ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie, de personal civil contractual  de „Asistent farmacie debutant” în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „Asistent farmacie debutant”în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- asigură organizarea distribuţiei bunurilor de resort farmaceutic în raport cu necesităţile obiective ale unităţilor şi formaţiunilor medicale;
- întocmeşte şi gestionează baze de date cu informaţii privind asigurarea farmaceutică din Ministerul Apărării Naţionale;
- asigură relaționarea cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pe domeniul de competență;
- participă la elaborarea, în proiect, a documentelor care tratează  în conţinutul lor aspecte din domeniul farmaceutic;
- realizează şi actualizează permanent baza de date şi informaţii privind legislaţia naţională, specifică şi NATO/UE privind domeniul de expertiză;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-fotocopia actului de identitate;
 -fotocopii ale documentelor de studii;
-fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;
- fotocopia carnetului  de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "Admis" la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 22.10.2021, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale conform H.G. 797/1997, în domeniul farmacie;
2. certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
3. adeverință eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
4. asigurare de malpraxis în termen;
5. avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
6. vechime: nu necesită vechime în specialitate;
7. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
8. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
         9. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 27.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 28.10.2021, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 29.10.2021, ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
08.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 09.11.2021, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  10.11.2021, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 11.11.2021, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
12.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 15.11.2021, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 16.11.2021 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 17.11.2021, ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 18.11.2021, ora 12.00.
         TEMATICA DE CONCURS:
     - Punerea pe piață a medicamentelor;
     - Autorizarea farmaciilor și a unităților de distribuție angro a medicamentelor;
     - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a       profesiei de asistent medical;
     - Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
     - Reguli de bună practică farmaceutică;
     - Gestionarea deșeurilor provenite din activități medicale;
     - Drepturile pacientului;
     - Buna practică de distribuție angro a medicamentelor
     - Microsoft Office Word și Microsoft Office Excel.
     BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
- Titlul XVIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea farmaciei nr. 266/2008,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003;
- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- Regulamentul de ordine interioara aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale aprobat cu Ordinul nr. M 17 din 04 februarie 2012 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică nr. 75 din  03.02.2010
- Ordinul nr. M.S. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 - Ordinul ministrului sănătății  nr. 761/2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţieşi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionareaunităţilor farmaceutice.
 - www.microsoft.com
 
              Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
UM02213 SEBEȘ
ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, farmacist din cadrul microstructurii standardizare medicamente, secția medicamente ,– perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.35 din 03.09.2021,  până la data de 17.09.2021 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris patru candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr. 147/2021 pe data de 27.09.2021 a analizat documentele depuse de candidaţi pentru dosarele  de concurs  ,  şi a constatat următoarele:
1. Farm. IANC ANDREEA   – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. MUNTEAN CĂTĂLINA ANDREEA  – dosar complet – ADMIS.
3. Farm. MUNTEAN ANDREEA  – dosar complet – ADMIS.
4. Farm.SZASZ PAULA – dosar complet – ADMIS.
 
Organizarea și desfășurarea concursului va avea loc pe data de 06.10.2021 începând cu ora 09.00. Accesul candidaților în unitate se va efectua începând cu ora 08.30


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MAGAZINER DIN CADRUL
COMPARTIMENTULUI MATERIALE SANITARE LA U.M. 02213 SEBEȘ


 
Nr.
Crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la proba interviu Punctaj final al concurs-ului Admis / respins
 1.  
Bogdan Florin Constantin 60 92 90 80,66 Respins
 1.  
Cornea Marius Dumitru 30 - - - Respins
 1.  
Ionașcă Alexandru 65 92 90 82,33 Respins
 1.  
Petrescu Ioan 90 92 90 90,66 Admis
 1.  
Todea Alexandru 15 - - - Respins
 
            Candidatul declarat  ”admis“  are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.10.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 29.09.2021 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune  la sediul unităţii militare angajatoare sediul U.M. 02213 Sebeş, Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.104. / mobil. 0755.039.885


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MAGAZINER DIN CADRUL
COMPARTIMENTULUI MATERIALE SANITARE LA U.M. 02213 SEBEȘ

 
Nr.
Crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la proba interviu Punctaj final al concurs-ului Admis / respins
 1.  
ADUMITROAE ALEXANDRU Neprezentat - Respins
 1.  
ALEXANDRESCU IOAN-MARIUS 40 - - - Respins
 1.  
BĂDILĂ ONISIE 45 - - - Respins
 1.  
COVACIU NICOLAE 65 100 100 88,33 Respins
 1.  
DE LOTTO ELENA-MIHAELA 60 Neprezentat - - Respins
 1.  
DOBRE IULIU-ALEXANDRU 70 40 - - Respins
 1.  
ISTRATE MIHAELA-DIANA Neprezentat - Respins
 1.  
JURJU VIORICA 90 100 100 96,66 Admis
 1.  
MAN ELISABETA Neprezentat - Respins
 1.  
RĂȘINARIU GHEORGHE-DĂNUȚ Neprezentat - Respins
 1.  
TOMA ANDREEA-IULIANA 35 - - - Respins
 1.  
TOMUȘ ANDREEA-ELENA 60 40 - - Respins
            Candidatul declarat  ”admis“  are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.10.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 29.09.2021 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune  la sediul unităţii militare angajatoare sediul U.M. 02213 Sebeş, Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.104. / mobil. 0755.039.885
 
ANUNŢ
 
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
 
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul IA în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din Secția farmacie și logistică medicală la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 75 88 81,5 Admis
 
 
 
Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 07.10.2021, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 27.09.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
 
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „Referent de specialitate gradul IA” în Biroul formaținui , echipamente și dispozitive medicale din cadrul Secției farmacie și logistică medicală la
Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 88 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 23.09.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.


ANUNŢ
cu rezultatele probei interviu la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de magaziner  din cadrul Compartimentului materiale sanitare UM 02213 Sebeș
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Menţiune
admis/respins
 1.  
COVACIU NICOLAE 100 ADMIS
 1.  
JURJU VIORICA 100 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei interviu la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare din UM 02213 Sebeș
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Menţiune
admis/respins
1. BOGDAN FLORIN CONSTANTIN 90 ADMIS
2. IONAȘCĂ ALEXANDRU 90 ADMIS
3. PETRESCU IOAN 90 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmar din UM 02213 Sebeș
 Nr.
  crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1. BOGDAN FLORIN CONSTANTIN 92 ADMIS
2. IONAȘCĂ ALEXANDRU 92 ADMIS
3, PETRESCU IOAN 92 ADMIS
Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba scrisă vor susţine proba interviu în data de 20.09.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de magaziner  din cadrul Compartimentului materiale sanitare din UM 02213 Sebeș
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1. COVACIU NICOLAE 100 ADMIS
2. DE LOTTO ELENA MIHAELA NEPREZENTAT RESPINS
3. DOBRE IULIU-ALEXANDRU 40 RESPINS
4. JURJU VIORICA 100 ADMIS
 5. TOMUȘ ANDREEA ELENA 40 RESPINS

Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba practică vor susţine proba interviu în data de 20.09.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA
în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din cadrul Secției farmacie și logistică medicală la
Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 75 Admis
 
Candidatul admis va susţine interviul în data de  17.09.2021 ora 10.00.
Candidatul nemulțumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 15.09.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Contestația se depune la sediul Unității Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor f.p. Raiciu Geta.
 
         Comisia de concurs:        
Președinte: maior ȚUȚUI Gabriela - șef Secție farmacie și logistică medicală_________;
Membri:    maior CREMENESCU George-Emilian șef Birou formațiuni, echipamente și dispozitive medicale________;
                           personal civil contractual ing. LUNGESCU Gabriela - referent de specialitate gradul I A în Biroul administrare patrimoniu, programe de investiții și standardizare construcții ______________;
Secretar:    funcționar public RAICIU Geta - inspector grad superior în Compartimentul management personal civil_______________.ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „ Referent de specialitate gradul IA” în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din Secția farmacie și logistică medicală
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. LUNGU Daniela- Valentina Admis -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.09.2021, ora 10.00.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarului de concurs se va prezenta la proba scrisă în data de 13.09.2021 ora 09.30 la compartimentul management personal civil (având asupra sar 1 pix cu mină albastră).
Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
    Comisia de concurs, formată din:
           Președinte: maior ȚUȚUI Gabriela-șef secție farmacie și logistică medicală____________;
           Membri:       maior CREMENESCU George-șef birou formațiuni, echipamente și dispozitive medicale________;
                               plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în  biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene_________;
          Secretar:  funcționar public RAICIU Geta-inspector grad superior în compartimentul management personal civil__________.
 
A N U N Ţ
privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de
farmacist cu drept de liberă practică  în microstructura Standardizare medicamente din Secția medicamente, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
din Centrul de  logistică medicală și depozit sanitar Nord
 
 
            Centrul de logistică medicală și depozit sanitar nord cu sediul în mun. Sebeș, str. Călărași nr.74, jud. Alba în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist cu drept de liberă practică  în microstructura Standardizare medicamente din Secția medicamente, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
            a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) diplomă de licență în original și copie ce va fi certificată de microstructura de resurse umane;
            c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
            d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
            e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
            f) cazierul judiciar;
            g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
            h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
            i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
j) documente privind schimbarea numelului (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească, etc.)  în original și copie ce vor fi certificate de microstructura de resurse umane.
            Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la caseria centrului la data depunerii dosarului.
            Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
             Documentele prevăzute la lit. b), c) şi i) se vor prezenta și în original în vederea certificării.
Anunțul a fost  Publicat în Revista Viaţa Medicală nr. 35 din 03.09.2018
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 102, mobil: 0755.039.885.
 
 1. TEMATICA:
 1. Farmacocinetică generală;
 2. Farmacodinamie generală;
 3. Farmacotoxicologie generală;
 4. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor osteoarticulare;
 5. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare;
 6. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor metabolice;
 7. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor gastrointestinale;
 8. Medicamente utilizate în contracepția hormonală și în terapia hormonală din menopauză;
 9. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor neurologice;
 10. Medicamente utilizate în tratamentul durerii;
 11. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor psihice;
 12. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor respiratorii;
 13. Principii ale antibioterapiei;
 14. Tratamentul farmacologic al infecțiilor fungice invazive.
 15. Tratamentul farmacologic al infecțiilor tractului respirator;
 16. Tratamentul farmacologic al infecților tractului urinar;
 17. Tratamentul farmacologic al bolilor cu transmitere sexuală;
 18. Tratamentul afecțiunilor oncologice;
 19. Titlul XIV – Legea 95/2006 – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.
 20. Titlul XV - Legea 95/2006 – Infracțiuni;
 21. Titlul XVI – Legea 95/2006 – Răspunderea civilă;
 22. Titlul XVIII – Legea 95/2006 - ,,Medicamentul";
 23. Management și legislație farmaceutică:
 • Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
 • Prevederi generale
 • Uleiuri volatile
 • Alcoholum
 • Aqua destilata
 • Cacao oleum
 • Capsule
 • Cera flava
 • Cetaceum
 • Compressi. Tabulettae
 • Emelsiones
 • Extracta
 • Glucosum. Gummi arabicum
 • Infundibilia
 • Oculoguttae
 • Sirupi
 • Solutiones
 • Suppositoria
 • Suspensiones
 • Tincturae
 • Urguenta.
 
 
 1. BIBLIOGRAFIA:
 1. CRISTEA    AN. Farmacologie generală. Ed. Didactică și Pedagogică, București, ediția a II-a (revăzută și adăugită), 2009
 2. MANUAL DE FARMACOTERAPIE/Barbara G.Wells, Terry L.Schwinghammer, Josep T. DiPiro, Cecily V.DiPiro, Adina Popa (coord. Ed. în lb. română) – București,Prior, 2019
 3. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa, Ed. Polirom Iași 2001
 4. FARMACOPEEA ROMÂNĂ ediția a X-a, Ed. Medicală București 2015
 5. AGENDA MEDICALĂ, Editura medicală, București 2016
 6. LEGEA 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stuperfiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare.
 7. LEGEA 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicătă, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționare Colegiului farmaciștilor din România.
 8. LEGEA nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 9. ORDINUL nr. 131/04.02.2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, cu modificările și completările ulterioare.
 10. ORDINUL 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind bună practică de distribuție angro a medicamentelor.


ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de muncitor calificat IV, specialitatea „zidar”, în cadrul Formațiunii cazarmare
din UM 02213 Sebeș

 
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Bogdan Florin Constantin Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
2. Cornea Marius Dumitru Admis -
3. Groza Isidor; Admis -
4. Ionașcă Alexandru Admis -
5.              Petrescu Ioan                    Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.09.2021 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula o contestaţie de la data de 02.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102/ 0755.039.885 .
 
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Mr. Oltean Silviu________________
 
Membru:    Plt.adj. Răulea Andronic ___________
Membru:    P.c.c. Andrea Ioan_____________
Secretar:    Col. Bîtiu Răzvan_____________

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de magaziner , în cadrul Compartimentului materiale sanitare
din UM02213 Sebeș
 
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1.
Adumitroae Alexandru Admis -
2,
Alexandrescu Ioan-Marius Admis -
3,
Bădilă Onisie Admis -
4,
Covaciu Nicolae Admis -
5,
De Lotto Elena-Mihaela Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
6,
Dobre Iuliu-Alexandru Admis -
7,
Istrate Mihaela-Diana Admis -
8,
Jurju Viorica Admis -
9,
Man Elisabeta Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
10, Rășinariu Gheorghe-Dănuț Admis -
11,
Toma Andreea-Iuliana Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
12,
Tomuș Andreea-Elena Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.09.2021 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula o contestaţie de la data de 02.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102/ 0755.039.885 .
 
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Lt.col. Nicoară Liviu________________
 
Membru:    Plt.adj. Baniță Gelu ___________
Membru:    P.c.c. Horșia Florentina_____________
Secretar:    Col. Bîtiu Răzvan_____________
 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de

execuţie, de personal civil contractual  de „Referent de specialitate gradul IA” în cadrul Compartimentulului formațiuni, echipamente și dispozitive medicale, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

 

          Postul pentru care se organizează concurs este de Referent de specialitate gradul IA” în cadrul Compartimentulului formațiuni, echipamente și dispozitive medicale, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.

Principalele cerinţe ale postului sunt:

-asigură gestionarea, analizarea și prelucrarea informațiilor generate de registrul general al dispozitivelor medicale aflate în uz în unitățile militare subordonate;

- asigură monitorizarea aplicării prevederilor legale privind menținerea evidenței dispozitivelor medicale aflate în utilizare;

-asigură relaționarea cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pe domeniul de competență;

-participă la evaluarea activităților de control al calității pentru echipamentele de resort medical din structurile subordonate;

- monitorizează respectarea instrucțiunilor privind modul de întocmire, avizare și aprobare a proceselor verbale de scoatere din funcțiune a mijoacelor fixe, declasare/casare a bunurilor materiale altele decât mijoacele fixe, de către unitățile sanitare militare subordonate Direcției medicale.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

- cerere de înscriere la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;

-   curriculum vitae - model european;

-   certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

-fotocopia actului de identitate;

 -fotocopii ale documentelor de studii;

-fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;

- fotocopia carnetului  de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;

-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;

-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "Admis" la concurs;

- dosar cu şină.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 02.09.2021, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Biroul management personal civil, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.

Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:

1.      deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România;

2.      cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

3.      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.      deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

5.      deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:

1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare de licență:

a) în domeniul Științelor administrative-specializarea servicii și politici de sănătate publică;

b) în domeniul Contabilitate-specializarea contabilitate și informatică de gestiune;

c) în domeniul Economie-specializarea economie generală;

2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";

3.       cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;

4.       6 ani și 6 luni-vechime în specialitatea studiilor superioare universitare de licență absolvite;

5.       abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.09.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 07.09.2021, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 08.09.2021, ora 15.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
13.09.2019, ora 10.00;

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 14.09.2021, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  15.09.2021, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 16.09.2021, ora 10.00.

2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
17.09.2019, ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.09.2021, ora 10.00.

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 21.09.2019 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 22.09.2019, ora 10.00.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 23.09.2019, ora 12.00.

         Tematica de concurs:

     - Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;

     - Condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale;

     - Organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

     - Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare;

     - Avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale;

     - Înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date;

     - Valorificarea la intern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

     - Contabilitatea și gestionarea mijloacelor fixe;

     - Scoaterea din funcțiune a activelor fixe;

     - Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

     - Evidența şi raportarea dispozitivelor medicale din unitățile sanitare.

Bibliografie de concurs:

   - Titlul XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   - Hotărârea Guvernului României nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Hotărârea Guvernului României nr.1470/24.11.2005, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Ordinul ministrului sănătății nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare;

   - Ordinul ministrului sănătății nr. 566/2020 din 3 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;

   - Ordinul ministrului sănătății nr. 1009/2016 din 6 septembrie 2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date, cu modificările și completările ulterioare;

   - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 197 din 30 octombrie 2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

   - Ordinul ministrului apărării naţionale. nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

  - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare

  - Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1204 din 10.11.2005, privind evidența şi raportarea dispozitivelor medicale din unitățile sanitare;

          Note:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

      

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată
 
            Posturile  pentru care se organizează concurs sunt:
 • magaziner  din cadrul microstructurii Compartiment materiale sanitare a U.M. 02213 Sebeş;
 • muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare a U.M. 02213 Sebeş;
            Principalele cerinţe ale posturilor sunt:
Magaziner  din cadrul microstructurii Compartiment materiale sanitare: primirea, depozitarea, mânuirea,păstrarea ,distribuirea și ținerea evidenței operative a materialelor sanitare.
 • muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare: executarea lucrărilor de întreținere  și reparații la construcțiile din cadrul cazărmii.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;
¨ Curriculum vitae – model european;
¨ Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;
¨ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz. (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de studii (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor(documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) ;
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.
Documentele vor fi introduse intr-un dosar cu șină.
            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2021, ora 14, 00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Col.Bîtiu Răzvan/P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.102.
            Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor :
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor       aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale  eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de magaziner din Compartimentului materiale sanitare sunt:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii absolvite;
 2. vechime în specialitate: 6 luni vechime în activitate
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor IV din cadrul Formațiunii cazarmare:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii absolvite;
 2. vechime în specialitate: cu sau fără vechime în meserie/specialitate.
 3. perfecționări specializări: certificat de calificare profesională în meseria de zidar / echivalent.
 4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 01.09.2021, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 02.09.2021 în intervalul orar  08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 06.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 08.09.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 09.09.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 13.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 14.09.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba practică  se afişează în data de 15.09.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 17.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 20.09.2021, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.09.2021 la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 24.09.2021  la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 27.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MAGAZINER DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MATERIALE  SANITARE
 
TEMATICĂ
 1. Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionar, garanţii şi răspunderile gestionarilor, predarea-pimirea gestiunilor şi responsabilităţile gestionarilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 2. Răspunderea materială a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale.
 3. Modul de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile de către gestionari.  
 4. Reguli generale privind activităţile desfăşurate de gestionari cu ocazia scoaterii din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale.
 5. Elemente specifice privind clasificarea bunurilor matriale, încadrarea şi duratele de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale.
 6. Atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 7. Reguli de ordine interioară aplicabile personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale
 8. Reguli generale, obligaţii şi îndatoriri privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
 9. Reguli generale, obligaţii şi îndatoriri privind apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 10. Reguli şi obligaţii privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIE:
 1. Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-pimirea gestiunilor şi gestioanrea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului nr. M. 25 din 25.02.2012, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998  privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3.  „Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului M. 92 din 16.09.2013, cu modificările și completările ulterioare;.
 4. Ordinul nr. M.87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 6. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G.nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare .
 8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 din 27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale.
 9. Legea nr. 182 /2002  privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV DIN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE
 
TEMATICA :
 1. Executarea tencuielilor umede groase şi subţiri.
 2. Aplicarea tapetelor.
 3. Executarea placajelor din faianţă şi plăci ceramice smălţuite.
 4. Executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn.
 5. Executarea placajelor exterioare din plăci de argilă arsă.
 6. Executarea placajelor din plăci de faianţă şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri.
 7. Repararea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor.
 8. Măsuri şi obligaţii prevăzute de Legea nr. 319 din 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 
BIBLIOGRAFIA:
 1. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N, din 03.04.1996, pentru aprobarea „Normativului privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri”, (Indicativ NE 001-1996 ).
 2. Decizia Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Direcţionare în Construcţii nr. 54 din 20.12.1986, privind aprobarea „Instrucţiunilor tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn” (Indicativ C 70-1986).
 3. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1575, din 15.10.2002, pentru aprobarea „Ghidului privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile” (Indicativ GT 041-2002).
 4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publicenr.1529 , din 23.08.2012, pentru aprobarea „Ghidului pentru produse  de finisare  din materiale polimerice  utilizate în construcții .” (Indicativ GE 058-2012).
 5. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, nr. 604 din 21.04.2003 pentru aprobarea „Ghidului de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri” (Indicativ GP 073-2002).
 6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.  319, din 14 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare.

   NOTĂ:Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual LUNGESCU Gabriela din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului administrare patrimoniu, programe de investiții și standardizare construcții.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj la

proba scrisă

Menţiunea

admis/respins

1.

P.c.c. LUNGESCU Gabriela

95

Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 26.06.2021 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor funcționar public RAICIU Geta.

         COMISIA DE EXAMINARE:

         Președinte: - colonel MIȚARU Adi-Iulian-șef Oficiu logistic_______;

        Membrii:  - plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene__________;

                           - plutonier adjutant ZĂVOD George-subofițer de administrație în Biroul administare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții;

        Secretar:  - funcționar public RAICIU Geta-inspector superior în biroul management personal civil________.   A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului administrare patrimoniu, programe de investiții  și standardizare construcții la Direcția medicală.
 
          Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 23.07.2021, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
           TEMATICA:
    1. Etapele de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții;
    2.  Planificarea investiţiilor şi analiza privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice;
    3. Etapele realizării proiectelor de investiții publice semnificative;.
    4. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    5. Verificarea sistemului calităţii în construcţii în părțile care privesc Direcția medicală;
    6.Parcurgerea etapelor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
    7.Participarea la şedinţele Consiliul tehnico-economic al M.Ap.N., pentru susţinerea documentaţiilor tehnice din unităţi;
    8.Monitorizarea cheltuirii fondurilor financiare alocate pe unităţi, pentru reparaţii capitale, consolidare, dezvoltare şi modernizare a infrastructurii unităţilor;
     9.Verificarea modului de realizare a activităților de Urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
     10.Verificarea activităților necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale.
     BIBLIOGRAFIA:
     1. Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
      2. Hotărârea de Guvern. nr. 225 din 26 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice;
     3. Ordonanţa de urgenţă nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
     4. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991* R privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
     5. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995* R privind calitatea în construcţii;
     6. Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii;
7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94 din 24 august 2017 pentru aprobarea         Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale;
      8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.91 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării;
      9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale;
     10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.40 din 21 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special.
           Toate reglementările precizate vor fi abordate în forma actuală, cu modificările și completările ulterioare publicării.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 09.07.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direcția medicală.A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul III în postul de referent de specialitate gradul II în cadrul Biroului coordonare logistică, accesare  și monitorizare fonduri europene la Direcția medicală
 
      Examenul de promovare în grad profesional superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 02.06.2021, ora.10.00.
     Tipul probei de examen: probă scrisă.
    TEMATICA
 • Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar contabile;
 • Răspunderea materială a militarilor;
 • Domeniile funcţionale şi conexe ale logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Structurile de logistică şi minsiunile acestora;
 • Structura de forţe a Armatei;
 • Valorificarea bunurilor materiale scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice;
 • Transmiterea fără plată de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
     BIBLIOGRAFIA
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
- Ordonanţa nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
- Ordinul nr. M 36 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiunilor întrunite;
- Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor materiale aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Data limită de depunere a cererii de participare la examinare este data de 28.05.2021, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil din Direcția medicală.
 
ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual LAMBĂ Florentiuna-Roxana din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului proceduri și monitorizare achiziții
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. LAMBĂ Florentina-Roxana 87 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 28.04.2020 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.

         COMISIA DE EXAMINARE:
        Președinte: - locotenent-colonel BROTAC Narcis-șef compartiment program major și planificarea înzestrării_______
        Membrii: - maior ALEXE Marian-Doru-șef birou proceduri și monitorizare achiziții________
                           - plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene______
        Secretar:  - funcționar public RAICIU Geta-inspector superior în biroul management personal civil_______        


ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual ZĂGREAN Mircea-Alexandru din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului sisteme informatice și de interconectarehiziții
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. ZĂGREAN Mircea-Alexanru 100 Admis
         
 
         COMISIA DE EXAMINARE:
         Preşedinte: colonel ing. HARALAMBIE Dragoș________
         Membri:    căpitan ing. ROȘCA Sorin _________
                           maistru militar HUREZEANU Mihai_______
         Secretar:    funcţionar public RAICIU Geta___________


ANUNŢ
 
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual BĂDESCU Simona-Mirela din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului secretariat, reprezentare și relații publice
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. BĂDESCU Simona-Mirela 100 Admis
         
         COMISIA DE EXAMINARE:
Preşedinte: - colonel HARALABIE Dragoș-Daniel-șef Oficiu învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice 
Membri:    - maior APOSTOL Alexandru Ionuț- șef birou secretariat, reprezentare și relații publice
                 - maior DAVID Emanuela-șef birou management personal militar
Secretar:     - funcționar public RAICIU Geta - inspector superior în biroul management personal civil


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul I A în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Direcția medicală
 
          Examenul de promovare în grad profesional superior se va desfăşura la sediul Direcșiei medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 27.04.2021, ora.13.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
          BIBLIOGRAFIA:
    1. Legea nr. 98/19.05.2016privind achiziţiile publice, cu modificările şi completărileulterioare;
    2. H.G. nr. 395/2016 normelemetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordinul nr. M 31/2018 privind competenţele de achiziţie a produselor servicii şi lucrărilor în cadrul Ministerului ApărăriiNaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Dispoziţia D.M. nr. 5/2018 pentru aprobarea normelor privind achiziţia public centralizată de echipamente medicale, produse farmaceutice şi servicii de mentenanţă a echipamentelor medicale în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 1. Dispoziţia D.A. nr. pentru probarea normelor metodologice privind planificarea şi derularea achiţiilor publice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil din Direcția medicală.


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului secretariat, reprezentare și relații publice la Direcția medicală
 
            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 26.04.2020, ora.09.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLOGRAFIE:
            1. Legea 53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
            2. Ordinul nr. M 103/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
            3. Dispoziţia secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului nr. D.R.P.-1/2010 pentru aprobarea „R.P.-1/4, Activităţi de informare şi relaţii publice pe timpul exerciţiilor militare”;
 1.            . Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice de aplicare a acesteia;
           5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 101/2012, privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență,cu modificările și completările ulterioare;
          6. Ordin nr. M 38 din 15 martie 2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate;
          7. Ordin M 17 din 04 februarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional, deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direția medicală.


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul I A în cadrul Biroului sisteme informatice și de interconectare
 la Direcția medicală
 
          Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 28.04.2021, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
           TEMATICA:
           1. Norme privind protecția informațiilor clasificate in sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC din Armata României aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.22/ 2014, denumite in continuare Norme INFOSEC/ 2014.
   1.1 CAPITOLUL VI Acreditarea și reacreditarea de securitate a SIC.
   1.2 CAPITOLUL VII Protecțiainformațiilor clasificate in SIC.
   1.3 CAPITOLUL VIII Interconectarea SIC.
            2. Norme privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9/2013
   2.1 SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială.
            3. Dispoziție pentru aprobarea "Cerințelor privind acreditarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la INTERNET sau alte rețele publice precum și autorizarea site-urilor web din rețelele publice aparținând structurilor Ministerului Apărării Naționale" - A-S 15 din 21 mai 2020.
   3.1 CAPITOLUL II Asigurarea securității sistemelor și serviciilor
3.1 .a SECTIUNEA 1 Servicii electronice de rețea
3.1 .b SECTIUNEA a 2-a Tipuri de SIC-IRP
            4. Instrucțiuni privind asigurarea rețelelor, serviciilor și echipamentelor de comunicații electronice in MApN - MS-123 din 24.1 1.2014
             5. Dispoziție pentru aprobarea ,,Ghidului de configurare de securitate pentru sistemul de operare WINDOWS 10, versiunea 2.0"
  6.1 CAPITOLUL II. Securizarea sistemelor informatice.
  6.2 CAPITOLUL III. Funcționalități de securitate specifice Windows 10.
           6. Calculatoare personale - arhitecturii, funcționare și interconectare - Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Păun - editura MATRIXROM, 2011.
  7.1 Capitolul III - Arhitectura calculatoarelor personale.
  7.2 Capitolul IV- Componentele software-ului de bază al calculatoarelor personale.
  7.3 Capitolul V - Interconectarea calculatoarelor.
            7. Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare - Emil Cebuc, Vasile Teodor Dădârlat– editura ALBASTRA, 2010
  8.1 MODELE DE REFERINTA
  8.2 MEDIILE DE TRANSMISIE $1 CABLAREA STRUC'TURATA
  8.3 RETELE LOCALE CLASICE

  8.4 PRINCIPALELE ARHITECTURI ALE REȚELELOR DE CALCULATOARE
 
 
      BIBLIOGRAFIA:
 1.       Norme privind protecția informațiilor clasificate in sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC din Armata României aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.22/ 2014, denumite in continuare Norme INFOSEC/2014;
 2.       . Norme privind protecțiainformațiilor clasificate in Ministerul Apărării Naționale aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționalenr. M.9/2013;
      3. Dispoziție pentru aprobarea "Cerințelor privind acreditarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la INTERNET sau alta rețea publică precum și autorizarea site-urilor web din rețelele publice aparținând structurilor Ministerului Apărării Naționale" - AS 15 din 21 mai 2020;
      4. Instrucțiuni privind asigurarea rețelelor, serviciilor și echipamentelor de comunicații electronice in MApN - MS-123 din 24.11.2014;
      5. Dispoziție pentru aprobarea ,,Ghidului de configurare de securitate pentru sistemul de operareWINDOWS 10, versiunea 2.0";
      6. Calculatoare personale - arhitecturii, funcționare și interconectare - Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Păun - editura MATRIXROM, 2011;
      7. Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare - Emil Cebuc, Vasile Teodor Dădârlat – editura ALBASTRA, 2010.
            Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direcția medicală.


ANUNȚ
privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical radiologie) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Observații
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
„General doctor aviator Victor Anastasiu” București
1 TRAIAN Dorin-Ionuț 6,84 ADMIS  
2 JUNCU Ioan-Constantin 4,15 RESPINS  
3 BUZESCU Marina-Mădălina 3,16 RESPINS  
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CĂRĂUȘU Andrei 6,40 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ANUNȚ
privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical generalist) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/
ABSENT
Observații
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 MOTOACĂ Mihai 7,04 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 VOICILĂ Gabriel 5,10 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția recuperare, medicină fizică și balneologie (recuperare medicală neurologie) a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 CONSTANTIN Ionela-Anișoara 7,98 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția clinică cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 IANCU-ISPAS Claudia 8,82 ADMIS  
2 CRÎNGANU George-Mădălin 4,62 RESPINS  
3 SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana 4,11 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul sprijin medical din Compartimentul primire urgențe a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 MOROȘANU Roxana-Florina 7,03 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Sala operații din Secția chirurgie generală și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CONDURACHE Cosmin-Constantin 6,21 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ANUNȚ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical radiologie) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/
ABSENT
Observații
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu” București
1 TRAIAN Dorin-Ionuț 6,84 ADMIS  
2 JUNCU Ioan-Constantin 5,00 RESPINS  
3 BUZESCU Marina-Mădălina 3,16 RESPINS  
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CĂRĂUȘU Andrei 6,40 ADMIS  
 
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.


ANUNȚ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical generalist) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Observații
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 MOTOACĂ Mihai 7,04 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 VOICILĂ Gabriel 5,47 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția recuperare, medicină fizică și balneologie (recuperare medicală neurologie) a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 CONSTANTIN Ionela-Anișoara 7,98 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția clinică cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 IANCU-ISPAS Claudia 8,82 ADMIS  
2 CRÎNGANU George-Mădălin 4,80 RESPINS  
3 SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana 4,11 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul sprijin medical din Compartimentul primire urgențe a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 MOROȘANU Roxana-Florina 7,03 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Sala operații din Secția chirurgie generală și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CONDURACHE Cosmin-Constantin 6,21 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
 
ANUNŢ
cu rezultatele obținute la testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală,
din cadrul concursului/examenului organizat în vederea încadrării funcţiilor militare
vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate
 
În urma contestațiilor depuse de doi candidați la Comisia de expertiză medico – militară a Direcției medicale, candidații au obținut următoarele rezultate:
- 2 (doi) candidați au fost declarați „ADMIS”.
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana ADMIS Apt serviciu militar potrivit Deciziei medicale nr. A 2226/4 din 09.03.2021.
 1.  
TRAIAN Dorin-Ionuț ADMIS Apt serviciu militar potrivit Deciziei medicale
Nr. A 2226/2 din 09.03.2021.
ANUNŢ
cu rezultatele obținute la testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală,
din cadrul concursului/examenului organizat în vederea încadrării funcţiilor militare
vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate
 
Potrivit calendarului de desfăşurare al concursului, în perioada 15.02 - 03.03.2021, s-au  desfășurat testele eliminatorii de aptitudini: evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală.
În urma susținerii testelor eliminatorii de aptitudini, candidații au obținut următoarele rezultate:
- 10 (zece) candidați au fost declarați „ADMIS”;
- 11 (unsprezece) candidați au fost declarați „RESPINS”;

 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
BORDEIANU Maria RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
BUZESCU Marina-Mădălina ADMIS  
 1.  
CAPĂTĂ Laura-Daniela RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
CĂRĂUȘU Andrei ADMIS  
 1.  
CIOBĂNESCU Ionela-Mădălina RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
CONDURACHE Cosmin-Constantin ADMIS  
 1.  
CONSTANTIN Ionela-Anișoara ADMIS  
 1.  
CRÎNGANU George-Mădălin ADMIS  
 1.  
DUMITRIU Ionela-Georgiana RESPINS Respins la evaluarea nivelului
de pregătire fizică
 1.  
IANCU-ISPAS Claudia ADMIS  
 1.  
JUNCU Ioan-Constantin ADMIS  
 1.  
LOGHIN Iuliana RESPINS Respins la evaluarea nivelului
de pregătire fizică
 1.  
MANGALAGIU Ioana-Raluca RESPINS Neprezentat la  evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
MOROȘANU Roxana-Florina ADMIS  
 1.  
MOTOACĂ Mihai ADMIS  
 1.  
OGRUȚAN Maria RESPINS Respins la evaluarea psihologică
 1.  
SIN Georgeta RESPINS Inapt serviciu militar
la examinarea medicală
 1.  
STRUȚ Ramona Elena RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana RESPINS Inapt serviciu militar la examinarea medicală
Depusă contestație la Comisia de expertiză medico – militară
 1.  
TRAIAN Dorin-Ionuț RESPINS Inapt serviciu militar la examinarea medicală
Depusă contestație la Comisia de expertiză medico – militară.
 1.  
VOICILĂ Gabriel ADMIS  
 
NOTE:
1. Situația celor doi candidați declarați „RESPINS” la examinarea medicală, în urma rezultatului obținut „Inapt serviciu militar”, care au depus contestație la Comisia de expertiză medico – militară, va fi soluționată până la data de 12 martie 2021.
2. Rezultatele obținute de cei doi candidați, în urma soluționării contestațiilor, vor fi afișate în data 12 martie 2021, la punctul de control al U.M. 02439 Bucureşti.


ANUNŢ
privind planificarea candidaților pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate, în vederea examinării medicale
 
 
Potrivit calendarului de desfăşurare al concursului, în perioada 22 - 26.02.2021, este planificată examinarea medicală, cu menţiunea că la acestă probă, participă candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS”, în urma susținerii evaluării psihologice și evaluării nivelului de pregătire fizică, care se vor finaliza în data de 17.02.2021.
Examinarea medicală a candidaților se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, astfel:
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Data/ora examinării
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Academician Ștefan Milcu” București
 1.  
BORDEIANU MARIA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
BUZESCU MARINA-MĂDĂLINA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CAPĂTĂ LAURA-DANIELA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CIOBĂNESCU IONELA-MĂDĂLINA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CONSTANTIN IONELA-ANIȘOARA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CRÎNGANU GEORGE-MĂDĂLIN 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
IANCU-ISPAS CLAUDIA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
JUNCU IOAN-CONSTANTIN 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
MOTOACĂ MIHAI 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
OGRUȚAN MARIA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
SUSĂNESCU GEORGETA-IULIANA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
TRAIAN DORIN-IONUȚ 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
VOICILĂ GABRIEL 23.02.2021 ora 07.00
Spitalul Clinic Militar de Urgență ,,Dr. Iacob Czihac” Iași
 1.  
CĂRĂUȘU ANDREI 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
CONDURACHE COSMIN-CONSTANTIN 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
DUMITRIU IONELA-GEORGIANA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
LOGHIN IULIANA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
MANGALAGIU IOANA-RALUCA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
MOROȘANU ROXANA-FLORINA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
STRUȚ RAMONA ELENA 24.02.2021 ora 07.30
Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Alexandru Gafencu” Constanța
 1.  
SIN GEORGETA 23.02.2021 ora 07.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


În vederea desfășurării în condiții regulamentare a examinării medicale, candidații trebuie să respecte următoarele reguli și condiții generale:
- la intrarea în unitățile sanitare, se va efectua triajul epidemiologic al candidaților;
- se va interzice accesul în unitate și susținerea examinării medicale, candidaților care vor prezenta la sosire, simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- candidații vor prezenta adeverința eliberată de medicul de familie, care trebuie să conțină următorul text: ,,Clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase. Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examnării medicale la intrarea în sistemul militar”; (aceeași adeverință prezentată și la evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică)
 • candidații vor avea asupra lor, următoarele: actul de identitate în original, adeverința de la medicul de familie și fișa de examinare medicală;
- candidaţilor nu li se asigură transport, cazare și masă.
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Academician Ștefan Milcu”, are sediul în strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, București.
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 150 lei.
Spitalul Clinic Militar de Urgență ,,Dr. Iacob Czihac”, are sediul în strada General Berthelot Henri Mathias, nr. 7-9, Iași
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 601 lei.
Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Alexandru Gafencu”, are sediul în bulevardul Mamaia, nr. 96, Constanța
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 300 lei.


ANUNŢ UM02439
privind planificarea candidaților pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate, în vederea susținerii testelor eliminatorii de aptitudini: evaluare psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică
 
Potrivit calendarului de desfăşurare al concursului, în perioada 15 - 19.02.2021, sunt planificate susținerea testelor de aptitudini: evaluare psihologică şi evaluare a nivelului de pregătire fizică, cu menţiunea că la aceste probe participă candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS”, în urma selecţiei dosarelor de concurs, care s-a finalizat în data de 20.01.2021.
Candidații au fost repartizați pentru susținerea testelor de aptitudini, potrivit arondării teritoriale a județelor, în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, astfel:
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Observații
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza
1. BORDEIANU MARIA  
2. BUZESCU MARINA-MĂDĂLINA  
3. CAPĂTĂ LAURA-DANIELA  
4. CIOBĂNESCU IONELA-MĂDĂLINA  
5. CONSTANTIN IONELA-ANIȘOARA  
6. CRÎNGANU GEORGE-MĂDĂLIN  
7. IANCU-ISPAS CLAUDIA  
8. JUNCU IOAN-CONSTANTIN  
9. MOTOACĂ MIHAI  
10. OGRUȚAN MARIA  
11. SUSĂNESCU GEORGETA-IULIANA  
12. TRAIAN DORIN-IONUȚ  
13. VOICILĂ GABRIEL  
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Câmpulung Moldovenesc
14. CĂRĂUȘU ANDREI  
15. CONDURACHE COSMIN-CONSTANTIN  
16. DUMITRIU IONELA-GEORGIANA  
17. LOGHIN IULIANA  
18. MANGALAGIU IOANA-RALUCA  
19. MOROȘANU ROXANA-FLORINA  
20. STRUȚ RAMONA ELENA  
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța
21. SIN GEORGETA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În vederea desfășurării în condiții regulamentare a testelor de aptitudini, candidații trebuie să respecte următoarele reguli și condiții generale:
- la intrarea în centrele zonale de selecție și orientare, se va efectua triajul epidemiologic al candidaților, care vor prezenta chestionarul de evaluare pentru virusul SARS-CoV-2, din anexă, listat, completat, datat și semnat;
- se va interzice accesul în unitate și susținerea testelor de aptitudini, candidaților care vor prezenta la sosire, simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- la intrarea în unitate va fi prezentată adeverința eliberată de medicul de familie, care trebuie să conțină următorul text: ,,Clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase. Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examnării medicale la intrarea în sistemul militar”;
- candidații care nu vor prezenta adeverința medicală, conform specificațiilor de mai sus, nu li se va permite accesul la selecție;
 • candidații vor avea asupra lor, următoarele: actul de identitate în original, adeverința de la medicul de familie, chestionarul de evaluare completat, ustensile de scris cu pastă/cerneală de culoare albastră și echipament sportiv cu încălțăminte sport, adecvate sezonului rece;
- candidații se vor prezenta la selecție fără a avea asupra lor bagaje voluminoase;
- bagajul candidaților se va depozita într-un rucsac de mici dimensiuni și se va rezuma la minimul necesar, astfel: echipament sportiv; 1-2 prosoape curate, de mici dimensiuni, pe care le vor folosi la ștergerea mâinilor, după spălarea cu apă caldă și săpun; cel puțin 4 măşti de protecţie; cel puțin 2 perechi de mănuși din latex de unică folosință; dezinfectant pentru mâini, într-o cantitate suficientă; hrană rece neperisabilă; apă potabilă îmbuteliată;
- pe durata susținerii probelor, se vor respecta măsurile de distanțare între candidați, care vor purta măști de protecție pe întreaga perioadă, cât se află în incinta centrelor zonale de selecție și orientare, mai puţin pe timpul desfășurării probelor sportive, unde se vor lua măsuri suplimentare, în vederea prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- candidaţilor nu li se asigură transport, cazare și masă.
Graficul de planificare a activităților specifice, fiecărui centru zonal de selecție și orientare:
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza
 • candidații se vor prezenta la punctul de control nr. 1 al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, din Strada Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, județul Prahova, în data de 15.02.2021, la ora 07.45 și vor susține testele de aptitudini, în 1 (una) zi de selecție.
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Câmpulung Moldovenesc
 • candidații se vor prezenta la sediul, din Strada Izvorul Malului, nr. 6, localitatea Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în data de 16.02.2021, la ora 07.30 și vor susține testele de aptitudini, în perioada 16-17.02.2021, în 2 (două) zile de selecție;
 • în prima zi se va desfășura evaluarea nivelului de pregătire fizică, iar în a doua zi evaluarea psihologică, prezentarea în prima zi a candidaților se va realiza în tinută sportivă.
Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța
 • candidata se va prezenta la sediul din Strada Fulgerului, nr. 1, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de 16.02.2021, la ora 07.30 și va susține testele de aptitudini, în 1 (una) zi de selecție.
 
Notă:
 1. În urma susținerii testelor de aptitudini, centrele zonale de orientare și selecție vor elibera fiecărui candidat, o adeverință care atestă participarea la selecție și rezultatul obținut - ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.
 2. Fiecare candidat are obligația să aducă adeverința și să o predea secretarului comisiei de concurs, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, document care se anexează, în original, la dosar.
 3. Candidații care au obținut rezultatul ,,ADMIS”, la selecție, la predarea adeverinței, vor primi Fișa de examinare medicală.
 4. Anunțul privind planificarea candidaților, în vederea desfășurării examinării medicale, va fi afișat la punctul de control al U.M. 02439 Bucureşti și pe pagina de internet https:/directiamedicala.mapn.ro în data de 05.02.2021, ora 15.00.
 

Anexe:
Anexa nr.1 -  Chestionar de evaluare, 1 exemplar cu 1 filă, neclasificat.(se descarca de pe sie :In utile se alege optiunea Chestionare, documente)
Anexa nr.2 - Baremul minim de îndeplinit la evaluarea nivelului de pregătire fizică, 1 exemplar cu 1 filă, neclasificat.
 
 
Anexa nr. 2
BAREMUL MINIM
 DE ÎNDEPLINIT LA EVALUAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE FIZICĂ
 
 
 
Vârsta
 
Probe/Sex
Grupa  I
(până la 31 ani)
Grupa a II-a
(31-35 ani)
Grupa a III-a
(36-40 ani)
Grupa a IV-a
(41-45 ani)
Observații
Flotări
(repetări)
Masculin 31 27 23 17  
Feminin 12 9 7 6  
Abdomene
(repetări)
Masculin 40 35 30 25  
Feminin 35 30 25 20  
Alergare (timp- minute, secunde) 3 000 m Masculin 16' 15" 16' 45" 17' 15" -  
2 000 m - - - 11' 40"  
2 000 m Feminin 11' 45" 12' 15" 12' 45" -  
1 000 m - - - 6' 30"  
 
Note:
 1. Baremele sunt în conformitate cu pct. 1  - Personalul militar din structurile centrale și structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, structuri subordonate structurilor centrale, comandamentele statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamente de divizie, flotă (similare), comandamente de brigadă (similar), precum și personalul militar participant la cursuri din Anexa nr. 5 - Testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar, din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 149 din 13.12.2012, pentru aprobarea Regulamentului educației fizice militare.
 2. Toate probele se execută în aceeași zi.
 3. Pentru a fi declarat ,,admis” candidatul trebuie să participe la toate probele și să obțină baremul minim la fiecare probă.

ANUNŢ UM02439
cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat
 în vederea încadrării funcţii militare vacante de execuţie, de subofiţer sanitar,
pe perioadă nedeterminată, prin chemare/rechemare în activitate
 
Comisia de concurs din cadrul Unității Militare 02439 Bucureşti a verificat modul de îndeplinire a condițiilor de participare la concurs, prin analizarea  dosarelor de înscriere a candidaților, pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, prin chemare/rechemare în activitate.
În urma analizării dosarelor de concurs ale candidaţilor, comisia a „ADMIS” un număr de 21 (douăzeci și unu) candidați și a „RESPINS” un număr de 6 (șase) candidați, astfel:
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele REZULTAT Observații
 1.  
BORDEIANU Maria ADMIS  
 1.  
BUZESCU Marina-Mădălina ADMIS  
 1.  
CAPĂTĂ Laura-Daniela ADMIS  
 1.  
CĂRĂUȘU Andrei ADMIS  
 1.  
CIOBĂNESCU Ionela-Mădălina ADMIS  
 1.  
CONDURACHE Cosmin-Constantin ADMIS  
 1.  
CONSTANTIN Ionela-Anișoara ADMIS  
 1.  
CRÎNGANU George-Mădălin ADMIS  
 1.  
DUMITRAȘCU Ana-Maria RESPINS Neîndeplinire a condiţiei specifice: vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, de minim 2 (doi) ani.
 1.  
DUMITRIU Ionela-Georgiana ADMIS  
 1.  
FĂLCUȘANU Cristina-Mihaela RESPINS Neîndeplinire a condiţiei specifice: vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, de minim 2 (doi) ani.
 1.  
IANCU-ISPAS Claudia ADMIS  
 1.  
JUNCU Ioan-Constantin ADMIS  
 1.  
LOGHIN Iuliana ADMIS  
 1.  
MANGALAGIU Ioana-Raluca ADMIS  
 1.  
MOISĂ Mihaela RESPINS Neîndeplinire a condiţiilor specifice:
- au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care au candidat;
- dețin grad de cel mult egal cu cel al funcției vacante.
 1.  
MOROȘANU Roxana-Florina ADMIS  
Nr.
crt.
Numele şi prenumele REZULTAT Observații
 1.  
MOTOACĂ Mihai ADMIS  
 1.  
OGRUȚAN Maria ADMIS  
 1.  
PĂUN Florentin-Adrian RESPINS Lipsă la  dosar a adeverinţei eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector.
 1.  
PRODAN Cristina RESPINS Neîndeplinire a condiţiei specifice: subofițer în rezervă sau subofițer rezervist voluntar, cu grad de plutonier, plutonier major sau plutonier adjutant.
 1.  
PUIU Ionela-Liliana RESPINS Lipsă la  dosar a adeverinţei eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector.
 1.  
SIN Georgeta ADMIS  
 1.  
STRUȚ Ramona Elena ADMIS  
 1.  
SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana ADMIS  
 1.  
TRAIAN Dorin-Ionuț ADMIS  
 1.  
VOICILĂ Gabriel ADMIS  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 20.01.2021, între orele 09.00 - 15.00, conform art. 12 alin. (4) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Eventualele contestaţii se pot depune în scris la punctul de control al U.M. 02439 Bucureşti, prin secretarul comisiei de concurs.

UM 02439
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU
ÎNCADRAREA FUNCŢIILOR VACANTE DE SUBOFIȚER
 
 • FUNCȚIILE VACANTE/STRUCTURI
În conformitate cu prevederilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea următoarelor funcţii militare vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, pe perioadă nedeterminată, prin chemare/rechemare în activitate, astfel:
1. Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
2. Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
3. Sanitar (asistent medical generalist) în Secția recuperare, medicină fizică și balneologie (recuperare medicală neurologie) a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
4. Sanitar (asistent medical generalist) în Secția clinică cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
5. Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu” București, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
6. Sanitar principal (asistent medical generalist) în Saloane bolnavi din Secția clinică ortopedie și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timișoara, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant.
7. Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul sprijin medical din Compartimentul primire urgențe a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
8. Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
9. Sanitar (asistent medical generalist) în Sala operații din Secția chirurgie generală și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
10. Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul complementar din Serviciul medicină operațională a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
11. Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul complementar din Serviciul medicină operațională a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași, funcție prevăzută cu gradul militar de plutonier.
 • CONDIŢIILE GENERALE PENTRU ÎNCADRAREA FUNCȚIILOR:
Pot fi încadraţi în funcţiile militare vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- au cetăţenie română;
- au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
- nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
- nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii  incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
- nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
- nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii se angajează ca, la data chemării/ rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
- îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
- îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio-video a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică și a testului scris;
- îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
- au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care au candidat;
- au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;
- îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfășurării activității, după caz;
- deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
- sunt declaraţi „apt“ în urma examinării medicale;
- sunt declaraţi „admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 
 • CONDIŢIILE SPECIFICE PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI DE SANITAR (ASISTENT MEDICAL GENERALIST/ ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE):
În vederea încadrării funcţiilor, candidaţii îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
 • subofițeri în rezervă sau subofițeri rezerviști voluntari, cu grad de sergent, sergent major sau plutonier;
 • soldați si gradați profesioniști în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • persoane care deţin grad militar în rezervă de cel mult plutonier, dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
 • persoane care nu dețin grad militar;
 • absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat și de școală postliceală sanitară, cu diplomă de absolvire/competenţă profesională în specialitatea funcției (asistent medical generalist/ asistent medical radiologie);
 • să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
 • vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, este de minim 2 (doi) ani;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier.
 
 • CONDIŢIILE SPECIFICE PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI DE SANITAR PRINCIPAL (ASISTENT MEDICAL GENERALIST):
În vederea încadrării funcţiei, candidaţii îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
 • subofițeri în rezervă sau subofițeri rezerviști voluntari, cu grad de plutonier, plutonier major sau plutonier adjutant;
 • absolvent de studii superioare în specialitatea ,,asistent medical generalist”.
 • să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
 • vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, este de minim 2 (doi) ani;
 • gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: plutonier adjutant.
 
 • DOCUMENTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE CONCURS:
            - cererea de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 (se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti);
- declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1^1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 (se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti);
            - formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G.                nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare (se asigură prin grija U.M. 02439 Bucureşti);
            - certificatul de cazier judiciar, în original;
            - copia certificatului de naştere;
            - copia cărţii de identitate;
            - copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
            - livretul militar sau adeverinţa eliberată de Centrul Militar Zonal/Judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare;
 • copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, valabil pentru anul în curs;
 • documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecție.
            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii și certificării copiilor.
Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor va avea loc la sediul Unității Militare 02439 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti.
 
 • CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
RĂSPUNDE/
LOC DESFĂŞURARE
1. Publicarea anunțului privind organizarea concursului la sediul propriu, pe pagina de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 31.12.2020/
ora 09.00
Secretarul comisiei de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
2. Înscrierea la concurs prin depunerea dosarelor de înscriere (dosarele pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere). 04 - 14.01.2021/
orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
3. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin analizarea  dosarelor de înscriere. 15 - 19.01.2021/
 orele 09.00-15.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
4. Afişarea procesului-verbal cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 19.01.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
5. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 20.01.2021/
 orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
6. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 21 – 22.01.2021/
 orele 09.00-15.00
Comisia de contestații/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
7. Afişarea modului de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 22.01.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
8. Afişarea planificării selecției candidaților în vederea susținerii testelor eliminatorii de aptitudini: evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală. 29.01.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
9. Susținerea testelor eliminatorii de aptitudini: evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (probe ce se vor desfăşura în această ordine, la care vor participa candidaţii declaraţi “apt”/ “admis” la proba anterioară). 15 – 19.02.2021/
 orele 08.00-16.00
Candidații/Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare specificate, potrivit panificării
10. Aducerea la cunoștința candidaților a rezultatelor evaluării psihologice şi evaluării nivelului de pregătire fizică 15 – 19.02.2021/
 orele 08.00-16.00
Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare în care se susțin testele eliminatorii
11. Soluţionarea eventualelor contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini. 19.02.2021/
 ora 15.00
Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare în care se susțin testele eliminatorii.
12. Eliberarea adeverințelor care atestă participarea și rezultatul obținut la testele eliminatorii de aptitudini. 15 – 19.02.2021/
 la finalul desfășurării testelor
Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare în care se susțin testele eliminatorii.
13. Examinarea medicală (test eliminatoriu). 22 – 26.02.2021/
 orele 08.00-16.00
Candidații/unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, potrivit planificării
14. Aducerea la cunoștința candidaților a rezultatului examinării medicale. 22 – 26.02.2021/
la finalul examinării medicale
Unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale în care se desfășoară examinarea medicală.
15. Transmiterea către comisia de concurs a procesului verbal cu rezultatelor obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini: evaluare psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică. 22 – 26.02.2021/
 orele 08.00-16.00
Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare în care au fost susținute testele.
16. Transmiterea către comisia de concurs a fișelor medicale a candidaților. 01 – 05.03.2021/
 orele 08.00-16.00
Unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale în care se desfășoară examinarea medicală.
17. Anexarea la dosarele de înscriere a adeverințelor și fișelor medicale. 22.02 – 05.03.2021/
 orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
18. Afişarea rezultatelor finale obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini. 05.03.2021/
 ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
PENTRU FUNCȚIA DE SANITAR (ASISTENT MEDICAL GENERALIST)
19. Stabilirea și întocmirea a minimum două seturi de subiecte pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist), în vederea susținerii testului scris. 15.03.2021/
ora 08.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
20. Susținerea testului scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist). 15.03.2021/
ora 10.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
21. Afișarea baremelor de notare la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist). 15.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
22. Afișarea rezultatelor la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist). 16.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
23. Depunerea eventualelor contestații la rezultatele proprii obținute la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 17.03.2021/
orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
24. Soluționarea eventualelor contestații la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 18.03.2021/
orele 09.00-15.00
Comisia de contestații/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
25. Afișarea modului de soluționare a contestațiilor la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist). 18.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
26. Afișarea rezultatelor finale la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical generalist). 19.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
PENTRU FUNCȚIA DE SANITAR (ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE)
27. Stabilirea și întocmirea a minimum două seturi de subiecte pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie), în vederea susținerii testului scris. 16.03.2021/
ora 08.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
28. Susținerea testului scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie) 16.03.2021/
ora 10.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
29. Afișarea baremelor de notare la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie). 16.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
30. Afișarea rezultatelor la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie). 17.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
31. Depunerea eventualelor contestații la rezultatele proprii obținute la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 18.03.2021/
orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
32. Soluționarea eventualelor contestații la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 19.03.2021/
orele 09.00-15.00
Comisia de contestații/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
33. Afișarea modului de soluționare a contestațiilor la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie). 19.03.2021/
ora15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
34. Afișarea rezultatelor finale la testul scris pentru funcția de sanitar (asistent medical radiologie). 22.03.2021/
ora15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
PENTRU FUNCȚIA DE SANITAR PRINCIPAL (ASISTENT MEDICAL GENERALIST)
35. Stabilirea și întocmirea a minimum două seturi de subiecte pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist), în vederea susținerii testului scris. 17.03.2021/
ora 08.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
36. Susținerea testului scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist). 17.03.2021/
ora 10.00
Comisia de concurs/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
37. Afișarea baremelor de notare la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist). 17.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
38. Afișarea rezultatelor la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist). 18.03.2021/
ora 15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
39. Depunerea eventualelor contestații la rezultatele proprii obținute la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 19.03.2021/
orele 09.00-15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
40. Soluționarea eventualelor contestații la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist), adresate în scris președintelui comisiei de contestații. 22.03.2021/
orele 09.00-15.00
Comisia de contestații/
sediul U.M. 02439 Bucureşti
41. Afișarea modului de soluționare a contestațiilor la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist). 22.03.2021/
ora15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
42. Afișarea rezultatelor finale la testul scris pentru funcția de sanitar principal (asistent medical generalist). 23.03.2021/
ora15.00
Secretarul comisiei de concurs/
la punctul de control al
U.M. 02439 Bucureşti
 
 • TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU TESTUL SCRIS
PENTRU FUNCȚIILE DE SANITAR (ASISTENT MEDICAL GENERALIST):
Tematică:
 1. Tehnici de nursing și investigații;
 2. Administrarea medicamentelor;
 3. Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 4. Etica deontologică a asistentului medical;
 5. Medicina de urgență și nursing specific;
 6. Cardiologie și nursing specific;
 7. Recuperare medicală și nursing specific;
 8. Dosarul de îngrijire a pacientului;
 9. Gestionarea și evidența bunurilor materiale.
Bibliografie:
 1. Georgeta Baltă – Îngrijirea bolnavului - Tehnici generale – Editura Didactică și Pedagogică;
 2. Lucreția Titircă – Urgențe medico-chirurgicale – Editura medicală;
 3. Lucreția Titircă – Breviar de explorări funcționale și îngrijiri speciale – Editura Viața Medicală Românească;
 4. Lucreția Titircă – Ghid de nursing - Editura Viața Medicală Românească;
 5. Lucreția Titircă – Tehnici de evaluare și îngrijire acordate de asistenții medicali - Editura Viața Medicală Românească;
 6. Lucreția Titircă – Îngrijiri speciale acordate de asistenții medicali - Editura Viața Medicală Românească;
 7. Florin Chiru – Ghid practic de neurologie – Editura Cison, București;
 8. L. Chiutu, E. Ioniță, R. Nemeș – Nursingul pacientului critic;
 9. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;
 10. C. Borundel – Manual de medicină internă – Editura All București;
 11. FL. Chiru și colaboratorii – Îngrijirea omului bolnav și omului sănătos - Editura Cison, București;
 12. M. Mincu și colaboratorii – Medicină internă, specialități înrudite și îngrijiri paliative – Editura Știință și Tehnică București;
 13. Gh. Nicolae Gh., M. Timofte, V. Gherghina V, L. Iordache – ghid de nursing O.A.M.M.R.;
 14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1454/02.12.2014 - pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/03.12.2012 - pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 16. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 - pentru adoptarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează  să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 18. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/03.10.2013 – privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenții medicali generaliști;
 20. Ordonanța de Urgență nr. 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medicașl generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și a Asistenților Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestiunilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Orgonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999.
 
PENTRU FUNCȚIILE DE SANITAR (ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE):
Tematică:
1. Noţiuni de radiofizică;
2. Substanțe de contrast utilizate în imagistică;
3. Principii de radioprotecție;
4. Mijloace De Explorare Imagistică
5. Norme de prevenire și control a infecțiilor asociate;
6. Drepturile pacientului;
7. Exercitarea profesiei de asistent medical;
8. Etica și deontologia în exercitarea profesiei de asistent medical.
Bibliografie:
 1. Manual de tehnică radiologică - Mihai Lungeanu;
 2. Radiologie-imagistică medicală - Editura Universitară "Carol Davila" - S. A. Georgescu;
 3. Radiologie medicala - Editura Medicală 1990 - V. Grancea;
 4. Ordinul 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante;
 5. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată;
 6. Legea nr. 46/2003- privind drepturile pacientului;
 7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical;
 8. OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
PENTRU FUNCȚIA DE SANITAR PRINCIPAL (ASISTENT MEDICAL GENERALIST):
Tematică:
1. Procesul de nursing. Cunoașterea etapelor procesului de îngrijire. Plan de îngrijire cu aplicații practice;
2. Cunoșterea normelor sanitare antiepidemice din sistemul de sănătate privind metodele de prevenire și tehnici de intervenție (asepsie și antisepsie). Metode de protecție a personalului în timpul actului medical;
3. Asigurarea condițiilor igienice pacienților internați în unitățile sanitare;
4. Supravegherea pacientului. Măsurarea și notarea funcțiilor vitale;
5. Alimentația pacientului;
6. Rolul delegat al asistenței medicale în administrarea medicamentelor;
7. Rolul propriu și delegat al asistenței medicale în efectuarea recoltărilor de sânge, urină, exudat faringian, scaun, vărsături;
8. Rolul propriu al asistenței medicale în efectuarea următoarelor acte medicale: spălături, sondaje, puncții și clisme;
9. Îngrijiri acordate pacienților în urmatoarele afecțiuni: fractură, entorsă și luxație;
10. Simptomatologie, conduita;
11. Pregătire preoperatorie,
12. Supravegherea și îngrijirea postoperatorie;
13. Tehnica pansamentului în cabinetele medicale;
14. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
15. Timpul de muncă şi de odihnă;
16. Conflictul de interese, definiţie şi principii;
17. Prevederile aplicabile personalului civil contractual, conform  art. 538-562  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019,  Codul administrativ;
18. Drepturile pacientului, conform Legii nr. 46/2003.
Bibliografie:
 1. Legea nr. 319 din 14.06.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și functionarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 4. Ordonanța de urgență nr. 57/2019, Codul administrativ;
 5. Ordinul ministerului sănătății nr.1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
6. Ordinul ministerului sănătății nr.1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
7. Ordinul ministerului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
8. Codul de etică și deontologie profesională al asistenților medicali și al moașelor din România.
9. Lucretia Titirca - Urgențe medico-chirurgicale, Ediția III.
10. Lucretia Titirca – Tehnici de evaluare și îngrijiri, Vol II, Ediția 2015.
11. Lucretia Titirca - Ghid de nursing, Editura medicală, Ediția 2008.
 
NOTE:
 1. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 3. La evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament sportiv complet, conform anotimpului.
 4. Nu se asigură cazare, transport şi masă, pe durata concursului.
 5. La începerea evaluării psihologice şi evaluării nivelului de pregătire fizică, candidații vor prezenta adeverinţă eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedente heredocolaterale.
 6. Costul examinării medicale se suportă de fiecare candidat.
 7. Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, modul de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, planificarea selecției candidaților în vederea susținerii testelor eliminatorii de aptitudini, rezultatele finale obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini, rezultatele la testul scris, modul de soluționare a contestațiilor la testul scris și rezultatele finale la testul scris, vor fi afișate și pe pagina de internet https:/directiamedicala.mapn.ro
 8. Orice modificare referitoare la organizarea și desfășurarea concursului va fi publicată în cel mai scurt timp la punctul de control al U.M. 02439 Bucureşti și pe pagina de internet https:/directiamedicala.mapn.ro
 9. Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: locotenent colonel Oprea Eugen, telefon 021.319.60.06, interior 130.ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei pentru încadrarea, fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru sprijin epidemilogic, a unui post de medic specialist, medic primar în specialitatea epidemiologie
 

Nr.
crt.
Nume
și prenume candidat
Funcţia contractuală pe care va fi încadrat Rezultatul selecției dosarului pentru încadrare Observații
1. Eremia Adrian Medic primar Admis         -

Activitatea va începe la data de 15.12.2020.
În acest sens, domnul EREMIA Adrian este invitat pe data de 14.12.2020, orele 14.00, pentru semnarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
 
Comisia de analiză selecție dosar încadrare:
-Președinte: - colonelul DOBRE Dan - șef secție inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară la Direcția medicală
-Membrii:  - locotenent-colonelul ILIE Olivian - șef oficiu medicină operațională, standardizare, interoperabilitate NATO-UE și monitorizare răniți la Direcția medicală
                    - locotenentul RAPOTAN Violeta - ofițer specialist (inspector sanitar veterinar) în Biroul inspecție sanitară - veterinară, siguranța alimentelor și asistența veterinară la Direcția medicală
- Secretar:   - funcționarul public RAICIU Geta - inspector superior în biroul management personal civil

ANUNȚ
 
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare Direcția Medicală, ÎNCADREAZĂ FĂRĂ CONCURS, pe perioadă determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă,  PENTRU SPRIJIN EPIDEMIOLOGIC, un post de medic specialist sau primar în specialitatea epidemiologie.
Condiţiile generale de angajare pentru toate categoriile de personal:

 • deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 • deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
La înscrierea pentru angajarea pe postul de medic, candidații vor  trimite prin e-mail, pe adresa directiamedicala@gmail.com, până la data de 08.12.2020, orele 15.00, următoarele acte:
 1. cererea de angajare în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să fie încadrată;
 2. copie de pe diploma de licenţă și certificatul de medic specialist sau primar;
 3. documente privind schimbarea numelui, în copie (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), dacă este cazul;
 4. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs însoțit de copie de pe asigurarea de MALPRAXIS în perioada de valabilitate;
 5. declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să se angajeze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care dorește angajarea;
 6. certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 7. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 8. curriculum vitae model Europass.

Documentele prevăzute la  lit. b), c), d), f) și g) se prezintă în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității, la angajare.
Personalul selecționat va încheia cu unitatea un contract individual de muncă pe perioadă determinată ce nu va depăși 30 de zile de la terminarea stării de alertă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.319.60.06, int.110.

ANUNŢ
 
cu rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional superior, respectiv în postul de consilier grad profesional principal în biroul coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori de management sanitar din Secția asistență medicală la Direcția medicală

Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. Bărbulescu Angelica-Ionela Consilier
grad profesional principal
200 de puncte Admis

           
Componenţa comisiei de examen:


             - Preşedinte: - funcționarul public Cîrstea Tatiana-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
            - Membrii:   - funcționarul public Calen Gabriela-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
                                  - funcționarul public Vlădușel Ariadana-Rodica-consilier grad profesional superior în biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din Secția implementare politici naționale de sănătate din Direcția medicală
- Secretar:     - funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior în biroul management personal civil din Serviciul management personal din Direcția medicală

ANUNŢ
 
cu rezultatul final la examenul de promovare în grad professional superior, respectiv în postul de consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală.

Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. Dumbravă Florentina Consilier
grad profesional superior
200 de puncte Admis

           
Componenţa comisiei de examen:

             - Preşedinte: - funcționarul public Cîrstea Tatiana-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
            - Membrii:   - funcționarul public Calen Gabriela-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
                                  - funcționarul public Vlădușel Ariadana-Rodica-consilier grad profesional superior în biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din Secția implementare politici naționale de sănătate din Direcția medicală
- Secretar:     - funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior în biroul management personal civil din Serviciul management personal din Direcția medicală
 

ANUNŢ UM02439
 
cu rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în
în grad profesional superior celui deținut, în cadrul unei funcții publice de execuție din biroul expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică din Direcția medicală.
 
            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele:

Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în grad profesional superior Motivul respingerii dosarului
1. F.p. Dumbravă Florentina Admis -

            Proba scrisă se va susține în data de 23.11.2020, ora 10.00, la sediul U.M. 02439 București, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționarul public Cîrstea Tatiana-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
            - Membrii:  - funcționarul public Calen Gabriela-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
                                 - funcționarul public Vlădușel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din Secția implementare politici naționale de sănătate din Direcția medicală
            - Secretar:   - funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior în biroul management personal civil din Serviciul management personal din Direcția medicală

ANUNŢ UM02439
 
cu rezultatul selecției dosarului de examen
pentru promovare în grad profesional superior celui deținut, în cadrul unei funcții publice de execuție din biroul coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori management sanitar din cadrul Secției asistență medicală din Direcția medicală.
 
            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele:

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în grad profesional superior Motivul respingerii dosarului
1. F.p. Bărbulescu Angelica-Ionela Admis -

            Proba scrisă se va susține în data de 24.11.2020, ora 10.00, la sediul U.M. 02439 București, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționarul public Cîrstea Tatiana-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
            - Membrii:  - funcționarul public Calen Gabriela-consilier grad superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul Secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală
           - funcționarul public Vlădușel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din Secția implementare politici naționale de sănătate din Direcția medicală
            - Secretar:  - funcţionarul public Raiciu Geta-inspector grad superior în biroul management personal civil din Serviciul management personal din Direcția medicală

A N U N Ț UM 02439
 
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul biroului expertiză medico-militară din Secția expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică din Direcţia medicală    
 
Având în vedere prevederile art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, efaxul Direcției generale management resurse umane D 1414/2020, Direcţia medicală anunţă că se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru un funcționar public care este încadrat în postul de consilier grad profesional principal în cadrul biroului expertiză medico-militară din Secția expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică din Direcția medicală.
Timpul de muncă aferent funcției publice scoasă la examen este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata programului de lucru-8 ore/zi.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
     b) să fi obținut cel puțin calificativul ”Bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
          c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu ce se vor desfăşura în zilele de 23.11.2020, ora 10.00 și respectiv 25.11.2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei medicale din strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1.
 Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele documente:
            - formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
            - copia actului de identitate;
            - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
            - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
            Locul depunerii dosarelor şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional: sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, persoana de contact f.p. Raiciu Geta, telefon 021.319.60.04/130.
Termenul limită de depunere a dosarelor:10.11.2020, ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere:11.11.2020, la sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti.
Data şi orele de desfăşurare a probelor de concurs:

 •  23.11.2020 ora 10.00- proba scrisă;
 •  25.11.2020 ora 10.00 - interviul.
     BIBLIOGRAFIA este următoarea:
 1. Constituţia României republicată, Monitorul Oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003.

2. Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, partea a VI titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanţa   nr. 137/2000 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea   nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
6. Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr. M 55-107-257/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/ rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. M 114 din 03.11.2014 pentru aprobarea metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate;
9. Ordinul nr. M 66/98/3005/3966 din 17 mai 2016, privind constituirea, organizarea,  funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară;
            10. Ordinul nr. M 8 din 4 februarie 2013 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
            11. Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
            12. Ordonanţa de urgenţă   nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
TEMATICA este următoarea:
1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. Statutul funcționarilor publici;
3. Accesul la serviciile publice administrative și juridice;
4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
5.Evaluarea capacității de muncă, stabilirea aptitudinii pentru serviciul militar, încadrarea    în grad de invaliditate pentru cadrele militare;
6.Pensia de invaliditate;
7.Efectuarea examenului medical pentru admitere în instituțiile militare de învățământ și ocuparea posturilor de soldat gradat profesionist;
8.Metodologia privind efectuarea examenului medical pentru admitere în instituțiile militare de învățământ și ocuparea posturilor de soldat gradat profesionist;
9. Atribuțiile Comisiei Centrale de Expertiză Medico-Militară;
10.Examinarea şi stabilirea aptitudinii medico-militare pentru misiuni externe;
11.Menținerea în activitate  a cadrelor militare care au dobândit afecțiuni fizice, cu legătură de cauzalitate prin participarea la misiuni externe;
12. Acordarea concediilor medicale de incapacitate temporară de muncă peste 180 de zile.
             Principalele atribuții ale postului:
                       - Pune în execuție legile și alte acte normative cu privire la expertiza medico-militară;
                        - Primește cererile și reclamațiile repartizate biroului de către șeful Direcției medicale;
                                  - Primește contestațiile militarilor în activitate și ale rezerviștilor făcute împotriva hotărârilor comisiilor de expertiză medico-militară și planifică convocarea celor stabiliți de președintele Comisiei centrale de expertiză  militară;
                                    - Ține evidența pe calculator a cadrelor militare clasate „inapt”, „apt limitat” și a cadrelor militare aflate în concediu medical de recuperare;
                                  - Elaborează situații statistice necesare privind expertiza medico-militară.       


A N U N Ț UM 02439
 
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori de management sanitar
 din Secția asistență medicală din Direcţia medicală    

 

Având în vedere prevederile art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, efaxul Direcției generale management resurse umane D 1414/2020, Direcţia medicală anunţă că se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru un post de consilier grad profesional asistent din cadrul biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori de management sanitar din Secția asistență medocală din Direcția medicală.
Timpul de muncă aferent funcției publice scoasă la examen este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata programului de lucru-8 ore/zi.
Cndițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
    b) să fi obținut cel puțin calificativul ”Bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
        c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
        Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu ce se vor desfăşura în zilele de 24.11.2020, ora 10.00 și respectiv 26.11.2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei medicale din strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1.
 Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele documente:
          - formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
          - copia actului de identitate;
          - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
          - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
          Locul depunerii dosarelor şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional: sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, persoana de contact f.p. Raiciu Geta, telefon 021.319.60.04/130.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 10.11.2020, ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere:11.11.2020 la sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti
Data şi orele de desfăşurare a probelor de concurs:

 • 24.11.2020 ora 10.00- proba scrisă;
 • 26.11. 2020 ora 10.00 - interviul.

     BIBLIOGRAFIA este următoarea:
      1. Constituţia României republicată, Monitorul oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003;
        2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
       3. Ordonanţa nr. 137/2000 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       4. Legea nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
       6. Instrucţiunile privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2009, cu modicările şi completările ulterioare;
        7. Ordinul ministrului apărării nr. M. 129/2009, privind conducerea unităților sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
        8. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice cu modificările și completările ulterioare;
        9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, sef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare cu paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;
       10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 84 din 24.08.2015 pentru aprobarea „Metodologiilor privind acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă”, cu modificările și completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
        12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
        13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 112/2007, privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare;
        14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1490/2008, privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
        15. Dispoziţia şefului Direcţiei medicale nr. A-2337/2011 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a Ordinului ministrului apoărării naţionale nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale.
TEMATICA este următoarea:
            1.  Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Administraţia publică centrală de specialitate ;
3. Principii şi definiţii;
4. Abordarea integrată de gen în politicile naţionale;
 5. Principiile asistenţei de sănătate publică;
 6. Autorităţile sistemului de sănătate publică;
 7. Asistenţa medicală;
 8. Acordarea asistenţei medicale;
  9. Acordarea concediilor şi scutirilor medicale în scopul recuperării capacităţii de muncă;
10. Organizarea Concursului /Examenului pentru ocuparea funcţiei de comandant al unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale;
 11.Metodologia-Cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice;
   12. Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;
13. Metodologia privind acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respective retragerea titlului de specialist de clasă în serviciul Medical şi Sanitar-Veterinar;
            14. Timpul de muncă;
            15. Organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţi publice din sectorul sanitar;
           16.  Incompatibilităţile şi conflictul de interese;
 17. Încetarea contractului;
 18. Evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea;
           19. Metodologie de calculul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
20. Atribuţiile medicilor din structurile implicate în supravegherea stării de sănătate a personalului Ministerul Apărării Naţionale.
Principalele atribuții ale postului:
- Gestionează eliberarea și retragerea codurilor de parafă pentru medicii militari și civili din rețeaua Ministerului Apărării Naționale;
- Elaborează proiecte de răspuns privind solicitările categoriilor de forțe ale armatei cu privire la arondarea unităților militare și transmite avizul Direcției medicale;
- Elaborează proiecte de răspuns privind solicitările de efectuare a stagiilor de spital ale medicilor militari și civili din sistemul medical-militar și transmite avizul șefului Direcției medicale pentru efectuarea acestora în formațiunile sanitare din Ministerul Apărării Naționale;
- Participă la organizarea activităților privind susținerea examenului de specialist de clasă în arma serviciul medical/serviciul sanitar/veterinar pentru personlaul medico-sanitar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale.ANUNŢ UM 02417

Bibliografia si tematica

stabilite in vederea suslinerii interviului din data de 04.09.2020, ora 10.00, pentru incadrarea functiei
vacante de sanitar principal in compartimentul cardiologie din sectia medicină internă la directorul
medical (1281416-plt.adj .pr.-29/054-PL)


Legislatie națională:

 1. Legea nr. 80/ 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile ci completările ulterioare;
 2. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sănatatii, cu modificarile și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările completările ulterioare;
 4. Legea nr. 46/ 2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completările ulterioare;
 5. Legea nr. 182/ 2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
Ministerul Apararii Nationale:
 1. Regulamentul de ordine interioard aplicabil personalului civil din M.Ap.N., aprobat cu Ordinul ministrului apardrii nationale nr. M-17/2012, cu modificarile și completdrile ulterioare;
 2. M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei, aprobate cu Ordinul ministrului apardrii nationale nr. M-105/2002, cu modificarile și completdrile ulterioare;
 3. Instructiuni privind asistenta medicală și farmaceutică in Ministerul Aparării Naționale pe timp de pace, aprobate cu Ordinul ministrului aparării nationale nr. M.110/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului aparării naționale nr. M.129/2009, privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului aparării naționale nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sanătate a personalului din ministerul aparării, cu modificdrile și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului aparării naționale nr. M.14/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea desfășurarea activitații de protecție a mediului in Armata României, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului aparării naționale nr. M.25/2012 pentru aprobarea Instructiunilor privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor in Ministerul Apardrii Nationale, cu modificarile și completarile ulterioare;
 8. Ordinul ministrului apardrii nationale nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, cu modificarile și completdrile ulterioare;
 9. Ordinul ministrului apardrii nationale nr. M.9/2013 pentru aprobarea normelor privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apardrii Nationale, cu modificarile și completările ulterioare;
 
.                       
Ministerul Sănătății:

1. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și
efectuarea gărzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Ordinul nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatiei de liberd practice, cu modificarile și completdrile ulterioare.
3. Ordinul nr. 1782/2006, privind inregistrarea și raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua și spitalizare de zi, cu modificdrile și completările ulterioare.

4. Ordonanța de urgentä nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moașä și a profesiei  de asistent medical, precum organizarea functionarca Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor Asistentilor Medicali din România, cu modificärile și completärile ulterioare.
5. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate
din activitäti medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationalä de date privind
deseurile rezultate din activitäti medicale.
6. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curäțarea, dezinfecția și sterilizarea in unitätile sanitare publice private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curätenie dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfectia måinilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeazä sä fie tratat și  a metodelor de evaluare a derulärii și eficienței procesului de sterilizare.
7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitätile sanitare.
8. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
 
Publicatii de specialitate:
„Urgente medico-chirurgicale, Sinteze" - Lucreția Titiricä, Editura Medicalä, Editia a Ill-a, 2017;
"Ingrijiri speciale acordate pacientilor de cätre asistenții medicali" — sub redactia Lucreția Titiricä,
Editura Viata Medicalä Romåneascä, 2008;
- "Tehnici de evaluare ingrijiri și speciale acordate de asistentii medicali - Ghid de nursing" — coordonator
lucrare Lucretia Titiricä, Editura Viata Medicalä Romåneascä, 2008.

 

      ANUNŢ UM 02417

       Bibliografia si  tematica

stabilite in vederea sustinerii interviului din data de 03.09.2020, ora 10.00, pentru incadrarea functiei vacante de subofiter de administratie la tura operative, loctiitor pentru probleme de stat major

     (1281097-plt.adj.pr.-44/109-PL)

 
1. Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificärile și completärile ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificärile completärile ulterioare;
3. Legea nr. 95/.2006 privind reforma in domeniul sänätätii, cu modificärile completärile
ulterioare;
4. Ordinul ministrului sänätälii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitätile sanitare, cu modificärile si completärile
ulterioare;
5. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. M 38/2016, pentru aprobarea R.G. I-Regulamentul
de ordine interioarä in unitate, cu modificärile și completärile utterioare.
6. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. M 97/2014, pentru aprobarea Regulamentului
serviciului interior, cu modificärile si completärile ulterioare.
7. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. M 64/2013, pentru aprobarea Regulamentului
disciplinei militare, cu modificärile și completärile ulterioare;
8. Ordinul ministrului apärärii nalionale nr. M 219/2007, pentru aprobarea „S.S.M.-I,
Instructiuni privind organizarea desfăsurarea activitätii de securitate și sänätate în muncă in Armata
Romåniei", cu modificärile și completärile ulterioare;
9. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. M 53/2015, pentru aprobarea Normelor de apärare împotriva incendiilor in Ministerul Apärärii Nationale, cu modificärile completärile ulterioare;
10. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. M 9/2013 pentru aprobarea normelor privind
protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apärärii Nationale, cu modificärile completärile
ulterioare;
11. Ordinul ministrului apärärii nationale nr. MS 15/2013 pentru aprobarea P.M.-3, Instructiuni
pentru gestionarea evenimentelor in Armata Romåniei, cu modificärile si completärile ulterioare;
12. Ordinul șefului statului major general S.M.G.-S 65/2010, privind atribuțiile ofițerului de
serviciu, ale ajutorului ofițerului de serviciu repartitia pe mape a documentelor existente la camera
ofițerului de serviciu, cu modificärile și completärile ulterioare.ANUNŢ UM 02414
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea într-o funcţie cu un nivel de studii superior a P.c.c. Centelles-Rosales Ana-Maria-Alexandra – Contabil II în compartimentul contabil şef

Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. CENTELLES-ROSALES ANA-MARIA-ALEXANDRA 85 Admis

 
În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 02.06.2020 ora 13.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius.


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară a P.c.c. Jianu George-Radu– medic veterinar debutant în laboratorul monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor la UM 02414 Bucuresti
 

Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. JIANU GEORGE-RADU 92 Admis

 
În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 29.05.2020 ora 13.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius.
                       
ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti
 
Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru gradul profesional medic veterinar gr.III din cadrul Laboratorului  monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 28.05.2020 ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la compartimentul personal din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 14.05.2020-20.05.2020.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :

 1. Igiena şi controlul produselor de origine animală – prof. univ. dr. Constantin Savu, prep. drd. Carmen Petcu, Editura Semne 2002;
 2. Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor – dr. Nicolae Ştefan, editura Fundaţiei „România de mâine” Bucureşti 2000;
 3. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 74 din 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării;
 4. Ordinul ANSVSA nr. 111 din 2008 privind Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/ sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul ANSVSA nr. 57 din 2010 pentru aprobarea aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/ sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 924 din 11.08.2015 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 7. Regulamenzul CE nr. 852/ 2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare;
 8. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 976/ 16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica:
 1. Controlul de laborator al cărnii;
 2. Controlul de laborator al preparatelor din carne;
 3. Controlul de laborator al conservelor de carne;
 4. Controlul de laborator al peştelui şi al altor vieţuitoare acvatice;
 5. Controlul laptelui;
 6. Controlul de laborator al produselor lactate;
 7. Controlul ouălor şi produselor din ouă;
 8. Zoonoze bacteriene: Antraxul, Bruceloza, Listerioza, Tuberculoza, Morva, Pesta, Salmonelozele, Shigeloza;
 9. Zoonoze de natură virală: Febra aftoasă, Gripa, Rabia (turbarea).
 10. Zoonoze de natură parazitară :
  1. Zoonoze produse de protozoare: Babeziozele, Giardioza, Toxoplasmoza.
  2. Zoonoze produse de trematode: Dicrocelioza, Fascioloza.
  3. Zoonoze produse de cestode: Hidatidoza, Teniaza şi Cisticercoza.
  4. Zoonoze produse de nematode: Ascaridoza, Anizakidoza, Toxocaroza, Trichineloza.
 11. Exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării Naţionale;
 12. Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi nonanimală;
 13. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare;
 14. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor.


ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti
 
Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru funcţia de economist gr.II din cadrul Compartimentului contabil şef .
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 29.05.2020 ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la compartimentul personal din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 15.05.2020-21.05.2020.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :

Nr.
crt.
Actul normativ Obs.
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată  
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice  
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  
5. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată  
6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
7. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 5/1999, privind răspunderea materială a militarilor  
8. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 25/2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionare, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în M.Ap.N.  
9. Fi 12/2012 aprobat cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 150/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  TABEL NOMINAL
CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE SELECȚIE PENTRU ÎNCADRAREA UNOR FUNCȚII VACANTE PREVĂZUTE CU GRADE DE SUBOFIȚER DIN CADRUL SERVCIULUI MEDICAL DIN STRUCTURILE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

 

Nr. crt. Grad, nume și prenume U.M. Media obținută Rezultat final Observații
1 Cap.II Tudor Vasile Dragoș UM 02267 Bistrița 9,33 9,33 ADMIS
2 Frt. Ignat Sorin-Alexandru UM 01877 Pantelimon 9,20 9,2 ADMIS
3 Cap.II Micu Matei Gabriela-Ionela UM 02132 Constanța 9,20 9,2 ADMIS
4 Cap.III Ștefan Ilie Marian UM 01044 C.Muscel 9,20 9,2 ADMIS
5 Cap.III Pușcașu Ion Gheorghița UM 01221 Timișoara 9,20 9,2 ADMIS
6 Frt. Răileanu Vasile Nicoleta UM 02020 Constanța 9,10 9,1 ADMIS
7 Cap.III Harabagiu Gh. George Ciprian UM 01551 Galați 9,05 9,05 ADMIS
8 Cap.II Sâmboan Gheorghe Gheorghe-Pavel UM 02267 Bistrița 9,00 9 ADMIS
9 Cap.III Antonie Gheorghe Andreea Daniela UM 01378 Murfatlar 9,00 9 ADMIS
10 Cap.III Soare Costică Mirela-Adriana UM 02211 București 8,90 8,9 ADMIS
11 Cap.II David Vasile Ciprian-Ionel UM 01983 Bacău 8,90 8,9 ADMIS
12 Cap.III David Gheorghe Marilena UM 01221 Timișoara 8,90 8,9 ADMIS
13 Cap.III Stan Sorinel Lavinia UM 01602 Bacău 8,85 8,85 ADMIS
14 Cap.III Luculescu Mihail Carmen UM 01221 Timișoara 8,85 8,85 ADMIS
15 Frt. Țene Ion Diana-Iolanda UM 01026 București 8,80 8,8 ADMIS
16 Sold. Nițu Tudorel Mădălina-Izabela UM 02000 Buzău 8,80 8,8 ADMIS
17 Cap.III Danilov Alexe Bogdan-Constantin UM 02059 Brăila 8,80 8,8 ADMIS
18 Cap.III Sava Marian Ionuț UM 01459 Medgidia 8,80 8,8 ADMIS
19 Cap.II Tăgîrțoiu Paraschiv Dănuț UM 02078 Constanța 8,75 8,75 ADMIS
20 Cap.III Dobria Viorel Marian-Silviu UM 01551 Galați 8,75 8,75 ADMIS
21 Cap.II Ani Leon Zaharie-Adrian UM 02267 Bistrița 8,70 8,7 ADMIS
22 Cap.III Pătraș Virgil Ana-Maria UM 02145 Constanța 8,70 8,7 ADMIS
23 Frt. Negoiță Mihai Claudiu-Mihai UM 02000 Buzău 8,70 8,7 ADMIS
24 Cap.I Teglaș Viorel Viorel-Zaharie UM 01511 Dej 8,65 8,65 ADMIS
25 Cap.III Cilianu Paul Ionuț-Nicolae UM 01252 Caracal 8,65 8,65 ADMIS
26 Cap.II Niță-Ștefănescu Ș.-L. Cristina-Oana UM 01971 București 8,65 8,65 ADMIS
27 Sold. Brătulescu Nelu Alexandru-Daniel UM 02606 București 8,65 8,65 ADMIS
28 Frt. Subțirică Ionel Anișoara-Gabriela UM 01531 Brăila 8,60 8,6 ADMIS
29 Cap.II Grigorie Ștefan Bogdan-Nicolae UM 01551 Galați 8,60 8,6 ADMIS
30 Cap.III Mușat Tudor Ionica UM 01295 București 8,60 8,6 ADMIS
31 Sold. Pitirici Ionel Paul-Ionuț UM 01407 P.Neamț 8,60 8,6 ADMIS
32 Frt. Dima Gheorghe Mirel UM 01837 M.Kogălniceanu 8,60 8,6 ADMIS
33 Frt. Tudoroiu Dumitru-Aurel Ionel-Gabriel UM 01265 Dej 8,60 8,6 ADMIS
34 Cap.III Neacșu Iulian Gabriel-Ion UM 01912 Borcea 8,55 8,55 ADMIS
35 Frt. Iordache Vasile Petru-Ionuț UM 01079 M.Ciuc 8,50 8,5 ADMIS
36 Cap.II Molodoi Blaj Iosif-Marius UM 02110 Bistrița 8,50 8,5 ADMIS
37 Cap.II Moroșan Nicanor Daniel-Florin UM 02110 Bistrița 8,50 8,5 ADMIS
38 Cap.III Bălașa Ion Geanina-Ecaterina UM 02212 București 8,50 8,5 ADMIS
39 Cap.III Pupăză Roland Roland-Alexandru UM 01543 Urechești 8,45 8,45 ADMIS
40 Frt. Gîrneață Tudorache Gelu-Ciprian UM 01333 Focșani 8,40 8,4 ADMIS
41 Cap.III Radu Ilie Marian UM 01801F Matca 8,40 8,4 ADMIS
42 Cap.II Iacomi Ionel Viorel UM 01552 Galați 8,40 8,4 ADMIS
43 Sold. Popescu Aurel Alina-Nicoleta UM 01308 București 8,40 8,4 ADMIS
44 Cap.II Turcu Florian Florentin UM 01575 București 8,40 8,4 ADMIS
45 Cap.II Lixăndroiu Iulian Petre-Laurențiu UM 01043 Craiova 8,40 8,4 ADMIS
46 Cap.III Țîru Dumitru Dumitru UM 01473 Sibiu 8,40 8,4 ADMIS
47 Cap.III Cumpănașu Florea Florin UM 02628 Caracal 8,40 8,4 ADMIS
48 Cap.III Rotunjanu Marian Săndel UM 02628 Caracal 8,40 8,4 ADMIS
49 Sold. Șopterean Vasile Mircea UM 01049 Cluj-Napoca 8,40 8,4 ADMIS
50 Sold. Ghițulescu Ilie Andreea-Georgiana UM 01047 Craiova 8,40 8,4 ADMIS
51 Frt. Buțan Monel Alina-Oana UM 01535 Focsani 8,40 8,4 ADMIS
52 Cap.III Mălăețe Marian Costel-Adrian UM 01912 Borcea 8,35 8,35 ADMIS
53 Cap.III Stan Nicolae Nicolae-Petruț UM 01922 Titu 8,35 8,35 ADMIS
54 Cap.III Crăcană Mihai Lucian-Nicolae UM 01251 Botoșani 8,30 8,3 ADMIS
55 Cap.III Tănase Constantin Gabriel UM 02021 Constanța 8,30 8,3 ADMIS
56 Frt. Mitrică Nicolae Tiberiu-Mihăiță UM 02307 Sibiu 8,30 8,3 ADMIS
57 Frt. Ursu Vasile Mirela UM 02154 Constanța 8,30 8,3 ADMIS
58 Sold. Drăgulescu Liviu Elena UM 01270 Focșani 8,30 8,3 ADMIS
59 Sold. Ghițulescu Ilie Alina-Nicoleta UM 01047 Craiova 8,30 8,3 ADMIS
60 Cap.II Petre Constantin Alexandru-Viorel UM 01026 București 8,30 8,3 ADMIS
61 Sold. Harhătă Petre Nicoleta-Georgeta UM 02078 Constanța 8,25 8,25 ADMIS
62 Cap.II Moraru Nicolae Liviu UM 02043 Brăila 8,25 8,25 ADMIS
63 Frt. Safca-Toma Gheorghe Felicia UM 02021 Constanța 8,20 8,2 ADMIS
64 Frt. Stroe Ioan Sorin-Ionuț UM 02456 București 8,20 8,2 ADMIS
65 Frt. Nidelcu Ionel Gelu-Alexandru UM 02214 București 8,20 8,2 ADMIS
66 Cap.III Simionescu Gh. Valerică-Georgel UM 02628 Caracal 8,20 8,2 ADMIS
67 Sold. Bălan Ilie Simona UM 01270 Focșani 8,20 8,2 ADMIS
68 Cap.III  Pavel Vasile Vasile UM  01518 P.Bârgăului 8,20 8,2 ADMIS
69 Cap.I Hajdu Ludovic-Andrei Marius UM 01099 Brad 8,15 8,15 ADMIS
70 Cap.III Țurlui Ion Florian-Romeo UM 01867 Mihai Bravu 8,15 8,15 ADMIS
71 Cap.III Cioc Marin Adrian-Cristinel UM 01456 Craiova 8,10 8,1 ADMIS
72 Frt. Radu Neculai Mădălin-Georgian UM 01531 Brăila 8,10 8,1 ADMIS
73 Cap.I Centea Vasile Cristian-Petru UM 01511 Dej 8,10 8,1 ADMIS
74 Frt. Biurghea Ioan Iuliana UM 01039 Timișoara 8,10 8,1 ADMIS
75 Cap.III Burcete Marian Alin-Mihail UM 01575 București 8,10 8,1 ADMIS
76 Cap.III Bejenaru Costica Ciprian UM 02000 Buzău 8,10 8,1 ADMIS
77 Cap.III Marinescu Victor Ionuț UM 01837 M.Kogălniceanu 8,10 8,1 ADMIS
78 Sold. Micu Culiță Mădălina UM 01983 Bacău 8,10 8,1 ADMIS
79 Cap.II Mirea Dănuț Mariana-Claudia UM 01109 Timisoara 8,10 8,1 ADMIS
80 Frt. Ciupercă Gică Cristina UM 01531 Brăila 8,05 8,05 ADMIS
81 Frt. Budiș Marin George-Iulian UM 02035 Slava Cercheză 8,05 8,05 ADMIS
82 Cap.II Cioacă Marin Ionel UM 01147 Roman 8,05 8,05 ADMIS
83 Frt. Iordache N. Costinel-Marian-Alexandru UM 01456 Craiova 8,00 8 ADMIS
84 Sold. Istratiev Ionel Magdalena UM 01552 Galați 8,00 8 ADMIS
85 Cap.II Tripșa Ctin. Valentin-Constantin UM 01220 Lugoj 8,00 8 ADMIS
86 Frt. Csernik Pal Gellert UM 01165 O.Secuiesc 8,00 8 ADMIS
87 Frt. Bîrsănel Marin Marius UM 01971 București 8,00 8 ADMIS
88 Cap.III Rădoi Gheorghe Florin-Ionel UM 01252 Caracal 8,00 8 ADMIS
89 Cap.II Vrînceanu Gheorghe Gabriel-Ionuț UM 01454 Buzău 7,95 7,95 ADMIS
90 Sold. Răduță Gheorghe Elena-Aurelia UM 01961 Otopeni 7,90 7,9 ADMIS
91 Cap.II Guiu Stan Ionel-Gabriel UM 01575 București 7,90 7,9 ADMIS
92 Cap.III Dumitrana Ion Paul Gheorghe UM 02214 București 7,90 7,9 ADMIS
93 Cap.III Puți Vasile Vasile-Marcel UM 01653 Satu Mare 7,90 7,9 ADMIS
94 Cap.II Reghin Ioan Marius-Ioan UM 01752 Sighisoara 7,90 7,9 ADMIS
95 Sold. Mărgărit Ioan Daniela UM 01375 Constanța 7,90 7,9 ADMIS
96 Cap.III Avram George Octavian UM 01308 București 7,87 7,87 ADMIS
97 Frt. Tudorache Niță-Adrian Alin UM 01837 M.Kogălniceanu 7,85 7,85 ADMIS
98 Cap.II Gaciu Petre Irina UM 01575 București 7,80 7,8 ADMIS
99 Cap.III Mazilu Gheorghe Gheorghe UM 02456 București 7,80 7,8 ADMIS
100 Cap.II Marin Stan Adrian UM 02080 Brăila 7,80 7,8 ADMIS
101 Cap.II Turnea Petru Dumitru UM 01407 P.Neamț 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
102 Cap.III Mîner Alexandru Marian UM 02003 Constanța 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
103 Frt. Trif Nicolae Nicolae-Aurel UM 01969 C.Turzii 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
104 Frt. Moraru Nicolae Ovidiu-Ștefan UM 01252 Caracal 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
105 Cap.III Coșoveanu Marin Ion UM 01043 Craiova 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
106 Cap.III Castravete Marian Bogdan-Stelian UM 01814 Moara Vlăsiei 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
107 Cap.III Bejan Mihai-Anton Anton-Ionel UM 01969 C.Turzii 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
108 Cap. Irimia Costinel Mihai UM 01333 Focșani 7,70 7,7 ADMIS FĂRĂ LOC
109 Cap.II Iordache Ion Marian-Ionuț UM 01766 București 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
110 Cap.III Vîrje Constantin Cristina-Andreea UM 01461 Frîncești 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
111 Cap.III Sacaliuc Vasile Adrian-Ionuț UM 02480 C.Moldovenesc 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
112 Cap.III Craiu Gheorghe Florin UM 02044 Tulcea 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
113 Frt. Poiană Titi Cătălin-Gabriel UM1961 Otopeni 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
114 Cap.II Pricopi Ioan Vasile-Ioan UM 02543 Iași 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
115 Cap. Marin George UM 01333 Focșani 7,60 7,6 ADMIS FĂRĂ LOC
116 Cap.III Epîngeac Constantin Florentina UM 01456 Craiova 7,50 7,5 ADMIS FĂRĂ LOC
117 Cap.III Tanasă Florinel Dragoș-Constantin UM 02015 Bacău 7,50 7,5 ADMIS FĂRĂ LOC
118 Cap.II Bercea Emil Silvica-Ioana UM 01971 București 7,45 7,45 ADMIS FĂRĂ LOC
119 Frt. Dascălu Pavel Pavel-Sergiu UM 01227 Constanța 7,40 7,4 ADMIS FĂRĂ LOC
120 Cap.III Morhan Tiberiu Cătălin UM 01471 Focșani 7,40 7,4 ADMIS FĂRĂ LOC
121 Cap.III Gherasim Corneliu Ciprian-Ioan UM 02015 Bacău 7,40 7,4 ADMIS FĂRĂ LOC
122 Cap.III Iordache Neculai Adrian-Ionuț UM 01847 Buzău 7,35 7,35 ADMIS FĂRĂ LOC
123 Cap.III Tofan Enache Marius-Cătălin UM 02015 Bacău 7,30 7,3 ADMIS FĂRĂ LOC
124 Cap.III Alexa Ion Andrei UM 01251 Botoșani 7,30 7,3 ADMIS FĂRĂ LOC
125 Cap.II Eftimie Alexandru Ionuț UM 02042 Brăila 7,30 7,3 ADMIS FĂRĂ LOC
126 Cap.II Bercea Dumitru Ciprian UM 01251 Botoșani 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
127 Cap.II Stancu Nicolae Adrian-Eduard UM 01044 C.Muscel 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
128 Cap.III Ciolacu Nicolae Marcel-Cătălin UM 01178 Craiova 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
129 Cap.II Bițică Vasile Viorel-Cătălin UM 01266 Craiova 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
130 Frt. Antoche Draguț Ionela-Georgeta UM 02059 Brăila 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
131 Frt. Dumitrescu Ionel Florinița UM 02628 Caracal 7,20 7,2 ADMIS FĂRĂ LOC
132 Cap.III Căițanu Valentin Cătălin-Vasilică UM 01602 Bacău 7,15 7,15 ADMIS FĂRĂ LOC
133 Cap.III Dulgheru Ion Andrei-Vlăduț UM 01411 Bârlad 7,15 7,15 ADMIS FĂRĂ LOC
134 Sold. Micu Ion Florica UM 01548 Focșani 7,10 7,1 ADMIS FĂRĂ LOC
135 Cap.II Gălan Valer Emil UM 01055 Dej 7,10 7,1 ADMIS FĂRĂ LOC
136 Cap.III Cucurean Florin Bogdan-Adrian UM 01969 C.Turzii 7,10 7,1 ADMIS FĂRĂ LOC
137 Sold. Coman Constantin Elena UM 01548 Focșani 7,05 7,05 ADMIS FĂRĂ LOC
138 Frt. Dragnea Petre Alexandra-Nicoleta UM 01083 Craiova 7,00 7 ADMIS FĂRĂ LOC
139 Cap.III Joița Marin Viorel UM 01083 Craiova 7,00 7 ADMIS FĂRĂ LOC
140 Cap.III Viziteu Petre Ioan-Dan UM 01969 C.Turzii 7,00 7 ADMIS FĂRĂ LOC
141 Frt. Osman Constantin Marin-Cosmin UM 02628 Caracal 7,00 7 ADMIS FĂRĂ LOC
142 Cap.III Lungu Costică Daniel UM 01535 Focsani 7,00 7 ADMIS FĂRĂ LOC
143 Cap.III Aniței Ghiorghi Daniel UM 01251 Botoșani 6,95 6,95 ADMIS FĂRĂ LOC
144 Frt. Obleagă Florian Adrian-Cosmin UM 01266 Craiova 6,95 6,95 ADMIS FĂRĂ LOC
145 Cap.II Berevoianu Gheorghe Ancuța UM 01042 Curtea de Argeș 6,90 6,9 ADMIS FĂRĂ LOC
146 Cap.III Nedelcu Gheorghe Gheorghe UM 01044 C.Muscel 6,90 6,9 ADMIS FĂRĂ LOC
147 Cap.III Sibianu Aurel-Dorel Marius-Dragoș UM 01044 C.Muscel 6,90 6,9 ADMIS FĂRĂ LOC
148 Cap.I Dinu Octavian Mădălina-Violeta UM 01548 Focșani 6,90 6,9 ADMIS FĂRĂ LOC
149 Cap. Chirilă Daniel UM 01764 Brăila 6,90 6,9 ADMIS FĂRĂ LOC
150 Cap.III Mihai Ionel Alexandra-Mihaela UM 02305 Târgoviște 6,80 6,8 ADMIS FĂRĂ LOC
151 Cap.III Simion Gheorghe Robert UM 01471 Focșani 6,80 6,8 ADMIS FĂRĂ LOC
152 Cap.III Bold Vasile Valeriu-Dorian UM 02628 Caracal 6,80 6,8 ADMIS FĂRĂ LOC
153 Cap.III Balâc Ion Mihai-Gavril UM 01802 Moara Vlăsiei 6,80 6,8 ADMIS FĂRĂ LOC
154 Sold. Stănescu Tomel Daniela-Cristiana UM 01047 Craiova 6,80 6,8 ADMIS FĂRĂ LOC
155 Cap.II Mureșan Gheorghe Gheorghe UM 01109 Timisoara 6,70 6,7 ADMIS FĂRĂ LOC
156 Frt. Roșioru George Mădălin-Georgică UM 01119 Brașov 6,70 6,7 ADMIS FĂRĂ LOC
157 Cap.III Iordache Ion Adela-Ionela UM 01083 Craiova 6,70 6,7 ADMIS FĂRĂ LOC
158 Cap.III Tăuresc Ioan Ioan-Rafael UM 01420 Hațeg 6,65 6,65 ADMIS FĂRĂ LOC
159 Frt. Cir Dumitru Dumitru-Daniel UM 01266 Craiova 6,65 6,65 ADMIS FĂRĂ LOC
160 Cap.III Onțeluș M.-V. Dumitru-Răzvan UM 02132 Constanța 6,60 6,6 ADMIS FĂRĂ LOC
161 Cap.III Marin Stoian Marian UM 02014 Constanța 6,60 6,6 ADMIS FĂRĂ LOC
162 Cap.II Bot Alexandru Ioan-Iosif UM 01220 Lugoj 6,60 6,6 ADMIS FĂRĂ LOC
163 Cap.II Bogdan Sevastian Aurelian UM 01764 Brăila 6,60 6,6 ADMIS FĂRĂ LOC
164 Cap.III Neacșiu Teodor-Petre Ghenea UM 02628 Caracal 6,50 6,5 ADMIS FĂRĂ LOC
165 Sold. Voica Gheorghe Elena-Lavinia UM 01375 Constanța 6,50 6,5 ADMIS FĂRĂ LOC
166 Frt. Laită Constantin Ciprian-Constantin UM 01042 Curtea de Argeș 6,30 6,3 ADMIS FĂRĂ LOC
167 Cap.III Hăisan Gheorghe Gabriela UM 01051 București 6,30 6,3 ADMIS FĂRĂ LOC
168 Cap.III Borșan Ioan Alin-Răzvan UM 01369 Cluj-Napoca 6,30 6,3 ADMIS FĂRĂ LOC
169 Cap.I Maftei Dumitru Ioan UM 01109 Timisoara 6,20 6,2 ADMIS FĂRĂ LOC
170 Frt. Percă Flavian Monica-Laura UM 01144 Roman 6,20 6,2 ADMIS FĂRĂ LOC
171 Frt. Plăcintă Ion Viorel-Constantin UM 01654 Buzău 6,20 6,2 ADMIS FĂRĂ LOC
172 Frt. Rostogolea Nicolae Lucian-Nicolae UM 01013 Tg.Cărbunești 6,20 6,2 ADMIS FĂRĂ LOC
173 Cap.II Frățilă Ionică Ionuț UM 01548 Focșani 6,10 6,1 ADMIS FĂRĂ LOC
174 Sold. Vîlceanu F.-E. Leonardo-Gabriel UM 01047 Craiova 6,10 6,1 ADMIS FĂRĂ LOC
175 Cap.II Macarie-Giurgea Ioan Daniel-Gabriel UM 01354 Baia Mare 6,00 6 ADMIS FĂRĂ LOC
176 Cap.II Covurlui Nistor Cristina-Mădălina UM 01535 Focsani 6,00 6 ADMIS FĂRĂ LOC
177 Cap.II. Enuică Marin Darius-Marian UM 01047 Craiova 5,90 5,9 ADMIS FĂRĂ LOC
178 Frt. Ciurel Georgel Dorel-Costinel UM 01083 Craiova 5,90 5,9 ADMIS FĂRĂ LOC
179 Cap.III Bumb Traian Sorin-Ispas UM 01794 Deva 5,80 5,8 ADMIS FĂRĂ LOC
180 Cap.III Costache Ctin. Alexandru-Cristian UM 02628 Caracal 5,80 5,8 ADMIS FĂRĂ LOC
181 Cap.III Untaru Dumitru Valeriu UM 01083 Craiova 5,80 5,8 ADMIS FĂRĂ LOC
182 Cap.II Popescu Gheorghe Florin-Adrian UM 01044 C.Muscel 5,40 5,4 ADMIS FĂRĂ LOC
183 Frt. Dascălu Pavel Pavel-Sergiu UM 01227 Constanța 5,00 5 ADMIS FĂRĂ LOC

 

 
              TABEL NOMINAL CU CANDIDAȚII PENTRU CHEMAREA ÎN ACTIVITATE, ÎN CORPUL SUBOFIȚERILOR, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII UNOR FUNCȚII VACANTE DIN CADRUL SERVICIULUI MEDICAL DIN STRUCTURILE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Grad, nume prenume U.M., telefon DOSAR Motivul respingerii
Cap. cls. a III-a Soare Costică Mirela-Adriana UM 02211 București ADMIS  
Frt. (Med.) Ignat Sorin-Alexandru UM 01877 Pantelimon ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Tc.) Căițanu Valentin Cătălin-Vasilică UM 01602 Bacău ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Intd.) Stan Sorinel Lavinia UM 01602 Bacău ADMIS  
Cap.III Cioc Marin Adrian-Cristinel UM 01456 Craiova ADMIS  
Cap.III Epîngeac Constantin Florentina UM 01456 Craiova ADMIS  
Frt. Iordache Ninel Costinel-Marian-Alexandru UM 01456 Craiova ADMIS  
Cap.II Iordache Ion Marian-Ionuț UM 01766 București ADMIS  
Cap.III Vîrje Constantin Cristina-Andreea UM 01461 Frîncești ADMIS  
Cap.III Sacaliuc Vasile Adrian-Ionuț UM 02480 Câmpulung Moldovenesc ADMIS  
Sold. Răduță Gheorghe Elena-Aurelia UM 01961 Otopeni ADMIS  
Frt. Țene Ion Diana-Iolanda UM 01026 București ADMIS  
Cap.II Petre Constantin Alexandru-Viorel UM 01026 București ADMIS  
Frt. Ciupercă Gică Cristina UM 01531 Brăila ADMIS  
Frt. Radu Neculai Mădălin-Georgian UM 01531 Brăila ADMIS  
Frt. Subțirică Ionel Anișoara-Gabriela UM 01531 Brăila ADMIS  
Frt. Iordache Vasile Petru-Ionuț UM 01079 M. Ciuc ADMIS  
Cap. II Molodoi Blaj Iosif-Marius UM 02110 Bistrița ADMIS  
Cap. II Moroșan Nicanor Daniel-Florin UM 02110 Bistrița ADMIS  
Cap. II Moraru Nicolae Liviu UM 02043 Brăila ADMIS  
Cap. III Craiu Gheorghe Florin UM 02044 Tulcea ADMIS  
Cap. III Coșoveanu Marin Ion UM 01043 Craiova ADMIS  
Cap. III Tăuresc Ioan Ioan-Rafael UM 01420 Hațeg ADMIS  
Cap. III Mihai Ionel Alexandra-Mihaela UM 02305 Târgoviște ADMIS  
Cap. III Bumb Traian Sorin-Ispas UM 01794 Deva ADMIS  
Frt. Gîrneață Tudorache Gelu-Ciprian UM 01333 Focșani ADMIS  
Cap. II Berevoianu Gheorghe Ancuța UM 01042 Curtea de Argeș ADMIS  
Frt. Laită Constantin Ciprian-Constantin UM 01042 Curtea de Argeș ADMIS  
Cap. I Teglaș Viorel Viorel-Zaharie UM 01511 Dej
 
ADMIS  
Cap. I Centea Vasile Cristian-Petru UM 01511 Dej ADMIS  
Cap. cls.I (Med.) Maftei Dumitru Ioan UM 01109 Timisoara ADMIS  
Cap. cls. a II-a (I.)  Mirea Dănuț Mariana-Claudia UM 01109 Timisoara ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Mureșan Gheorghe Gheorghe UM 01109 Timisoara
 
ADMIS  
Cap. cls. I (Med.) Hajdu Ludovic-Andrei Marius UM 01099 Brad
 
ADMIS  
Cap.cls. a III-a (Rdlc.) Radu Ilie Marian UM 01801F
Matca
ADMIS  
Gălățan Radu UM 01518 Prundu Bârgăului RESPINS Rezervist voluntar
Frt. Dascălu Pavel Pavel-Sergiu
 
UM 01227 Constanța ADMIS  
Cap.II Macarie-Giurgea Ioan Daniel-Gabriel UM 01354 Baia Mare ADMIS  
Cap.III Neacșu Iulian Gabriel-Ion UM 01912 Borcea ADMIS  
Cap.III Mălăețe Marian Costel-Adrian UM 01912 Borcea ADMIS  
Frt. Roșioru George Mădălin-Georgică UM 01119 Brașov ADMIS  
Sold. Istratiev Ionel Magdalena UM 01552 Galați ADMIS  
Cap.II Iacomi Ionel Viorel
 
UM 01552 Galați ADMIS  
Cap.II Micu Matei Gabriela-Ionela
 
UM 02132 Constanța RESPINS - diplomă de bacalaureat
Cap.III Onțeluș Mihail-Viorel Dumitru-Răzvan UM 02132 Constanța RESPINS  - testare psihologică
- testare educație fizică militară
- diplomă de bacalaureat
Sold. Popescu Aurel Alina-Nicoleta UM 01308 București ADMIS  
Cap.III Dobria Viorel Marian-Silviu UM 01551 Galați ADMIS  
Cap.II Grigorie Ștefan Bogdan-Nicolae UM 01551 Galați ADMIS  
Cap.III Harabagiu Gheorghe George Ciprian UM 01551 Galați ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Morhan Tiberiu Cătălin UM 01471 Focșani ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Art.Ra.) Simion Gheorghe Robert UM 01471 Focșani ADMIS  
Cap.cls. a III-a (Med.) Dulgheru Ion Andrei-Vlăduț UM 01411
Bârlad
ADMIS  
Cap.cls. a III-a Tanasă Florinel Dragoș-Constantin UM 02015
Bacău
ADMIS  
Cap.cls. a III-a (Med.) Gherasim Corneliu Ciprian-Ioan UM 02015
Bacău
 
ADMIS  
Cap.cls.a III-a (Av.) Tofan Enache Marius-Cătălin UM 02015
Bacău
ADMIS  
Niculiță Mihaela-Oana
 
  RESPINS - rezervist voluntar
Cap.cls.a II-a (Med.) Reghin Ioan Marius-Ioan UM 01752 Sighisoara ADMIS  
Frt. (Au.) Poiană Titi Cătălin-Gabriel UM1961
Otopeni
ADMIS  
Frt. (Com.Infm.) Biurghea Ioan Iuliana UM 01039 Timișoara ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Bercea Dumitru Ciprian UM 01251
Botoșani
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Alexa Ion Andrei UM 01251
Botoșani
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Aniței Ghiorghi Daniel UM 01251
Botoșani
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Crăcană Mihai Lucian-Nicolae UM 01251
Botoșani
 
ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Alte Servicii) Gaciu Petre Irina UM 01575
București
ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Guiu Stan Ionel-Gabriel UM 01575
București
ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Turcu Florian Florentin UM 01575
București
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Burcete Marian Alin-Mihail UM 01575
București
ADMIS  
Cap.III Cilianu Paul Ionuț-Nicolae UM 01252 Caracal ADMIS  
Cap.III Rădoi Gheorghe Florin-Ionel UM 01252 Caracal ADMIS  
Frt. Moraru Nicolae Ovidiu-Ștefan UM 01252 Caracal ADMIS  
Frt. Safca-Toma Gheorghe Felicia UM 02021 Constanța ADMIS  
Cap.III Mazilu Gheorghe Gheorghe UM 02456 București ADMIS  
Frt. Stroe Ioan Sorin-Ionuț
 
UM 02456 București ADMIS  
Cap.III Tănase Constantin Gabriel UM 02021 Constanța ADMIS  
Cap.II Tudor Vasile Dragoș UM 02267 Bistrița ADMIS  
Cap.II Ani Leon Zaharie-Adrian UM 02267 Bistrița ADMIS  
Cap.II Sâmboan Gheorghe Gheorghe-Pavel UM 02267 Bistrița ADMIS  
Cap.III Pătraș Virgil Ana-Maria UM 02145 Constanța ADMIS  
Cap. cls. a III-a (I.) Castravete Marian Bogdan-Stelian UM 01814
Moara Vlăsiei
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Antonie G. Andreea Daniela
 
UM 01378 Murfatlar ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Marin Stoian Marian UM 02014
Constanța
RESPINS - aviz anual OAMGMAMR expirat
Frt. (Au.) Mitrică Nicolae Tiberiu-Mihăiță UM 02307 Sibiu RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
Cap. cls. a III-a (I.) Dumitrana  I. Paul Gheorghe UM 02214 București ADMIS  
Frt. (Com,Infm.) Nidelcu Ionel Gelu-Alexandru UM 02214 București ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Nedelcu Gheorghe Gheorghe UM 010444 C. Muscel ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Popescu Gheorghe Florin-Adrian UM 010444 C. Muscel
 
ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Med.) Sibianu Aurel-Dorel Marius-Dragoș UM 010444 C. Muscel ADMIS  
Cap. cls. a II-a (Med.) Stancu Nicolae Adrian-Eduard UM 010444 C. Muscel ADMIS  
Cap. cls. a III-a (Ra.Art.AA) Ștefan Ilie Marian UM 010444 C. Muscel ADMIS  
Cap.III Hăisan Gheorghe Gabriela UM 01051 București ADMIS  
Cap.III Borșan Ioan Alin-Răzvan UM 01369 Cluj-Napoca ADMIS  
Cap.III Ciolacu Nicolae Marcel-Cătălin UM 01178 Craiova ADMIS  
Cap.III David Gheorghe Marilena UM 01221 Timișoara ADMIS  
Cap.III Luculescu Mihail Carmen UM 01221 Timișoara ADMIS  
Cap.III Pușcașu Ion Gheorghița UM 01221 Timișoara ADMIS  
Cap.II Bot Alexandru Ioan-Iosif UM 01220 Lugoj ADMIS  
Cap.II Tripșa Constantin Valentin-Constantin UM 01220 Lugoj ADMIS  
Frt. Răileanu Vasile Nicoleta UM 02020 Constanța ADMIS  
Frt. Tudoroiu Dumitru-Aurel Ionel-Gabriel UM 01265 Dej
 
ADMIS  
Cap.III Mușat Tudor Ionica
 
 
 
UM 01295 București
ADMIS  
Cap.III Țurlui Ion Florian-Romeo UM 01867 Mihai Bravu ADMIS  
Cap.II Lixăndroiu Iulian Petre-Laurențiu UM 01043 Craiova ADMIS  
Cap.III Drăgan Vasile Mihaela UM 01378 Murfatlar RESPINS - certificat OAMGMAMR
- aviz anual OAMGMAMR
Frt. Cir Dumitru Dumitru-Daniel UM 01266 Craiova ADMIS  
Frt. Obleagă Florian Adrian-Cosmin UM 01266 Craiova ADMIS  
Frt. Budiș Marin George-Iulian UM 02035
Slava Cercheză
ADMIS  
Cap.II Pricopi Ioan Vasile-Ioan UM 02543 Iași
 
RESPINS - fișă medicală
- diplomă de bacalaureat
Cap.II Cioacă Marin Ionel UM 01147 Roman ADMIS  
Frt. Percă Flavian Monica-Laura UM 01144 Roman ADMIS  
Frt. Plăcintă Ion Viorel-Constantin UM 01654 Buzău ADMIS  
Sold. (Med.) Antonescu Nichi-Aurelian Alexandra-Laura-Ioana UM 02301
București
RESPINS - aviz anual  OAMGMAMR expirat
Cap.cls. a III-a (Au.) Giuca Dumitru Cornel-Daniel UM 02301
București
RESPINS
 
- aviz anual  OAMGMAMR expirat
Frt. (Med.) Csernik Pal Gellert UM 01165
O.Secuiesc
ADMIS  
Cap.III (Ra.Art.AA) Ivan Marin Simona-Lavinia UM 01783 Murfatlar RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
- diplomă de bacalaureat
Frt. (I.) Dascălu Pavel Pavel-Sergiu UM 01227 Constanța ADMIS  
Frt. (PM) Iliuță Ion Paulina-Eugenia UM 01357 București
 
RESPINS - certificat OAMGMAMR
- aviz anual OAMGMAMR
- fișa medicală
- testare psihologică
- testare educație fizică militară
- diplomă de bacalaureat
Cap.I (I.) Dinu (fostă Mitruț) Octavian Mădălina-Violeta U.M. 01548 Focșani ADMIS  
Cap.II (Med.) Frățilă Ionică Ionuț U.M. 01548 Focșani ADMIS  
Sold. (I.) Coman (fostă Marchidanu) Constantin Elena U.M. 01548 Focșani
 
RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
 
Sld. (I.) Micu (fostă Dumitrache) Ion Florica UM 01548 Focșani RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
 
Cap.III (PM) Munteanu Ionel Ionuț
 
 
UM 02119 Codru
 
RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
- testare psihologică
- diplomă de bacalaureat
Cap.III (I.) Bejenaru Costica Ciprian UM 02000 Buzău RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
 
Sold. (Cții.) Nițu Tudorel Mădălina-Izabela UM 02000 Buzău ADMIS  
Frt. (PM) Negoiță Mihai Claudiu-Mihai UM 02000 Buzău RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
Cap.II Bițică Vasile Viorel-Cătălin UM 01266 Craiova ADMIS  
Cap.II Bercea Emil Silvica-Ioana UM 01971 București ADMIS  
Cap.II Niță-Ștefănescu Ștefan-Liviu Cristina-Oana UM 01971
București
ADMIS  
Frt. Bîrsănel Marin Marius UM 01971
București
ADMIS  
Cap.II Bogdan Sevastian Aurelian UM 01764 Brăila ADMIS  
Cap.III Pupăză Roland Roland-Alexandru UM 01543 Urechești ADMIS
 
 
Cap.III Țîru Dumitru Dumitru UM 01473 Sibiu ADMIS
 
 
Frt. Ursu Vasile Mirela UM 02154 Constanța ADMIS
 
 
Cap.II Eftimie Alexandru Ionuț UM 02042 Brăila ADMIS  
Cap.III Danilov Alexe Bogdan-Constantin UM 02059 Brăila ADMIS  
Cap.II Marin Stan Adrian UM 02080 Brăila ADMIS  
Frt. Antoche Draguț Ionela-Georgeta UM 02059 Brăila ADMIS  
Cap.II Gălan Valer Emil UM 01055 Dej ADMIS  
Cap.III Bold Vasile Valeriu-Dorian UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.III Costache Constantin Alexandru-Cristian UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.III Cumpănașu Florea Florin UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.III Neacșiu Teodor-Petre Ghenea UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.III Rotunjanu Marian Săndel UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.III Simionescu Gh. Valerică-Georgel UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.II (Med.) Turnea Petru Dumitru UM 01407 P. Neamț ADMIS  
Sold. (I.) Pitirici Ionel Paul-Ionuț UM 01407 P. Neamț ADMIS  
Sold. (I.) Șopterean Vasile Mircea UM 01049
Cluj-Napoca
ADMIS  
Sold. (Com.Infm.) Drăgulescu Liviu Elena UM 01270 Focșani ADMIS  
Sold. (I.) Bălan Ilie Simona UM 01270 Focșani ADMIS  
Cap.II (Alte Sv.) Tăgîrțoiu Paraschiv Dănuț UM 02078 Constanța ADMIS  
Sold. (Ma.) Harhătă Petre Nicoleta-Georgeta UM 02078 Constanța ADMIS  
Cap.III (I.) Mîner Alexandru Marian UM 02003 Constanța ADMIS  
Cap.III (Rdlc.) Sava Marian Ionuț UM 01459
Medgidia
ADMIS  
Cap.III (I.) Stan Nicolae Nicolae-Petruț UM 01922 Titu
 
ADMIS  
Sold. (Com.Infm.) Voica (fostă Voicu) Gheorghe Elena-Lavinia UM 01375 Constanța
 
ADMIS  
Cap.III Balâc Ion Mihai-Gavril UM 01802 Moara Vlăsiei ADMIS  
Sold. Brătulescu Nelu Alexandru-Daniel UM 02606 București
DGIA
ADMIS  
Cap.II David Vasile Ciprian-Ionel UM 01983
Bacău
ADMIS  
Sold. Micu Culiță Mădălina UM 01983
Bacău
ADMIS  
Sold. Florean Cornel Florentina UM 01983
Bacău
RESPINS - aviz anual  OAMGMAMR
Cap.III Iordache Neculai Adrian-Ionuț UM 01847 Buzău ADMIS  
Cap.III Nicolae Ion Floris-Răzvan UM 01847 Buzău RESPINS - diplomă de bacalaureat
Cap.III Poroșnicu Vasile Adrian
 
UM 01847 Buzău RESPINS - aviz anual  OAMGMAMR
 
Cap.III Cheslerean Ștefan Simona-Claudia UM 01847 Buzău RESPINS - aviz anual  OAMGMAMR
Sold. Ghițulescu Ilie Alina-Nicoleta UM 01047
Craiova
ADMIS  
Sold. Ghițulescu Ilie Andreea-Georgiana UM 01047
Craiova
ADMIS  
Cap.II. Enuică Marin Darius-Marian UM 01047
Craiova
ADMIS  
Sold. Stănescu Tomel Daniela-Cristiana UM 01047
Craiova
ADMIS
 
 
Sold. Vîlceanu Florin-Eusebiu Leonardo-Gabriel UM 01047
Craiova
ADMIS  
Cap.cls. a III-a (Av.) Marinescu Victor Ionuț UM 01837 M. Kogălniceanu ADMIS  
Frt. (PM) Tudorache Niță-Adrian Alin UM 01837 M. Kogălniceanu ADMIS  
Frt. (Av.) Dima Gheorghe Mirel UM 01837 M. Kogălniceanu ADMIS  
Cap.III (Com.Infm.) Untaru Dumitru Valeriu UM 01083
Craiova
ADMIS  
Frt. (Ge.) Ciurel Georgel Dorel-Costinel UM 01083
Craiova
ADMIS  
Frt. (Com.Infm.) Dragnea Petre Alexandra-Nicoleta UM 01083
Craiova
ADMIS  
Cap.III (Med.) Iordache Ion Adela-Ionela UM 01083
Craiova
ADMIS  
Cap.III (Med.) Joița Marin Viorel UM 01083
Craiova
ADMIS  
Cap.III (Av.) Cucurean Florin Bogdan-Adrian UM 01969
C. Turzii
ADMIS  
Cap.III (Intd.) Viziteu Petre Ioan-Dan UM 01969
C. Turzii
ADMIS  
Cap.III (Av.) Bejan Mihai-Anton Anton-Ionel UM 01969
C. Turzii
ADMIS  
Cap.III (Au.) Vladu Ion Constantin-Cătălin UM 02215 București
 
RESPINS - aviz anual OAMGMAMR
Frt. (Au.) Tudosie Marian Ionuț-Drogoș
 
UM 02215 București RESPINS - certificat OAMGMAMR
- aviz anual OAMGMAMR
Cap.III (Med.)  Pavel Vasile Vasile UM  01518 P.Bârgăului ADMIS  
Frt. Dumitrescu Ionel Florinița UM 02628 Caracal ADMIS  
Frt. Osman Constantin Marin-Cosmin UM 02628 Caracal ADMIS  
Cap.II (Med.) Covurlui Nistor Cristina-Mădălina UM 01535 Focsani ADMIS  
Cap.III (Com.Infm.) Lungu Costică Daniel UM 01535 Focsani ADMIS  
Frt.(I.) Buțan Monel Alina-Oana UM 01535 Focsani ADMIS  
Frt. Tudor Romulus Diana-Mădălina UM 01704 București RESPINS - aviz annual OAMGMAMR
Cap.III Bălașa Ion Geanina-Ecaterina UM 02212 București ADMIS  
Cap.III Avram George Octavian UM 01308 București ADMIS  
Frt. Rostogolea Nicolae Lucian-Nicolae UM 01013 Tg. Cărbunești ADMIS  
Cap.III Puți Vasile Vasile-Marcel UM 01653 Satu Mare ADMIS  
Cap.III Toancă Ștefan Nicolae-Viorel UM 01803E Ovidiu RESPINS - certificat OAMGMAMR
- aviz annual  OAMGMAMR
Cap.II Vrînceanu Gheorghe Gabriel-Ionuț UM 01454 Buzău ADMIS  
Sold. Catană Tudorel Marian-Gabriel UM 01643 Pitești RESPINS - diplomă școală postliceală
Sold. MĂRGĂRIT Daniela 01375 Constanța ADMIS  
Cap. CHIRILĂ Daniel 01764 Brăila ADMIS  
Frt. TRIF Nicolaie-Aurel 01969 Câmpia Turzii ADMIS  

 
 
  
ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual Paraschiv Marioara din funcţia de economist debutant în funcţia de economist gradul II în cadrul compartimentului monitorizare cheltuieli de personal și fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Paraschiv Marioara 94 Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 15.04.2020 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
    

ANUNŢ UM02439
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual Barbu Luminița din funcţia de economist gradul I, în funcţia de economist specialist gradul IA
 în cadrul biroului planificare, bugetare și analiză economică,
la structuri subordofnate nemijlocit U.M. 02439 București

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Barbu Luminița 95 Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 27.03.2020 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02439 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.ANUNŢ UM02414
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară a P.c.c. Celmare Mirela – economist gr.II în compartimentul contabil şef

Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. CELMARE MIRELA 96 Admis

 
În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 24.03.2020 ora 14.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius.


ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439 București din funcţia de economist debutant în cadrul compartimentului monitorizare cheltuieli de personal și fiscalitate la structuri subordonate nemijlocut U.M. 02439 București în funcţia de economist gradul II în cadrul aceluiași compartiment
 
          Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 10.04.2020, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
         BIBLOGRAFIE:
         1. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
         2. Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 - Republicată - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
         3. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
         4. Legea - cadru  nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
         5. Hotărârea de Guvern  nr. 250/08.05.1992 - Republicată - privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completarile ulterioare;
         6. Hotărârea de Guvern nr. 442/ 07.08.1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare;
         7. Hotărârea de Guvern  nr. 1867/22.12.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
         8. Hotărârea de Guvern nr. 153/29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completarile ulterioare;
         9. Hotărârea de Guvern nr. 714/2018/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
         10. Ordonanța de Urgență nr. 119/31.08.1999 - Republicată - privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările și completarile ulterioare;
         11. Ordonanţa de Urgenţă   nr. 158/17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
         12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
         13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
         14. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 923/11.07.2014 – Republicat - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completarile ulterioare.
         TEMATICĂ:
         1. Salarizarea personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „ SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”,„ APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” și  „ ADMINISTRAŢIE”;
         2. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii;
         3. Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
         4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
         5. Condiții de acordare/încetare a compensației lunare pentru chirie;
         6. Acordarea indemnizației de delegare, alocației de cazare, detașare, transport, și cazare;
         7. Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv-propriu.
Cererea de participare la examen de depune până pe data de 01.04.2020, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului resurse umane la U.M. 02439 București.

UM02414 BUCURESTI
ANUNŢ
 
Centrul de Medicină Preventivă (Unitatea Militară nr. 02414 Bucureşti) angajează fără concurs, personal din sursă externă sau cadre militare care au trecut în rezervă, pe perioadă determinată, până la data de 20.09.2020, în conformitate cu Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe următoarele posturi de personal civil contractual, astfel:

 • 2 posturi cu normă întreagă de medic specialist sau primar confirmat în specialitatea epidemiologie  în Structura de sprijin epidemiologic;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic specialist sau primar confirmat în specialitatea igienă  în Structura de sprijin epidemiologic;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic specialist sau primar confirmat în specialitatea medicină de laborator  în Structura de sprijin epidemiologic;
            Dosarul de angajare va cuprinde următoarele documente:
 1. cererea de angajare în care se menţionează postul pentru care doreşte să fie angajat;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist sau primar în specialitatea postului pe care doreşte să fie angajat;
 4. o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care doreşte a fi angajat;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 8. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele prevăzute la lit. e) şi h) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Documentele din dosarul de angajare pot fi transmise şi electronic, pe adresa de mail um02414@mapn.ro, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original, pentru confruntare, la angajare.
Condiţiile generale de angajare sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
            6. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
 1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare;
 2. deţinerea certificatului de medic specialist sau primar în specialitatea postului pe care doreşte a fi angajat;
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi angajată;
 4. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

             Înscrierile la selecţie se fac la sediul Unităţii Militare nr. 02414, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 Bucureşti sau pe adresa de mail um02414@mapn.ro, până la data de 28.03.2020, orele 15.30.
            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul evidenţă personal şi completare cu efective al Unităţii Militare nr. 02414 Bucureşti, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0213176832, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.


ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti
 
Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru funcţia de economist gr.II din cadrul Compartimentului contabil şef .
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 31.03.2020 ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la compartimentul personal din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 18.03.2020-24.03.2020.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :

Nr.
crt.
Actul normativ Obs.
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată  
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice  
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  
5. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată  
6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
7. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 5/1999, privind răspunderea materială a militarilor  
8. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 25/2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionare, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în M.Ap.N.  
9. Fi 12/2012 aprobat cu Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 150/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  


ANUNŢ 
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din cadrul Unităţii militare 02439 București din funcţia de economist gradul I în cadrul biroului planificare, bugetare şi analiză economică
 în funcţia de economist specialist gradul IA în cadrul aceluiași birou

 
          Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 25.03.2020, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLOGRAFIE:
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, Legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
- Horărârea nr. 584 din 23 iunie 2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţănaţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea de participare la examen de depune până pe data de 17.03.2020, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului resurse umane la U.M. 02439 București.
 
ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti
 
Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru gradul profesional economist gr.I din cadrul Compartimentului contabil şef .
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 23.03.2020 ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la compartimentul personal din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 09.03.2020-13.03.2020.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :

Nr.
crt.
Actul normativ Obs.
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată  
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice  
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  
5. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată  
6. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  
7. Legea nr. 101/ 2019  
8. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 25/2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionare, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în M.Ap.N.  


ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTI

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în
gradul imediat superior a personalului  civil contractual Ciocârlan Sorina-Rodica din funcţia de psiholog stagiar în funcția de psiholog practicant în cadrul compartimentului medicina muncii și psihologie clinică
la structuri subordonate nemijlocit Direcției medicale

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. Ciocârlan Sorina-Rodica 93,33 Admis

Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 17.12.2019, orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contestaţia se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.


ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTI

Direcția medicală anulează concursul pentru ocuparea funcției de ofițer medic dentist (fără grad profesional), în biroul planificare și coordonare activități instrucție și stat major la structuri subordonate nemijlocit Direcției Medicale.
Funcția a fost publicată în ,,Viața Medicală” nr. 1 din 4 ianuarie 2019.ANUNŢ
UM02414 BUCUREȘTI


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 

Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1 Anghel Daniela-Monica 15 - - Respins
2 Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 65 94 79,50 Admis
3 Ungureanu Ana 15 - - Respins

 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 27.12.2019 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarată „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.12.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius telefon 0213176832.
ANUNŢ
UM02439 BUCUREȘTIcu rezultatul la examenul de promovare în clasa I a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală, din funcţia de referent grad profesional superior în funcția de consilier grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar-contabilă la Direcța medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordinul nr. 1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultatate finale:

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. Matei Crisinela Consilier grad profesional asistent 185,83 de puncte Admis
- Preşedinte: - funcţionar public Brujan Laura-consilier grad profesional superior, în biroul contabilitate, finanţare şi evidenţă financiară din cadrul structurii financiar-contabilă;                           
- Membri:     - funcţionar public Cîrstea Tatiana, consilier grad profesional superior, în compartimentul implementare politici şi coordonare programe de sănătătate din cadrul secşiei politici de sănătate şi asistenţă medicală;
                                        - funcţionar public Vlădușel Ariadna-Rodica, consilier grad profesional superior în biroul control și monitorizarea calității serviciilor de sănătate;        
- Secretar:   - funcţionar public Raiciu Geta, inspector grad profesional superior în biroul resurse umane.ANUNŢ
UM02414 BUCUREȘTI

cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 94 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 09.12.2019, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.

ANUNŢ
UM02414 BUCURESTI

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
Anghel Daniela-Monica 15 Respins
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu 65 Admis
 1.  
Ungureanu Ana 15 Respins
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 06.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 04.12.2019, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.


ANUNŢ
UM 02414 BUCURESTI


cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Anghel Daniela-Monica Admis -
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu Admis -
 1.  
Ungureanu Ana Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu pastă albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.11.2019, ora 15.30. conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832

ANUNŢ
 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din cadrul Unităţii militare 02439, din funcţia de psiholog stagiar în funcția de psiholog practicant în cadrul compartimentului medicina muncii și psihologie clinică la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București
 
    Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 16.12.2019, ora.10.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
          Bibliografia:  
 • Ordinul ministrului apărării naționale M 105/2014 pentru aprobarea „Instrucțiunilor
privind asistența psihologică în Armata României”;
-Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 21/2015 pentru aprobarea „Criteriilor psihologice pentru selecția la intrarea în sistemul militar și evaluarea psihologică periodică a personaului Armatei României”;
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 18/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de intervenție psihologică specializată în Armata României”;
 •  
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 09/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de evaluare psihologică de tip screening a personalului Armatei României care participă la misiuni, operații și activități de pregătire în afara teritoriului statului român”;
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 17/2015 pentru aprobarea „Metodologiei de tip psihodiagnostic și evaluare clinică a personalului Armatei Române”
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 19/2015 pentru aprobarea „Metodologiei pregătirii psihologice și controlului stresului operațional în Armata României”
- Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU 07/2016 pentru aprobarea „Metodologiei privind autopsia psihologică a cazurilor de suicid”.
 •         
- Obiectivele, algoritmul și conținutul autopsiei psihologice;
- Responsabilitățile psihologului de unitate și ale structurilor de asistență psihologică privind realizarea autopsiei psihologice;
- Obiectivele specifice și modul de desfășurare a pregătirii psihologice și controlului stresului operațional;
- Domeniile de evaluare și algoritmul evaluării psihologice de tip screening;
- Concluziile activităților de evaluare psihologică de tip screening;
- Organizarea și desfășurarea evaluării psihologice periodice;
- Desfășurarea activității de intervenție psihologică specializată;
- Desfășurarea activității de psihodiagnostic și evaluare clinică a personalului Armatei Române;
- Organizarea modului de asigurare a asistenței psihologice în Armata României.


ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă al Secţiei supraveghere în sănătate publică– personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Anghel Daniela-Monica Admis -
 1.  
Ilinca-Bărbulescu Laurenţiu-Ovidiu Admis -
 1.  
Ungureanu Ana Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2019 ora 09.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu pastă albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 25.11.2019, ora 15.30. conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
DIRECȚIA MEDICALĂ

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în clasă din funcția publică de execuție de referent grad profesional superior în funcția publică de consilier  grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări şi operaţii valutare din cadrul structurii financiar - contabilă din Direcţia medicală    
 
 
          Examenul de promovare în clasă are loc la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 10.12.2019, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: proba scrisă.
Potrivit prevederilor art. 482 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019-Codul Admnistrativ, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
             a) să dobîndească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care se desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
             b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată de șeful Direcției medicale;
- copie xerox prin care se atestă diploma de absolivre sau după caz, adeverința care să ateste absolvirea unui forme de învățămînt superior de lungă durată de licență, în domeniul economic
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul resurse umane, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact este funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 06.12.2019 ora 16.00.
Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă din funcția de referent grad profesional superior în funcția de consilier grad profesional asistent în compartimentul salarizare, decontări operaţii valutare în cadrul structurii financiar – contabilă la Direcţia medicală este următoarea:
 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
 3. Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării,  în interesul serviciului;
 6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modifiările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea de Guvern 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
DIRECȚIA MEDICALĂ
 
POSTURI SI LOCURI VACANTE REZIDENTIAT – 8 DECEMBRIE 2019
 
ANUNŢ
 
   Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1690/04.11.2019 au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru concursul de rezidențiat din sesiunea         8 decembrie 2019, inclusiv pentru rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.
   Înscrierea la concurs se face respectând metodologia aprobată prin ordinul Ministrului Sănătății cu nr. 1670/2019 privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019.
   Având în vedere prevederile acestui ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 884/01.11.2019, distribuția pe specialități a cifrei de școlarizare este următoarea:
 
1. Posturi
 
DOMENIUL UNITATEA SPECIALITATEA NR. POSTURI
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU AUGUSTIN - SIBIU ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV BOLI INFECȚIOASE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA CHIRURGHIE GENERALĂ 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA EPIDEMIOLOGIE 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU AUGUSTIN SIBIU MEDICINĂ DE URGENȚĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ARISTIDE SERFIOTI GALAȚI MEDICINĂ DE URGENȚĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV MEDICINĂ DE URGENȚĂ 2
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA MEDICINĂ DE URGENȚĂ 5
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. CONSTANTIN PAPILIAN CLUJ-NAPOCA MEDICINĂ INTERNĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV MEDICINĂ INTERNĂ 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA – BRAȘOV NEUROCHIRURGIE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ARISTIDE SERFIOTI GALAȚI ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE 1
MEDICINĂ SPITAL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ DR. IACOB CZIHAC IAȘI PSIHIATRIE 1
MEDICINĂ SPITAL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU GAFENCU – CONSTANȚA RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 1
MEDICINĂ SPITAL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA RADIOTERAPIE 1

2. Locuri
DOMENIU SPECIALITATEA NR. LOCURI
MEDICINĂ ANATOMIE PATOLOGICĂ 2
MEDICINĂ ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 2
MEDICINĂ CARDIOLOGIE 2
MEDICINĂ CHIRUGHIE GENERALĂ 4
MEDICINĂ CHIRURGHIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ 2
MEDICINĂ CHIRURGHIE PLASTICĂ, ESTETICĂ ȘI MICROCHIRURGHIE RECONSTRUCTIVĂ 1
MEDICINĂ CHIRURGHIE TORACICĂ 2
MEDICINĂ DERMATOVENEROLOGIE 2
MEDICINĂ EPIDEMIOLOGIE 2
MEDICINĂ GASTROENTEROLOGIE 1
MEDICINĂ IGIENĂ 1
MEDICINĂ MEDICINĂ INTERNĂ 2
MEDICINĂ MEDICINA MUNCII 1
MEDICINĂ NEUROCHIRURGHIE 4
MEDICINĂ NEUROLOGIE 4
MEDICINĂ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 3
MEDICINĂ ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 2
MEDICINĂ OTORINOLARINGOLOGIE 1
MEDICINĂ PNEUMOLOGIE 1
MEDICINĂ RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 4

TOTAL LOCURI ȘI POSTURI = 68

Pentru locurile/posturile mai sus menționate vor putea concura numai ofițerii medici din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale.


UM 02414 BUCUREȘTI

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din Secţia supraveghere în sănătate publică
 
Postul pentru care se organizează concursul este Referent de specialitate Gr. I din cadrul compartimentului evaluare, autorizare şi promovarea sănătăţii al laboratorului medicina muncii, evaluare factori de risc din mediul de viaţă şi muncă din Secţia supraveghere în sănătate publică a U.M. 02414 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural, evaluarea şi monitorizarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, precum şi elaborarea unor programe de prevenire, depistare, dispensarizare a bolilor profesionale şi bolilor legate de profesie şi gestionarea documentelor legate de autorizarea sanitară a obiectivelor din cadrul M.Ap.N..
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.11.2019 ora 15.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius, secretar, tel.  0213176832.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
3. vechime în specialitatea studiilor superioare: minim 6 ani şi 6 luni;
4. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.11.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 22.11.2019.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 25.11.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 26.11.2019.
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 03.12.2019, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 03.12.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 04.12.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 05.12.2019.
 
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 06.12.2019, ora 09.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.12.2019, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 09.12.2019, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0213176832.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 10.12.2019.
 
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 11.12.2019.
 
Tematica de concurs:
 1. Autorizarea sanitară in baza referatului de evaluare (1);
 2. Certificarea conformităţii si asistenţa de specialitate de sănătate publică (1);
 3. Atribuţiile inspectorului sanitar şef si ale inspectorilor sanitari de stat din M.Ap.N.(2);
 4. Promovarea sănătaţii la locul de muncă, întoarcerea la locul de muncă si boala cronică (3);
 5. Elaborarea materialelor de informare si educare pentru promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (4);
 6. Noţiuni introductive în educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii (5);
 7. Managementul de proiect (5);
 8. Campanii de promovare a sănătăţii (5);
 9. Comunicarea în sănătate (5);
 10. Organizarea ergonomică a muncii (6);
 11. Norme privind procedura de autorizare sanitară a spitalului (7);
 12. Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă (7);
 13. Norme privind structura funcşională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară (8);
 14. Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor (9).
 
Bibliografia de concurs:
 1. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 74/ 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor in Ministerul Apărării;
 3. Promovarea unui loc de munca sănătos pentru angajaţii cu boli cronice: Ghid de bune practici/ K. Knoche, dr. R. Sochert, K. Houston.- European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), 2012, www.enwhp.org;
 4. Elaborarea materialelor de informare şi educare pentru promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate: ghid metodologic naţional/ Cătălin Tufănaru, Luminiţa Barbu, Elene Enciu.- Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti: Public H Press, 2006;
 5. Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate/ Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitară.- Bucureşti: Public H Press, 2006;
 6. Medicina ocupaţională / coord. Aristotel Cocârlă.-Cluj Napoca: Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, 2008, vol. 1;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi completările ulterioare.

UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ


CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 - - Respins
 1.  
Constantinescu Valerica - - - Neprezentat
 1.  
Jianu George-Radu 94 92 93 Admis
 1.  
Iancu Tiberiu-Sebastian - - - Neprezentat
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 - - Respins
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 85 78,50 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 - - Neprezentat
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 78 69 Respins
 1.  
Batschi Andreea 62 80 71 Respins
 1.  
Ungureanu Constantin-Marius - - - Neprezentat
 1.  
Georgescu Cristina - - - Neprezentat
 1.  
Dimancea Liliana - - - Neprezentat
 1.  
Dogaru Răzvan-Mihăiţă - - - Neprezentat
 1.  
Văduva Mariana 68 92 80 Respins
 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 28.10.2019 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarată „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius telefon 0213176832.
           
            COMISIA DE CONCURS
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius


UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ


                       
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Văduva Mariana 92 Admis
2. Şerban-Popa Irina-Florentina 78 Admis
3. Ologu Oxana-Georgiana 85 Admis
4. Batschi Andreea 80 Admis
5. Jianu George-Radu 92 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 09.10.2019, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
          COMISIA DE EXAMEN
Preşedinte: Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
                                                            
   P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius

UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual  
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 Respins
 1.  
Jianu George-Radu 94 Admis
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 Admis
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 Admis
 1.  
Batschi Andreea 62 Admis
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 Admis
 1.  
Văduva Mariana 68 Admis
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 07.10.2019 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 03.10.2019, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
            COMISIA DE EXAMEN
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant în compartimentul monitorizare chreltuieli de personal și fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Ciobanu Cătălin-Ionel 45 - - Respins
2. Iancu Nicoleta-Cătălina - - - Neprezentat
3. Jeantea Elena - - - Neprezentat
4. Liceanu Gabriela-Alina 45 - - Respins
5. Nicolae Bianca-Ioana 50 60 55 Respins
6. Paraschiv Marioara 95 88,33 91,66 Admis
7. Tănase Karla-Andrada 75 85 80 Respins
8. Vasile Dorina-Florentina 75 90 82,50 Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 04.10.2019, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 24.09.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului (respectiv data de 17.10.2019), în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționarul public Raiciu Geta.
 
      Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Opincaru Bucur_________
      Membri:     plutonier adjutant principal Arteni Gabi-Costel_________
                         personal civil contractual Iancu Elena________________
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta


UM 02534 Iași
ANUNŢ


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA SANITAR (STUDII SUPERIOARE)
TEMATICA