ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTI

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în
gradul imediat superior a personalului  civil contractual Ciocârlan Sorina-Rodica din funcţia de psiholog stagiar în funcția de psiholog practicant în cadrul compartimentului medicina muncii și psihologie clinică
la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale
 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Ciocârlan Sorina-Rodica 93,33 Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 17.12.2019, orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contestaţia se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.


ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTI

Direcția medicală anulează concursul pentru ocuparea funcției de ofițer medic dentist (fără grad profesional), în biroul planificare și coordonare activități instrucție și stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției Medicale.
Funcția a fost publicată în ,,Viața Medicală” nr. 1 din 4 ianuarie 2019.ANUNŢ
UM02414 BUCUREȘTI


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 

Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1 Anghel Daniela-Monica 15 - - Respins
2 Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 65 94 79,50 Admis
3 Ungureanu Ana 15 - - Respins

 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 27.12.2019 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarată „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.12.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius telefon 0213176832.
ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTIcu rezultatul la examenul de promovare în clasa I a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală, din funcţia de referent grad profesional superior în funcția de consilier grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar-contabilă la Direcța medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordinul nr. 1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultatate finale:

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. Matei Crisinela Consilier grad profesional asistent 185,83 de puncte Admis
- Preşedinte: - funcţionar public Brujan Laura-consilier grad profesional superior, în biroul contabilitate, finanţare şi evidenţă financiară din cadrul structurii financiar-contabilă;                           
- Membri:     - funcţionar public Cîrstea Tatiana, consilier grad profesional superior, în compartimentul implementare politici şi coordonare programe de sănătătate din cadrul secşiei politici de sănătate şi asistenţă medicală;
                                        - funcţionar public Vlădușel Ariadna-Rodica, consilier grad profesional superior în biroul control și monitorizarea calității serviciilor de sănătate;        
- Secretar:   - funcţionar public Raiciu Geta, inspector grad profesional superior în biroul resurse umane.ANUNŢ
UM02414 BUCUREȘTI

cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 94 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 09.12.2019, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.

ANUNŢ
UM02414 BUCURESTI

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
Anghel Daniela-Monica 15 Respins
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 65 Admis
 1.  
Ungureanu Ana 15 Respins
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 06.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 04.12.2019, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.


ANUNŢ
UM 02414 BUCURESTI


cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Anghel Daniela-Monica Admis -
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu Admis -
 1.  
Ungureanu Ana Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu pastă albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.11.2019, ora 15.30. conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832

ANUNŢ
 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din cadrul Unităţii militare 02439, din funcţia de psiholog stagiar în funcția de psiholog practicant în cadrul compartimentului medicina muncii și psihologie clinică la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București
 
    Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 16.12.2019, ora.10.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia:  
 • Ordinul ministrului apărării naționale M 105/2014 pentru aprobarea „Instrucțiunilor
privind asistența psihologică în Armata României”;
-Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 21/2015 pentru aprobarea „Criteriilor psihologice pentru selecția la intrarea în sistemul militar și evaluarea psihologică periodică a personaului Armatei României”;
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 18/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de intervenție psihologică specializată în Armata României”;
 •  
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 09/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de evaluare psihologică de tip screening a personalului Armatei României care participă la misiuni, operații și activități de pregătire în afara teritoriului statului român”;
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 17/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de tip psihodiagnostic și evaluare clinică a personalului Armatei Române”
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 19/2015 pentru aprobarea „Metodologiei pregătirii psihologice și controlului stresului operațional în Armata României”
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 07/2016 pentru aprobarea „Metodologiei privind autopsia psihologică a cazurilor de suicid”.
 •         
- Obiectivele, algoritmul și conținutul autopsiei psihologice;
- Responsabilitățile psihologului de unitate și ale structurilor de asistență psihologică privind realizarea autopsiei psihologice;
- Obiectivele specifice și modul de desfășurare a pregătirii psihologice și controlului stresului operațional;
- Domeniile de evaluare și algoritmul evaluării psihologice de tip screening;
- Concluziile activităților de evaluare psihologică de tip screening;
- Organizarea și desfășurarea evaluării psihologice periodice;
- Desfășurarea activității de intervenție psihologică specializată;
- Desfășurarea activității de psihodiagnostic și evaluare clinică a personalului Armatei Române;
- Organizarea modului de asigurare a asistenței psihologice în Armata României.


ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Anghel Daniela-Monica Admis -
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu Admis -
 1.  
Ungureanu Ana Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu pastă albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.11.2019, ora 15.30. conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
DIRECȚIA MEDICALĂ

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în clasă din funcția publică de execuție de referent grad profesional superior în funcția publică de consilier  grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală    
 
 
          Examenul de promovare în clasă are loc la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 10.12.2019, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
Potrivit prevederilor art. 482 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019-Codul Admnistrativ, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
             a) să dobîndească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care se desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
             b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată de șeful Direcției medicale;
- copie xerox prin care se atestă diploma de absolivre sau după caz, adeverința care să ateste absolvirea unui forme de învățămînt superior de lungă durată de licență, în domeniul economic
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul resurse umane, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact este funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 06.12.2019 ora 16.00.
Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă din funcția de referent grad profesional superior în funcția de consilier grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări operaţii valutare în cadrul structurii financiar – contabilă la Direcţia medicală este următoarea:
 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
 3. Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării,  în interesul serviciului;
 6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modifiările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea de Guvern 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
DIRECȚIA MEDICALĂ
 
POSTURI SI LOCURI VACANTE REZIDENTIAT – 8 DECEMBRIE 2019
 
ANUNŢ
 
   Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1690/04.11.2019 au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru concursul de rezidențiat din sesiunea         8 decembrie 2019, inclusiv pentru rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.
   Înscrierea la concurs se face respectând metodologia aprobată prin ordinul Ministrului Sănătății cu nr. 1670/2019 privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019.
   Având în vedere prevederile acestui ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 884/01.11.2019, distribuția pe specialități a cifrei de școlarizare este următoarea:
 
1. Posturi
 
DOMENIUL UNITATEA SPECIALITATEA NR. POSTURI
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU AUGUSTIN - SIBIU ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV BOLI INFECȚIOASE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA CHIRURGHIE GENERALĂ 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA EPIDEMIOLOGIE 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU AUGUSTIN SIBIU MEDICINĂ DE URGENȚĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ARISTIDE SERFIOTI GALAȚI MEDICINĂ DE URGENȚĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV MEDICINĂ DE URGENȚĂ 2
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA MEDICINĂ DE URGENȚĂ 5
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA MEDICINĂ INTERNĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV MEDICINĂ INTERNĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV NEUROCHIRURGIE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ARISTIDE SERFIOTI GALAȚI ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE 1
MEDICINĂ SPITAL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ DR. IACOB CZIHAC IAȘI PSIHIATRIE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU GAFENCU – CONSTANȚA RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA RADIOTERAPIE 1

2. Locuri
DOMENIU SPECIALITATEA NR. LOCURI
MEDICINĂ ANATOMIE PATOLOGICĂ 2
MEDICINĂ ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ CARDIOLOGIE 2
MEDICINĂ CHIRUGHIE GENERALĂ 4
MEDICINĂ CHIRURGHIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ 2
MEDICINĂ CHIRURGHIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI MICROCHIRURGHIE RECONSTRUCTIVĂ 1
MEDICINĂ CHIRURGHIE TORACICĂ 2
MEDICINĂ DERMATOVENEROLOGIE 2
MEDICINĂ EPIDEMIOLOGIE 2
MEDICINĂ GASTROENTEROLOGIE 1
MEDICINĂ IGIENĂ 1
MEDICINĂ MEDICINĂ INTERNĂ 2
MEDICINĂ MEDICINA MUNCII 1
MEDICINĂ NEUROCHIRURGHIE 4
MEDICINĂ NEUROLOGIE 4
MEDICINĂ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 3
MEDICINĂ ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 2
MEDICINĂ OTORINOLARINGOLOGIE 1
MEDICINĂ PNEUMOLOGIE 1
MEDICINĂ RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 4

TOTAL LOCURI ȘI POSTURI = 68

Pentru locurile/posturile mai sus menționate vor putea concura numai ofițerii medici din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale.


UM 02414 BUCUREȘTI

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din Secţia supraveghere în sănătate publică
 
Postul pentru care se organizează concursul este Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din Secţia supraveghere în sănătate publică a U.M. 02414 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural, evaluarea şi monitorizarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, precum şi elaborarea unor programe de prevenire, depistare, dispensarizare a bolilor profesionale şi bolilor legate de profesie şi gestionarea documentelor legate de autorizarea sanitară a obiectivelor din cadrul M.Ap.N..
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.11.2019 ora 15.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius, secretar, tel.  0213176832.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
3. vechime în specialitatea studiilor superioare: minim 6 ani şi 6 luni;
4. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.11.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 22.11.2019.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 25.11.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 26.11.2019.
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 03.12.2019, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 03.12.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 04.12.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 05.12.2019.
 
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 06.12.2019, ora 09.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.12.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 09.12.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 10.12.2019.
 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 11.12.2019.
 
Tematica de concurs:
 1. Autorizarea sanitară in baza referatului de evaluare (1);
 2. Certificarea conformităţii si asistenţa de specialitate de sănătate publică (1);
 3. Atribuţiile inspectorului sanitar şef si ale inspectorilor sanitari de stat din M.Ap.N.(2);
 4. Promovarea sănătaţii la locul de muncă, întoarcerea la locul de muncă si boala cronică (3);
 5. Elaborarea materialelor de informare si educare pentru promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (4);
 6. Noţiuni introductive în educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii (5);
 7. Managementul de proiect (5);
 8. Campanii de promovare a sănătăţii (5);
 9. Comunicarea în sănătate (5);
 10. Organizarea ergonomică a muncii (6);
 11. Norme privind procedura de autorizare sanitară a spitalului (7);
 12. Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă (7);
 13. Norme privind structura funcşională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară (8);
 14. Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor (9).
 
Bibliografia de concurs:
 1. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 74/ 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor in Ministerul Apărării;
 3. Promovarea unui loc de munca sănătos pentru angajaţii cu boli cronice: Ghid de bune practici/ K. Knoche, dr. R. Sochert, K. Houston.- European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), 2012, www.enwhp.org;
 4. Elaborarea materialelor de informare şi educare pentru promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate: ghid metodologic naţional/ Cătălin Tufănaru, Luminiţa Barbu, Elene Enciu.- Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti: Public H Press, 2006;
 5. Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate/ Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitară.- Bucureşti: Public H Press, 2006;
 6. Medicina ocupaţională / coord. Aristotel Cocârlă.-Cluj Napoca: Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, 2008, vol. 1;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi completările ulterioare.

UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ


CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 - - Respins
 1.  
Constantinescu Valerica - - - Neprezentat
 1.  
Jianu George-Radu 94 92 93 Admis
 1.  
Iancu Tiberiu-Sebastian - - - Neprezentat
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 - - Respins
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 85 78,50 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 - - Neprezentat
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 78 69 Respins
 1.  
Batschi Andreea 62 80 71 Respins
 1.  
Ungureanu Constantin-Marius - - - Neprezentat
 1.  
Georgescu Cristina - - - Neprezentat
 1.  
Dimancea Liliana - - - Neprezentat
 1.  
Dogaru Răzvan-Mihăiţă - - - Neprezentat
 1.  
Văduva Mariana 68 92 80 Respins
 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 28.10.2019 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarată „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius telefon 0213176832.
           
            COMISIA DE CONCURS
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius


UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ


                       
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Văduva Mariana 92 Admis
2. Şerban-Popa Irina-Florentina 78 Admis
3. Ologu Oxana-Georgiana 85 Admis
4. Batschi Andreea 80 Admis
5. Jianu George-Radu 92 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 09.10.2019, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
          COMISIA DE EXAMEN
Preşedinte: Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
                                                            
   P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius

UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual  
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 Respins
 1.  
Jianu George-Radu 94 Admis
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 Admis
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 Admis
 1.  
Batschi Andreea 62 Admis
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 Admis
 1.  
Văduva Mariana 68 Admis
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 07.10.2019 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 03.10.2019, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
            COMISIA DE EXAMEN
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant în compartimentul monitorizare chreltuieli de personal și fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Ciobanu Cătălin-Ionel 45 - - Respins
2. Iancu Nicoleta-Cătălina - - - Neprezentat
3. Jeantea Elena - - - Neprezentat
4. Liceanu Gabriela-Alina 45 - - Respins
5. Nicolae Bianca-Ioana 50 60 55 Respins
6. Paraschiv Marioara 95 88,33 91,66 Admis
7. Tănase Karla-Andrada 75 85 80 Respins
8. Vasile Dorina-Florentina 75 90 82,50 Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 04.10.2019, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 24.09.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului (respectiv data de 17.10.2019), în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționarul public Raiciu Geta.
 
      Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Opincaru Bucur_________
      Membri:     plutonier adjutant principal Arteni Gabi-Costel_________
                         personal civil contractual Iancu Elena________________
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta


UM 02534 Iași
ANUNŢ


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA SANITAR (STUDII SUPERIOARE)
TEMATICA