei vacante;
            - se respecta principiul potrivit caruia militarii nu pot fi subordonati altora cu grade inferioare;
            - sunt declarati „apt“ in urma examinarii medicale;
            - sunt declarati „admis“ in urma evaluarii psihologice si a evaluarii nivelului de pregatire fizica.
            Îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate se declară în scris, pe propria raspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- ofiteri în rezervă, cu excepţia celor carora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completarile ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;
            - persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
            - absolvenţi de studii universitare de licenţă şi de master, după caz (cel puţin 300 de credite de studii transferabile pentru absolvenţii studiilor universitare de tip Bologna) în unul din domeniile: “Ştiinţe ale comunicării”, “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, “Ştiinţe politice”, “Filosofie”, specializarile: “Jurnalism”, “Comunicare şi relaţii publice”, Ştiinţe ale informării şi documentării”, Comunicare şi relaţii publice-informaţii”, “Comunicare publică şi intelectuală în domeniul securităţii şi apărării”, “Studii de securitate şi informaţii”, “Studii de securitate”, “Filosofie” (“Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri de tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate” – art. 153 alin. (2) din Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare);
            - vechimea în specialitatea studiilor: minimum 8 (opt) ani;
            - cunoştinţe operare PC de bază: Word, Excel, PowerPoint;
            - cunoştinţe limba engleză nivel mediu (să deţină certificat/diplomă care atestă nivelul);
          - nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“;
            - să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă.
            - gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan;
            - gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-colonel.
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/17.01.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în M.Of. nr. 49 din 22.01.2013);
            - livretul militar sau adeverinta eliberata de centrul militar zonal/judetean/de sector care atesta calitatea de rezervist si, dupa caz, efectuarea pregatirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este: 22.06.2018, ora 15.00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact col. Ţaga Pompi – secretar, telefon 021.316.5329.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 27.06.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 28.06.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 29.06.2018 (în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
 
Tipul probelor de concurs (data, ora şi locul desfăşurării acestora):
1. Testele eliminatorii de aptitudini:
- examinarea medicală: în perioda 09-13.07.2018, ora 07.15, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu”, str. Grigore Cobălcescu, nr. 26, sect. 1, Bucureşti (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat);
            - evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 23-27.07.2018, ora 07.30, la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova.       Candidaţii se vor prezenta la selecţie, având asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de scris, echipament sportiv. Nu se asigura cazare şi masă;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probelor se depun în termen de 2 (două) ore de la anunţarea rezultatelor, la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere;
            Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 01.08.2018.
 
2. Testul scris: 02.08.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, sect. 1, Bucureşti;
            Rezultatul la testul scris se afişează în data de 03.08.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris, se depun la  sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 06.08.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) în data de 07.08.2018 (în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
            Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 08.08.2018.
 
Bibliografia şi tematica:
 1. Bibliografia pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016.
 
 1. Tematica pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003: integral;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: integral;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: integral;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002: integral;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001: Cap. I, II, III (toate secţiunile);         
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002: Cap. II, III, IV, V, VI;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011, integral;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016: Cap. I, II, III şi IV (toate secţiunile).
 
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de muncitor calificat I (electrician), Formațiunea de cazarmare.
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
- atestat de calificare profesională în meseria de electrician;
- 9 ani vechime în specialitate;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 18.06.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 25.06.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Interviu în data de 28.06.2018, începând cu ora 11.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea nr. 123 din 10.07.2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Titlul I
 2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat I (Electrician), Formațiunea de cazarmare
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 31.05.2018
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 18.06.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 19-20.06.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 21.06.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea dosarelor 22.06.2018, ora 13.00
Data probei scrise 25.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 25.06.2018, ora 15.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 26.06.2018, ora 15.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 27.06.2018, ora 15.00
Data interviului 28.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului interviului 28.06.2018, ora 15.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.06.2018, ora 15.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 02.07.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 02.07.2018, ora 15.00


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la proba practică de candidații înscriși
pentru încadrarea a  două posturi vacante de execuţie  - personal civil contractual de asistent medical, medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba practică Menţiunea
admis/respins
1. Dinu Lavinia-Cornelia 71, 4 puncte ADMIS
2. Șerban Ionela-Daniela 67  puncte ADMIS
 
Candidații admiși vor susţine interviul în data de 06.06.2018, începând cu ora 13.00,  la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113
 


UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNȚ

privind  organizarea examenului  de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare la Unitatea Militară 02464 Bucureşti.

 
           I. Unitatea Militară 02464 Bucureşti organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului civil contractual, care îndeplinește cumulativ condițiile de participare corespunzătoare  postului de Referent treapta IA din cadrul Biroului  recepție evidență  medicamente, Secția recepție, evidență, depozitare și distribuție medicamente cadrul U.M. 02464 Bucureşti.
 
         II. Examenul  de promovare se desfășoară,  astfel:
1. Pentru postul de Referent IA,  examenul se desfășoară în data de 22.06.2016, ora 1100,  la sediul U.M. 02464 București.
 
        III. Bibliografia  pentru  examen:
 1. http://discuții.mfinanțe.ro/static/10/Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr I.pdf
 2. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
 3. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
 4. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
 5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
 6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
 
        IV. Modalitatea de desfășurare a examenului:    
  * Data limită pentru depunerea cererilor de participare la examen este 08.06.2018, ora 1500.
     Examenul de promovare se desfășoară,  astfel:
   - proba scrisă: pe data de 22.06.2018, ora 1100;
   - rezultatele probei scrise se afișează  pe data de 25.06.2018,  ora 1030;
   - eventualele contestaţii se pot depune, până la data de 26.06.2018, ora 1530;
   - rezultatul  contestaţiilor se afişează, pe data de 27.06.2016, ora 130;
   - rezultatul examenului de promovare se afişează, pe data de 28.06.2018, ora 1000.
   * Rezultatele probelor de examinare şi ale eventualelor contestaţii, se publică pe pagina de internet a  Direcției medicale şi la sediul Unității Militare 02464 București, în termenele  legale.
 
 
       V. Alte informaţii:
Cererile de participare, însoţite de fotocopiile actelor  de absolvire a studiilor corespunzătoare  cerinţelor  posturilor în care sunt încadraţi salariaţii, certificate pentru conformitate cu originalul, se depun în termenul limită stabilit la sediul Unităţii Militare  02464 Bucureşti, Str. Drumul Taberei, nr.7G, sector 6, persoana  de contact plt.adj. BĂDIC Neluţa,  int. 2629, secretar al comisiei de examinare.

UM 02464 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind  organizarea concursului  pentru  încadrarea  postului   vacant
de execuție de  Inspector de specialitate gradul II,  din cadrul  Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice
 
Postul  vacant pentru care se organizează concurs este  de  Inspector de specialitate gradul II, în cadrul Biroului achiziții materiale sanitare, Secția achiziții publice a  U.M. 02464 Bucureşti.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  ¨cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare 02464 Bucureşti; ¨curriculum vitae-model european; ¨certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea cerificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data  desfăşurării primei probe a concursului; ¨copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; ¨copii ale documentelor de studii*; ¨copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul  şi /sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor; ¨adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată  cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;  ¨acordul scris al persoanei care doreşte  să candideze  privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate  sau  a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului,  în condiţiile  în care este declarată ,, admisă” la concurs.
                * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau  specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu aceste.
             ** Adeverinţa care atestă starea de  sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:15.06.2018, ora  15.30
             Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7G, (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42) sector 6, localitatea București, persoana de contact  plt. Stefan Bogdan-Eugen, secretar, telefon. 021/3195858, int. 2629.
                   Condițiile generale pentru ocuparea postului  sunt:
            1. deţinerea cetăţeniei  române, a  cetăţeniei  altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului  Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
         5. deţinerea  unei stări de sănătate corespunzătoare  postului,  atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
         6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea  cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul economic;
2.vechime în specialitatea  studiilor superioare în domeniul economic: minim 3 ani și 6 luni;
            3.cunoştinţe de operare pe calculator, Pachetul Office (Word, Excel, Power Point)-nivel mediu;
            4. nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind  verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            5. rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză, lucru în echipă, capacitatea de  adaptare la specificul instituţiei, disponibilitatea pentru lucru în program prelungit, perfecţionarea profesională continuă cu legislația aplicată în instituțiile publice.
             Rezultatele selecției dosarelor  de concurs se afişează în data de  19.06.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6  şi pe pagina de internet  a Direcției medicale a M.Ap.N;
 Eventualele contestații privind rezultatele selecției dosarelor de concurs se depun  în data de 20.06.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, structura  resurse umane,  persoana de contact plt. Stefan Bogdan-Eugen, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afișează  în data de 21.06.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G şi  pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N.
Tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti,  în data de  25.06.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 26.06.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de  27.06.2018, până la ora 15.30; persoana de contact  secretar  plt. Ștefan Bogdan-Eugen, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.                                                                                                              
Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 28.06.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale a M.Ap.N;
          2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02464 Bucureşti la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de   29.06.2018, ora  10.00;
   Rezultatul la interviu se afişează în data de 02.07.2018, la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet a  Direcţiei medicale a M.Ap.N;
 
Eventualele contestaţii privind rezultatul  interviului se depun  la sediul U.M. 02464 Bucureşti din Str.  Drumul Taberei nr. 7G (cu acces prin strada Lt. Aviator Gheorghe Caranda nr. 42), sector 6 Bucureşti, în data de 03.07.2018, până la ora 15.30; persoana de contact secretar plt. adj. Stefan Bogdan-Eugen, telefon:021.319.58.58 / 0213195842 int. 2629.
            Rezultatul  soluţionării contestaţiilor cu privire la  interviu  se afișează în data de 04.07.2018 la sediul U.M. 02464 Bucureşti, strada Drumul Taberei , nr. 7G  şi pe pagina de internet.
            Rezultatele finale ale concursului  se afişează în data de 05.07.2018, la sediul U.M. 02464 București, strada Drumul Taberei, nr. 7G şi pe pagina de internet  a  Direcției medicale a M.Ap.N;
 
          Tematica  şi bibliografia  pentru ocuparea postului:
Tematica şi bibliografie:
 1. Ordin nr.1954/ 12.2005 - Art.3 cu Anexa I - Clasificaţia economică prevăzută în Anexa I ;
 2. Ordin nr.1954/ 12.2005 -Art.1 cu Anexa I - Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;
 3. Ordin   nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 4. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/  2015 privind documentele financiar-contabile:
 1. proces-verbal de recepţie (Cod 14-2-5)
 2. proces-verbal de recepţie provizorie (Cod 14-2-5/a)
 3. proces-verbal de punere în funcţiune (Cod 14-2-5/b)
 4. note de recepţie şi constatare de diferenţe (Cod 14-3-1A)
 5. aviz de însoţire a mărfii (Cod 14-3-6A)
 1.  Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice:
 1. Obiect, scop şi principii Art. 1 – 3
 2. Praguri - Art. 7
 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei - Art. 9 – Art. 25
 4. Confidenţialitate - Art. 57
 5. Reguli de evitare a conflictului de interese - Art. 58 - Art. 63
 6. Reguli aplicabile comunicărilor- Art. 64 - Art. 67
 7. Procedurile de atribuire - Art. 68
 8. Acordul-cadru - Art. 114 - Art. 119
 9. Consultarea pieţei - Art. 139-140
 10. Criterii de atribuire - Art. 187-192
 11. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire - Art. 216-217
 12. Contravenţii şi sancţiuni - Art. 224-228
 1. Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:
 1. Dispoziţii generale şi organizatorice - Art. 2 – 3
 2. Etapele procesului de achiziţie publică - Art. 8 – 15
 3. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire - Art. 16-17
 4. Consultarea pieţei - Art. 18-19
 5. Stabilirea garanţiei de participare - Art. 35-38
 6. Stabilirea garanţiei de bună execuţie - Art. 39-42
 7. Achiziţia directă - Art. 43-46
 8. Reguli aplicabile comunicărilor - Art. 52 – 53
 9. Acordul-cadru - Art. 107 - Art. 111
 10. Dosarul achiziţiei - Art. 148
 
    7.Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard  ale Programului  anual  al  achizițiilor publice și Programului annual al achizițiilor sectoriale.
      Bibliografia
 1. http://discuții.mfinanțe.ro/statistic/10Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr.I_ ec. pdf
 2. http://discuții.mfinanțe.ro/static/10/Mfp/legislație/clasificație_economică/pdf/Anexa_nr I.pdf
 3. http://www.legex.ro/Ordin-1792-2002-34473.aspx
 4. http://codfiscal.net/media/2015/12/OMFP-2634-2015-documente-mo910bis2015.pdf
 5. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
 6. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/HG395_16.pdf
 7. http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-281_2016-ANAP.pdf
 
        NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul  final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile  actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării postului militar vacant de medic specialist (confirmat în specialitatea „medicină de familie”, funcţie de ofiţer) în biroul comisia centrală de expertiză medico-militară
la Direcţia medicală
 
Nr.
crt.
Gradul, numele şi  prenumele Numărul cererii de înscriere REZULTAT Obs.
1. POPESCU GABRIELA AR-513/21.05.2018 ADMIS  
2. DIACONU RAMONA-LOREDANA AR-510/14.05.2018 ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei - Evaluarea psihologică - la o dată ce va fi anunţată ulterior prin anunţ pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare, după planificarea ce va fi efectuată la structura de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.06.2018, ora 15.00, conform art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea încadrării postului militar vacant de medic specialist (confirmat în specialitatea „medicină de familie”, funcţie de ofiţer) în biroul coordonare asistenţă medicală şi standardizare din secţia politici de sănătate şi asistenţă medicală la Direcţia medicală
 
Nr.
crt.
Gradul, numele şi  prenumele Numărul cererii de înscriere REZULTAT Obs.
1. PAVELESCU FLAVIUS-CRISTIAN AR-509/11.05.2018 ADMIS  
 
            Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” în urma preselecţiei dosarelor efectuată de comisia nominalizată prin ordinul de zi pe unitate al Direcţiei medicale, vor susţine prima probă a preselecţiei - Evaluarea psihologică - la o dată ce va fi anunţată ulterior prin anunţ pe site-ul Direcţiei medicale şi la sediul acestei unităţi militare, după planificarea ce va fi efectuată la structura de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.06.2018, ora 15.00, conform art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se pot depune în scris la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la compartimentul documente clasificate al acestei unităţi militare (etaj 2).
 
UM 02439 BUCUREȘTI

ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual Referent de specialitate gradul I,
(studii superioare) în biroul administrare patrimoniu, programe investiţii şi standardizare construcţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii

Postul pentru care se organizează concurs este de  personal civil contractual referent de specialitate gradul I (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu, programe investiţii şi standardizare construcţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii, structură subordonată nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt evidenţa lucrărilor de investiţii/construcţii, participarea în cadrul comisiilor la expertizarea construcţiilor şi recepţia lucrărilor.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 15.06.2018,           ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact Stan Florina , telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivelul studiilor: superioare cu diplomă de licenţă;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale
 4. Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.06.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet, ora 14.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 20.06.2018, până la ora 14.00, persoana de contact – Stan Florina, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet la data de 21.06.2018 ora 14.00;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
25.06.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.06.2018,ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 27.06.2018, până la ora 10.00, persoana de contact Stan Florina, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de  28.06.2018 , ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
29.06.2018,. ora 10.00.
         Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 02.07.2018, ora 10.00.
          Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 03.07.2018 până la ora 10.00, persoana de contact – Stan Florina, telefon 0213196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 04.07.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 05.07.2018.
         Tematica de concurs:
 • Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Răspunderi şi sancţiuni privind executarea construcţiilor;
 • Exigenţe minimale pentru locuinţe;
 • Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • Cerinţe de performanţă energetică a clădirilor;
 • Inspecţia energetică a instalaţiilor şi sistemelor;
 • Cadrul instituţional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;
 • Legalitatea executării lucrărilor de construcţii;
 • Documentele autorizării lucrărilor de construcţii;
 • Procedura de autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
          Bibliografia de concurs
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul 288 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a construcţiilor,
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea „Normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucţii”;
- Ordinul nr. 486/500 / 2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectorul de Stat în Construcţii – ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente;
- Ordinul nr. 542 / 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitaclu;
- H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Note:
1. : Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


  UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ


Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de personal civil contractual „consilier juridic debutant”, (studii superioare) în biroul reglementare şi coordonare metodologică, structură subordonată nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de consilier juridic debutant, (studii superioare) în biroul reglementare şi coordonare metodologică, structură subordonată nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt analizarea şi avizarea sub aspectul legalităţii proiectele de acte normative specifice domeniului medical, ce se aprobă de şeful U.M. 02439 Bucureşti. Participarea la elaborarea şi întocmirea proiectelor de legi,  decrete, hotărâri ale guvernului, regulamente, ordine, instrucţiuni, precum şi a oricăror alte acte cu caracter normativ iniţiate de structurile din Ministerul Apărării Naţionale.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 15.06.2018, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în
domeniul juridic;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul juridic;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.06.2018 ora 14.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 20.06.2018, până la ora 14.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 21.06.2018 ora 14.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
25.06.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.06.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  27.06.2018, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 28.06.2018, ora 10.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
29.06.2018, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 02.07.2018, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 03.07.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 04.07.2018 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 05.07.2018.
    Tematica de concurs:
 1.  Organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 2. Elaborarea actelor normative;
 3. Redactarea actelor normative;
 4. Structura actului normativ;
 5. Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative;
 6. Spitalele;
 7. Contractul individual de munca;
 8. Răspunderea disciplinară;
 9. Timpul de muncă și timpul de odihnă;
 10. Raspunderea materială;
 11. Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 12. Contenciosul administrativ.
     Bibliografia de concurs:
 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Odinul ministrului apărării naționale nr. M. 75/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată;
 9. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Dinu Lavinia-Cornelia 75 puncte ADMIS
 1.  
Șerban Ionela-Daniela 50 puncte ADMIS
 1.  
Mocanu Daniel-Alin 15 puncte RESPINS
 

 
Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 30.05.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul analize medicale, etaj 2.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 25.05.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Iacob Nadia 62
 
85 73,5 Admis
2. Alexe Daniel 51
 
58 54,5 Respins
3. Pană Florina Daniela 71,5 67 69,25 Respins
4. Meşterca Marilena 37 - 37 Respins
5. Bădiţescu Adela- Mihaela 40 - 40 Respins
6. Mirescu Maria 39 - 39 Respins
7. Bulearcă Claudua Elena NEPREZENTAT NEPREZENTAT NEPREZENTAT Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de  07.06.2018, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea     Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la dat de 25.06.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
      Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Nicoară Daniel - Leonard
      Membri:     locotenent-colonel Cosman Constantin - Bogdan
                         maior Păcuraru Cătălin
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta
UM 02412 BUCUREȘTI

ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual
 
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție de medic specialist, personal civil contractual - perioadă nedeterminată, astfel:
- Medic specialist în specialitatea cardiologie;
- Medic specialist în specialitatea neurologie;
- Medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală.
La concurs pot participa medici specialiști care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematicile pentru concursuri sunt cele pentru examenul de medic specialist, specifice fiecărei specialităţi, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.88.05 int.114.
 UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cadrul cabinetului de psihologie.
Condiţiile necesare ocupării postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
- nivelul studiilor:
 1. Studii universitare de licență în specialitatea Psihologie;
 2. Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare Specialist          
- gradul profesional: psiholog specialist;
- vechime în specialitate: 4 ani în specialitatea psihologie clinică
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia certificatului de naștere;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diploma de licență și atestatul de liberă practică din care să rezulte specialitatea și treapta de specializare);
- document(e) care să ateste vechimea în specialitatea psihologie clinică, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă/specialitate se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 05.06.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 13.06.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Interviu în data de 19.06.2018, începând cu ora 11.00.
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA:
 1. BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 487/2002 – Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – republicată
 2. Ordin nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 213/2004 – Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
 4. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare
 5. Hotărârea nr. 5/2015 a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 6. Ghid de bune practici în Psihologia clinică elaborat de Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 7. Competențele psihologului clinician (www.colegiulpsihologiloroficial.ro)
 8. Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară
 9. DSM IV-TR, Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale, ed. IV-a revizuită, Ed Humanitas
 10. Lucrare publicată de Organizația Mondială a Sănătății în 1992, 1993, cu titlul The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and diagnostic guidelines / ICD – 10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice, Editura TREI, 2016
 11. Manuale de psihiatrie și psihologie clinică pentru psihologii clinicieni care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor medicale de psihiatrie:
  1. Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologic, Florian TUDOSE, Cătălina TUDOSE, Letiția DOBRANICI, Editura TREI, 2011
  2. Tratat de psihologie clinică și psihopatologie, Șerban IONESCU, Alain BLANCHET, Editura TREI, 2009
  3. Psihologie clinică și psihoterapie – Fundamente, Daniel DAVID, Editura Polirom, 2006
  4. Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Daniel DAVID, Editura Polirom, 2006
  5. Tratat de neuropsihologie, Leon DĂNĂILĂ, Mihai GOLU, Editura Medicală, București
  6. Elemente de psihoterapie, Irina HOLDEVICI, Editura ALL, 2008
 12. Instrumente psihologice standardizate utilizate în Psihologia clinică
 
 1. TEMATICĂ
 1. Competențele psihologului clinician
 2. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică – misiunea psihologului; scopul și rolul profesiei de psiholog; principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 3. Cunoașterea aspectelor privind sănătatea și boala psihică – conceptul de sănătate și boală; aspecte privind stabilirea diagnosticului nosologic conform sistemului multiaxial DSM IV-TR
 4. Elemente de psihodiagnostic și evaluare clinică:
 • Evaluare subiectiv-emoțională;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare biopsihofiziologică;
 • Evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme psihologice.
 1. Elemente de psihologie medicală: psihologia sănătății, psihosomatica generală și aplicată:
 • Sănătatea umană între comportamente protectoare și de risc pentru îmbolnăvire
 • Abordarea specifică a unor comportamente cu risc pentru îmbolnăvire
 • Stresul psihic-factor modulator, complex al sănătății; managementul stresului
 • Tulburări și boli somatice
 • Aspecte psihologice și psihosomatice ale durerii
 • Implicațiile psihoemoționale ale dispneei
 • Corelate somatice ale anxietății și depresiei
 • Tulburările somatoforme
 • Abordarea psihosomatică a bolnavilor psihosomatici
 1. Elemente de psihopatologie:
 • Sănătate și boală mintală
 • Tulburări de personalitate
 • Tulburările funcțiilor psihice: percepție, atenție, memorie, gândire, ale comunicării, de conștiință, ale conduitei motorii, ale afectivității, comportamente agresive extreme
 • Tulburări afective
 • Tulburările psihice cu determinare organică: întârziere mintală, demențe, deficit cognitiv minor, deteriorarea în îmbătrânirea normală și patologică
 • Nevrozele: tulburări anxioase, tulburări de panică, fobiile, tulburări obsesiv-compulsive
 • Tulburări delirante
 • Tulburări de stres posttraumatic
 • Neurastenia
 • Toxicomaniile și alcoolismul
 • Boli factice și simularea
 1. Intervenție psihologică:
 • Educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos, prevenirea îmbolnăvirilor
 • Intervenții specifice pentru persoanele cu nevoi speciale în condiții de psihopatologie
 • Consiliere și terapie suportivă
 • Terapii standard de relaxare și sugestive
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale – creșterea complianței la tratament, modificarea stilului de viață, prevenția terțiară în cadrul bolilor cronice etc.
 • Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare
 
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de psiholog specialist, specialitatea psihologie clinică în cabinetul psihologie din compartimentul medicina muncii
 
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 18.05.2018
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 05.06.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 06-07.06.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 08.06.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 11.06.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 13.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 14.06.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 15.06.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 18.06.2018, ora 13.00
 
Data interviului 19.06.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului interviului 20.06.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 21.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 22.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 25.06.2018, ora 09.00
 UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ
cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
 
1.
Alexe Daniel  
58
ADMIS
 
2.
Iacob Nadia 85 ADMIS
 
3.
Pană Florina Daniela 67 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 22.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.
       Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Nicoară Daniel - Leonard
      Membri:     locotenent-colonel Cosman Constantin - Bogdan
                         maior Păcuraru Cătălin
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta
 
UM 02412 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea medicină de laborator (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Dinu Lavinia-Cornelia Admis  
 1.  
Drăgoi Livia-Mihaela Admis  
 1.  
Mocanu Daniel-Alin Admis  
 1.  
Pănătău Victorița-Ica Admis  
 1.  
Șerban Ionela-Daniela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 23.05.2018, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402. Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea
postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. Samoschi Romeo 40 Respins
 
Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 16.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Cîrstea Tatiana.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea
postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
 
1.
Iacob Nadia  
62
 
Admis
 
2.
Alexe Daniel  
51
 
 
Admis
 
3.
Pană Florina Daniela 71,5
 
Admis
 
4.
Meşterca Marilena  
37
 
Respins
 
5.
Bădiţescu Adela- Mihaela  
40
 
Respins
 
6.
Mirescu Maria
 
39
 
Respins
7. Bulearcă Claudia Elena NEPREZENTAT Respins
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 18.05.2018 ora 10.00.
Candidatii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.05.2018, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.


UM 02433 BUCUREȘTI
ANUNȚ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual:

         
 • Medic specialist anatomie patologică, la Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică;
 • Tehnician (veterinar) debutant II-I A, la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice.
 
Principalele cerinţe ale postului de Medic anatomie patologică: executarea activităţilor de cercetare anatomo-patologice.
Principalele cerinţe ale postului de Tehnician debutant II-I A”: executarea activităţilor specifice privind starea igienico-sanitară în biobaza securizată din adăpostul de animale mici și mijlocii.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • Curriculum-vitae, model european;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • Copie de pe diploma de studii pentru medic și adeverința/certificatul de confirmare în gradul profesional, copie după certificatul de absolvire pentru tehnician veterinar și/sau alte acte doveditoare privind exercitarea profesiei (perfecționări/ specializări în domeniul veterinar);
 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza  pe anul în curs (pentru medic);
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit.e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (pentru medic);
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului stabilit în baza analizei și evaluarea activității profesionale obținute (pentru medic);
 • Cazierul judiciar;
 • Certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății).
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.
            *Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
 
 • Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact PETREA ADRIAN, tel.: 021-3156453.
 
 • Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul vacant de execuţie de
„Medic specialist anatomie patologică” la Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică
 
Nr.
crt.
Etapizarea activităţilor Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs 08.05-08.06.2018
intervalul orar:
09.00-15.00
021.315.64.53
2. Selecţia dosarelor de concurs 08-11.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.06.2018                            până la ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 13.06.2018                  intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 14.06.2018                        până la ora 15.00  
6. Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidațilordeclarați admiși la selecţia dosarelor de concurs 15.05.2018                        până la ora 15.00 021.315.64.53
7. Luarea la cunoștință de către candidați  a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale 15.06.2018                        înainte de susținerea
probei scrise
 
8. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 18.06.2018  
9. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 19.06.2018                       intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
10. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.06.2018  
11. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 21.06.2018                     intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
12. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 22.06.2018                      până la ora 15.00  
13. Desfăşurarea probei practice din concurs 26.06.2018                   intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
14. Notarea şi afişarea rezultatului la proba practică 27.06.2018                        până la ora 15.00  
15. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 28.06.2018                      intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
16. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 29.06.2018                               până la ora 15.00  
17. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 02.07.2018                               până la ora 15.00 021.315.64.53
 
CONDIŢII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT SCOS LA CONCURS:
1. Pentru postul vacant de execuţie de „medic specialist” anatomie patologică, (studii superioare) Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinică:
 • nivelul studiilor: superioare de lungă durată, cu diploma de licență, în  Facultatea de medicină generală;
 • domeniul studiilor: medicină umană, anatomie patologică;
 • doctorand în specilaitatea postului;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
 • vechimea minim 4 ani în activități de anatomie patologică învățământul superior de lungă durată, activități în domeniul postului;
 • capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
 
T E M A T I C A  D E  C O N C U R S:
 1. Pentru postul vacant de execuţie de Medic specialist, anatomie patologică, din Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinic:
  1. Necroza și apoptoza.
  2. Neopalazii: generalități (etiopatogeneză, clasificări, gradare, stadializare, markeri tumorali, macroscopie, microscopie, extindere, efecte locale și sistemice).
  3. Infecții pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstițiale (pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspirație. Abcesele pulmonare.
  4. Tuberculoză pulmonară: tuberculoză pulmonară primară, tuberculoză pulmonară secundară, tuberculoza pulmonară progresuvă.
  5. Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom bronhio-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare.
  6. Gastrite acute și cronice.
  7. Patologie tumorală gastrică.
  8. Patologie tumorală intestin subțire și colon.
  9. Hepatite acute și cronice.
  10. Patologie tumorală hepatică.
  11. Patologia pancreasului exocrin: fibroza chistică, pancreatita acută și cronică. Tumori benigne și maligne.
  12. Patologia tumorală renală.
  13. Patologia vezicii urinare și a căilor urinare.
  14. Limfonul Hodgkin.
  15. Patologia mediastinului.
  16. Patologia netumorală și tumorală a cervixului uterin.
  17. Hiperplaziile endometrului.
  18. Tumorile corpului uterin.
  19. Tumori mamare beligne și maligne.
  20. Patologie tiroidială tumorală.
 
B I B L I O G R A F I A  D E  C O N C U R S:
 1. Pentru postul vacant de execuţie de Medic din, Secția de toxicologie-farmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxicologie clinic:
  1. Maria Sajin, Adrian Costache, Curs de Anatomie Patologică, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Cermaprint, București 2005;
  2. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Ediția 9, Editura Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul vacant de execuţie de
Tehnician (veterinar) debutant II-I A, (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/ Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice
 
Nr.
crt.
Etapizarea activităţilor Data/ora Contact
1. Depunerea dosarelor de concurs 08.05-08.06.2018
intervalul orar:
09.00-15.00
021.315.64.53
2. Selecţia dosarelor de concurs 08-11.06.2018  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.06.2018                            până la ora 15.00  
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 13.06.2018                  intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 14.06.2018                        până la ora 15.00  
6. Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admiși la selecţia dosarelor de concurs 15.05.2018                        până la ora 15.00 021.315.64.53
7. Luarea la cunoștință de către candidați  a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale 15.06.2018                        înainte de susținerea
probei scrise
 
8. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă 18.06.2018  
9. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 19.06.2018                       intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
10. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 20.06.2018  
11. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 21.06.2018                     intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
12. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 22.06.2018                      până la ora 15.00  
13. Desfăşurarea probei practice din concurs 26.06.2018                   intervalul orar:
10.00-13.00
021.315.64.53
14. Notarea şi afişarea rezultatului la proba practică 27.06.2018                        până la ora 15.00  
15. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 28.06.2018                      intervalul orar:
08.00-15.00
021.315.64.53
16. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor 29.06.2018                               până la ora 15.00  
17. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 02.07.2018                               până la ora 15.00 021.315.64.53
 
CONDIŢII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT SCOS LA CONCURS:
 
2. Pentru postul vacant de execuţie de Tehnician (veterinar) debutant II-I A, la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice
 • nivelul studiilor: medii, în specialitate;
 • domeniul studiilor: tehnician veterinar;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
 • capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
 
T E M A T I C A  D E  C O N C U R S:
 
 1. Pentru postul vacant de execuție detehnician veterinar” (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice/ Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice:
 1. Rujetul.
 2. Boala edemelor.
 3. Orhiepidimita infecțioasă a berbecilor.
 4. Căile de inoculare la animalele de laborator.
 5. Necropsia la animale de laborator.
 6. Cazarea șoarecilor de laborator - Sistemul I.
 7. Cazarea șoarecilor de laborator – Sistemul II.
 8. Operația în hernia ombilicală animale.
 9. Operația în eviscerație la animale.
 10. Operația de criptorhidie abdominală la animale.
 11. Ovariectomia la animale.
 12. Particularități ale reproducției la șoarecele de laborator.
 13. Particularități ale reproducției la șobolanul de laborator.
 14. Trichineloza.
 15. Yersinioza.
 16. ORDIN nr. 97 din 1 septembrie 2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor, utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei, sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri.
 17. Legea 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
 18. ORDIN nr.143/400 din 2002 privind instrucţiunie pentru adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.  
 
B I B L I O G R A F I A  D E  C O N C U R S:
 
 1. Pentru postul vacant de execuție detehnician veterinar” (studii medii) la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice / Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice:
  1. Diagnosticul de laborator în medicina veterinară, E. Oneț, Virginia Constantinescu, Editura Ceres, București 1978, pag. 86-97;
  2. Ghid de diagnostic în bolile infecțioase ale animalelor, Martin Pop, Constantin Vasiu, Gheorghe Răpuntean, Editura Ceres, București 1981, pag. 16-96;
  3. Bolile animalelor care se pot transmite la om, Filea-Ioan Ivana, Editura Ceres 1984, pag. 114-139;
  4. Biologia și patologia animalelor de laborator, Nicolae Dojană, Manuela Militaru, Dumitru Militaru, Editura Coral Sanivet, București 1997, pag. 5-82;
  5. Șoarecele animal de laborator, Coamn Cristin, Savi George, Cotor Gabriel, Editura Alt Press Tour București, 2008, pag. 57-80;
  6. Clinica și terapeutica chirurgicală și tehnică operatorie veterinară, I. Cristea, Maria Temelcu, N. Moroșanu, S. Bolte, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, pag. 196-208;
  7. Legea 43/20147 privind protecția animalelor utiliozate în scopuri științifice;
  8. Ordinul nr. 143/400 din 2002 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale”, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministerului apelor și protecției mediului;
  9. Ordinul nr. 97 din 01.09.2015, pentru aprobarea „Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pentru aprobarea Normei sanitar veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri”.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  personal civil contractual, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Oprea Dumitru Respins Neîndeplinirea condiţiilor de studii superioare de specialitate.
2. Samoschi Romeo Admis  
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.05.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 14.05.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.05.2018, între orele 08.00 - 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Cîrstea Tatiana. 


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


Cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Iacob Nadia Admis  
2. Alexe Daniel Admis  cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
3. Pană Florina Daniela Admis  
4. Meşterca Marilena Admis  
5. Bădiţescu Adela- Mihaela Admis  
6. Mirescu Maria Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
7. Bulearcă Claudia Elena Admis cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.05.2018, ora 10.00.
Candidaţii declaraşi admişi la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 14.05.2018 ora 09.30 la biroul resurse umane (având asupra lor 1 pix cu mină albastră). Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.05.2018, între orele 08.00 - 10.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f.p. Raiciu Geta.

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatul probei scrise ale examenului de promovareîn gradul imediat superior a p.c.c. Calen Gabriela din funcţia de inspector de specialitate gradul I, în funcţia de inspector de specialitate gradul IA în Biroul comisia centrală de expertiză medico- militară
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Calen Gabriela 100 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 08.05. orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare unui post vacant de Şef laborator  (inspector sanitar de stat) medic primar, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul bacteriologie, virusologie şi parazitologie
 
 
             U.M. 02414 Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului apărării naţionale M 70 / 2016, următorul post:
            - un post de şef laborator (inspector sanitar de stat) medic primar, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul bacteriologie, virusologie şi parazitologie la Centrul de medicină preventivă, funcţie militară.  
            Persoana care va fi declarată câştigătoare în urma selecţiei va fi chemată/rechemată în activitate, în corpul ofiţerilor şi va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.
            Condiţiile pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 20.05.2016, pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr.421/2016.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art.3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 70 din 20.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr.421/2016.
 Tematica de concurs este:              Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
    a) evaluare psihologică;
    b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
    c) examinare medicală
            Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi "admis" la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi "admis" în urma verificării dosarelor de înscriere.
            Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
            Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
            Baremele de promovare ale evaluării psihologice şi nivelului pregătirii fizice acestora, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
            Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul U.M. 02414 strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viaţa medicală”, iar concursul se va organiza şi se va desfăşura, după parcurgerea selecţiei, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală”.
 
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al U.M. 02414 Bucureşti strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0213176832/0213193051-60 interior 580/0213179484.
 
 
 
   


UM 02122 București
ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor
 
 
            În acord cu prevederile Memorandumului cu tema ,,Aprobarea încadrării, prin concurs sau examen, a unor posturi vacante sau temporar vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene”, nr. C(S) 105/12.01.2018, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 22.02.2018,
            În condiţiile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017,
            Unitatea Militară 02122 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea funcţiei vacante de execuţie de Ofiţer cu informarea şi relaţiile publice, prevăzută cu gradul militar de locotenent-colonel, în microstructura Informare şi relaţii publice.
 
            Condiţiile generale pentru încadrarea postului:
            Pot fi încadraţi în funcţia vacantă candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
            - au cetăţenie română;
            - au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            - nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            - nu se află în curs de urmarire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            - nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            - nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activitaţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            - nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
            - nu sunt asociati unici si nu participa direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar, daca se afla in una dintre aceste situatii, se angajeaza ca, la data chemarii/rechemarii in activitate, vor renunta la aceasta calitate;
             - îşi exprima acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, potrivit legii, in vederea chemarii/rechemarii in activitate;
             - îşi exprima acordul privind inregistrarea audiovideo a probelor de concurs, in cazul in care aceasta se impune;
            - candidatii femei isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de concurs se afla in stare de graviditate/maternitate;
            - au varsta cuprinsa intre 18 si 50 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului;
            - au absolvit, in cadrul institutiilor/unitatilor de invatamant acreditate, studii de nivelul si in specializarile corespunzatoare armei/serviciului si specialitatii militare prevazute pentru functia vacanta pentru incadrarea careia se organizeaza concursul;
            - îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia specifica domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, dupa caz;
            - îndeplinesc alte conditii prevazute in fisele posturilor vacante, dupa caz;
            - detin grad cel mult egal cu cel al functiei vacante;
            - se respecta principiul potrivit caruia militarii nu pot fi subordonati altora cu grade inferioare;
            - sunt declarati „apt“ in urma examinarii medicale;
            - sunt declarati „admis“ in urma evaluarii psihologice si a evaluarii nivelului de pregatire fizica.
            Îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate se declară în scris, pe propria raspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            Condiţiile specifice pentru încadrarea postului:
            În vederea încadrării funcţiei vacante pot fi chemaţi/rechemaţi în activitate candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
- ofiteri in rezerva, cu exceptia celor carora li s-a acordat grad in rezerva in conditiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu au absolvit o institutie civila de invatamant superior;
            - persoane care nu indeplinesc serviciul militar activ;
            - absolvenţi de studii universitare de licenţă/master (cel puţin 300 de credite de studii transferabile pentru absolvenţii studiilor universitare de tip Bologna) în unul din domeniile “Ştiinţe ale comunicării” sau “Filosofie”, specializarile “Jurnalism”, “Comunicare şi relaţii publice”, respectiv, “Filosofie” (“Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri de tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate” – art. 153 alin. (2) din Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare);
            - vechimea în specialitatea studiilor superioare în unul din domeniile “Ştiinţe ale comunicării” sau “Filosofie”: minimum 8 (opt) ani;
            - cunoştinţe operare PC de bază: Word, Excel, PowerPoint;
            - cunoştinţe limba engleză nivel mediu (să deţină certificat/diplomă care atestă nivelul).
           - nivelul de acces la informaţii clasificate al persoanei care urmează să încadreze funcţia este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidatului, prealabil desfăşurării probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“;
            - să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de urgenţă;
            - gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent-colonel;
            - gradul minim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan;
           
 
 
            Documentele necesare constituirii dosarului de concurs sunt următoarele:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare - se asigură prin grija U.M. 02122 Bucureşti;
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia carţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 192/17.01.2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în M.Of. nr. 49 din 22.01.2013);
            - livretul militar sau adeverinta eliberata de centrul militar zonal/judetean/de sector care atesta calitatea de rezervist si, dupa caz, efectuarea pregatirii militare;
            - curriculum vitae - model European (tehnoredactat);
            - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs este: 15.05.2018, ora 15.00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact col. Ţaga Pompi – secretar, telefon 021.316.5329.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 18.05.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 21.05.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329, (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, în data de 23.05.2018 (în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
 
Tipul probelor de concurs (data, ora şi locul desfăşurării acestora):
1. Testele eliminatorii de aptitudini:
- examinarea medicală: în perioda 04-08.06.2018, ora 07.15, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Academician Ştefan Milcu”, str. Grigore Cobălcescu, nr. 26, sect. 1, Bucureşti (costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat);
            - evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 18-22.06.2018, ora 07.30, la Centrul zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova.       Candidaţii se vor prezenta la selecţie, având asupra lor următoarele: cartea de identitate, instrumente de scris, echipament sportiv. Nu se asigura cazare şi masă;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probelor se depun în termen de 2 (două) ore de la anunţarea rezultatelor, la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza, str. Republicii, nr. 75, Oraş Breaza, Jud. Prahova, sub sancţiunea decăderii din acest drept şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
2. Testul scris: 27.06.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, sect. 1, Bucureşti;
            Rezultatul la testul scris se afişează în data de 29.06.2018, la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul testului scris, se depun la  sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 02.07.2018 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: col. Ţaga Pompi, telefon: 021/3165329 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00).
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) în data de 04.07.2018 (în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor).
            Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 05.07.2018.
 
Bibliografia şi tematica:
 1. Bibliografia pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016.
 
 1. Tematica pentru concurs este următoarea:
  • Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003: integral;
  • Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată în M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017: integral;
  • Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 155 din 20 iulie 1995: integral;
  • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 248 din aprilie 2002: integral;
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 663 din 23 octombrie 2001: Cap. I, II, III (toate secţiunile);         
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of. Nr. 167 din 8 martie 2002: Cap. II, III, IV, V, VI;
  • Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 9 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M. Of. Nr. 125 din 18 februarie 2011, integral;
  • Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în M. Of. Nr. 455 din 17 iunie 2016: Cap. I, II, III şi IV (toate secţiunile).
 
NOTE:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară.
 3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuţie de asistent medical, specialitatea medicină de laborator (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
- nivelul studiilor Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997 – asistent medical specialitatea medicină de laborator;
- gradul profesional – asistent medical (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor,  în muncă și/sau în meserie, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 15.05.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursul constă în următoarele etape:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia și tematica indicată;
 • proba practică – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 23.05.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 30.05.2018, începând cu ora 10.00;
 3. Interviu în data de 06.06.2018, începând cu ora 13.00.
BIBLIOGRAFIA și TEMATICA:
PROBA SCRISĂ - BIBLIOGRAFIE
 1. Buiuc Dumitru – Tratat de microbiologie clinica - Editura Medicala, Bucuresti 2009.
 2. Delia Mut  Popescu – Hematologie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2001.
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2006.
 4. Lazar Lidia – Baze practice in parazitologia medicala - Editura Publistar, Bucuresti 2000.
 5. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale – cerinte  pentru calitate si competenta – Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) – Editia 3, 2013.
PROBA SCRISĂ – TEMATICĂ
 1. Hemoglobina  - (3)(pag. 27-28).
 2. Eritrocitul : definitie, functie, forma si variatiile acesteia – (3)(pag. 25-26).
 3. Anemia feripriva: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 32).
 4. Anemia megaloblastica: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 33).
 5. Anemiile hemolitice: manifestari clinice, investigatii de laborator – (3)(pag. 35).
 6. Leucemia granulocitara cronica: manifestari clinice, investigatii de laborator ale sangelui periferic - (2)(pag. 178-179).
 7. Leucemia limfatica cronica: manifestari clinice, investigatii de laborator ale sangelui periferic - (2)(pag. 163-164).
 8. Hemostaza: definitie, componente - (3)(pag. 60-61).
 9. Colesterolul: surse si variatiile colesterolemiei - (3)(pag. 125-126).
 10. Materii fecale: examinarea primara a prelevatului - examen macroscopic – (1)(pag. 334-335).
 11. Urina: caractere generale fizice si chimice ale urinii - (3)(pag. 216-231).
 12. Diagnosticul de laborator al infectiilor streptococice: obtinerea culturilor pure, caractere de cultivare - (1)(pag. 592-593).
 13. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice: obtinerea culturilor pure, caractere de cultivare - (1)(pag. 567-569).
 14. Ciroza hepatica: investigatii de laborator - (3)(pag. 380-381).
 15. Antibiograma difuzimetrica: procedura, necesar de materiale - (1)(pag. 455-456).
 16. Recoltarea exudatului faringian: procedura, necesar de materiale - (1)(pag. 211-212).
 17. Hematopoieza: definitie, organe implicate, dezvoltarea etapizata a celulelor stem pluripotente pe linii celulare - (2)(pag. 13-21).
 18. Diabetul zaharat: diagnostic de laborator in ser si urina - (3)(pag. 118).
 19. Enzime cu importanta diagnostica: transaminaze, fosfataze – surse, variatii patologice - (3)(pag. 186-191).
 20. Tipuri de medii de cultura: clasificare - (1)(pag. 1045-1046).
 21. Sterilizarea si dezinfectia: definitii, tipuri de sterilizare si substante folosite la dezinfectie - (1)(pag. 62-75).
 22. Coloratia Gram, principiu, reactivi necesari, procedura (metoda Jensen si Hucker) - (1)(pag. 1210-1214).
 23. Coloratia May-Grumwald-Giemsa, indicatii, reactivi necesari si tehnica de lucru pentru frotiurile de sange si puroi - (1)(pag. 1216-1218).
 24. Protozoare flagelate: Giardia intestinalis : caractere generale, epidemiologie, manifestari clinice - (4)(pag. 15-16).
 25. Sporozoare: genul Plasmodium: clasificare, epidemiologie,transmitere - (4)(pag. 46-49).
 26. Helminti: clasa Cestode: caractere generale, morfologie - (4)(pag. 55).
 27. Nematode: Enterobius vermicularis - (4)(pag. 142-143).
 28. Trichomonas vaginalis: caractere generale, epidemiologie, manifestari clinice - (4)(pag. 16-18).
 29. Procese de preexaminare: informatii pentru pacienti si utilizatori, formular de solicitare de informatii, recoltare si manipulare esantion primar, transport esantion, receptie esantion - (5)(pag. 30-34).
PROBA PRACTICĂ – BIBLIOGRAFIE:
 1. Udma Florica, Proceduri de nursing, Ed. ExPonto – Constanţa 2007, Capitolul IX – Recoltarea produselor biologice şi patologice pentru examene de laborator.
 
Graficul calendar pentru desfăşurarea concursului de ocupare a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 27.04.2018
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 15.05.2018, ora 15.00
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 16-17.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 18.05.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 21.05.2018, ora 13.00
Data probei scrise 23.05.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 24.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 25.05.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 29.05.2018, ora 13.00
Data probei practice 30.05.2018, ora 10.00
Data afişării rezultatului probei practice 31.05.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 04.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 05.06.2018, ora 13.00
Data interviului 06.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului interviului 07.06.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 08.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 11.06.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 12.06.2018, ora 09.00


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 
cu rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional superior, a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală, în funcţia de  referent grad profesional superior în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar-contabilă
 
            Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultatate finale:
Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut la
Rezultatul
1. F.p. Matei Crisinela Referent grad profesional superior 200 de puncte Admis
- Preşedinte: - funcţionar public Brujan Laura-consilier grad profesional superior, în biroul contabilitate, finanţare şi evidenţă financiară din cadrul structurii financiar-contabilă;   
                           
- Membri:   - funcţionar public Cîrstea Tatiana, consilier grad profesional superior, în compartimentul implementare politici şi coordonare programe de sănătătate din cadrul secşiei politici de sănătate şi asistenţă medicală;
                                      - funcţionar public Drăghici Ioana-consilier-reprezentantul A.N.F.P.UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în biroul
proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică,
administrare patrimoniu şi achiziţii
Postul pentru care se organizează concurs este de referent de specialitate, gradul II (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizate achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii din structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt planificarea, organizarea şi verificarea modului de asigurare cu aparatură medicală şi dispozitive medicale pentru unităţile sanitare din subordinea Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-  cerere de înscriere  la concurs  adresată şefului  U.M.   02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
-  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- copia carnetului de                        muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "admisă" la concurs.
- dosar cu şină.
Documentele în copie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.05.2018, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în
domeniul economic;
2.  nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea  în   vederea  obţinerii   autorizaţiei   de   acces   la   informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul economic;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a calculatorului.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 08.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 09.05.2018, până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale la data de 10.05.2018.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M . 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
14.05.2018, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet Direcţiei medicale, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 16.05.2018, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 17.05.2018.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
18.05.2018 ora 10.00.
Rezultatul Ia interviu se afişează în data de 21.05.2018, ora 10.00. Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 22.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 23.05.2018.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 24.05.2018.
Bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II (studii superioare) în biroul proceduri şi monitorizare achiziţii din serviciul coordonare logistică, administrare patrimoniu şi achiziţii la structurile subordonate nemijlocit U.M. 02439 Bucureşti:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de succesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea "Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie public/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016,
privind achiziţiile publice";
-Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 31/2008 privind "Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 269/2008.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 

UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de referent de    specialitate, gradul II (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare la structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti.
          Principalele cerinţe ale postului: exploatarea şi acordarea asistenţei de specialitate privind exploatarea tehnicii de calcul şi a aplicaţiilor informatice care se utilizează în unitate, participarea la activitatea de mentenanţă a echipamentelor, îndeplinirea atribuţiilor administratorului de sistem/reţea, participarea la elaborarea propunerilor de dezvoltare, modificare software, hardware, firmware şi evaluarea implicaţiilor asupra protecţiei informaţiilor clasificate in sistemul informatic.
         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
         - cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
        - curriculum vitae - model european;
        - certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
        - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
       - copii ale documentelor de studii;
1 din 6
        - copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;        
        - copia carnetului de muncă, conform                                                                     cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
         - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate;
         - copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
         - acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă ” la concurs;
       - dosar cu şină.
       Documentele în copie privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
         Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.05.2018, ora 15.00.
         Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, la biroul resurse umane, persoană de contact - Chiş Ciprian, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
        Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
        1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi au domiciliul în România;
        2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
        3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
        4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
        5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
        6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
          Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
          1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul informatic;
          2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
   3. cunoştinţe de operare pe calculator - pachet Microsoft Office - nivel avansat; cunoştinţe administrare WINDOWS;
  4. vechime: minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul informatic;
         5. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţa de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale- nivel avansat.
  Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 08.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, ora 10.00.
  Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1, în data de 09.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact Chiş Ciprian, telefon 0213196006 interior 130.
 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet la data de 10.05.2018. 
  Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
   1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în data de 14.05.2018, ora 10.00;
   Rezultatul la probei scrise se afişează în data de 15.05.2018, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3- 5 Bucureşti, Sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, până la ora 10.00.
  Eventualele contestaţii privind rezltatul probei scrise se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti , strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1, în data de 16.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact  Chiş Ciprian, telefon 0213196006 interior 130.
       Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 17.05.2018.
         2. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M . 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în data de 18.05.2018, ora 10.00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 21.05.2018, ora 10.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale;
  Eventualele contestaţii privind rezultatul la proba practică se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 , în data de 22.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact Chiş Ciprian, telefon 0213196006, interior 130.
       Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 23.05.2018, ora 16.00.
3. Interviul se desfăşoraă la sediul U.M. 02439 Bucureşti 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, Sector 1, în  data de 24.05.2018 ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează data de 25.05.2018. ora 10.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun
la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1, în data de 29.05.2018 până la ora 10.00, persoana de contact  Chiş Ciprian, telefon 0213196006, interior 130.
        Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se  afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 30.05.2018.
        Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti  strada Institutul  Medico - Militar nr. 3-5  sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale în data de 31.05.2018.
         Tematica şi bibliografia pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II (studii superioare) în compartimentul tehnologia informaţiei din secţia comunicaţii, sisteme informatice şi de interconectare la structurile subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02439 Bucureşti:
 1. Tematica pentru concurs este următoarea:
  1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea “Regulamentului de ordine interioară a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, integral (cu modificările şi completările ulterioare);
  2. Legea 346/2006 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, integral;
http://www.mapn.ro/despre_generale/documente/legea346.pdf
 1. Sisteme de operare Windows
Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare (Windows XP, Vista,7, 8, 2008, 2012), drivere, aplicaţii specifice;
 1. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice:
  • Cunoştinţe avansate de operare MS Office (versiuni 2003, 2007, 2010, 2013);
  • Cunoştinţe de lucrul şi configurarea Microsoft Outlook.
 2. Sisteme de gestiune a bazelor de date:
  • cunoştinţe avansate despre lucrul cu baze de date: SQL;
  • cunoştinţe avansate privind analiza, proiectarea şi implementarea aplicaţiilor de bază de date folosind limbajul de programare Visual FoxPro;
 3. Reţele de calculatoare:
  • Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
  • Topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii;
  • Cunoştinţe avansate despre echipamentele de reţea;
  • Configurare şi administrare reţele LAN;
  • Cunoştinţe generale de Active Directory;
 4. Statistica – noţiuni fundamentale;
 1. Bibliografia pentru concurs este următoarea:
  1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea “Regulamentului de ordine interioară a personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, integral (cu modificările şi completările ulterioare);
  2. Sisteme de operare Windows
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/windows/index.php        
 1. Editoare de texte, calcul tabelar, prezentări electronice;
https://support.office.com/
https://support.office.com/ro-ro/excel
https://support.office.com/ro-ro/word
 1. Sisteme de gestiune a bazelor de date;
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/foxpro/index.php
http://www.scrib.com/stiinta/informatica/sql/index.php
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx
 1. Reţele de calculatoare:
http://www.scritub.com/stiinta/informatica/retele/index.php
 • Reţele de calculatoare: Andrew S. Tanenbaum, Ed. Byblos
 • Reţele de calculatoare, Ed. Teora, 1999: Peter Norton
 • Statistica – noţiuni fundamentale:
http://web-ng.info.uvt.ro/~balint/files/statistica.pdf
        * Prevederile actelor normative cuprinse în tematică şi bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439
 
Unitatea militară 04239 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru personalul contractul Calen Gabriela din cadrul biroului comisia centrală de expertiză medico - militară din Direcţia medicală, din funcţia de inspector de specialitate gradul I în funcţia de inspector de specialitate gradul IA.
 
           Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 07.05.2018, ora.09.00.
 
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia:  
1) Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
          2) Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
3) Ordinul M 55-107-257/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
4) Ordinul M 114 din 03.11.2014 pentru aprobarea metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate;
5) Ordinul nr. M 66/98/3005/3966 din 17 mai 2019, privind constituirea, organizarea,  funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
          6) Ordinul M 8 din 4 februarie 2013 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
          7) Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
          8) Ordinul nr. M 39/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui
decedat;
          9) Hotărârea de Guvern  nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 


,,SPITALUL CLINIC  MILITAR DE URGENŢĂ „DR. VICTOR POPESCU” TIMIŞOARA”
Scoate la
CONCURS
 
în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 14.07.2015 următoarele posturi:
-Şef cabinet, specialitatea otorinolaringologie, în Cabinetul otorinolaringologie din Ambulatoriu integrat, funcţie militară;
-Medic specialist, specialitatea neurologie, în Cabinetul neurologie din Ambulatoriu integrat funcţie militară;
Dosarul de înscriere pentru fiecare dintre posturi va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 03.06.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 25.05.2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6 alin 2 lit. d) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 14.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie – document tipizat*;
 2. copia certificatului de naştere;
 3. copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
 4. certificatul de căsătorie acolo unde este cazul;
 5. fişă de examinare medicală – document tipizat;
 6. fişa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
 7. certificat de cazier judiciar;
 8. diplomă de licenţă în copie**;
 9. adeverinţă/certificat de confirmare în grad profesional conform cerinţelor postului, în copie**;
 10. certificatul de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs, în copie**;
 11. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 13. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869 din 09.07.2015;
 14. chitanţa de plată a taxei de concurs;
Taxa de participare la concurs este de 150 de lei şi se achită la caseria spitalului.
*Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija spitalului, se completează de către candidaţi şi se depun în termenul legal cu excepţia fişei de examinare medicală.
**Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.
Tematica de concurs
Pentru postul de Şef cabinet, specialitatea otorinolaringologie va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea otorinolaringologie;
Pentru postul de medic specialist, specialitatea neurologie, va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea neurologie.
Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate în corpul ofiţerilor sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 20.05.2016, pentru aprobarea ,,Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, in vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, in unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apărării Naţionale” publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 03.06.2016.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarele etape:
            -Înscrierea candidaţilor;
            -Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
            -Concursul/examenul;
            -Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.
Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:
            -Evaluarea psihologică;
            -Evaluarea nivelului pregătirii fizice;
            -Examinarea medicală.
Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba anterioară.
La examenul psihologic participă numai candidaţii declaraţi „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale cu aprobarea şefului Direcţiei management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.
Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului M 55/107/2.587 / C /10357/ 210/ 496/ 831/ 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor şi structurilor sanitare care organizează selecţia sau care asigura expertiza medicală de specialitate pentru personalul unităţii unde se află şi postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de fiecare candidat.
            Persoanele declarate câştigătoare (admise) în urma desfăşurării selecţiei vor fi chemate în activitate în corpul ofiţerilor şi vor dobândi calitatea de cadru militar cu drepturile şi obligaţiile ce reies din legea 80 din 11 iulie 1995 privind statul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare.
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „dr. Victor Popescu” Timişoara, str. Gh. Lazăr , nr. 7, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane al Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „dr. Victor Popescu” Timişoara, telefon: 0256.201.834 interior 171
 


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de referent grad profesional superior în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală    
 
 
             Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este    de referent grad profesional superior (studii medii) în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală.
Principalele cerinţe ale postului sunt întocmirea documentelor de plată, efectuarea operaţiunilor specifice de casierie, depunerea şi ridicare corespondenţei privind operaţiuni derulate prin trezorerie şi alte instituţii, întocmirea situaţiilor aferente cheltuielilor de personal.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional de referent grad profesional superior, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional principal;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul resurse umane, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 11.04.2018 ora 16.00.
Examenul de promovare  în grad profesional superior se desfăşoară la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 - în data de 24.04.2018, ora 09.00, proba scrisă;
- în data de 26.04.2018, ora 09.00, interviul.
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional superior principal în compartimentul salarizare, decontări operaţii valutare în cadrul structurii financiar – contabilă la Direcţia medicală.
           1. Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           4. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
           5. Hotărârea de Guvern nr. 1860/21.12.2006 privind drepturile şi obligaţiile         personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
           6. Legea nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
           7. Legea – cadrul nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modifiările şi completările ultrioare;
           8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111 din 08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
ulterioare.
 UM 02412 București
ANUNȚ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal specialitatea radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Toader Silvia 90 puncte 80 puncte 76 puncte 82 puncte ADMIS
 
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 28.02.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.02.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 06.02.2018, orA 09.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie  - personal civil contractual - îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
 1.  
Antonache Vali ABSENT RESPINS
 1.  
Craiu Mariana 62 puncte  
 1.  
Dumitrache Angelica 66 puncte  
 1.  
Marin Alexandra-Mariana 84 puncte  
 1.  
Ostroveanu Monica 62 puncte  
 1.  
Ușurelu Silvia ABSENT RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidatul înscris
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba practică Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 80 ADMIS
 Candidatul admis va susţine interviul,  în data de 31.01.2018, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00
 UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
1. Ion Ligia-Ștefania 68  
2. Ivan Gabriela 74  
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00

UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidatul înscris

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 90 ADMIS
 
Candidatul admis va susţine proba practică,  în data de 25.01.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul radiologie-imagistică medicală.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Bistriceanu Irina 30 RESPINS
 1.  
Racz Tatiana-Maria 35 RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Ion Ligia-Ștefania 70 ADMIS
 1.  
Ivan Gabriela 85 ADMIS
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul  în data de 25.01.2018, începând cu ora 08.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Ion Ligia-Ștefania Admis  
 1.  
Ivan Gabriela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 08.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 07.30.
UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Bistriceanu Irina Admis  
 1.  
Racz Tatiana-Maria Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 12.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 11.30.
UM 02412 București 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Toader Silvia Admis  
 
 
Candidatul a cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 10.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidatului în sala de concurs se va face începând cu ora 09.30.
 
 
 
 
 
 

UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Gherman Nicoleta 70 puncte 90 puncte 80 puncte ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 puncte 80 puncte 75 puncte RESPINS
 1.  
Ușurelu Silvia 70 puncte 78 puncte 74 puncte RESPINS
 1.  
Antonache Vali 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activități specifice medico-militare
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte 76 puncte 75,5 puncte ADMIS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte 91 puncte 70,5 puncte ADMIS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina 60 puncte 68 puncte 64 puncte RESPINS
 1.  
Guțu Doinița-Mioara 55 puncte 72 puncte 63,5 puncte RESPINS
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte 60 puncte 60 puncte RESPINS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte 64 puncte 62 puncte RESPINS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte 62 puncte 61 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte 60 puncte 55 puncte RESPINS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte 52 puncte 51 puncte RESPINS
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” au ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 29.12.2017, orA 11.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie

 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală;
 • 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale;
 • 1 post de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală;
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire;
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
- nivelul studiilor: absolvent Şcoala Sanitară Postliceală – asistent medical generalist;
- gradul profesional – asistent medical generalist (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical medicină de laborator – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
3. Pentru postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical radiologie-imagistică medicală – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului) – pentru candidații care se înscriu la concursurile de ocupare a posturilor de asistent medical;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 11.01.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 09.00.
Bibliografia şi tematica:
BIBLIOGRAFIA:
1.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2007
2.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
3.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2001
4.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
5.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Urgenţele medico-chirurgicale˝ , Editura Medicală, 2011
6.         CHITINIA  ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝Puericultură şi pediatrie˝ , ed. Info-Team, 1994
7.         COORDONATOR  PROF. DR. DOCENT  NICOLAE  CRÂNGULESCU  -  ˝Medicină internă şi specialităţi înrudite˝ , ed. Ştiinţifică şi Tehnică, 1998 (Mioara  Mincu)
8.         DASCHIEVICI  SILVIAN , MIHĂILESCU  MIHAI  -  ˝Chirurgie pentru cadre medii˝ , Editura  Medicală, 2007
9.         DOROBANTU ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝ NURSING - 1150 DE TESTE  ˝ , Ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
10.       TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014
11.       BOCARNEA  CONSTANTIN  -  ˝Boli infecţioase si epidemiologie˝ , ed. Info-Team, 1995
12.       COD  DE  ETICĂ  PENTRU  ASISTENŢII  MEDICALI
TEMATICA :
Bazele ştiinţei nursing-ului
•    Procesul de îngrijire
•    Rolurile şi funcţiile asistentei medicale
Fiinţa umană şi nursing-ul
Tehnici de nursing şi investigaţii
Protecţia şi securitatea în muncă
Administrarea medicamentelor
Pneumologie şi nursing specific
Cardiologie şi nursing în cardiologie
Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Chirurgie generală şi nursing în chirurgia
•    Semne şi simptome prezente în chirurgia generală
•    Infecţii chirurgicale acute
•    Hemoragie – hemostază
•    Plăgi
•    Arsuri
•    Soc
•    Ingrijiri pre şi postoperatorii
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
•    Fracturi
•    Entorse
•    Luxaţii ale membrelor
Boli infecto-contagioase şi nursing specific
•    Seroterapia
•    Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
•    Diabetul zaharat
Deontologie şi etică profesională
Ginecologie şi nursing în ginecologie
•    Nursing specific în ginecologie
Obstetrică şi nursing în obstetrică
•    Nursing specific în obstetrică
Puericultură, pediatrie şi nursing specific
•    Nursing în puericultură şi pediatrie
Neurologie şi nursing în neurologie
•    Nursing specific în neurologie
Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
•    Nursing specific în psihiatrie
Conduita în urgenţe medico-chirurgicale şi nursing specific
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs prin care se testează capacitatea candidaţilor privind recoltarea probelor biologice;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. PROBA SCRISĂ
 1. Buiuc Dumitru – Tratat de microbiologie clinica - Editura Medicala, Bucuresti 2009.
 2. Delia Mut  Popescu – Hematologie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2001.
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2006.
 4. Lazar Lidia – Baze practice in parazitologia medicala - Editura Publistar, Bucuresti 2000.
 5. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale – cerinte  pentru calitate si competenta – Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) – Editia 3, 2013.
 1. PROBA PRACTICĂ
 1. Udma Florica, Proceduri de nursing, Ed. ExPonto – Constanţa 2007, Capitolul IX – Recoltarea produselor biologice şi patologice pentru examene de laborator.
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru  postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs pentru testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. ANA MAGDALENA BRATU și CONSTANTIN ZAHARIA – Radioimagistică medicală Radiofizică și tehnică, Editura Universitară ”Carol Davila” București, 2016
 2. Dr. MIHAI LUNGEANU – Manual de tehnică radiologică, Editura Medicală București, 1988
 
Grafic calendar desfăşurare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
4. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba practică în data de 18.01.2018, începând cu ora 13.00;
 2. Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 13.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 18.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului probei practice 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidaţii înscrii pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ

 
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba PRACTICĂ Menţiunea
admis/respins
 1.  
Antonache Vali 65 ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 ADMIS
 1.  
Gherman Nicoleta 70 ADMIS
 1.  
Uşurelu Silvia 70 ADMIS
 
Candidaţii admii vor susţine interviul  în data de 21.12.2017, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii prezenţi pentru încadrarea
a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare şi avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare şi organizare activităţi specifice medico-militare
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte ADMIS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte ADMIS
 1.  
Buduru Florina-Aurelia 40 puncte RESPINS
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana 40 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte ADMIS
 1.  
Duţă Ioana-Luminiţa 25 puncte RESPINS
 1.  
Duţu Andreea-Elena 40 puncte RESPINS
 1.  
Florea Oana-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Guţu Doiniţa-Mioara 55 puncte ADMIS
 1.  
Ionică Tatiana-Irina 20 puncte RESPINS
 1.  
Matei Florentina-Alina 50 puncte ADMIS
 1.  
Măcăneaţă Jeni-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiţă Adriana-Alina 60 puncte ADMIS
 1.  
Niţă Ionela 30 puncte RESPINS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte ADMIS
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte ADMIS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte ADMIS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte ADMIS
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta 25 puncte RESPINS
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuţ 35 puncte RESPINS
 1.  
Şelariu Daniela 10 puncte RESPINS
 1.  
Ştefan Mihaela-Mariana 30 puncte RESPINS
 1.  
Velea Daniela 15 puncte RESPINS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte ADMIS
Candidaţii admii vor susţine interviul în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Interviul se va desfăura pe baza unui plan întocmit de comisia de concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Antonache Vali Admis  
 1.  
Craiu Mariana Admis  
 1.  
Gherman Nicoleta Admis  
 1.  
Uşurelu Silvia Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.


UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activităţi specifice medico-militare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel Admis  
 1.  
Apostolescu Cristina-Alexandra Admis  
 1.  
Bercuci Diana Admis  
 1.  
Bucurică Oana-Claudia Admis  
 1.  
Buduru Florina-Aurelia Admis  
 1.  
Cristea Cătălina Admis  
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana Admis  
 1.  
Dascălu Alexandra Admis  
 1.  
Duță Ioana-Luminița Admis  
 1.  
Duțu Andreea-Elena Admis  
 1.  
Florea Oana-Daniela Admis  
 1.  
Giugică George Admis  
 1.  
Guțu Doinița-Mioara Admis  
 1.  
Ionescu Alecsandru-Ilie Admis  
 1.  
Ionică Tatiana-Irina Admis  
 1.  
Matei Florentina-Alina Admis  
 1.  
Măcăneață Jeni-Daniela Admis  
 1.  
Mihai Ioana Admis  
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina Admis  
 1.  
Neaga Raluca-Mihaela Admis  
 1.  
Niță Ionela Admis  
 1.  
Obreja Petronela Admis  
 1.  
Pascu Marina Admis  
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena Admis  
 1.  
Petrescu Oana-Gabriela Admis  
 1.  
Pop Partenie-Vasile Admis  
 1.  
Radion Bogdan-Mihai Admis  
 1.  
Sanda Mihaela Admis  
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta Admis  
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuț Admis  
 1.  
Șelariu Daniela Admis  
 1.  
Ștefan Mihaela-Mariana Admis  
 1.  
Vasiloiu Florina Admis  
 1.  
Velea Daniela Admis  
 1.  
Vlădescu Tania-Paula Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08.30.UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, personal civil contractual- perioadă nedeterminată, astfel:
La concurs pot participa medici specialişti în specialitatea radiologie-imagistică medicală care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • cazierul judiciar;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica pentru concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.88.05 int.114.

UM 02433 București
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific din cadrul Laboratorului de terapie a bolii de iradiere


 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Notă proba scrisă Menţiunea
ADMIS/ RESPINS
1. CIOBANU I. VALENTINA 5,11 RESPINS
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” vor susţine proba practică în data de 08.12.2017, orele 09.00, la sediul unităţii.
         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.12.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare.
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
- nivelul studiilor: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe operare PC; comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres şi efort fizic; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, Bucureşti, până la data de 08.12.2017, ora 15.00. Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiilor: Isuf Gabriel tel.: 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate
 2. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.9 din 06.02.2013, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
 3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (*actualizata*)
 4. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii
 5. Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 6. Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
 7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a 2 (două) posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei scrise 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei scrise 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
2. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 11.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei practice 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei practice 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
 

UM 02433
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru
 încadrarea postului vacant de Șef secţie din Secţia radiobiologie și protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  73,3 puncte ADMIS
 
        


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de Șef secție din Secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  76,5 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admiși vor susține proba practică în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul unității.


ANUNŢ
UM 02433 Bucureşti
privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de
execuţie din cadrul Unităţii Militare
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi vacante de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activități şi de cercetare – inovare;
-    1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere.
 
Principalele cerinţe ale postului de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.11.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Secară Cristina - Anca, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:  
Pentru posturile vacante de execuţie de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: medicină umană, farmacie, biologie, biochimie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 2 ani în activităţi de cercetare ştiinţifică în specialitate sau în învăţământul superior / minim 4 ani în alte activităţi în profilul postului;
5. doctorand în domeniul de activitate al postului;
6. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 24.11.2017, la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.11.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 28.11.2017.
 
     Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
 
1) Proba scrisă:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 29.11.2017.
Rezultatul la proba scrisă pentru posturile vacante se afişează în data de 04.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru posturile vacante, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 06.12.2017.
 
2) Proba orală:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 08.12.2017.
Rezultatul la proba orală pentru posturile vacante se afişează în data de 11.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 12.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 13.12.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 21.12.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Mecanisme genetice fundamentale ale celulelor.
 • Metode de manipulare a ADN, ARN şi proteinelor.
 • Metode de vizualizare a celulelor (metode microscopice, vizualizarea moleculelor în celule vii).
 • Structura membranelor celulare.
 • Compartimentele intracelulare şi sortarea proteinelor.
 • Traficul vezicular intracelular.
 • Conversia energiei în mitocondrii.
 • Semnalizarea celulară.
 • Citoscheletul.
 • Ciclul celular, moartea celulară programată şi diviziunea celulară.
 • Joncţiunile celulare, adeziunea celulară şi matricea extracelulară.
 • Viaţa şi moartea celulelor în diferite ţesuturi (sistemul vascular şi celulele endoteliale, celulele stem multipotente şi regenerarea tisulară, familia celulară a sistemului conjunctiv, modularea şi regenerarea muşchiului scheletic).
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Molecular Biology of the Cell. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, 6th Edition, Garland Science, 2014.
 
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Biologia celulară şi moleculară neuronală (tipuri de celule, canale ionice, potenţialul de membrană, potenţialul de acţiune).
 • Transmiterea sinaptică (tipuri de sinapse, integrarea sinaptică in sistemul nervos central, modularea transmiterii sinaptice, neurotransmiţătorii).
 • Baza neuronală a cogniţiei (organizarea sistemului nervos central, organizarea funcţională a percepţiei şi mişcării, reprezentarea internă a spaţiului şi acţiunii, organizarea cogniţiei, funcţiile cognitive şi sistemele premotorii, imageria funcţională a proceselor cognitive).
 • Reţelele neuronale.
 • Circulaţia cerebrală.
 • Bariera hemato-encefalică, plexul coroid şi lichidul cefalo-rahidian.
 • Farmacologia sistemului nervos – sedative, hipnotice, anxiolitice, neuroleptice, antidepresive, antiepileptice, antiparkinsoniene, miorelaxante centrale si periferice, analeptice cardiorespiratorii şi stimulente medulare. Nootrope. Psihotomimetice. Medicamente şi substanţe chimice utilizate abuziv. Dependenţa medicamentoasă.
 • Farmacogenetica
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Principles of Neural Science. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. Hudspeth, 5th Edition, McGraw-Hill, 2013.
 • Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition . Laurence Brunton , Bruce A. Chabner , Bjorn Knollman
 
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
NOTĂ:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
UM 02433
ANUNȚ
cu rezultatele finale ale concursului

 organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Biolog debutant
din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr.crt. Nume, prenume candidat Punctaj obținut în urma analizei și evaluării activității profesionale și științifice Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj final Rezultat final
1 Beldianu Adina Alexandra Gabriela 0,00
puncte
 71,03 puncte  100 puncte 171,03 puncte PROMOVAT
2 Haidoiu
Cerasela
0,00
puncte
100 puncte 100 puncte 200, 00 puncte PROMOVAT


UM 02433
ANUNȚ


cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secţiei de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practice Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  100 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 

 

UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  71,03 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 03.10.2017, ora 09.00, la sediul unităţii.


UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de Biolog debutant  din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar
Admis/
Respins
Motivul respingerii dosarului/
Menţiuni de completare a dosarului
1. BELDIANU  I. ADINA ALEXANDRA GABRIELA ADMIS -
2. CĂPĂȚÂNĂ  P.
LUMINIȚA
RESPINS Dosar incomplet
3. HAIDOIU M.
CERASELA
ADMIS -
4. OPREA F. MARIA MARINELA RESPINS Dosar incomplet
5. PANĂ D. MIHNEA
ADRIAN
RESPINS Dosar incomplet
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul unității.
         Accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 22.09.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
 
         
 
         Preşedintele comisiei de concurs:
         pcc.VLADIMIRESCU ALEXANDRU - FILIP _____________

UM 02439 București
ANUNŢĂ


rezultatul selecţiei dosarului de examen pentru
promovarea în grad professional superior a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală , în funcţia de consilier  grad profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu  la Direcţia medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Obs.
1.
 
Consilier grad profesional asistent F.p. Dumbravă Florentina     Admis  
            Candidatul al cărui dosar a fost ”admis” va susţine proba scrisă în data de 12.09.2017, ora 09.00, la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            Comisia de concurs:
            - Preşedinte: - funcţionar public Cîrstea Tatiana-consilier grad profesional superior în Biroul coordonare logistică din Secţia logistică şi administrare patrimoniu la Direcţia medicală;                               
            - Membri:  - funcţionar public Vlăduşel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul administrare patrimoniu din Secţia logistică şi administrare patrimoiu la Direcţia medicală;
                                                    - funcţionar public Marin Monica-manager public, reprezentantul Agenţei Naţionalea Funcţionarilor Publici.
                              - Secretar: - funcţionar public Raiciu Geta-inspector grad profesional superior în Biroul personal şi învăţământ din Secţia management resurse umane la Direcţia medicală.
 

 
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unui post vacant de
execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unui postu vacant de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
 
Principalele cerinţe ale postului de „Biolog debutant” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară de microbiologie.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.09.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Popescu Diana, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:  
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: biologie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 1an în activități specifice domeniului cercetare medicală;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 20.09.2017, la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 22.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 26.09.2017.
 
Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admis la proba de selecție a dosarelor se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 26.09.2017.
 
Luarea la cunoștință de către candidați sub semnătură, a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale și științifice se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017 (înainte de susținerea probei scrise).
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 
1) Proba scrisă:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă pentru postul vacant se afişează în data de 28.09.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru postul vacant, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 29.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 02.10.2017.
 
2) Proba practică:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 03.10.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba practică pentru postul vacant se afişează în data de 04.10.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.10.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 06.10.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 09.10.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Proba scrisa
 
Biologie celulară și moleculară
 1. Structura și funcția ADN și ARN
 2. Structura și funcția proteinelor
 3. Comunicarea și semnalizarea celulară
 4. Arhitectura moleculară a cromozomului
 5. Metode de obţinere a cromozomilor - Tehnica standard de evidenţiere a cromozomilor umani
 6. Tehnicile de bandare
 7. Amplificarea secvenţelor de ADN– reacția PCR (polymerase chain reaction) – (definiţie, principiul reacţiei, etapele de bază, stabilirea condiţiilor optime de realizare a reacţiilor PCR, evaluarea calităţii amplificării fragmentelor de ADN – electroforeza)
 8. Secvenţierea ADN (tipurile de tehnici de secvenţiere a ADN şi principiile lor, utilitatea, avantaje-dezavantaje)
 9. Transportul membranar
 10. Diviziunea celulară și ciclul celular
 11. Senescența și moartea celulară
Imunologie
 1. Răspunsul imun umoral (definitie, structuri moleculare care participa la elaborarea răspunsului imun umoral, mecanisme).
 2. Răspunsul imun celular (definitie, celule care participa la elaborarea răspunsului imun celular, mecanisme).
 3. Antigenele (definitie, proprietati, clasificare)
 4. Anticorpii, imunoglobulinele (structura, clasificare, proprietati fizico-chimice si biologice).
 5. Factorii umorali și celulari implicați în apărarea nespecifică.
 6. Investigatii imunologice in laboratorul clinic (metode și tehnici de imunochimie și serologie – generalitati).
 7. Structura imunoglobulinelor. Regiunile (domeniile) Ig: constante şi variabile; Funcţiile imunoglobulinelor.
 8. Clasele şi subclasele de imunoglobuline: Imunoglobulinele G, Imunoglobulinele M, Imunoglobulinele A, Imunoglobulinele D, Imunoglobulinele E
 9. Utilizarea anticorpilor
 10. Anticorpi monoclonali
 11. Imunoglobulinele de membrană
Citologie și histologie
 1. Celule stem
 2. Țesutul epitelial
 3. Țesutul nervos
 4. Celula endotelială
 5. Hematopoieza
 6. Tehnici de preparare și colorare in histologie
 7. Tehnici de preparare și colorare in citologie
 1. Proba practica
 
 1. Reacții antigen-anticorp: metoda de analiza imunoenzimatica (ELISA) (principii tehnice si interpretarea rezultatelor).
 2. Reacţii cu reactivi marcaţi
a) radioactiv – RIA
b) imunofluorescent (IF)
c) enzimatic – tehnica ELISA
d) luminiscent (fluorescent – FIA, fosforescent – PhIA – markeri utilizați)
e) chemiluminiscent (CLIA – markeri utilizați)
f) electrochemiluminiscent (ECLIA – markeri utilizați)
 1. Solutii procentuale, normale si molare: definitii si exemple de calcul.
 2. Principiul stabilirii unei curbe de etalonare si interpretarea rezultatelor pe baza acesteia.
 3. Metode de fixare şi coloraţiile pentru frotiuri fără mucus (metoda GIEMSA)
 4. Colorația cu hematoxilin-eozină
 5. Metode de determinare cantitativă a proteinelor (colorimetric, spectrofotometric, imunometric - ELISA)
 6. Metode de identificare a proteinelor (electroforeza, imunoblot, imunofenotipare, ELISA, imunohistochimie)
 7. Tehnici de contrastare în microscopia electronică
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Genetica Medicala. M.Covic, D. Stefanescu, I. Sandovici. Editura Polirom, Iasi 2004
 2. Genetica umana sub red. Prof. Emilia Severin, Ed. Scripta 2002
 3. Imunologie practică în clinica şi experiment, Andrei Olinescu, Angela Dolganiuc, Ed. Viata medicala romaneasca, 2001
 4. Introducere în imunologie, Dr. Andrei Olinescu si Dr. Mircea Panait, Editura INFOMedica, 2004
 5. Dicţionar imunologie medicală, L.M. Popescu, C. Ursaciuc, Olga Simionescu, A.C. Bancu, D.L. Radu, E. Radu, D. Andronescu, Ed. Universitara “Carol Davila”, 2002
 6. Curs Imunologie, Victor Cristea, Monica Crisan , EdituraMedicalaUniversitara “Iuliu Hateganu” ClujNapoca, editia a IV-a 2011 ( tel.0264 597256)
 7. Imunologie clinic, Cristea V., Crişan M., Costin N., Olinescu A.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002
 8. Imunologie lucrari practice, Anna Bozbei 2011, se poate descarca de pe http://www.scribd.com/doc/48027010/LUCRARI-PRACTICE-IMUNOLOGIE
 9. Imunologie şi Imunochimie, Grigore Mihaescu, Universitatea Bucuresti 2003, se poate descarca gratuit de pe http://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaiescu/cuvant.htm
 10. Practica laboratorului clinic, Titeica Maria, Marinescu-Halunga Speranta, 1984, Bucuresti, Ed, Academiei Romane, pp. 125-141, 190-218.
 11. Metode de laborator, Ministerul Sanatatii – Academia de Stiinte Medicale –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. II, pp. 134-160, 276-300.
 12. Bacteriologie medicala, Bilbiie V., Pozsgi N. (sub red.) –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. I, pp. 470-584, 642-683, 695-730
 13. Tratat de microbiologie generala Zarnea G. (sub red.) –, 1990, Bucuresti, Ed. AcademieiRomane, vol. IV, pp. 125-162.
 14. Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange Apateanu V. –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 15-56.
 15. Practica diagnosticului virusologic Cernescu C-tin.,Ruta S. –, 1997, Bucuresti, Concept Pbl. Pp. 125-173.
 16. Imunologia in teoria si practica medicinei Peretianu D., Saragea M. (sub red.) –, 1998, Bucuresti, Editura ALL, vol. II, cap. 30, pp. 1519-1620.
 17. Imunologie Moraru I. –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 243-264.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
NOTĂ:
 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de consilier grad profesional principal din biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din Direcţia medicală    
 
 
Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este de consilier grad profesional principal (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din structura Direcţiei medicale.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea şi gestionarea activităţilor privind administrarea patrimoniului la nivelul unităţilor sanitare militare din subordinea Direcţiei medicale.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare gradul profesional de consilier grad profesional principal, trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional asistent;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul personal .şi învăţământ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul personal şi învăţământ, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 31.08.2017 ora 16.00.
Selecţia dosarului se încheie în data de 07.09.2017, ora 14.00,dată la care se afişează rezultatele. Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatul selecţiei dosarului se va face va în data de 08.09.2017, ora 16.00. Soluţionarea eventualei contestaţii se va face în data de 11.09.2017, ora 14.00., afişâdu-se rezultatul.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 09.00, în intervalul orar 09.00-12.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 14.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 13.09.2017 ora 14.00.          
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de            13.09.2017, ora 16.00.
Interviul va avea loc la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 14.09.2017, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 15.09.2017, ora 09.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul interviului se depun la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 16.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00.               
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00               
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu:
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Ordinul nr. M. 87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          4. Ordinul  nr. M. 100 din  7 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          5. Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
          6. Ordinul MS 56 din 22.04.2016 pentru aprobarea normelor privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale;
          7. Ordinul nr. M. 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
          8. Ordinul nr. M. 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
      
 
 
 
 
Evenimente Arhiva

Comitetul Șefilor Serviciilor medicale militare din țările membre NATO

În perioada 28 – 31 mai, la Praga, în Republica Cehă, a avut loc cea de-a 49-a întâlnire a șefilor Serviciilor medicale militare din țările membre ale NATO (COMEDS), activitate la care a participat, ca reprezentant al Direcției medicale, colonelul medic Doina BALTARU, comandantul Spitalului Militar de Urgență dr. Constantin Papilian, din Cluj-Napoca.

Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară

Anul acesta, Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară (BMMC), manifestare științifică aflată la cea de-a XXIII-a ediție, a avut loc, în perioada 11-14 mai, în Antalya, Turcia.

Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

În perioada 22-24 martie, la Iași a avut loc conferința cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar, în organizarea Direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac din Iași.
Comunicate de presa Arhiva

ANUNȚ

Candidații pentru exemenul de admitere la Institutul Medico-Militar vor susține examenul miercuri, 25 iulie, în sala de sport a Facultății de Medicină Generală din Bulevardul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 2, București.

Admitere la Institutul Medico-Militar

Miercuri, 25 iulie a.c., are loc examenul de admitere la Institutul Medico-Militar în locaţiile aparţinând Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, respectiv, Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. În urma promovării probelor eliminatorii, situaţia finală se prezintă astfel:

14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, alături de Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională și Centrul de Transfuzie Sanguină București, organizează joi, 14 iunie, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, un eveniment special pentru a-i sensibiliza pe angajații M.Ap.N., dar și opinia publică, față de actul donării benevole de sânge și de creștere a adresabilității în contextul schimbării de mentalitate față de acest gest de mare responsabilitate socială. M.Ap.N. se alătură, în acest mod, campaniei lansate în acest an de Organizația Mondială a Sănătății sub deviza ,,Fii solidar! Donează sânge! Dăruiește viață!". 
 
Top