UM 02433
ANUNȚ
cu rezultatele finale ale concursului

 organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Biolog debutant
din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr.crt. Nume, prenume candidat Punctaj obținut în urma analizei și evaluării activității profesionale și științifice Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj final Rezultat final
1 Beldianu Adina Alexandra Gabriela 0,00
puncte
 71,03 puncte  100 puncte 171,03 puncte PROMOVAT
2 Haidoiu
Cerasela
0,00
puncte
100 puncte 100 puncte 200, 00 puncte PROMOVAT


UM 02433
ANUNȚ


cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secţiei de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practice Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  100 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 

 

UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  71,03 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 03.10.2017, ora 09.00, la sediul unităţii.


UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de Biolog debutant  din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar
Admis/
Respins
Motivul respingerii dosarului/
Menţiuni de completare a dosarului
1. BELDIANU  I. ADINA ALEXANDRA GABRIELA ADMIS -
2. CĂPĂȚÂNĂ  P.
LUMINIȚA
RESPINS Dosar incomplet
3. HAIDOIU M.
CERASELA
ADMIS -
4. OPREA F. MARIA MARINELA RESPINS Dosar incomplet
5. PANĂ D. MIHNEA
ADRIAN
RESPINS Dosar incomplet
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul unității.
         Accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 22.09.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
 
         
 
         Preşedintele comisiei de concurs:
         pcc.VLADIMIRESCU ALEXANDRU - FILIP _____________

UM 02439 București
ANUNŢĂ


rezultatul selecţiei dosarului de examen pentru
promovarea în grad professional superior a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală , în funcţia de consilier  grad profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu  la Direcţia medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Obs.
1.
 
Consilier grad profesional asistent F.p. Dumbravă Florentina     Admis  
            Candidatul al cărui dosar a fost ”admis” va susţine proba scrisă în data de 12.09.2017, ora 09.00, la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            Comisia de concurs:
            - Preşedinte: - funcţionar public Cîrstea Tatiana-consilier grad profesional superior în Biroul coordonare logistică din Secţia logistică şi administrare patrimoniu la Direcţia medicală;                               
            - Membri:  - funcţionar public Vlăduşel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul administrare patrimoniu din Secţia logistică şi administrare patrimoiu la Direcţia medicală;
                                                    - funcţionar public Marin Monica-manager public, reprezentantul Agenţei Naţionalea Funcţionarilor Publici.
                              - Secretar: - funcţionar public Raiciu Geta-inspector grad profesional superior în Biroul personal şi învăţământ din Secţia management resurse umane la Direcţia medicală.
 

 
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unui post vacant de
execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unui postu vacant de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
 
Principalele cerinţe ale postului de „Biolog debutant” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară de microbiologie.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.09.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Popescu Diana, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:  
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: biologie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 1an în activități specifice domeniului cercetare medicală;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 20.09.2017, la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 22.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 26.09.2017.
 
Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admis la proba de selecție a dosarelor se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 26.09.2017.
 
Luarea la cunoștință de către candidați sub semnătură, a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale și științifice se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017 (înainte de susținerea probei scrise).
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 
1) Proba scrisă:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă pentru postul vacant se afişează în data de 28.09.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru postul vacant, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 29.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 02.10.2017.
 
2) Proba practică:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 03.10.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba practică pentru postul vacant se afişează în data de 04.10.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.10.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 06.10.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 09.10.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Proba scrisa
 
Biologie celulară și moleculară
 1. Structura și funcția ADN și ARN
 2. Structura și funcția proteinelor
 3. Comunicarea și semnalizarea celulară
 4. Arhitectura moleculară a cromozomului
 5. Metode de obţinere a cromozomilor - Tehnica standard de evidenţiere a cromozomilor umani
 6. Tehnicile de bandare
 7. Amplificarea secvenţelor de ADN– reacția PCR (polymerase chain reaction) – (definiţie, principiul reacţiei, etapele de bază, stabilirea condiţiilor optime de realizare a reacţiilor PCR, evaluarea calităţii amplificării fragmentelor de ADN – electroforeza)
 8. Secvenţierea ADN (tipurile de tehnici de secvenţiere a ADN şi principiile lor, utilitatea, avantaje-dezavantaje)
 9. Transportul membranar
 10. Diviziunea celulară și ciclul celular
 11. Senescența și moartea celulară
Imunologie
 1. Răspunsul imun umoral (definitie, structuri moleculare care participa la elaborarea răspunsului imun umoral, mecanisme).
 2. Răspunsul imun celular (definitie, celule care participa la elaborarea răspunsului imun celular, mecanisme).
 3. Antigenele (definitie, proprietati, clasificare)
 4. Anticorpii, imunoglobulinele (structura, clasificare, proprietati fizico-chimice si biologice).
 5. Factorii umorali și celulari implicați în apărarea nespecifică.
 6. Investigatii imunologice in laboratorul clinic (metode și tehnici de imunochimie și serologie – generalitati).
 7. Structura imunoglobulinelor. Regiunile (domeniile) Ig: constante şi variabile; Funcţiile imunoglobulinelor.
 8. Clasele şi subclasele de imunoglobuline: Imunoglobulinele G, Imunoglobulinele M, Imunoglobulinele A, Imunoglobulinele D, Imunoglobulinele E
 9. Utilizarea anticorpilor
 10. Anticorpi monoclonali
 11. Imunoglobulinele de membrană
Citologie și histologie
 1. Celule stem
 2. Țesutul epitelial
 3. Țesutul nervos
 4. Celula endotelială
 5. Hematopoieza
 6. Tehnici de preparare și colorare in histologie
 7. Tehnici de preparare și colorare in citologie
 1. Proba practica
 
 1. Reacții antigen-anticorp: metoda de analiza imunoenzimatica (ELISA) (principii tehnice si interpretarea rezultatelor).
 2. Reacţii cu reactivi marcaţi
a) radioactiv – RIA
b) imunofluorescent (IF)
c) enzimatic – tehnica ELISA
d) luminiscent (fluorescent – FIA, fosforescent – PhIA – markeri utilizați)
e) chemiluminiscent (CLIA – markeri utilizați)
f) electrochemiluminiscent (ECLIA – markeri utilizați)
 1. Solutii procentuale, normale si molare: definitii si exemple de calcul.
 2. Principiul stabilirii unei curbe de etalonare si interpretarea rezultatelor pe baza acesteia.
 3. Metode de fixare şi coloraţiile pentru frotiuri fără mucus (metoda GIEMSA)
 4. Colorația cu hematoxilin-eozină
 5. Metode de determinare cantitativă a proteinelor (colorimetric, spectrofotometric, imunometric - ELISA)
 6. Metode de identificare a proteinelor (electroforeza, imunoblot, imunofenotipare, ELISA, imunohistochimie)
 7. Tehnici de contrastare în microscopia electronică
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Genetica Medicala. M.Covic, D. Stefanescu, I. Sandovici. Editura Polirom, Iasi 2004
 2. Genetica umana sub red. Prof. Emilia Severin, Ed. Scripta 2002
 3. Imunologie practică în clinica şi experiment, Andrei Olinescu, Angela Dolganiuc, Ed. Viata medicala romaneasca, 2001
 4. Introducere în imunologie, Dr. Andrei Olinescu si Dr. Mircea Panait, Editura INFOMedica, 2004
 5. Dicţionar imunologie medicală, L.M. Popescu, C. Ursaciuc, Olga Simionescu, A.C. Bancu, D.L. Radu, E. Radu, D. Andronescu, Ed. Universitara “Carol Davila”, 2002
 6. Curs Imunologie, Victor Cristea, Monica Crisan , EdituraMedicalaUniversitara “Iuliu Hateganu” ClujNapoca, editia a IV-a 2011 ( tel.0264 597256)
 7. Imunologie clinic, Cristea V., Crişan M., Costin N., Olinescu A.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002
 8. Imunologie lucrari practice, Anna Bozbei 2011, se poate descarca de pe http://www.scribd.com/doc/48027010/LUCRARI-PRACTICE-IMUNOLOGIE
 9. Imunologie şi Imunochimie, Grigore Mihaescu, Universitatea Bucuresti 2003, se poate descarca gratuit de pe http://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaiescu/cuvant.htm
 10. Practica laboratorului clinic, Titeica Maria, Marinescu-Halunga Speranta, 1984, Bucuresti, Ed, Academiei Romane, pp. 125-141, 190-218.
 11. Metode de laborator, Ministerul Sanatatii – Academia de Stiinte Medicale –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. II, pp. 134-160, 276-300.
 12. Bacteriologie medicala, Bilbiie V., Pozsgi N. (sub red.) –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. I, pp. 470-584, 642-683, 695-730
 13. Tratat de microbiologie generala Zarnea G. (sub red.) –, 1990, Bucuresti, Ed. AcademieiRomane, vol. IV, pp. 125-162.
 14. Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange Apateanu V. –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 15-56.
 15. Practica diagnosticului virusologic Cernescu C-tin.,Ruta S. –, 1997, Bucuresti, Concept Pbl. Pp. 125-173.
 16. Imunologia in teoria si practica medicinei Peretianu D., Saragea M. (sub red.) –, 1998, Bucuresti, Editura ALL, vol. II, cap. 30, pp. 1519-1620.
 17. Imunologie Moraru I. –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 243-264.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
NOTĂ:
 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de consilier grad profesional principal din biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din Direcţia medicală    
 
 
Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este de consilier grad profesional principal (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din structura Direcţiei medicale.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea şi gestionarea activităţilor privind administrarea patrimoniului la nivelul unităţilor sanitare militare din subordinea Direcţiei medicale.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare gradul profesional de consilier grad profesional principal, trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional asistent;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul personal .şi învăţământ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul personal şi învăţământ, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 31.08.2017 ora 16.00.
Selecţia dosarului se încheie în data de 07.09.2017, ora 14.00,dată la care se afişează rezultatele. Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatul selecţiei dosarului se va face va în data de 08.09.2017, ora 16.00. Soluţionarea eventualei contestaţii se va face în data de 11.09.2017, ora 14.00., afişâdu-se rezultatul.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 09.00, în intervalul orar 09.00-12.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 14.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 13.09.2017 ora 14.00.          
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de            13.09.2017, ora 16.00.
Interviul va avea loc la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 14.09.2017, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 15.09.2017, ora 09.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul interviului se depun la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 16.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00.               
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00               
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu:
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Ordinul nr. M. 87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          4. Ordinul  nr. M. 100 din  7 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          5. Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
          6. Ordinul MS 56 din 22.04.2016 pentru aprobarea normelor privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale;
          7. Ordinul nr. M. 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
          8. Ordinul nr. M. 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
      
 
 
 
 
Evenimente Arhiva

Ziua medicinei militare

Cu prilejul Zilei medicinei militare, ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a transmis luni, 21 august, corpului medico-sanitar al Armatei, aprecierea și respectul conducerii și personalului M.Ap.N., subliniind performanțele deosebite ale spitalelor militare, instituții în care pacienții din România, atât militari cât și civili, au mare încredere.

Ceremonie de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și secretarul de stat Nicolae Nasta au fost prezenți luni, 7 august, la ceremonia de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N., colonelul medic dr. Ionel Paul Oprea.

Exercițiu de evacuare medicală la Saber Guardian 2017

În cadrul exercițiului Saber Guardian 2017 (SG17), Direcția medicală asigură asistența medicală reală pentru toți militarii români și străni dislocați pe teritoriul național și participă la secvența acțională tip MASCAL (mass casuality) care se desfășoară, în perioada 10-17 iulie, la baza aeriană din Mihail Kogălniceanu.
Comunicate de presa Arhiva

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență din Cluj-Napoca

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian”, cu tema Particularități ale medicinei militare în contextul serviciilor medicale integrate, se va desfășura, în perioada 19-21 octombrie, la sediul instituției medicale din Cluj-Napoca.

Activitatea de autoevaluare a activității Institutului Medico-Militar

Autoevaluarea activității Institutului Medico-Militar pentru anul universitar 2016-2017 s-a desfăşurat astăzi, 02 octombrie 2017, la sediul instituţiei militare de învățământ, în prezența șefului Direcției medicale, colonelul medic Ionel Oprea.

Convocarea anuală cu comandanții unităților subordonate

Vineri, 29 septembrie, s-a desfășurat, la Cluj, convocarea anuală cu comandanții spitalelor militare subordonate, Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din București, Centrelor farmaceutice zonale din București și Sebeș și Sanatoriului de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală de la Balțătești. 
 
Top