DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de  Casier  în Casierie din Financiar-Contabil
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
A    998/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 1.  
A  1006/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 1.  
A  1007/2023 ADMIS -
 1.  
A  1021/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 1.  
A  1071/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 1.  
A  1096/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 1.  
A  1097/2023 ADMIS -
    Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00, la
sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
 ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar, I.D. 1458131)
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
A    999/2023 ADMIS -
            Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458130),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
A    978/2023 ADMIS -
 1.  
A  1090/2023 ADMIS -
            Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba practică în data de 04.04.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
   
       
         
 
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post  vacant  de execuţie de personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 1 post de Casier în cadrul Microstructurii Casierie din Financiar-contabil, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal (programul de lucru se poate prelungi în funcție de solicitări) cu contract pe perioada nedeterminată;
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul microstructurii Casierie.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨Copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de casier din cadrul Microstructurii Casierie sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 6 luni (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE CASIER DIN CADRUL MICROSTRUCTURII CASIERIE DIN FINANCIAR-CONTABIL


TEMATICĂ
 1. Efectuarea încasărilor și plăților în numerar, evidența și păstrarea numerarului;
 2. Operaţiuni derulate prin trezoreria statului, administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului;
 3. Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 4. Organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele de contabilitate, situaţii financiare;
 5. Norme generale și specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;
 6. Drepturile și obligațiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 7. Constituirea de garanții materiale, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale;

BIBLIOGRAFIE:
- Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiilor de casă ale instituțiilor publice, publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 146 din 31 octombrie 2002, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai de la art.1 la art.5, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 295/16.04.2008
- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003, cu modificările și completările ulterioare, numai de la pct. 5.1.1 la pct. 5.6.3, publicate în Monitorul Oficial României partea I  nr. 734/21.10.2003
- Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 din 09.04.2015;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 454 din 18.08.2008.
- Normele generale și specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015, cu modificările și completările ulterioare (numai anexa 1 precum și din anexa 2, doar grupa a IV-a – Mijloace bănești și grupa a V-a – Salarii și alte drepturi de personal), publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 910 din 09.12.2015 
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 25/2012, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind funcțiile de gestionari, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 153 din 07.03.2012. 
- Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 797 din 18.09.2018, cu modificările și completările ulterioare;

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

     CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14-27.03.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 29.03.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 30.03.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 03.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 04.04.2023, ora 10,00;
  Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 05.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 06.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 07.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.04.2023, ora 10.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 11.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 13.04.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 18.04.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante. 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
   
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi  vacante  de execuţie de personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 2 posturi de muncitor calificat I, bucătar în cadrul Popotei din Administrativ, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată;
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul Popotei.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I din cadrul Popotei sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 9 ani (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTURILOR DE MUNCITOR CALIFICAT I, BUCĂTAR DIN POPOTĂ DIN ADMINISTRATIV

TEMATICA:
 1. Atribuțiunile bucătarului. Calitățile profesionale ale unui bucătar;
 2. Procese tehnologice de obținere a preparatelor culinare. Clasificarea mâncărurilor românești;
 3. Norme privind prepararea, depozitarea și transportul alimentelor;
 4. Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate);
 5. Reguli privind igiena la locul de muncă;
 6. Norme de igiena pentru unitățile de alimentație publică;
 7. Obligațiile lucrătorilor privind apararea împotriva incendiilor;
 8. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară;
 10. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.
BIBLIOGRAFIA:
 1.  Rețetar de preparate culinare, produse de cofetărie, patiserie și arta servirilor în restaurante pentru turismul intern și internațional – Enciclopedie Gastronomică, Stere Stavrositu, Constanța – 2004;
 2. Bucătăria românească și sănătatea omului, Tudor Manta și Gheorghe Ștefan, Editura Medicală, 1975;
 3. Meniuri de la preparare la servire, Stere Stavrositu;
 4. Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor – Produse culinare, Viorel Marin, Teofil Vultur, Editura Uranus, 2006;
 5. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României Nr. 866 din 12.12.2002);
 6. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006);
 7. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006);
 8. Ordinul M.87/27.04.2021 pentru arobarea  Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.481 bis din 10.05.2021);
 9. Ordinul M.191/27.09.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale (Monitorul Oficial al României Nr. 900 bis din 07.11.2019);
 10. Hotărârea Guvernului României nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002);
 11. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul II, III, XI (Monitorul Oficial al României nr. 501 din 13.05.2021);
12.Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Monitorul Oficial al României Nr. 1.105 din 26.11.2004).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

           
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14-27.03.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Lt.col. Cosma Alin 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 29.03.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 30.03.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 03.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 04 și 05.04.2023, ora 10,00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 05 și 06.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 06 și 07.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 07 și 10.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.04.2023, ora 09.00 și 12.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 11.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 13.04.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 18.04.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.      ROMÂNIA                                                                
     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                   
     DIRECŢIA MEDICALĂ

                                                                           
ANUNŢ

cu rezultatul final la examenul de promovare în grad professional superior, respectiv în postul de consilier grad profesional principal saalarizare din Secția fianciar-contabilă la Direcția medicală
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. MATEI Crisinela Consilier
grad profesional principal  
190 de puncte Admis
            Componenţa comisiei de examen:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii:  - funcționar public IANCU Elena-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală__________________;
                                   - funcționar public CÎRSTEA Tatiana-consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico- militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală__________; 
             - Secretar:    - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad  professional superior în compartimentul management personal civil din serviciul management personal din Direcția medicală____________________.ROMÂNIA   
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
DIRECŢIA MEDICALĂ
ANUNŢ
cu rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în
în grad profesional superior elui deținut, respectiv din postul de consilier grad profesional asistent în postul de consilier grad profesional principal  în cadrul Biroului salarizare din Secția financiar-contabilă la Direcția medicală.

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele:
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în grad profesional superior    Obs.
1. F.p. MATEI Crisinela Admis -
            Proba scrisă se va susține în data de 20.02.2023, ora 10.00, la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii:  - funcționar public IANCU Elena-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală__________________;
                                   - funcționar public CÎRSTEA Tatiana-consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico- militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală__________; 
             - Secretar:    - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad  professional superior în compartimentul management personal civil din serviciul management personal din Direcția medicală____________________.                           ROMÂNIA        
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE        
                                                                 
                                                       
           DIRECȚIA MEDICALĂ                                                 A N U N Ț
                                                                                          
 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui   
   funcționar public din cadrul Biroului salarizare la  Serviciul financiar-contabil din Direcţia medicală    


Având în vedere prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia medicală anunţă organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru un funcționar public care este încadrat în postul de consilier grad profesional asistent în cadrul Biroului salarizare din cadrul Serviciului financiar-contabil din Direcția medicală.
Timpul de muncă aferent funcției publice scoasă la examen este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata programului de lucru-8 ore/zi.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Potrivit art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schinburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore, în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
          d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile Codului administrativ.
Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu ce se vor desfăşura în zilele de 20.02.2023, ora 10.00 - proba scrisă și respectiv 22.02.2023, ora 10.00 - interviul, la sediul Direcţiei medicale din strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, București.
 Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele documȚnte:
            - formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
            - copia actului de identitate;
            - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul  management personal în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
            - adeverință eliberată de comapartimentul management personal civil în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
            - dovada obținerii numărului de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minim 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;  
            - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.
            Locul depunerii dosarului şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional: sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, persoana de contact f.p. Raiciu Geta, telefon 021.319.60.04/130.
Termenul limită de depunere a dosarului: 08.02.2023 ora 12.00
Selecţia dosarului/verificarea de înscriere: 09.02.2023, la sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti.
     BIBLIOGRAFIA este următoarea:
 1. Constituţia României, republicată, Monitorul Oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003;
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea - cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            6. Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
            7. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
           8. Ordonanţă de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, partea a VI titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanţa  nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            11. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
           12. Hotărârea Guvernului  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare;
            13. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare.
  TEM ATICA este următoarea :
1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. Statutul funcționarilor publici;
3. Accesul la serviciile publice administrative și juridice;
  4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
  5. Modalitatea de stabilire a soldelor de bază/salariilor de bază lunare pentru personalul militar/civil;
  6. Drepturile personalului rănit, participant la acțiuni militare, misiuni și operații;
  7. Modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii pe perioada concediilor medicale;
 8. Modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copiilor precum și a stimulentului de inserție la care are dreptul personalul beneficiar;
 9. Drepturile personalului militar și civil pe perioada delegării în altă localitate;
 10. Drepturile de transport ale personalului MApN pe teritoriul național.
Principalele atribuții ale postului:
- întocmeşte statele de plată a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie pentru personalul beneficiar din cadrul Direcției medicale și al structurilor subordonate;
-  depune și ridică corespondența privind operaţiuni derulate prin trezorerie și alte instituţii;
            -  întocmeşte situaţiile aferente cheltuielilor de personal;
- întocmeşte ordinele de plată pentru transferuri/subvenţii către unităţile din finanţare, pentru viramentele legale aferente drepturilor bănești cuvenite personalului, pentru virarea contribuțiilor sociale și a impozitului, precum şi pentru plata obligaţiilor către furnizorii de bunuri și servicii; 
            - eliberează adeverințele de salarizare solicitate de personalul unităţii şi alte persoane ale căror venituri au fost plătite de unitate şi existe documente în arhiva unităţii;
            - efectuează operațiuni valutare în legătură cu răniții din teatrele de operații care necesită îngrijiri medicale în străinătate, reprezentând avansuri acordate (diurnă de delegare, cazare și transport), justificarea acestora și plata facturilor emise de spitalele unde a avut loc tratamentul;
            - întocmeste şi înaintează lunar către Direcţia generală financiar-contabilă Declaraţia privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor de plată către fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi situaţia privind impozitul conform precizărilor emise de șeful DGFC.;
          - întocmeşte şi depune la ANAF, conform legislaţiei în vigoare, declaraţiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
          -  întocmește fişele fiscale pentru personalul militar şi civil;
           - asigură întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare recuperării din FNUASS a sumelor ce depăşesc contribuţia unităţii pentru concedii medicale, conform prevederilor legale;
            - îndosariază actele privind drepturile băneşti, actele privind declaraţiile către ANAF, Casele de pensii, DGFC, etc. conform instrucţiunilor specifice privind lucrul cu informaţiile clasificate;
            - efectuează  operaţiuni de încasari şi plăţi, specifice activităţii de casierie, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
DIRECȚIA MEDICALĂ
 
 
Adresa:  București, Strada Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Cod poștal 010919                        Tel./Fax 021 319 60 04


ANUNȚ

Pentru examenul de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate, specialitatea militară „sanitar”, organizat de Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu, seria a doua de pregătire, graficul cadru desfășurării admiterii este următorul:
Activități Perioada de desfășurare
Prezentarea candidaților 15.12.2022 între orele 08:00 – 09:00
Activități organizatorice și instructajul candidaților 15.12.2022 între orele 09:00 – 10:00
Susținerea probei scrise de verificarea a cunoștințelor 15.12.2022 între orele 10:00 – 13:00
Afișarea rezultatelor parțiale 15.12.2022 până la ora 17:00
Depunerea contestațiilor 15.12.2022 între orele 17:00 – 19:00
Soluționarea contestațiilor 15.12.2022 până la ora 20:00
Afișarea rezultatelor finale și ierarhizarea candidaților 15.12.2022 până la ora 20:30


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară a P.c.c. Edu Daniela– biolog debutant în
Secția inspecție în sănătate publică

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. Edu Daniela 100 Admis

În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 18.10.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica.
.

A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul postul de „referent de specialitate debutant” în postul de „referent de specialitate gradul II” în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul Logistic din Direcția medicală

            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 31.10.2022, ora.10.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
      Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
            H.G. nr. 395/2016 normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
            Ordinul nr. M 31/2018 privind competenţele de achiziţie a produselor servicii şi lucrărilor în cadrul MinisteruluiApărăriiNaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
      Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programuluianual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 487/2016;
            Dispoziţia D.A. nr. 14/2014 privind circumstanțele și procedura de acordare a competenței de achiziție potrivit art.5 din Ordinul ministrului apărării național nr. M 31/2018 privindc ompetenţele de achiziţie a produselor servicii şi lucrărilor în cadrul MinisteruluiApărăriiNaţionale;
      Dispoziţia D.A. nr. 19/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind planificarea şi derularea achiţiilor publice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
       TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
     Scopul şi principiile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice;
     Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice,
     Autorităţi contractante,
     Domeniu de aplicare. Excepții;
     Procedurile de atribuire;
     Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
     Elaborarea documentaţiei de atribuire;
     Finalizarea procedurii de atribuire;
     Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
     Executarea contractului de achiziţiepublică/acordului-cadru;
     Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegereaodalităţii de atribuire;
     Realizarea achiziţieipublice;
     Reguli de publicitate şi transparenţă;
     Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
     Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională;,
     Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
     ProgramulAnual al Achizițiilor Publice.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
         - cererea de participare la examen a candidatului;
         - adeverința din care să rezulte vechimea de minim 6 luni în specialitatea studiilor absolvite;
         Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune până pe data de 21.10.2022, la secretarul comisiei de examinare, funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul compartimentului management personal civil la Direția medicală.

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti

Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru postul cu gradul profesional de biolog din cadrul Secției Inspecție în Sănătate Publică.
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 17.10.2022, ora 10.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate Şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la Biroul evidență personal și completare cu efective din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 30.09.2022-06.10.2022.
Tipul probei de examen: Probă scrisă
 Bibliografia :
 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 74 din 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecției de sănătate publică și a inspecției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în Ministerul Apărării;
 2. Ordinul ministrului sănătății nr. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
 3. Hotărârea de guvern nr. 355 din 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea de guvern nr. 924 din 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
 5. Legea nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului sănătății nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
 8. Microbiologie sanitară, Sergiu Mănescu, Ed. Medicală, 1989.
Tematica:
 1. Norme de igienă referitoare la zonele de locuit;
 2. Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă potabilă a localităților;
 3. Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide;
 4. Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;
 5. Norme igienico – sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public;
 6. Cerințe generale de igienă pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar;
 7. Cerințe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate alimentele;
 8. Cerințe pentru echipamentele cu care alimentele vin în contact;
 9. Anexa 1 la H.G. 355 din 2007,
 10. Norme de funcționare a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
 11. Cerințe minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru sănătate și securitate;
 12. Norme privind exercitarea inspecției de sănătate publică în ministerul Apărării Naționale;
 13. Monitorizarea calității apei potabile, măsuri de remediere, restricții de utilizare și derogări;
 14. Microbiologia aerului, obiectelor și suprafețelor
 15. Microbiologia apei
 16. Microbiologia solului
 17. Microbiologia alimentelor
 18. Norme privind organizarea funcțională generală a spitalului
 19. Norme privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital
 20. Norme privind asigurare condițiilor generale de igienă

ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual VĂCARIU Maria-Roxana din postul de consilier juridic debutant în postul consilier juridic gradul II în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Direcția medicală

 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. VĂCARIU Maria-Roxana 90 Admis
         

Comisia de examinare formată din:
Președinte: - colonel DUMITRU Silivia-Direcția medicală___________;
Membri:    - colonel Dr. (just. mil.) ȘTEFAN Cristina-Direcția medicală________;
                  - personal civil contractual POPESCU Răzvan-Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Acad. Ștefan Milcu”________;
Secretar:    - funcționar public RAICIU Geta-Direcția medicală_______________.

A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul postul de „consilier juridic debutant” în postul de „consilier juridic gradul II” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umnaitar din Secția juridică și drept internațional umanitar din Direcția medicală

            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 28.09.2022, ora.10.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea  nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 5. Instrucțiunile privind activitatea legislativă şi de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 68/2008 pentru aprobarea „A.N.S.1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor și manualelor militare în Ministerul Apărării Naționale”, reeditat;
 11. Ordonanţa Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 12.  Instrucțiunile privind răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.5/1999;
 13. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
            TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
 • Statutul cadrelor militare;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Contractul individual de muncă; Răspunderea disciplinară;
 • Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic. Organizarea profesiei de consilier juridic;
 • Activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale;
 • Contencios administrativ - Dispoziții generale. Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ. Procedura de executare. Dispoziții tranzitorii și finale ale Legii contenciosului administrativ;
 • Achiziția publică a produselor, serviciilor și lucrărilor. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire. Modalități de atribuire. Proceduri de atribuire. Planificarea și pregătirea achiziției publice. Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire. Documentația de atribuire. Realizarea achiziției publice;
 • Competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Reglementarea domeniului sănătății publice; Programele naționale de sănătate; Asistența medicală primară; Asistența medicală ambulatorie de specialitate; Spitalele; Asigurările sociale de sănătate;
 • Elaborarea actelor normative- Dispoziții generale; Elaborarea actelor normative; Redactarea actelor normative; Structura actului normativ;
 • Scopul, structurile cu responsabilități în procesul de elaborare a actelor normative specifice, doctrinelor și manualelor militare și autoritățile de decizie;
 • Răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale; Stabilirea și recuperarea pagubelor produse de militari. Căile de atac în materia răspunderii materiale a militarilor;
 • Competențele organelor judiciare;
 • Principiile fundamentale ale procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă.  Competenta instanțelor judecătorești în procesul civil. Căile de atac în procesul civil.
         Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
         - cererea de participare la examen a candidatului;
         - adeverința din care să rezulte vechimea de minim 6 luni în specialitatea studiilor absolvite;
         Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune până pe data de 21.09.2022, la secretarul comisiei de examinare, funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul compartimentului management personal civil la Direția medicală.


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE LĂCĂTUȘ MECANIC DIN CADRUL
 GRUPEI CASARE ȘI MANIPULARE MATERIALE din ADMINISTRATIV
 
Nr. crt. Nume şi prenume
candidat
Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la interviu Punctaj final al concursului Admis / Respins
1 OPREAN GHEORGHE-DAN 95 90 93,33 92,77 ADMIS
2 MĂRGINEAN DANIEL 100 75 71,33 82,11 RESPINS
3 GIURA NICOLAE-CĂLIN - - - - RESPINS
            Candidatul declarat ”admis“ are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 31.08.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 19.08.2022 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare respectiv U.M. 02213 Sebeş, la secretarul comisiei de concurs, P.c.c. Țîmpea Maria,  tel: 0258.731905 int.104.

ANUNŢ
cu rezultatele interviului la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat I-lăcătuș mecanic din cadrul
Grupei casare și manipulare materiale
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la interviu Menţiune
admis/respins
1. OPREAN GHEORGHE-DAN 93,33 ADMIS
2. MĂRGINEAN DANIEL 71,33 ADMIS

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut la interviu pot formula contestație  în data de 10.08.2022, între orele 0800 - 1500, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 31.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c Țîmpea Maria, tel:0258.731905 int.104.

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat I-lăcătuș mecanic  din cadrul Grupei casare și manipulare materiale
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1. OPREAN GHEORGHE-DAN 90 ADMIS

2.
MĂRGINEAN DANIEL 75 ADMIS
Candidații declarați  ,,Admis”  la proba practică vor susţine interviul în data de 08.08.2022, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidații nemulţumiți de rezultatele probei pot formula contestaţie în data de 03.08.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fonduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Alin COSMA tel:0258.731905 int.104.


ANUNŢ
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de execuție „Referent de specialitate debutant”, în Biroul planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat    Punctaj proba
scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. CĂTRUNĂ Rodica NEPREZENTAT - - -
2. MOISE Marcela 40 - - Respins
3. NICOLAE Alex-Cristian 25 - - Respins
4. RUSE Ionel 50 77 63,5 Admis
5. SPULBĂR Adriana-Elena 40 - - Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 12.08.2022, potrivit art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 03.08.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „referent de specialitate debutant” în Biroul planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția  program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la
 Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. RUSE Ionel 77 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 27.07.2022  la ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MAGAZINER DIN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE
Nr. crt. Nume şi prenume
candidat
Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la interviu Punctaj final al concursului Admis / Respins
1 Ștefan Traian-Daniel 85 puncte 93,33 puncte 73,33 puncte 83,88 puncte ADMIS
2 Toma Andreea-Iuliana 35 puncte - - - RESPINS
3 Rășinariu Gheorghe-Dănuț 30 puncte - - - RESPINS
4 Oprea-Sorescu Cătălin 55 puncte - - - RESPINS
5 Lazăr Amalia-Ileana - - - - RESPINS
6 Luț Corneliu - - - - RESPINS
7 Damian Elena - - - - RESPINS
            Candidatul declarat ”admis“ are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.08.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 27.07.2022 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare respectiv U.M. 02213 Sebeş, la Lt.col. Cosma Alin tel: 0258.731905 int.104.

ANUNŢ

CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
pentru încadrarea postului vacant de execuție „Referent de specialitate debutant”, în cadrul Biroului structură proprie și secretariat tehnic din  Serviciul management personal la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat    Punctaj proba
scrisă

Punctaj interviu
Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Chivu  Maria-Alexandra 54 puncte 52 puncte 53 puncte ADMIS
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 05.08.2022, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 25.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de asistent medical debutant - personal civil contractual - din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din secția evaluare și monitorizare în sănătate publică
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1.
Burlacu Maria 92 92 92 Admis
2.
Panait Alexandra-Ionela 51 neprezentat - Respins
 
3.
Giugioiu Adrian-Valentin 60 59 59,5 Respins

         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 08.08.2022 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 25.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Iova Florica, telefon 0213176832.

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de șofer din cadrul formației transport al biroului asigurare logistică – personal civil contractual
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
1.
Celmare Ion 90 90 90 Admis
2.
Simion Ion 65 80 72.50 Respins
3.
Sima Marius-Ion 75 85 80 Respins

         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 08.08.2022 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 25.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Iova Florica, telefon 0213176832.

ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. CĂTRUNĂ Rodica NEPREZENTAT -
2. MOISE Marcela 40 RESPINS
3. NICOLAE Alex-Cristian 25 RESPINS
4. RUSE Ionel 50 ADMIS
5. SPULBĂR Adriana-Elena 40 RESPINS
Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţii până la data de 21.07.2022 ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, funcționar public RAICIU Geta – inspector grad profesional superior în cadrul compartimentului management personal civil.

ANUNŢ
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „referent de specialitate debutant” în Biroul structură proprie și secretariat tehnic din Serviciul management personal la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. CHIVU Maria-Alexandra 52 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 20.07.2022  la ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.

ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului structură proprie și secretariat tehnic din Serviciul management personal la Unitatea Militară 02439 București

 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. CHIVU Maria-Alexandra 54 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţii până la data de 14.07.2022, până la ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, funcționar public RAICIU Geta – inspector grad profesional superior în cadrul compartimentului management personal civil.

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, referent de specialitate debutant în Biroul planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 București   
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Observații
1. NICOLAE Alex-Cristian Admis Cazierul judiciar va fi prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
2. CĂTRUNCĂ Rodica Admis -
3. MOISE Marcela Admis Cazierul judiciar va fi prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4. RUSE Ionel Admis -
5. SPULBĂR Adriana-Elena Admis -
Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.07.2022 ora 09.00.
Candidații declarați admiși la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 19.07.2022 ora 08.30 la punctul de control (având asupra lor 1 pix cu mină albastră).   
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical debutant - personal civil contractual - din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din secția evaluare și monitorizare în sănătate publică

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1.
Ștefan Dănuț 46 Respins
2.
Burlacu Maria 92 Admis
3.
Panait Alexandra-Ionela 51 Admis
4.
Giugioiu Adrian-Valentin 60 Admis
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 15.07.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 13.07.2022, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0743 087 154.

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de șofer I din cadrul formației transport al biroului asigurare logistică – personal civil contractual

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
1.
Celmare Ion 9,00 ADMIS
2.
Simion Ion 6,50 ADMIS
3.
Sima Marius Ion 7,50 ADMIS
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 15.07.2022 ora 08.30 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 13.07.2022, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Tabarcia Daniela, tel. 0213193051, interior 7601.

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, referent de specialitate debutant în Biroul structură proprie și secretariat tehnic la Serviciul management personal din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice din Unitatea Militară 02439 București   
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Observații
1. CHIVU Maria-Alexandra Admis Cazierul judiciar va fi prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 12.07.2022 ora 09.00.
Candidata declarată admisă la selecţia dosarului de concurs se va prezenta la proba scrisă în data de 12.07.2022 ora 09.30 la punctul de control (având asupra sa 1 pix cu mină albastră).   
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.


ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de șofer I - personal civil contractual - din cadrul Formației transport a Biroului asigurare logistică
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
1.
Celmare Ion Admis -
2.
Simion Ion Admis -
3.
Sima Marius-Ion Admis -
4. Micu Florentin-Liviu Respins Neîndeplinirea tuturor condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv nu are vechime în specialitate de minim 3 ani și 6 luni
5. Nuță Marinel-Robert Respins Neîndeplinirea tuturor condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv nu are vechime în specialitate de minim 3 ani și 6 luni
Candidatul al cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 11.07.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu mină albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 06.07.2022, ora 15.30 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Tabarcia Daniela, tel. 0732 401 021.


ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical debutant - personal civil contractual - din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din secția evaluare și monitorizare în sănătate publică
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
1.
Ștefan Dănuț Admis -
2.
Burlacu Maria Admis -
3.
Panait Alexandra-Ionela Admis -
4.
Giugioiu Adrian-Valentin Admis -
Candidatul al cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 11.07.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu mină albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 06.07.2022, ora 15.30 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0743 087 154.


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de magaziner din cadrul Formațiunii cazarmare
 Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiune
admis/respins
1. TOMA ANDREEA-IULIANA 35 Respins
2. DAMIAN ELENA - Neprezentat
3. ȘTEFAN TRAIAN-DANIEL 85 Admis
4. OPREA-SORESCU CĂTĂLIN 55 Respins
5. LUȚ CORNELIU - Neprezentat
6. LAZĂR AMALIA-ILEANA - Neprezentat
7. RĂȘINARIU GHEORGHE-DĂNUȚ 30 Respins
Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba scrisă vor susţine proba practică în data de 08.07.2022, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula contestaţie în data de 05.07.2022, în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Cosma Alin, tel:0258.731.905 int.104.

ANUN Ţ
privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante din cadrul Centrului de Medicină Preventivă

           
            Centrul de Medicină Preventivă (Unitatea Militară nr. 02414 Bucureşti) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi de personal civil contractual:
- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie în Cabinetul imunizare al Laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din Secţia evaluare și monitorizare în sănătate publică;
- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator în Laboratorul microbiologie al Secţiei diagnostic şi investigare în sănătate publică;
- un post cu normă întreagă de chimist debutant în Laboratorul chimie sanitară şi toxicologie al Secţiei diagnostic şi investigare în sănătate public.

Condiţii generale necesare pentru ocupare a postului
1. Deţinerea cetăţeniei române, cetăţeniei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de medic specialist
- Pregătirea profesională:
1. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
2. Domeniul studiilor: Facultatea de Medicină
3. Specializări: confirmat ca medic specialist în specialitatea epidemiologie, respectiv medicină de laborator;
4. Cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu;
5. Limbi străine cunoscute: engleza (scris, vorbit) - nivel mediu;
                        - Starea sănătății necesară: apt din punct de vedere fizic și neuropsihic.
- Nivelul de acces la informaţii clasificate - secret de serviciu.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de chimist debutant
- Pregătirea profesională:
1. Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă
2. Domeniul studiilor: Facultatea de Chimie/ specializarea Chimie
3. Perfecționări/ specializări: Master medical (program de master necesar înscrierii ca membru al O.B.B.C.S.S.R.);
4. Cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu;
5. Limbi străine cunoscute: engleza (scris, vorbit) - nivel mediu;
6. Cunoștințe de chimie analitică.
                        - Starea sănătății necesară: apt din punct de vedere fizic și neuropsihic.
- Nivelul de acces la informaţii clasificate - secret de serviciu.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care doreşte să concureze;
2. Copie xerox după diploma de licență şi certificatul de medic specialist pentru medici, respectiv Copie xerox după diploma de licență și copie de pe diploma de master medical și foaia matricolă (program de master necesar înscrierii ca membru al O.B.B.C.S.S.R.) pentru chimist;
3. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
4. Dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – în original;
5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin - în original;
6. Cazierul judiciar - în original;
7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – în original;
8. Copia actului de identitate în termen de valabilitate;  
În cazul chimiștilor debutanţi, documentele prevăzute la pct. 3 și 4 se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă și însoţite de documentele originale pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. 4, 6 și 7 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Unităţii Militare nr. 02414, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestui anunţ, iar concursul se va organiza şi desfăşura, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

            Tematicile de concurs pentru medicii specialiști se pot accesa pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/EPIDEMIOLOGIE.pdf , https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/MEDICIN%C4%82-DE-LABORATOR.pdf şi la avizierul unităţii.


Tematica pentru concurs pentru postul de chimist debutant
I. PROBA SCRISĂ
1. Spectroscopia atomică.Tehnici, Principii.
2. Spectroscopia de emisie atomică. Principiu. Surse de excitare.
3. Emisia atomică în plasmă. Principiu. Descriere component spectrometru de emisie atomic cu plasmă cuplată inductiv. Aplicații.
4. Spectroscopia de absorbție atomic. Definiție. Descriere spectrometru de absorbție atomică. Aplicații.
5. Spectroscopia moleculară în ultraviolet-vizibil. Schema bloc a unui spectrometru UV-vizibil. Surse de radiații. Dispozitive de dispersie a radiațiilor. Detectorul. Tipuri de spectrometre UV-VIS.
6. Metode cromatografice. Criterii de clasificare. Cromatografia cu fază mobilă lichidă. Cromatografia cu fază mobilă gazoasă.
7. Componente cromatograf de gaze.
8. Componente cromatograf de lichide.
9. Cromatografia de lichide de înaltă performanță. Aparatură. Descriere componente.
10. Spectrometria de masă. Producerea spectrului de masă. Părțile principale ale spectrometrului de masă.
11. Condiții sanitare de potabilitate a apei - enumerare.
12. Condiții organoleptice și fizice de potabilitate a apei.
13. Condiții chimice și bacteriologice de potabilitate a apei.
14. Poluarea aerului. Definiție. Surse naturale și artificiale.
15. Clasificarea poluanților atmosferici după acțiunea asupra organismului.
16. Poluanți asfixianți și acțiunea lor.
17. Investigarea condițiilor din mediul de muncă.
18. Metode de recoltare și de analiză ale probelor de apă.
19. Descrierea și etapele recoltării probelor de apă.
20. Procese care afectează valoarea nutritivă a alimentelor și provoacă insalubritatea lor.
21. Poluarea laptelui cu substanțe nocive.
22. Prelucrarea laptelui – pasteurizare și sterilizare.
23. Depistarea falsificării laptelui.
24. Valoarea nutritivă a cărnii.
25. Controlul fizico-chimic al cărnii și derivatelor. Determinarea cantitativă a azotului ușor hidrolizabil (amoniac). Determinarea hidroxiprolinei, amidonului și clorurii de sodiu din preparate de carne.
26. Erori sistemice și erori întâmplătoare în analiza chimică.
27. Exactitatea și precizia analizelor.

II. PROBA PRACTICĂ
1. Determinări volumetrice în apă: cloruri, duritate, oxidabilitate.
2. Determinări volumetrice din aliment: aciditate, conținut de clorură de sodiu.
3. Determinarea proteinelor din aliment.
4. Determinări gravimetrice: conținut din apă din aliment.
5. Prepararea de soluții de concetrație molară, normal, concentrație procentuală date.

Bibliografia
1. Mandravel C. și Stănescu Dumitru R. – Metode fizico-chimice aplicate la măsurarea noxelor în mediul professional, Ed. Academiei Române București, 2003.
2. Donald J. Pietrzyk, Clyde W. Frank – Chimie analitică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.
3. Tat M. – Medicina muncii orientare, patologie, practică, Ed. Viața Medicală Românească București, 1999.
4. Mincu M., Cocora D., Mănescu S., Bucur E., Cordeanu A., – Igiena, Ed. Universul București, 2000;
5. Sub redacția Sergiu Mănescu – Tratat de igienă, Editura Medicală, Vol. II, București, 1984;
6. Prof. Dr. Sergiu Mănescu, Dr. Manole Cucu, Dr. Chim. Ligia Diaconescu – Chimia sanitară a mediului, Editura medical, București, 1978;
7. Prof. Dr. Dumitru Ceaușescu - Tratarea satistică a datelor chimico-analitice, Editura Tehnică, București, 1973.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul evidenţă personal şi completare cu efective al Unităţii Militare nr. 02414 Bucureşti, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0213193051/ int. 7601, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post  vacant  de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată


            Postul  pentru care se organizează concurs este:
 • Muncitor calificat I – lăcătuș mecanic în cadrul Grupei casare și manipulare materiale /Administrativ  a U.M. 02213 Sebeş;
      Principalele cerinţe ale posturilor sunt:
 • executarea lucrărilor de lăcătuşerie, polizare, găurire, lucrări de reparare şi recondiţionare a ansamblelor și subansamblelor mecanice și a organelor de mașini;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ Cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ Curriculum vitae – model european;
¨ Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;
¨ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii. (documentul se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestuia);
¨ Copii ale documentelor de studii (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 13.07.2022, ora 14,00.

            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258/731.905 int.104.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului de Muncitor calificat – treapta I (lăcătuș mecanic)  din cadrul Grupei casare și manipulare materiale din Administrativ sunt:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor       aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale  eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                        Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat I - lăcătuș mecanic  din cadrul Grupei casare și manipulare materiale din Administrativ sunt:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau profesionale în domeniu sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime în specialitate: 9 ani vechime în muncă;
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 15.07.2022, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 18.07.2022 în intervalul orar  08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 19.07.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 21.07.2022, ora 09,00;
   Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 22.07.2022, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 25.07.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact și secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin , telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 27.07.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 28.07.2022, ora 09,00;
   Rezultatul la proba practică  se afişează în data de 29.07.2022, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 01.08.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 03.08.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 04.08.2022, ora 09.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 05.08.2022 la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 08.08.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 10.08.2022  la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 11.08.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I - LĂCĂTUȘ MECANIC DIN CADRUL GRUPEI CASARE ȘI MANIPULARE MATERIALE DIN ADMINISTRATIV:


TEMATICĂ
 1. Contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă;
 2. Obligațiile angajatorilor și obligațiile angajaților;
 3. Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 4. Documentația tehnică;
 5. Organe de mașini;
 6. Tehnologia asamblării structurilor metalice;
 7. Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă.

BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea 53/2003, Codul muncii;
 2. ,,Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale", aprobat cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M.17 din 04.02.2012;
 3. Aurel Ciocirlea-Vasilescu, Mariana Constantin – ,,Lăcătușerie mecanică, structuri metalice”, Editura CD Press, Bucureşti;
 4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  a securității şi sănătății în muncă;
 5. Norme metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006;
 6. ,,Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale", aprobat cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87 din 27.04.2021.
 7. Legea nr. 182 din 12.04.2002,  privind protecţia informaţiilor clasificate;
 8. Legea 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;


NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în trepte și grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual  civil din Unitatea Militară nr. 02213 Sebeș

      Unitatea Militară nr. 02213 Sebeș, postul:
 • Muncitor calificat I/ Formațiunea cazarmare/Administrativ

Data, ora și locul de desfășurare a examenului: 12.07.2022,  ora 10,00  la sediul U.M. 02213 Sebeș.
Tipul probei de examen: proba scrisă.
Data limită de depunere a cererilor de participare: 04.07.2022, ora 15,30.

Documentele pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 1. cererea de participare la examen a candidatului;
 2. adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcție și gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în funcția și gradul sau treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;
 3. fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situația în care acesta nu este încadrat debutant;
 4. fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecționare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;
 5. fișa postului persoanei care participă la examen.

Condițiile necesare pentru participarea la examenul de promovare în treptre sau grade profesionale conform art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea „Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant  de personal civil contractual în  ministerul apărării naționale, precum și a procedurii de organizare  și desfășurare a examenului de  promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau intr-o funcție cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naționale. ”.
Pentru a participa la examenul de promovare în grade ori trepte profesionale candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, astfel:
 1.  să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul sau treapta profesională în care este încadrat;
 2. să fi obținut, de la ultima promovare, cel puțin trei calificative la evaluarea performanțelor profesionale individuale, iar cel puțin două dintre acestea să fie de ”foarte bine”. 
TEMATICA  ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru examenul  de promovare  în gradul sau treapta profesională imediat superioară – muncitor calificat tr.I/ Formațiune cazarmare/Administrativ
TEMATICA
 1. Modalitatăți de executare a reparațiilor la fațade;
 2. Executarea lucrărilor de înlocuire a pardoselilor;
 3. Materiale utilizate pentru realizarea tencuielilor;
 4. Modalități de executare a diferitelor tipuri de zugrăveli;
 5. Obligațiile lucrătorului privind securitatea și sănătatea în muncă;
 6. Cunoaşterea regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual;
 7. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual;
 8. Timpul de muncă și de odihnă;
 9. Controlul accesului;
 10. Multiplicarea documentelor clasificate.
  BIBLIOGRAFIA
 • Construcții civile, industriale și agricole, Constantin Peștișanu, Editura didactică și pedagogică, București-1981;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 05.02 2003;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/ 2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  a securității şi sănătății în muncă;
 • Norme metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006;
 • Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale nr. M.172 din 19.08.2021.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de MAGAZINER, din cadrul Formațiunii Cazarmare
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Toma Andreea-Iuliana Admis -
 1.  
Rășinariu Gheorghe-Dănuț Admis -
 1.  
Oprea-Sorescu Cătălin Admis -
 1.  
Lazăr Amalia-Ileana Admis -
 1.  
Ștefan Traian-Daniel Admis -
 1.  
Luț Corneliu Admis -
 1.  
Damian Elena Admis -
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 01.07.2022 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţii în data de 28.06.2022 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fonduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Alin COSMA tel:0258.731905 int.104.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

Postul pentru care se organizează concurs este de „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului planificare bugetară, monitorizare și actualizare bugete la Secția program major și planificare bugetară din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- analizează cadrul normativ general și specific aplicabil în domeniul planificării bugetare;
- centralizează datele necesare pentru elaborarea proiectului de buget al Direcției medicale, pentru structura proprie și pentru unitățile subordonate, finanțate de la bugetul de stat, din venituri proprii, venituri proprii și subvenții;
- centralizează propunerile de rectificare a bugetului de cheltuieli sau a bugetului de venituri și cheltuieli, după caz, ale unităților din subordine, pe care le prezintă șefului de birou în funcție de modificările legislative nou apărute;
- întocmește cererile de virare a creditelor bugetare, cererile de transferare a fondurilor între ordonatorii de credite sau între trimestre, pe baza propunerilor și justificărilor transmise de responsabilii de articol și alineat bugetar și de unitățile din subordine și răspunde de fundamentarea acestora în condiții de legalitate;
- întocmește alte situații solicitate de diferite eșaloane ce privesc date referitoare la planificarea fondurilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti care se completează la data depunerii dosarului;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-   fotocopia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;

- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- fotocopii ale documentelor de studii;
- fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;

- adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;

- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele în fotocopie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 08.07.2022 până la ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă a studiilor superioare de licență în domeniul științe economice sau în domeniul științe juridice;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 12.07.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a unității directiamedicala.mapn.ro .
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 13.07.2022, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a unității directiamedicala.mapn.ro, în data de 14.07.2022 ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
19.07.2022, începând cu ora 09.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 20.07.2022, ora 12.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 21.07.2022     până la ora 15.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 22.07.2022,până la ora 15.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
25.07.2022, începând cu ora 09.00.

Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 26.07.2022, ora 15.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de           27.07.2022 până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 28.07.2022, până la ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet directiamedicala.mapn.ro în data de 29.07.2022, ora 15.00.
Tematica de concurs:
1. Planificarea apărării;
2. Ordonatorii de credite din Armata României;
3. Organizarea și funcționarea structurilor centrale;
4. Stabilirea responsabilităților structurilor centrale privind angajarea, planificarea, pregătirea, participarea, conducerea și susținerea forțelor Armatei României;
5. Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale;
6. Cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.
 Bibliografia de concurs:
 • Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea privind planificarea apărării nr. 203/2015,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006,  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1245/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.

Note:
         1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
         2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului structură proprie și secretariat tehnic din Serviciul management personal la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
Postul pentru care se organizează concurs este de „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului structură proprie și secretariat tehnic din Serviciul management personal la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- participarea la elaborarea documentelor Biroului structură proprie și secretariat tehnic, ordonate de șeful nemijlocit;
- întocmește situații și lucrări cu nivel mediu de dificultate;
- participă la constituirea, centralizarea, prelucrarea și gestionarea bazelor de date necesare desfășurării activităților biroului;
- întocmește, completează și actualizează documentele de evidență nominală, statistică și informatizată a întregului personal al unității, conform reglementărilor în vigoare.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti care se completează la data depunerii dosarului;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar în original sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-   fotocopia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- fotocopii ale documentelor de studii;
- fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele în fotocopie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.07.2022               până la ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă a studiilor superioare de licență în domeniul științe administrative, științe ale comunicării și sociologie;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.07.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet a unității directiamedicala.mapn.ro .
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 07.07.2022, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a unității directiamedicala.mapn.ro, în data de 08.07.2022 ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
12.07.2022, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 13.07.2022, ora 09.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 13.07.2022     până la ora 15.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 15.07.2022, ora 09.00.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
18.07.2022, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 19.07.2022, ora 09.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de           19.07.2022 până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti directiamedicala.mapn.ro, în data de 21.07.2022, ora 09.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet directiamedicala.mapn.ro în data de 22.07.2022, ora 15.00.
Tematica de concurs:
 • Statutul cadrelor militare;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Contractul individual de muncă;
 • Salarizarea în sectorul bugetar;
 • Sănătatea publică;
 • Ocuparea prin concurs a posturilor vacante sau temporar vacante de personal civil contractual;
 • Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică;
 • Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • Modalităţi şi reguli de parcurs în cariera profesională pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Acte administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea, încetarea raporturilor de serviciu şi sancţionarea disciplinară;
 • Organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare în vederea promovării în funcții;
 • Metodologia organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor;
 • Chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale.
Bibliografia de concurs:
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, Titlul II -  Contractul individual de muncă, Capitolul I –VI, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II -  Salarizarea, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul I -  Sănătatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  Hotărârea Guvernului nr.250/1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 8.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9.  Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 10.  Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IX - Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu și Capitolul X - Actele administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative de sancţionare disciplinară, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 69/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, Capitolul III -  Funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist,în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.
 
Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

ANUNŢ
 
Postul pentru care se organizează concursul este Șofer I/ studii medii/generale din cadrul formației transport al biroului asigurare logistică. din Unitatea Militară 02414 Bucureşti.
Principalele cerințe ale postului sunt aplicarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi prevederile actelor normative referitoare la circulaţia autovehiculelor.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.07.2022 ora 14.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Iova Florica, secretar, tel. 0743087154.
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
 1. studii generale sau medii;
 2. permis de conducere categoriile B, C, CE;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
4. vechime în muncă: 3 ani și 6 luni;
5. vechime în specialitate: 3 ani și 6 luni (ca șofer);
6. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, abilități de lucru în echipă și rezistenţă la stres. 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 05.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 05.07.2022.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 06.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 07.07.2022.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 11.07.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 12.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 13.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 14.07.2022.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 15.07.2022, ora 10.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 18.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 19.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 20.07.2022.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 21.07.2022.
Tematica:
 1. Condiții privind circulația vehiculelor și controlul acestora;
 2. Categoriile de permise de conducere;
 3. Semnalizarea rutieră;
 4. Categoriile de vehicule;
 5. Reguli de circulațiea vehiculelor pe drumurile publice;
 6. Înmatricularea și înregistrarea vehiculelor;
 7. Indicatoarele rutiere
 8. Infracțiuni și pedepse;
 9. Răspunderea contravențională;
 10. Noțiuni generale de mecanică.
Bibliografie:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195 / 2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 203 / 09.11.2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 195 / 2002, privind circulaţia pe drumurile publice.
 3. H.G. nr. 1391 / 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
 4. H.G. nr. 11 / 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
5. Cunoştinţe generale de mecanică privind rolul, construcţia şi modul de funcţionare  a principalelor sisteme din compunerea autovehiculelor (direcţie, frânare, alimentare, transmisie, instalaţie electrică).

ANUNŢ
 
Postul pentru care se organizează concursul este asistent medical debutant/studii postliceale din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică din Unitatea Militară 02414 Bucureşti.
Principalele cerințe ale postului sunt aplicarea procedurilor în activităţile de imunizare a personalului pentru misiuni externe şi efectuarea inoculării vaccinărilor şi administrarea chimioprofilaxiei.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.07.2022 ora 14.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Tabarcia Daniela, secretar, tel. 0213193051/ int. 7601.
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
 1. diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor liceale sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea/ specializarea generalist;
 2. certificat de membru în Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
4. vechime în muncă: fără vechime;;
5. vechime în specialitate: fără vechime;
6. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 05.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 05.07.2022.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 06.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Tabarcia Daniela, secretar, tel. 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 07.07.2022.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 11.07.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 12.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 13.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Tabarcia Daniela, secretar, tel. 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 14.07.2022.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 15.07.2022, ora 10.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 18.07.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 19.07.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Tabarcia Daniela, secretar, tel. 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 20.07.2022.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 21.07.2022.
 
Tematica:
 1. Vaccinuri: tipuri de vaccinuri, reacții adverse, păstrarea și transportul vaccinurilor, mod de administrare, vaccinuri ce se administrează în condiții epidemiologice particulare, program național de imunizare;
 2. Șocul anafilactic – tablou clinic, conduita de urgență;
 3. Curățenie, dezinfecție și sterilizare – definiții, modalități și tehnici de evaluare, dezinfecția mâinilor;
 4. Modalități de recoltare produse patologice;
 5. Precauții universale și precauții în funcție de calea de transmitere;
 6. Infecții nosocomiale – căi de transmitere a infecțiilor cele mai frecvente, tipuri de infecții nosocomiale;
 7. Deșeuri infecțioase;
 8. Boli infecto-contagioase.
 
Bibliografia:
 1. Boli infecțioase și epidemiologie – Dr. Constantin Bocârnea, Editura Info-Team 1993;
 2. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă, Editura Medicală Bucureşti 2011;
 3. Vaccinuri și vaccinări în practica medicală – Dr. Maria Irina Brumboiu, dr. Ioan Stelian Bocșan, Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, 2005;
 4. Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali - Lucreția Titircă, Editura Cartea Medicală 2018;
 5. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare - Lucreția Titircă, Editura Viața Medicală Românească 2008;
6. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizare în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuater în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de risc, percum și metodele evaluare a derulării precesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
8. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post  vacant  de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată

            Postul  pentru care se organizează concurs este:
 • Magaziner în cadrul Formațiunii cazarmare/Administrativ  a U.M. 02213 Sebeş;
      Principalele cerinţe ale posturilor sunt:
 • primirea, depozitarea, mânuirea, păstrarea, distribuirea și ținerea evidenței operative a materialelor din gestiune
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ Cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ Curriculum vitae – model european;
¨ Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;
¨ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii. (documentul se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestuia);
¨ Copii ale documentelor de studii (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.
 
  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.06.2022, ora 14,00.
 
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Lt.col. Cosma Alin sau P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.104.
 
            Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor       aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de legislația în vigoare;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale  eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
           
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de magaziner din cadrul Formațiunii cazarmare sunt:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă de absolvire;
 2. vechime în specialitate: 6 luni vechime în activitate;
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 27.06.2022, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 28.06.2022 în intervalul orar  08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 30.06.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 01.07.2022, ora 09,00;
   Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 04.07.2022, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 05.07.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin , telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 07.07.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 08.07.2022, ora 09,00;
   Rezultatul la proba practică  se afişează în data de 11.07.2022, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 12.07.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 14.07.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 15.07.2022, ora 09.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 18.07.2022 la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 19.07.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact , secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 21.07.2022  la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 22.07.2022 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MAGAZINER DIN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE/ADMINISTRATIV
TEMATICĂ
 1. Contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă;
 2. Obligațiile angajatorilor și obligațiile angajaților;
 3. Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 4. Predarea-primirea gestiunilor;
 5. Scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe;
 6. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 
BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea 53/2003, Codul muncii;
 2. ,,Ordin pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale", aprobat cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M.17 din 04.02.2012;
 3. ,,Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-pimirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25 din 25.02.2012;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 5.  „Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92 din 16.09.2013;
 6. ,,Ordin pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale", aprobat cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87 din 14.08.2009;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 8. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  a securității şi sănătății în muncă;
 9. Norme metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006;
 10. ,,Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale", aprobat cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87 din 27.04.2021.
 11. Legea nr. 182 din 12.04.2002,  privind protecţia informaţiilor clasificate;
 12. Legea 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 13.  ,,Ordinul ministrului de stat, Ministrul Apărării Naționale pentru aprobarea "Instructiunilor privind organizarea și conducerea evidenței cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale - la pace -"  numărul M.123 din 05.12.1998 și M.8 din 27.01.1999;
 14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar contabile;
 
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

ANUNŢ
 
cu rezultatul final obţinut de candidat la examenul organizat pentru ocuparea postului de medic primar confirmat în specialitatea epidemiologie în Biroul inspecție sanitară și supraveghere în sănătate publică din Secția inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară la Direcția medicală
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajele obţinute PUNCTAJ FINAL – media aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu
(în cifre şi litere)
REZULTAT
Proba scrisă Interviu
1 Eremia Adrian 98 (nouăzeci și opt) puncte 100 (una sută) puncte 99 (nouăzeci și nouă) puncte ADMIS


ANUNŢ
 
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului de medic primar confirmat în specialitatea epidemiologie în Biroul inspecție sanitară și supraveghere în sănătate publică din Secția inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară la Direcția medicală
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Punctajul obţinut
(maximum 100 puncte)
Admis sau respins
1 Eremia Adrian 100 (una sută) puncte Admis
 
            Eventualele contestaţii se pot depune scris, la secretariatul comisiei de examen, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării punctajului obţinut la interviu, respectiv până pe data de 03.06.2022 până la ora 15.30.

ANUNŢ
 
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului de medic primar confirmat în specialitatea epidemiologie în Biroul inspecție sanitară și supraveghere în sănătate publică din Secția inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară la Direcția medicală
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Punctajul obţinut
(maximum 100 puncte)
Admis sau respins
1 Eremia Adrian  98 (nouăzeci și opt) puncte Admis
 
            Eventualele contestaţii se pot depune scris, la secretariatul comisiei de concurs, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării punctajului obţinut la proba scrisă, respectiv până pe data de 02.06.2022 până la ora 14.00.

ANUNȚ

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 și art 2 din Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.81/2022 privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic, a ocupat, fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată în unități ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția medicală a Ministerului Apărării Naționale organizează examen pentru ocuparea unui post de medic primar confirmat în specialitatea epidemiologie din cadrul Biroului inspecție sanitară și supraveghere în sănătate publică din Secția inspecție sanitară de stat și sanitar-veterinară din Direcția medicală, personal civil contractual, perioadă nedeterminată.
Pentru înscriere la examen se vor depune următoarele documente:
- cererea de înscriere în care se menționează postul și gradul profesional;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele se depun pînă la data de 27.05.2022, ora 15.00 la sediul Direcției medicale.
În data de 31.05.2022 ora 11.00 are loc proba scrisă, iar în data de 02.06.2022 ora 13.00 are loc interviul. Ambele probe se vor desfășura la sediul Direcției medicale.
Data afişării rezultatului probei scrise - în termen de 2 ore de la susținerea probei scrise;
Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă - în termen de 1 zi lucrătoare de la  afișarea rezultatului probei scrise;
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă - în termen de 1 zi lucrătoare de la  depunerea contestației privind proba scrisă;
Data afişării rezultatului interviului - în termen de 2 ore de la susținerea interviului;
Data de depunere a contestaţiilor privind interviul - în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatului interviului;
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul - în termen de 1 zi lucrătoare de la  depunerea contestației privind interviul;
Data afişării rezultatului final – în termen de cel puțin 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului interviului.
Tematica și bibliografia de examen sunt cele pentru concursul de ocupare de post specialitatea epidemiologie publicate pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii (http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/EPIDEMIOLOGIE.pdf)

ANUNŢ
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de agent D.D.D. debutant  din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile  al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Micu Florentin-Liviu 91 Admis
 
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 11.05.2022, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0213176832.

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de agent D.D.D. debutant
din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
 Micu Florentin Liviu 79 Admis
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 10.05.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.05.2022, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0213176832/7601.


Unitatea Militară 02414 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual, agent D.D.D. debutant/studii generale sau medii din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică, astfel:
            - 04.05.2022, ora 10.00 – probă scrisă;
            - 10.05.2022, ora 10.00 – interviul.
            - data limită de depunere dosarelor – 21.04.2022, ora 15.30.
            Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02414, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
            Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0213193051/ int. 7601.

ANUNŢ
pentru organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de agent D.D.D. debutant din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică
 
Postul pentru care se organizează concursul este agent D.D.D. debutant din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică din Unitatea Militară 02414 Bucureşti.
Principalele cerințe ale postului sunt aplicarea procedurilor în activităţile de dezinfecţie,  dezinsecţie şi deratizare, atât în focarele de boli transmisibile cât şi la solicitare, în situaţii cu risc epidemiologic, cunoscând în permanenţă gradul de toxicitate al substanţelor cu care lucrează, doza de lucru şi respectarea normelor de protecţie a muncii
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.04.2022 ora 15.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Iova Florica, secretar, tel.  0213193051/ int. 7601.
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1.  studii generale sau medii;
2.  certificat de calificare profesională care atestă absolvirea cursului/programului de calificare “agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție”;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
4. vechime în muncă: fără vechime;
5. vechime în specialitate: fără vechime;
6. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, abilități de lucru în echipă și rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 26.04.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 26.04.2022.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 27.04.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 28.04.2022.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 04.05.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 05.05.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 06.05.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 09.05.2022.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 10.05.2022, ora 10.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 11.05.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 12.05.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Iova Florica, telefon 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 13.05.2022.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 16.05.2022.
 
Tematica de concurs:
 1. Inspecția, evaluarea și monitorizarea locației;
 2. Identificarea dăunătorilor;
 3. Evaluarea infestării și analiza cauzei;
 4. Evaluarea riscurilor;
 5. Descrierea și selecția insecticidelor/rodenticidelor ce urmează a fi utilizate în combaterea dăunătorilor;
 6. Planul de combatere a dăunătorilor;
 7. Fumigarea;
 8. Metode de control;
 9. Metode de prevenție a infestării;
 10. Eliminarea deșeurilor;
 11. Dezinfecția.
 
Bibliografia de concurs:
 1. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cupinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementarea sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizare în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuater în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de risc, percum și metodele evaluare a derulării precesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Epidemiologie practică pentru medicii de familie – Ioan Stelian Bocșan, Editura Medicală Universitară “Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, 1999;
 7. Ghidul privind procedurile și măsurile de igienă aplicabile tratamentelor de dezinsecție și deratizare efectuate de prestatorii de servicii profesionale și de populație  – Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 2021;

ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual RĂDULESCU-STROE Cristina-Teodora din postul de consilier juridic gradul II  în postul consilier juridic gradul I în cadrul Biroului coordonare asistență juridică structuri subordonate și monitorizare litigii din Secția juridică și drept internațional umanitar la Direcția medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. RĂDULESCU-STROE Cristina-Teodora 90 ADMIS
         
 
Comisia de examinare formată din:
Președinte: - locotenent-colonel (just. mil.) ȘTEFAN Cristina- șef secție juridică și drept internațional umanitar la Direcția medicală___________;
Membri:    - locotenent-colonel (just. mil.) DUMITRU Silvia-șef birou coordonare asistență juridică structuri subordonare și monitorizare litigii la Direcția medicală________;
                   - personal civil contractual POPESCU Răzvan-consilier juridic gradul IA la microstructura juridic la Centrul Medical de Dignistic și Tratament Ambulatoriu „Acad. Ștefan Milcu________;
Secretar:    - funcționar public RAICIU Geta- inspector grad profesional superior în compartimentul management personal la Direcția medicală_______________.

ANUNŢ
 
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual CRIHANĂ Carmen din postul de referent de specialitate gradul I  în postul referent de specialitate gradul I A în cadrul Biroului finanțare și execuție bugetară la Serviciul financiar-contabil din Direcția medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. CRIHANĂ Carmen 90 ADMIS
        
Comisia de examinare formată din:
 - Preşedinte: - maior DONESCU Simona-Cristina-șef serviciu financiar-contabil la Direcția medicală_____;
 - Membri:   - funcționar public IANCU Elena- consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și   centralizare situații financiar la Direcția medicală________;
                       - personal civil contractual MUȘAT Gianina-referent de specialitate gradul I A în biroul finanțare și execuție bugetară la Direcția medicală__________;         
   - Secretar:   - funcționar public RAICIU Geta-inspector grad profesional superior în compartimentul management personal civil la Direcția medicală_________________. 

ANUNŢ

 cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual LUNGU Dan din postul de referent de specialitate gradul II în postul referent de specialitate gradul I în compatimentul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnnică și metrologie legală la Direcția medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. LUNGU Dan 9,49 ADMIS
        
 
Comisia de examinare formată din:
    Preşedinte:- căpitan comandor ing. ȘCHEAU-Fodor Eduard – șef compartiment securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală la Direcția medicală;
     Membri: - locotenent-colonel MOGA Alin-șef Birou securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală la U.M. 02484 București;
                       - personal civil contractual ROTARU Mădălina-inginer specialist IA   în biroul securitate și sănătate  în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală la Direcția medicală;
      Secretar: - funcționar public Raiciu Geta – inspector grad superior în compartimentul management pepersonal civil la Direcția medicală.
 
A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de „referent de specialitate gradul II” în postul de „referent de specialitate gradul I” în cadrul compartimentului securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală la Direcția medicală
 
            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 28.03.2022, ora.10.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
      I. TEMATICA:
      În domeniul securității și sănătății în muncă:
      - Organizarea activității de prevenire și protecție;
      - Elaborarea documentelor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;
      - Comunicarea, cercetarea, raportarea și înregistrarea evenimentelor;
      -Evidențe și raportări în domeniul securității în muncă.
 1. În domeniul protecției mediului:
- Terminologie;
- Atribuții și responsabilități;
- Managementul deșeurilor medicale.
 1. În domeniul supravegherii tehnice:
   - Terminologie;
   - Condiții de deținere/exploatare a instalațiilor și echipamentelor;
   - Verificări tehnice.
 1. În domeniul metrologiei:
- Terminologie;
- Organizarea activității de metrologie;
- Atribuții și responsabilități;
- Evidența mijloacelor de măsurare.
      II. BIBLIOGRAFIA:
      - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
      -  Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
       - Instrucțiuni privind organizarea desfășurării activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 191/2019;
        - Legea nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
        - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29.06.2006, cu modificările și completările ulterioare;
        - Ordinul ministrului sănătății nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
        - Ordinul ministrului apărării naționale nr. 14 din 19.02.2008 pentru aprobarea ”Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de protecție a mediului în Armata României”;
        - Legea nr. 64 din 21.03.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      - Dispoziția Departamentului pentru armamente nr. DA-4 din 02.03.2020 privind organizarea și desfășurarea activităților pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil în Ministerul Apărării Naționale;
      - Ordonanța Guvernului nr. 20 din 21.08.1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare;
      - Dispoziție Departamentului pentru armamente DA-2 din 14.03.2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de metrologie în Ministerul Apărării naționale.
        Toate reglementările precizate vor fi abordate în forma actuală, cu modificările și completările ulterioare publicării.
         Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional, deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 18.03.2022, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul compartimentului management personal civil la Direția medicală.
A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de „referent de specialitate gradul I” în postul de „referent de specialitate gradul I A” în cadrul Biroului finanțare și execuție bugetară la Serviciul financiar contabil din Direcția medicală
 
            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 29.03.2022, ora.09.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
          - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă  naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
            - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Normele metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
            - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
            - Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările şi completarile ulterioare;
            - Ordinul  ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziția șefului Direcției generale financiar-contabile nr. FB-360/2022 privind execuția bugetului M.Ap.N., întocmirea și transmiterea raportărilor financiare lunare în anul 2022.
         TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
        - Competențe și responsabilități în procesul execuției bugetare;
        - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
        - Activităţile specifice şi finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare;
        - Categoriile de ordonatori de credite, conform Legii nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
        - Structura raportărilor referitoare la cheltuielile de personal;
        - Deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat;
        - Principii în execuţia bugetară;
        - Utilizarea documentelor financiar-contabile.
Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional, deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 21.03.2022, la secretarul comisiei de examinare, funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul compartimentului management personal civil la Direția medicală.
A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul postul de „consilier juridic gradul II” în postul de „consilier juridic gradul I” în cadrul Biroului coordonare asistență juridică structuri subordonate și monitorizare litigii din Secția juridică și drept internațional umanitar din Direcția medicală
 
            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 30.03.2022, ora.10.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea  nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 5.  Instrucțiunile privind activitatea legislativă şi de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materiala a militarilor;
 8.  Instrucțiunile privind răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.5/1999;
 9.  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
            TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR:
 • Statutul cadrelor militare;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Contractul individual de muncă; Răspunderea disciplinară;
 • Activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale; Dobândirea și încetarea calității de consilier juridic. Organizarea profesiei de consilier juridic;
 • Sistemul pensiilor militare de stat;
 • Achiziția publică a produselor, serviciilor și lucrărilor. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire. Modalități de atribuire. Proceduri de atribuire. Planificarea și pregătirea achiziției publice. Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire. Documentația de atribuire. Realizare achiziției publice;
 • Competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale; Stabilirea și recuperarea pagubelor produse de militari. Căile de atac în materia răspunderii materiale a militarilor;
 • Reglementarea domeniului sănătății publice; Programele naționale de sănătate; Asistenta medicală primară; Asistenta medicală ambulatorie de specialitate; Spitalele; Asigurările sociale de sănătate;
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni de fals; Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate;
 • Competențele organelor judiciare;
 • Principiile fundamentale ale procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă.
 • Competenta instanțelor judecătorești în procesul civil. Căile de atac în procesul civil;
 • Contencios administrativ - Dispoziții generale. Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ. Procedura de executare. Dispoziții tranzitorii și finale ale Legii contenciosului administrativ.
Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional, deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 22.03.2022, la secretarul comisiei de examinare, funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul compartimentului management personal civil la Direția medicală.
ANUNŢ
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
 
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „Referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul logistic din
Unitatea militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. ISAC Cătălina-Andreea 70 79,33 74,66 Admis
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de   11.03.2022, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 01.03.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în Biroul proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. ISAC Cătălina-Andreea 79,33 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 22.02.2022, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.

Ptr interviul din data de 18.02.2022
ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în Biroul proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul logistic din
Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. ARTENI Gabi - NEPREZENTAT
2. ISAC Cătălina-Andreea 70 ADMIS
3. NECHITA Loredana - NEPREZENTAT
4. SANDU Ema-Larisa - NEPREZENTAT
5. SANDU Ramona - NEPREZENTAT
Candidatul admis va susţine interviul în data de 18.02.2022 ora 10.00.
Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 16.02.2022, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.

ANUNŢ
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent treapta IA  în Biroul apărare împotriva incendiilor la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. STĂNICĂ Liviu 82 95 88,50 Admis
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 28.02.2022, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „referent treapta IA” în Biroul apărare împotriva incediilor la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. STĂNICĂ Liviu 95 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 09.02.2022, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.

ANUNŢ
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
 
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  personal civil contractual consilier juridic debutant în cadrul Biroul consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Unitatea Militară 02439 București
 
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat    Punctaj proba
scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. VĂCARIU Maria-Roxana
 
80 puncte 80,5 puncte 80,25 puncte ADMIS
2. BORȚEA Cristina
   
70 puncte 63,5 puncte 66,75 puncte Respins
3. BIVOLAN Maria -Lăcrămioara
 
60 puncte 59,5 puncte 59,75 puncte Respins
4. VĂLE Mioara   50 puncte 68 puncte 59  puncte Respins
5. PARASCHIV Ștefan-Adrian
 
60 puncte 52 puncte 56 puncte Respins
       
Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 22.02.2022, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 10.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
 
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  personal civil contractual referent treapta  IA în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din cadrul apărare împotriva incendiilor la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. STĂNICĂ Liviu 82 Admis
Candidatul admis va susţine interviul în data de  07.02.2022 ora 10.00.
Candidarul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 03.02.2022, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.
        
ANUNȚ

privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post de medic  specialist - medicină de familie personal civil contractual, perioadă nedeterminată în cadrul Biroului implementare politici si coordonare programe naționale de sănătate, Secția implementare politici naționale de sănătate, Oficiul coordonare asistență medicală și implementare politici de sănătate la Direcția medicală
 
Concursul pentru ocuparea unui post de medic specialist - medicină de familie din cadrul Biroului implementare politici si coordonare programe naționale de sănătate, Secția implementare politici naționale de sănătate, Oficiul coordonare asistență medicală și implementare politici de sănătate, la Direcția medicală, se va desfășura astfel:
 • analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice - în data de 07.02.2022,                   ora 9:00;
 • proba scrisă - în data de 07.02.2022, ora 10:00;
 • proba practică - 09.02.2022, ora 9:00.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale.

ANUNŢ
 cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „consilier juridic debutant” în Biroul consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. BIVOLAN Maria-Lăcrămioara
 
59,5 puncte ADMIS
2. BORȚEA Cristina
   
63,5 puncte ADMIS
3. DRĂGAN Rareș-Alin
  
            - ABSENT
4. FLOREA Mădălina-Elena - ABSENT
5. PARASCHIV Ștefan-Adrian
 
52 puncte ADMIS
6. VĂCARIU Maria-Roxana
 
80,5 puncte ADMIS
7. VĂLE Mioara   68 puncte ADMIS
 
Candidații nemulţumiți de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 02.02.2022  la ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, f. p. Raiciu Geta.
 
        Comisia de concurs:     
         Președinte: locotenent-colonel (just.mil.) ȘTEFAN Cristina-șef Secție juridică și drept internațional umanitar la U.M. 02439 București___________;
         Membri:    locotenent-colonel (just.mil.) DUMITRU Silvia-șef Birou coordonare asistență juridică structuri subordonate și monitorizare litigii la U.M. 02439 București____;                      
                     personal civil contractual, consilier juridic GHEORGHE Corina-U.M.02484 București­­­­­­­­­­­_________________________;
         Secretar: funcționar public RAICIU Geta-inspector grad superior în Compartimentul management personal civil la U.M. 02439 București______________.

ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la rezultatele probei scrise a concursului  pentru încadrarea postului de execuţie de „consilier juridic debutant „ în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar
 la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării
contestaţiei
Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Motivul respingerii contestaţiei cu  privire la rezultatul probei scrise Obs.
1. MANGALOIU Iosif - Respins Neprezentarea până la data și ora susținerii probei scrise a certificatului de cazier judiciar în original – art. 6 alin. (3) din Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare  
                 
Componența comisiei de soluționare a contestațiilor:
Președinte: colonel (just. mil.) GOGESCU Florina - U.M. 02587 București________;
Membri: colonel (just. mil.) CIOBANU Adriana - U.M. 02122 București_____________;
                   personal civil contractual POPESCU Răzvan - U.M. 02412 București___________;
Secretar:    funcționar public RAICIU Geta - U.M. 02439 București_______________.

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „consilier juridic debutant” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional la Unitatea Militară 02439 București
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. BIVOLAN Maria -Lăcrămioara
 
60 puncte ADMIS
2. BOGDAN Diana-Andreea
 
- ABSENT
3. BORȚEA Cristina
   
70 puncte ADMIS
4. CONSTANTINESCU Carla-Maria
 
40 puncte RESPINS
5. DUMITRESCU Adriana-Cristina - ABSENT
6. DRĂGAN Rareș-Alin
  
50 puncte ADMIS
7. DRĂGUȘIN Viorela-Crenguța - ABSENT
8. FLOREA Mădălina-Elena 60 puncte ADMIS
9. GURĂU Ionela   ABSENT
10. LĂCĂTUȘU Mădălina - ABSENT
11. MANGALOIU Iosif
 
- Nu a prezentat cazierul judiciar în original conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Anexa la H.G. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare și nu a fost primit la examen
12. NEDELCU Cristi
 
- ABSENT
13. NIȚU Remus-Flavian
 
20 puncte RESPINS
14. NICULESCU Olga-Theodora
 
- ABSENT
15. OPREA Ana-Maria
     
40 puncte RESPINS
16. PARASCHIV Ștefan-Adrian
 
60 puncte ADMIS
17. ROMAN Ana-Iulia - ABSENT
18. STANCIU Alexandra-Elena
     
- ABSENT
19. VĂCARIU Maria-Roxana
 
80 puncte ADMIS
20. VĂLE Mioara.   50 puncte ADMIS
Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţii până la data de 27.01.2022, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Unităţii Militare 02439 București, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, funcționar public RAICIU Geta – inspector grad profesional superior în cadrul compartimentului management personal civil.

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de asistent medical din cadrul laboratorului chimie sanitară și toxicologie a secției diagnostic și investigații în sănătate publică – personal civil contractual
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
 1.  
Enășel Maria 84 75 79,5 Admis
 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 07.02.2022 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 26.01.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Iova Florica, telefon 0213176832.
 
ANUNŢ
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical din cadrul laboratorului chimie sanitară și toxicologie a secției diagnostic și investigații în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Enășel Maria 75 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 19.01.2021, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt. maj. Iova Florica, tel. 0213176832.

ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul logistic din
 Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Observații
1. ARTENI Gabi   
 
Admis  
-
2. ISAC Cătălina-Andreea Admis  
-
3. NECHITA Loredana Admis Cu mențiunea să prezinte  cazierul judiciar până cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4. SANDU Ema -Larisa Admis -
5. SANDU Ramona Admis -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.02.2022, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi „admişi” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 14.02.2022 ora 09.30, la punctul de control al unității (având asupra lor 1 pix cu mină albastră și mască de protecție).
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate doar pentru persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile  (certificat digital al UE privind COVID-19) sau testării (rezultatul negativ al unui unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test anitigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).
    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 14.01.2022 până la ora 10.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, funcționarul public Raiciu Geta.

ANUNŢcu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical din cadrul laboratorului chimie sanitară și toxicologie al secției diagnostic și investigare în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
 Enășel Maria 84 Admis
 
Candidatul admis va susţine interviul în data de 18.01.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 13.01.2022, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0213176832.
           
ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „ Referent treapta IA” în cadrul Biroul apărare împotriva incendiilor la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. STĂNICĂ Liviu Admis                                 -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 01.02.2022, ora 10.00.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarului de concurs se va prezenta la proba scrisă în data de 01.02.2022 ora 09.30, la punctul de control al unității (având asupra sa un 1 (un) pix cu mină albastră și mască de protecție).
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate, dovezii vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile  (certificat digital al UE privind COVID-19) sau testării (rezultatul negativ al unui unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test anitigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).

ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MUNCITOR CALIFICAT II (mecanic auto) DIN CADRUL GRUPEI CASARE ȘI MANIPULARE MATERIALE
 
Nr.
Crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la proba interviu Punctaj final al concurs-ului Admis / respins
 1.  
BUDIU SORIN 70 92 87 83 ADMIS
 1.  
DAVIDAȘ GRIGORE 30 - - - Respins
 
            Candidatul declarat  ”admis“  are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 19.01.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 10.01.2022 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 
            Cererea se depune  la sediul unităţii militare angajatoare sediul U.M. 02213 Sebeş, Mr. Moldovan Emil tel:0258.731905 int.102.


ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „consilier juridic debutant” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Observații
1. BIVOLAN Maria -Lăcrămioara
 
Admis  
-
2. BOGDAN Diana-Andrea
 
Admis  
-
3. BORTEA Cristina
   
Admis -
4. CONSTANTINESCU Carla-Maria
 
Admis -
5. DUMITRESCU Adriana-Cristina Admis -
6. DRĂGAN Rareș-Alin
  
Admis -
7. DRĂGUȘIN Viorela-Crenguța Admis -
8. FLOREA Mădălina-Elena Admis -
 
9.
 
 
GURĂU Ionela
     
Admis -
10. LĂCĂTUȘU Mădălina Admis -
11. MANGALOIU Iosif
 
Admis Cu mențiunea să prezinte  cazierul judiciar până cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
12. NEDELCU Cristi
 
Admis -
13. NIȚU Remus-Flavian
 
Admis -
14. NICULESCU Olga-Theodora
 
Admis Cu mențiunea să prezinte  cazierul judiciar și adeverința medicală în original până cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
15. OPREA Ana-Maria
     
Admis                    -
16. PARASCHIV Ștefan-Adrian
 
Admis Cu mențiunea să prezinte  cazierul judiciar până cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
17. ROMAN Ana-Iulia Admis  
 
18. STANCIU Alexandra-Elena;
     
Admis  
19. VĂCARIU Maria-Roxana
 
Admis  
20. VĂLE Mioara.   Admis  
 
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.01.2022, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi „admişi” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 25.01.2022 ora 09.30, la punctul de control al unității (având asupra lor 1 pix cu mină albastră și mască de protecție).
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate doar pentru persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile  (certificat digital al UE privind COVID-19) sau testării (rezultatul negativ al unui unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test anitigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).
    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 07.01.2022 până la ora 15.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, funcționarul public Raiciu Geta.

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical - personal civil contractual - din cadrul laboratorului chimie sanitară și toxicologie al secției diagnostic și investigare în sănătate publică
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
 Enășel Maria Admis -
 1.  
Cesar Ioana Respins Neîndeplinirea tuturor condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv nu are vechime în specialitate de minim 6 luni și nu deține aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei
 
Candidatul al cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 12.01.2022 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti (având asupra lui 1 pix cu mină albastră). Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.01.2022, ora 15.30 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica, tel. 0726630430.

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de chimist principal confirmat în specialitatea toxicologie în Laboratorul chimie sanitară și toxicologie al Secţiei diagnostic și investigare în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Rusea Daniela Admis -
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.01.2022, ora 15.30. conform art. 6, alin. 6 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/ 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0744336416.
           

ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de biolog debutant în Secţia inspecție în sănătate publică – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar admis/respins Motivul respingerii dosarului/Menţiuni de completare a dosarului
 1.  
Edu Mariana-Daniela Admis -
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 05.01.2022, ora 15.30. conform art. 6, alin. 6 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/ 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0744336416
ANUNŢ
cu rezultatele probei Interviului la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat II (mecanic auto) din cadrul Grupei casare și manipulare materiale
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Menţiune
admis/respins
 1.  
BUDIU SORIN 87 ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 03.01.2022 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Mr. Moldovan Emil tel:0258.731905 int.102.

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat II (mecanic auto) din cadrul Grupei casare și manipulare materiale
 Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
 1.  
BUDIU SORIN 92 ADMIS
 
Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba practică vor susţine proba interviu în data de 30.12.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 27.12.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Mr. Moldovan Emil tel:0258.731905 int.102

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Oficiul logistic din
 Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „referent de specialitate debutant” în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții din Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
Principalele cerinţe ale postului sunt
            - întocmește, în mod corect şi la termenele stabilite, documentele specifice activităţilor curente desfăşurate în cadrul microstructurii (documentele repartizate de şefii ierarhici);
          - centralizează solicitările structurilor subordonate şi întocmește, în mod corect şi la termenele stabilite, propunerile de completare/modificare a Programului anual al achiziţiilor publice al Ministerului Apărării Naţionale;
          - monitorizează achizițiile derulate la nivelul Direcției medicale. Centralizează de la structurile subordonate raportările periodice privind stadiul derulării procedurilor de achiziţie, identifică eventualele disfuncții şi formulează propuneri de remediere a acestora;
          - ridică de la Compartimentul documente clasificate şi de la Ofiţerul de serviciu pe unitate documentele (corespondenţa) repartizate microstructurii. Ulterior, gestionează documentele cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- fotocopia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
 - fotocopii ale documentelor de studii;
  -  fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
  - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
  -   fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-    acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele în fotocopie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 10.01.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare de licență în domeniul economie;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel foarte bun;
 2. fără vechime în specialitatea studiilor superioare universitare de licență absolvite;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 13.01.2022 ora 10.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 14.01.2022, până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 17.01.2022 ora 10.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
14.02.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 15.02.2022, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 sector 1, până la data de  16.02.2022, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 17.02.2022, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
18.02.2022, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.02.2022, ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, până la data de 22.02.2022 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 23.02.2022 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 24.02.2022 ora 10.00.
         TEMATICA:
 1. - Scopul şi principiile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice,
 2. - Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii 98/2016       privind achiziţiile publice;
 3. - Autorităţi contractante;
 4. - Domeniu de aplicare. Excepții;
 5. - Procedurile de atribuire;
 6. – Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 7. – Elaborarea documentaţiei de atribuire;
 8. – Finalizarea procedurii de atribuire;
 9. – Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
 10. – Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 11. – Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire;
 12. – Realizarea achiziţiei publice;
 13. – Reguli de publicitate şi transparenţă;
 14. – Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 15. – Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
 16. – Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 17. –Programul Anual al Achizițiilor Publice.
BIBLIOGRAFIA:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de succesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice", cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 31/2008 privind "Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 269/2008;
- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 487/2016.
 
NOTE:
          1.Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector 1, telefon de contact 021.319.60.06 int.130;
          2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
 privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie, de personal civil contractual  de „Referent treapta IA” în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „Referent treapta IA” în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
                  - să îndrume şi să controleze activitatea de apărare împotriva incendiilor din unitate și din unitățile subordonate, să gestioneze şi să actualizeze documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
- să întocmească  necesarul de dotare al unității proprii și a celor subordonare cu mijloace tehnice de stins incendii conform normelor;
 - să participe la cercetarea împrejurărilor şi cauzelor care au provocat incendii în unitățile subordonate;
           - să verifice cu regularitate respectarea de către personalul unităţii a normelor şi a instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor pentru clădirile, spaţiile şi instalaţiile tehnologice şi locurile de muncă din unitate;
         - să urmărească menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- să ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol şi a cauzelor de incendiu constatate şi să raporteze operativ ierarhic situaţiile respective.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-fotocopia actului de identitate;
 -fotocopii ale documentelor de studii;
-fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;
- fotocopia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată „Admis" la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.01.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   nivel studii: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
2. cursuri în domeniul apărării împotriva incendiilor/cursuri tehnice complementare;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. vechime: minim 6 ani și 6 luni vechime pe studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 07.01.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 10.01.2022, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 11.01.2022, ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
01.02.2019, ora 10.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 02.02.2022, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, până la data 03.02.2022, ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 04.02.2022, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
07.02.2021, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 08.02.2022, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, până la data de 09.02.2021 ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 10.02.2021, ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 11.02.2021, ora 12.00.
TEMATICA:
 1. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
 2. Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 3. Obligații și răspunderi;
 4. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitățile sanitare din Ministerul Apărării Naționale;
 5. Norme de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor în unitățile sanitare din Ministerul Apărării Naționale;
 6. Norme de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor în unitățile sanitare din Ministerul Apărării Naționale
 7. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
 8. Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;
 9. Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor
 10. Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale;
 11. Emiterea acordurilor şi atestatelor de securitatea la incendiu pentru construcţiile cu caracter special ale Ministerului Apărării Naţionale
 12. Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;
 13. Clasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;
 14. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare;
 2. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare;
 3. Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2007, cu modificările și actualizările ulterioare;
 4. Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale aprobate cu Ordinul ministrului apărării nr. M-87/2021;
 5. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 146/2010 Dispoziţie generală de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare;
 6. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 712/2005 și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 786/2005 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și actualizările ulterioare;
 7. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărâre de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
     Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „consilier juridic debutant” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „consilier juridic debutant” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.

Principalele cerinţe ale postului sunt acordarea consultanţei de specialitate şi avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comandant/şef în scopul asigurării legalităţii actului de comandă/conducere; reprezentarea şi apărarea intereselor unității militare în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, cu excepția instanţelor judecătoreşti; avizarea legalității măsurilor ce urmează a fi luate precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității militare; sprijinirea acțiunilor organizate în unitatea militară pentru cunoașterea şi respectarea legislației; consilierea în aplicaţii şi antrenamente de stat major, formulând propuneri privitoare la respectarea și aplicare legilor și obiceiurilor războiului în procesul elaborării hotărârilor.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  fotocopia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
 - fotocopii ale documentelor de studii;
  -  fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
  - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
 -    fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-    acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele în fotocopie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 03.01.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.

Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în
domeniul drept, specializarea drept;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. fără vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul de licență drept, specializarea drept;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.01.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 07.01.2022, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 10.01.2022 ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
25.01.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 26.01.2022, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 sector 1, până la data de  27.01.2022, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 28.01.2022, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
31.01.2022, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 01.02.2022, ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, până la data de 02.02.2022 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 03.02.2022 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 04.02.2022.
         Tematica de concurs:
 • Statutul cadrelor militare;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Contractul individual de muncă; Răspunderea disciplinară;
 • Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale;  Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic. Organizarea profesiei de consilier juridic;
 • Sistemul pensiilor militare de stat;
 • Achiziţia publică a produselor, serviciilor şi lucrărilor. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire. Modalităţi de atribuire. Proceduri de atribuire. Planificarea şi pregătirea achiziţiei publice. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire. Documentaţia de atribuire. Realizare achiziţiei publice;
 • Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale; Stabilirea şi recuperarea pagubelor produse de militari. Căile de atac în materia răspunderii materiale a militarilor;
 • Reglementarea domeniului sănătăţii publice; Programele naţionale de sănătate; Asistenţa medicală primară; Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate; Spitalele; Asigurările sociale de sănătate;
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate;
 • Competenţele organelor judiciare;
 • Interpretarea şi efectele legii civile. Proprietatea publică;
 • Principiile fundamentale ale procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă. Competenţa instanţelor judecătoreşti în procesul civil. Căile de atac în procesul civil;
 • Contencios administrativ - Dispoziţii generale. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ. Procedura de executare. Dispoziţii tranzitorii şi finale ale Legii contenciosului administrativ.
         Bibliografia de concurs:
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea  nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 5.  Instrucțiunile privind activitatea legislativă şi de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8.  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9.  Ordonanţa Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materiala a militarilor;
 10.  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11.  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 12.  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 13.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14.  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Note: 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
      2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat II (mecanic auto) din cadrul Grupei casare și manipulare materiale
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiune
admis/respins
1. BUDIU SORIN 70 ADMIS
2. DAVIDAȘ GRIGORE 30 RESPINS
 
Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba scrisă vor susţine proba practică în data de 23.12.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 20.12.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Mr. Moldovan Emil tel:0258.731905 int.102.

ANUNŢ
 Unitatea Militară 02414 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, astfel:
 • agent D.D.D. debutant din cadrul laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secției evaluare și monitorizare în sănătate publică;
 • asistent medical din cadrul laboratorului chimie sanitară și toxicologie al secției diagnostic și investigare în sănătate publică.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs adresată şefului U.M. 02414 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model European;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat membru OAMGMAMR, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, etc.);
 • copia carnetul de muncă, conformă cu originalul şi/ sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 03.01.2022 ora 15.30.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius, secretar, tel.  0744336416.
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
            6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:
Pentru postul de agent D.D.D. debutant (M;G):
1.  studii generale sau medii;
2.  certificat de calificare profesională care atestă absolvirea cursului/programului de calificare “agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție”;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
4. vechime în muncă: fără vechime;
5. vechime în specialitate: fără vechime;
6. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, abilități de lucru în echipă și rezistenţă la stres.
Pentru postul de asistent medical (PL):
1.  diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor liceale sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea/ specializarea generalist;
2.  aviz anual pentru autorizarea exercitarea profesiei, specialitatea medicină generală;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care persoana va fi declarată „admisă”;
4. vechime în muncă: minim 6 luni;
5. vechime în specialitate: minim 6 luni;
6. abilitate de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 04.01.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet, în data de 04.01.2022.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 05.01.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0744336416.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 06.01.2022.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 12.01.2022, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 13.01.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet;
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probei scrisă se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 14.01.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0744336416.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 17.01.20223.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 18.01.2022, ora 10.00.
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 19.01.2022, la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în data de 20.01.2022, până la ora 15.30, persoana de contact secretar Antoci Daniel-Marius, telefon 0744336416.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 21.01.2022.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti şi pe internet în data de 25.01.2022.
Tematica şi bibliografia:
Pentru postul de agent D.D.D. debutantTematica:
 1. Inspecția, evaluarea și monitorizarea locației;
 2. Identificarea dăunătorilor;
 3. Evaluarea infestării și analiza cauzei;
 4. Evaluarea riscurilor;
 5. Descrierea și selecția insecticidelor/rodenticidelor ce urmează a fi utilizate în combaterea dăunătorilor;
 6. Planul de combatere a dăunătorilor;
 7. Fumigarea;
 8. Metode de control;
 9. Metode de prevenție a infestării;
 10. Eliminarea deșeurilor;
 11. Dezinfecția.
Bibliografia:
 1. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cupinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 3. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementarea sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizare în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuater în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de risc, percum și metodele evaluare a derulării precesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
 6. Epidemiologie practică pentru medicii de familie – Ioan Stelian Bocșan, Editura Medicală Universitară “Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, 1999;
 7. Ghidul privind procedurile și măsurile de igienă aplicabile tratamentelor de dezinsecție și deratizare efectuate de prestatorii de servicii profesionale și de populație  – Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 2002;
  2. Pentru postul de asistent medical
Tematica:
 1. Apa în natură;
 2. Poluarea chimică a apei;
 3. Condițiile sanitare ale aprovizionării cu apă;
 4. Prelevarea probelor de apă;
 5. Transportul probelor de apă;
 6. Determinarea pH-ului apei;
 7. Determinarea durității totale;
 8. Importanța sanitară a indicatorilor chimici de poluare a apei;
 9. Metode de dezinfecție a apei;
 10. Determinarea cerinței de clor;
 11. Intoxicația hidrică cu nitrați;
 12. Poluanți atmosferici, exemple, surse, efect aupra organismului;
 13. Metode de recoltare a probelor de aer;
 14. Determinarea pulberilor totale  din aer;
 15. Carnea și derivatele – valoarea nutritivă;
 16. Riscuri de îmbolnăvire și măsuri de prevenire la consumul de carne și derivate
 17. Lapte și brânzeturi  - valoarea nutritivă;
 18. Riscuri de îmbolnăvire și măsuri de prevenire la consumul de lapte și brânzeturi
 19. Prelevarea probelor de alimente – tehnica recoltării probelor de carne și preparate de carne, respectiv lapte și produse lactat;
 20. Determinarea proteinelor prin metoda Kjeldahl;
 21. Determinarea acidității laptelui și produselor lactate;
 22. Controlul tratamentului termic al laptelui;
 23. Controlul fizico-chimic al cărnii și derivatelor – determinarea azotului ușor hidrolizabil (amoniac);
Bibliografia:
 1. Chimia sanitară a mediului – prof. dr. Sergiu Mănescu, dr. Manole Cucu, Dr.chim. Mona Ligia Diaconescu, Editura Medicală 1978;
 2. Igiena – prof. dr. Sergiu Mănescu, dr. doc. Mioara Mincu, dr. doc. Eugeniu Bucur, conf. Dr. Despina Cocora, Șef lucrări lector dr. Aurelia Cordeanu, Editura Universul Bucureşti 2000;
 3. Controlul fizico-chimic al alimentelor –prof. Dr. Horia Dumitrescu , dr. Constantin Milu, ing. Chim. Cătălin Răzvan Dumitrescu, chim. Ariadna Ciubotaru-Bordeianu, chim.pr. Valentina Luminița Albulescu, Editura Medicală, 1997;

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de biolog debutant în Secţia inspecţie în sănătate publică a Centrului de Medicină Preventivă
 
            Centrul de Medicină Preventivă (Unitatea Militară nr. 02414 Bucureşti) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post:
            - un post cu normă întreagă de biolog debutant în Secţia inspecţie în sănătate publică.
Condiţii generale necesare pentru ocupare a postului
1. Deţinerea cetăţeniei române, cetăţeniei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
1. Cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care doreşte să concureze, disponibilă la sediul unităţii, completată și semnată (în original);
2. Copie xerox după diploma de licență însoțită de foaia matricolă
3. Copie de pe diploma de master și foaia matricolă (dacă este cazul);
4. Copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), dacă este cazul ;
5. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
6. Dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – în original;
7. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin - în original;
8. Cazierul judiciar - în original;
9. Certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – în original; Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
10. Copia actului de identitate în termen de valabilitate;  
11. Acord scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
În cazul biologilor debutanţi, documentele prevăzute la pct. 5 și 6 se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului
Documentele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 5 și 10 se prezintă și în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. 6, 8 și 9 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului
- Pregătirea profesională:
1. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
2. Domeniul studiilor: Facultatea de Biologie/ specializarea Biologie
3. Cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu;
4. Limbi străine cunoscute: engleza (scris, vorbit) - nivel mediu.
                        - Starea sănătății necesară: apt din punct de vedere fizic și neuropsihic.
- Nivelul de acces la informaţii clasificate - secret de serviciu.
 
Tematica pentru concurs
I. PROBA SCRISĂ
1. Norme de igienă referitoare la zonele de locuit.
2. Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor.
3. Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide.
4. Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică.
5. Norme igienico-sanitare în domeniul funcţionării şi exploatării piscinelor de uz public.
6. Cerinţe generale de igienă pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentare.
7. Cerinţe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate alimentele.
8. Cerinţe pentru echipamentele cu care alimentele vin în contact.
9. Examene medicale la angajare/periodice pentru lucrători.
10. Norme de funcţionare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară.
11. Cerinţe minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru sănătate şi securitate.
12. Norme privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică în Ministerul Apărării Naţionale.
13. Monitorizarea calităţii apei potabile, măsuri de remediere, restricţii de utilizare şi derogări.
14. Microbiologia aerului, obiectelor şi suprafeţelor.
15. Microbiologia apei.
16. Microbiologia solului.
17. Microbiologia alimentelor.
18. Norme privind organizarea funcţională generală a spitalului.
19. Norme privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital.
20. Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă.
 
II. PROBA PRACTICĂ
1. Interpretarea unui buletin de analiză bacteriologică pentru probele de apă, parametri bacteriologici de potabilitate şi de calitate ai apei potabile.
2. Interpretarea unui buletin de analiză fizico-chimică pentru probele de apă, parametri fizico-chimici de potabilitate şi de calitate ai apei potabile.
3. Recoltarea apei.
 
 Bibliografia
 
1. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 74 din 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a ainspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării Naţionale.
2. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară.
3. Hotărârea de guvern nr. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Hotărârea de guvern nr. 924 din 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
5. Legea nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul Ministrului Sănătăţii din 2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.
8. Microbiologie sanitară, Sergiu Mănescu, Ed. Medicală, 1989.
 
 
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Unităţii Militare nr. 02414, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestui anunţ, iar concursul se va organiza şi desfăşura, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală” .
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul evidenţă personal şi completare cu efective al Unităţii Militare nr. 02414 Bucureşti, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0744336416, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.

ANUN Ţ
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de chimist principal confirmat în specialitatea toxicologie în Laboratorul chimie sanitară şi toxicologie al Secţiei diagnostic şi investigare în sănătate publică a Centrului de Medicină Preventivă
 
             Centrul de Medicină Preventivă (Unitatea Militară nr. 02414 Bucureşti) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post:
            - un post cu normă întreagă de chimist principal confirmat în specialitatea toxicologie în Laboratorul chimie sanitară şi toxicologie al Secţiei diagnostic şi investigare în sănătate publică.
Condiţii generale necesare pentru ocupare a postului
1. Deţinerea cetăţeniei române, cetăţeniei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
1. Cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care doreşte să concureze, disponibilă la sediul unităţii, completată și semnată (în original);
2. Copie xerox după diploma de licență însoțită de foaia matricolă;
3. Copie după diploma de master și foaia matricolă (dacă este cazul);
4. Copie de pe adeverinţa de confirmare în gradul de principal, specialitatea toxicologie;
5. Copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), dacă este cazul;
6. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
7. Dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România – în original;
8. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin - în original;
9. Cazierul judiciar - în original;
10. Certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – în original; Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
11. Copia actului de identitate în termen de valabilitate;  
12. Acord scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
Documentele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 5, 6 și 11 se prezintă și în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. 7, 9 și 10 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului
- Pregătirea profesională:
1. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
2. Domeniul studiilor: Facultatea de Chimie/ specializarea Chimie
3. Perfecționări/ specializări: Toxicologie, grad de chimist principal, specialitatea Toxicologie;
4. Cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu;
5. Limbi străine cunoscute: engleza (scris, vorbit) - nivel mediu;
6. Cunoștințe de chimie analitică.
                        - Starea sănătății necesară: apt din punct de vedere fizic și neuropsihic.
- Nivelul de acces la informaţii clasificate - secret de serviciu.
 
Tematica pentru concurs
I. PROBA SCRISĂ
1. Relaţia dintre structura chimică a substanţelor şi toxicitatea lor.
2. Particularităţi ale pătrunderii şi eliminării toxicelor din organism.
3. Biotransformarea toxicelor în organism.
4. Factori biologici care influenţează metabolizarea toxicelor şi efectele acestora asupra organismului.
5. Metode moderne de analiză utilizate în toxicologie.
6. Metodologia de investigare a unei întreprinderi industriale.
7. Indicatori biotoxicologici pentru evaluarea unei expuneri profesionale.
8. Noxe cangerigene şi potenţial cancerigeni din mediul industrial.
9. Caracterizarea toxicologică a unei întreprinderi industriale.
10. Clasificarea toxicelor din punct de vedere al acţiunii asupra organismului.
11. Acţiunea pulberilor asupra organismului.
12. Evaluarea expunerii la complexe de noxe profesionale.
13. Recoltarea probelor de apă din mediul de muncă pentru determinări de noxe chimice.
14. Recoltarea probelor de apă din mediul de muncă pentru determinări de pulberi.
15. Conceptul de concentraţii admisibile a noxelor în zonele de muncă.
16. Studiul procesului tehnologic industrial pentru evaluarea factorilor de risc.
 
II. PROBA PRACTICĂ
1. Pregătirea materialului biologic pentru determinarea biotoxicologice
2. Determinarea CO a carboxihemoblobinei.
3. Determinarea plumbului în material biologic.
4. Determinarea benzenului şi a omologilor săi
5. Toxicoprofesiograma (efectuare şi interpretare).
6. Dificultăţi de determinare şi interpretare în condiţiile prezenţei simultane în zonele de muncă a unor noxe care interferă în determinare.
7. Evaluarea riscului profesional în condiţiile expunerii la complexe de noxe pentru care se cunoaşte proporţia componentele în produsul utilizat.
8. Teste screening pentru investigarea expuneii la plumb.
9. Interpretarea determinărilor de pulberi silicogene.
10. Mijloace rapide de estimare a unor noxe în mediul de muncă.
 
Bibliografia
1. Niculescu T. – Manual de Patologie Profesională, vol. I, Ed. Medicală, 1985.
2. Cotrau M. şi colab. – Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1991.
3. Caiet metodologic nr. 2 – Metodologia activităţii de medicina muncii, IISP Bucureşti, 1989.
4. Popa I. – Toxicologie, Ed. Medicală, 1978.
 
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Unităţii Militare nr. 02414, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în termen de 15 zile calendarsitice de la data apariţiei acestui anunţ, iar concursul se va organiza şi desfăşura, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul evidenţă personal şi completare cu efective al Unităţii Militare nr. 02414 Bucureşti, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0744336416, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.

ANUN Ţ
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de medic specialist specialitatea epidemiologie în Secţia inspecţie în sănătate publică a Centrului de Medicină Preventivă
 
             Centrul de Medicină Preventivă (Unitatea Militară nr. 02414 Bucureşti) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post:
            - un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie în Secţia inspecţie în sănătate publică.
Condiţii generale necesare pentru ocupare a postului
1. Deţinerea cetăţeniei române, cetăţeniei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
5. Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. Persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
7. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
1. Cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care doreşte să concureze, disponibilă la sediul unităţii, completată și semnată (în original);
2. Copie xerox după diploma de licență însoțită de foaia matricolă;
3. Copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), dacă este cazul;
4. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
5. Copie de pe certificatul de specialist în specialitatea epidemiologie;
6. Dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – în original;
7. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin - în original;
8. Cazierul judiciar - în original;
9. Certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – în original; Acesta va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
10. Copia actului de identitate în termen de valabilitate;  
11. Acord scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
Documentele prevăzute la pct. 2), 3), 4), 5) și 10) se prezintă și în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. 6) și 9) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului
- Pregătirea profesională:
1. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
2. Domeniul studiilor: Facultatea de Medicină
3. Specializări: confirmat ca medic specialist în specialitatea epidemiologie;
4. Cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel) – nivel mediu;
5. Limbi străine cunoscute: engleza (scris, vorbit) - nivel mediu;
                        - Starea sănătății necesară: apt din punct de vedere fizic și neuropsihic.
- Nivelul de acces la informaţii clasificate - secret de serviciu.
 
            Tematica şi bibliografia concursului este cea publicată pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii (http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/EPIDEMIOLOGIE.pdf).
            Înscrierile la selecţie se fac la sediul Unităţii Militare nr. 02414, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestui anunţ, iar concursul se va organiza şi desfăşura, în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală” .
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul evidenţă personal şi completare cu efective al Unităţii Militare nr. 02414 Bucureşti, Strada Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 0744336416, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de muncitor calificat II (mecanic auto), în cadrul Grupei casare și manipulare materiale
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Budiu Sorin Admis -
2. Davidaș Grigore Admis -
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 16.12.2021 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula o contestaţie de la data de 13.12.2021 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Mr. Moldovan Emil tel:0258.731905 int.102.

ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de „medic specialist-medicină de familie” în cadrul Biroului implementare politici și coordonare programe naționale de sănătate, Secția implementare politici naționale de sănătate, Oficiul coordonare asistență medicală și implementare politici de sănătate la Direcția medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Observații
1. ZLOH Dana-Elena Admis  
 
Candidatul a cărui dosar a fost „admis” va susține prima probă de concurs, proba scrisă la sediul Direcției medicale  la o dată ulterioară, care va fi adusă la cunoștință candidatului și care va fi afișată pe site-ul Direcției medicale. 
    Candidatul nemulţumit de rezultatul selecţiei dosarului poate formula contestaţie până la data de 10.12.2021 până la ora 15.00, conform art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Direcției medicale, la secretarul  Comisiei de selecție a dosarului, funcționarul public Raiciu Geta.


ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de „medic specialist-medicină de familie” în cadrul Biroului implementare politici și coordonare programe naționale de sănătate, Secția implementare politici naționale de sănătate, Oficiul coordonare asistență medicală și implementare politici de sănătate la Direcția medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Observații
1. ZLOH Dana-Elena Admis  
 
Candidatul a cărui dosar a fost „admis” va susține prima probă de concurs, proba scrisă la sediul Direcției medicale  la o dată ulterioară, care va fi adusă la cunoștință candidatului și care va fi afișată pe site-ul Direcției medicale. 
    Candidatul nemulţumit de rezultatul selecţiei dosarului poate formula contestaţie până la data de 10.12.2021 până la ora 15.00, conform art. 6 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Direcției medicale, la secretarul  Comisiei de selecție a dosarului, funcționarul public Raiciu Geta.


ANUNȚ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de medic specialist - medicină de familie personal civil contractual, perioadă nedeterminată
 
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, Direcția medicală a Ministerului Apărării Naționale organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist - medicină de familie din cadrul Biroului implementare politici si coordonare programe naționale de sănătate, Secția implementare politici naționale de sănătate, Oficiul coordonare asistență medicală și implementare politici de sănătate, personal civil contractual, perioadă nedeterminată.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
 1. cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 2. copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist;
 3. copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea medicină de familie afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile se fac la sediul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului în “Viața medicală” (nr. 46 din 19.11.2021), iar concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului în “Viața medicală” (nr. 46 din 19.11.2021).
Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la sediul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale la data depunerii dosarului.
Toate informațiile referitoare la concurs vor fi postate pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro, secţiunea UTILE – Posturi Vacante, respectiv vor fi afișate la sediul unității.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.319.60.06 int. 130 sau 149.


ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a unui post  vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată
 
            Postul  pentru care se organizează concurs:
 • muncitor calificat II (mecanic auto) din cadrul Grupe casare și manipulare materiale a U.M. 02213 Sebeş;
            Principalele cerinţe ale postului:
 • executarea lucrărilor de întreținere,  reparații și dezmembrare la tehnica auto.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;
¨ Curriculum vitae – model european;
¨ Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;
¨ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz. (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de studii (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor(documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) ;
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.
 
Documentele vor fi introduse intr-un dosar cu șină.
 
            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.12.2021, ora 14, 00.
 
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Col.Bîtiu Răzvan  0258/731.905 int.104.
            Concursul se desfășoară la sediul Unității Militare 02213 Sebeș, localitatea Sebeș, str. Călărași, nr. 74.
            Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor :
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor       aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale  eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:
 
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii absolvite;
 2. vechime în specialitate: 6 ani vechime în meserie/specialitate.
 3. perfecționări specializări: certificat de calificare profesională în meseria de mecanic auto/ echivalent.
 4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 10.12.2021, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 13.12.2021 în intervalul orar  08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Mr. Moldovan Emil , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 15.12.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 16.12.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 17.12.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 20.12.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Mr. Moldovan Emil, telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 22.12.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 23.12.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba practică  se afişează în data de 24.12.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 27.12.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Mr. Moldovan Emil, telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 29.12.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 30.12.2021, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 31.12.2021 la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 03.01.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 05.01.2021  la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 27.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT II (MECANIC AUTO) DIN CADRUL GRUPEI CASARE ȘI MANIPULARE MATERIALE
 
TEMATICA :
 
 1. Contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă.
 2. Obligațiile angajatorilor și obligațiile angajaților.
 3. Colectarea selectiva a deșeurilor în instituțiile publice.
 4. Folosirea autovehiculelor.
 5. Mecanismul motor.
 6. Organizarea și efectuarea reparării autovehiculelor.
 7. Întreținerea și reparațiile curente ale automobilelor.
 8. Măsuri şi obligaţii prevăzute de Legea nr. 319 din 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 
BIBLIOGRAFIA:
 
 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G.nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare .
 3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 din 27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale.
 4. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în instituțiile publice.
 5. Legea nr. 182 /2002  privind protecţia informaţiilor clasificate.
 6. Automobile. Cunoaștere, întreținere și reparare. Editura didactică și pedagogică S.A., bucurești Ediția 2020, ISBN 978-606-31-1274-4, autori: Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă, Sterian Samoilă.
   NOTĂ:Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gr. I (personal civil contractual) în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar, Secția juridică și drept internațional umanitar
la Unitatea Militară 02439 București
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului   Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. GANȚU Andreea-Iuliana 40 RESPINS
2. VASILIU Monica –Andreea 40 RESPINS
3. UNGUREANU Ana - ABSENT
 
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la  data de 19.11.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Contestația se depune la sediul Unității Militare 02439 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, lt.col. NEGRU Ioan Iulian – șef Birou planificare și evaluare resurse umane în cadrul Serviciului management personal la U.M. 02439 București, număr de contact: 0727853494.


ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „consilier juridic gradul I” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional la Unitatea Militară 02439 București
 
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. GANȚU Andreea-Iuliana Admis Cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
2. UNGUREANU Ana Admis Cazierul judiciar va fi  prezentat cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
3. VASILOIU Monica –Andreea Admis -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.11.2021, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi „admişi” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 17.11.2021 ora 09.30, la punctul de control al unității (având asupra lor 1 pix cu mină albastră și mască de protecție).
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate doar pentru persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile  (certificat digital al UE privind COVID-19) sau testării (rezultatul negativ al unui unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test anitigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).
    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 15.11.2021 până la ora 15.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, funcționarul public Raiciu Geta.


ANUNŢ
cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la rezultatele probei scrise a concursului  pentru încadrarea postului de execuţie de „asistent farmacie debutant”, în cadrul Biroului asigurare farmaceurică, Secția farmacie și logistică medicală din Oficiul Logistic la Unitatea Militară 02439 București
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut în urma soluţionării
contestaţiei
Rezultatul contestaţiei cu privire la rezultatul probei scrise Motivul respingerii contestaţiei cu  privire la rezultatul probei scrise Obs.
1 CONDEA Ionela 45 Respins Punctajul la proba scrisă a fost acordat potrivit baremului de corectare şi răspunsurilor din lucrarea scrisă  
     
 COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR:
      Președinte: -maior farmacist Cristian CONSTANTIN - șef Serviciu achiziții publice la U.M. 02464 București;
Membri:    - locotenent farmacist Ionuț Mădălin IVAN - șef birou achiziții publice la U.M. 02464 București;
                             -personal  civil contractual Laurențiu CRÎNGANU, asistent farmacie  la U.M. 02464 București (reprezentant O.A.M.G.M.A.M.R);
Secretar:   - funcționar public Geta RAICIU- imspector grad superior în Compartimentul management personal civil la U.M. 02439 București.


ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „asistent farmacie” în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 București
 
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. BAIKO Mihaela 35 RESPINS
2. CONDEA Ionela 45 RESPINS
3. GIURGIUVEANU Silvia-Georgeta 25 RESPINS
4. POPA Roberta 25 RESPINS
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 10.11.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
Contestația se depune la sediul Unității Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor f.p. Raiciu Geta-inspector grad superior în cadrul Compartimentului management personal civil din Unitatea Militară 02439 București.

ANUNŢ
 
cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „ Asistent farmacie debutant” în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la  Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. POPA Roberta-Elena Admis -
2. GIURGIUVEANU Silvia-Georgeta Admis -
3. CONDEA Ionela Admis -
4. BAIKO Mihaela Admis -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 08.11.2021, ora 10.00.
Candidaţii declaraţi „admişi” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 08.11.2021 ora 09.30, la punctul de control al unității (având asupra lor 1 pix cu mină albastră și mască de protecție).
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate doar pentru persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile  (certificat digital al UE privind COVID-19) sau testării (rezultatul negativ al unui unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test anitigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).
    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 28.10.2021 până la ora 15.00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
   Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, la secretarul  Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, funcționarul public Raiciu Geta.
         

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „consilier juridic gradul I” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „consilier juridic gradul I” în cadrul Biroului consultanță juridică și drept internațional umanitar din Secția juridică și drept internațional umanitar la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt acordarea consultanţei de specialitate şi avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comandant/şef în scopul asigurării legalităţii actului de comandă/conducere; reprezentarea şi apărarea intereselor unității militare în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, cu excepția instanţelor judecătoreşti; avizarea legalității măsurilor ce urmează a fi luate precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității militare; sprijinirea acțiunilor organizate în unitatea militară pentru cunoașterea şi respectarea legislației; consilierea în aplicaţii şi antrenamente de stat major, prezentând date, concluzii şi propuneri privitoare la respectarea şi aplicarea legilor şi obiceiurilor războiului în procesul elaborării hotărârilor.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  fotocopia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
 - fotocopii ale documentelor de studii;
  -  fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale, după caz;
 - fotocopia carnetului  de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
 - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate;
 -    fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-    acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele în fotocopie, privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 09.11.2021, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apaţinând Spaţiului European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în
domeniul drept, specializarea drept;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii  autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisa";
 1. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
 2. 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, în domeniul de licență drept, specializarea drept;
 3. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 12.11.2021 ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 , sector 1 şi pe pagina de internet.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 15.11.2021, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 16.11.2021 ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
17.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 18.11.2021, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  19.11.2021, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 22.11.2021, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
23.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 24.11.2021, ora 10.00 la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 25.11.2021 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 021/319.60.06 interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 26.11.2021 ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 29.11.2021.
    Tematica de concurs:
 • Statutul cadrelor militare;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Contractul individual de muncă; Răspunderea disciplinară;
 • Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale;  Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic. Organizarea profesiei de consilier juridic;
 • Sistemul pensiilor militare de stat;
 • Achiziţia publică a produselor, serviciilor şi lucrărilor. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire. Modalităţi de atribuire. Proceduri de atribuire. Planificarea şi pregătirea achiziţiei publice. Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire. Documentaţia de atribuire. Realizare achiziţiei publice;
 • Competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale; Stabilirea şi recuperarea pagubelor produse de militari. Căile de atac în materia răspunderii materiale a militarilor;
 • Reglementarea domeniului sănătăţii publice; Programele naţionale de sănătate; Asistenţa medicală primară; Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate; Spitalele; Asigurările sociale de sănătate;
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate;
 • Competenţele organelor judiciare;
 • Interpretarea şi efectele legii civile. Proprietatea publică;
 • Principiile fundamentale ale procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă.  Competenţa instanţelor judecătoreşti în procesul civil. Căile de atac în procesul civil;
 • Contencios administrativ - Dispoziţii generale. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ. Procedura de executare. Dispoziţii tranzitorii şi finale ale Legii contenciosului administrativ;
 • Strategia națională de aplicare a Dreptului Internațional Umanitar;
 • Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar.
     Bibliografia de concurs:
 1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea  nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 5.  Instrucțiunile privind activitatea legislativă şi de asistență juridică în Ministerul Apărării Naţionale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8.  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9.  Ordonanţa Guvernului României nr. 121/1998 privind răspunderea materiala a militarilor;
 10.  Instrucțiunile privind răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale aprobate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.5/1999;
 11.  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12.  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 13.  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 14.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15.  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 16.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 17.  Decizia nr. 298 din 17 decembrie 2007 privind aprobarea Strategiei naționale a României de aplicare a dreptului internațional umanitar;
 18. Hotarârea Guvernului nr. 420 din 29 martie 2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările și completările ulterioare.
Note: 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
      2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie, de personal civil contractual  de „Asistent farmacie debutant” în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de „Asistent farmacie debutant”în cadrul Biroului asigurare farmaceutică, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- asigură organizarea distribuţiei bunurilor de resort farmaceutic în raport cu necesităţile obiective ale unităţilor şi formaţiunilor medicale;
- întocmeşte şi gestionează baze de date cu informaţii privind asigurarea farmaceutică din Ministerul Apărării Naţionale;
- asigură relaționarea cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pe domeniul de competență;
- participă la elaborarea, în proiect, a documentelor care tratează  în conţinutul lor aspecte din domeniul farmaceutic;
- realizează şi actualizează permanent baza de date şi informaţii privind legislaţia naţională, specifică şi NATO/UE privind domeniul de expertiză;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
 • curriculum vitae - model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-fotocopia actului de identitate;
 -fotocopii ale documentelor de studii;
-fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;
- fotocopia carnetului  de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "Admis" la concurs;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 22.10.2021, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Compartimentul management personal civil, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale conform H.G. 797/1997, în domeniul farmacie;
2. certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
3. adeverință eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
4. asigurare de malpraxis în termen;
5. avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
6. vechime: nu necesită vechime în specialitate;
7. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";
8. cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
         9. abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 27.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 28.10.2021, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 29.10.2021, ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
08.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 09.11.2021, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  10.11.2021, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 11.11.2021, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
12.11.2021, ora 10.00.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 15.11.2021, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 16.11.2021 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 17.11.2021, ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 18.11.2021, ora 12.00.
         TEMATICA DE CONCURS:
     - Punerea pe piață a medicamentelor;
     - Autorizarea farmaciilor și a unităților de distribuție angro a medicamentelor;
     - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a       profesiei de asistent medical;
     - Organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
     - Reguli de bună practică farmaceutică;
     - Gestionarea deșeurilor provenite din activități medicale;
     - Drepturile pacientului;
     - Buna practică de distribuție angro a medicamentelor
     - Microsoft Office Word și Microsoft Office Excel.
     BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
- Titlul XVIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea farmaciei nr. 266/2008,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003;
- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- Regulamentul de ordine interioara aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale aprobat cu Ordinul nr. M 17 din 04 februarie 2012 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică nr. 75 din  03.02.2010
- Ordinul nr. M.S. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 - Ordinul ministrului sănătății  nr. 761/2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţieşi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionareaunităţilor farmaceutice.
 - www.microsoft.com
 
              Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
UM02213 SEBEȘ
ANUNŢ

 
La concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de personal civil contractual, farmacist din cadrul microstructurii standardizare medicamente, secția medicamente ,– perioadă nedeterminată, publicat în revista Viaţa medicală nr.35 din 03.09.2021,  până la data de 17.09.2021 (data limită de depunere a dosarelor) s-au înscris patru candidaţi.
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din O.M.S. nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, comisia numită prin O.Z.U. nr. 147/2021 pe data de 27.09.2021 a analizat documentele depuse de candidaţi pentru dosarele  de concurs  ,  şi a constatat următoarele:
1. Farm. IANC ANDREEA   – dosar complet – ADMIS.
2. Farm. MUNTEAN CĂTĂLINA ANDREEA  – dosar complet – ADMIS.
3. Farm. MUNTEAN ANDREEA  – dosar complet – ADMIS.
4. Farm.SZASZ PAULA – dosar complet – ADMIS.
 
Organizarea și desfășurarea concursului va avea loc pe data de 06.10.2021 începând cu ora 09.00. Accesul candidaților în unitate se va efectua începând cu ora 08.30


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MAGAZINER DIN CADRUL
COMPARTIMENTULUI MATERIALE SANITARE LA U.M. 02213 SEBEȘ


 
Nr.
Crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la proba interviu Punctaj final al concurs-ului Admis / respins
 1.  
Bogdan Florin Constantin 60 92 90 80,66 Respins
 1.  
Cornea Marius Dumitru 30 - - - Respins
 1.  
Ionașcă Alexandru 65 92 90 82,33 Respins
 1.  
Petrescu Ioan 90 92 90 90,66 Admis
 1.  
Todea Alexandru 15 - - - Respins
 
            Candidatul declarat  ”admis“  are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.10.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 29.09.2021 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune  la sediul unităţii militare angajatoare sediul U.M. 02213 Sebeş, Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.104. / mobil. 0755.039.885


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE MAGAZINER DIN CADRUL
COMPARTIMENTULUI MATERIALE SANITARE LA U.M. 02213 SEBEȘ

 
Nr.
Crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj la proba scrisă Punctaj la proba practică Punctaj la proba interviu Punctaj final al concurs-ului Admis / respins
 1.  
ADUMITROAE ALEXANDRU Neprezentat - Respins
 1.  
ALEXANDRESCU IOAN-MARIUS 40 - - - Respins
 1.  
BĂDILĂ ONISIE 45 - - - Respins
 1.  
COVACIU NICOLAE 65 100 100 88,33 Respins
 1.  
DE LOTTO ELENA-MIHAELA 60 Neprezentat - - Respins
 1.  
DOBRE IULIU-ALEXANDRU 70 40 - - Respins
 1.  
ISTRATE MIHAELA-DIANA Neprezentat - Respins
 1.  
JURJU VIORICA 90 100 100 96,66 Admis
 1.  
MAN ELISABETA Neprezentat - Respins
 1.  
RĂȘINARIU GHEORGHE-DĂNUȚ Neprezentat - Respins
 1.  
TOMA ANDREEA-IULIANA 35 - - - Respins
 1.  
TOMUȘ ANDREEA-ELENA 60 40 - - Respins
            Candidatul declarat  ”admis“  are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.10.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau  trepte  profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 29.09.2021 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 40 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
            Cererea se depune  la sediul unităţii militare angajatoare sediul U.M. 02213 Sebeş, Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.104. / mobil. 0755.039.885
 
ANUNŢ
 
CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
 
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul IA în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din Secția farmacie și logistică medicală la Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 75 88 81,5 Admis
 
 
 
Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 07.10.2021, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 27.09.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționar public RAICIU Geta.

ANUNŢ
 
cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „Referent de specialitate gradul IA” în Biroul formaținui , echipamente și dispozitive medicale din cadrul Secției farmacie și logistică medicală la
Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 88 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 23.09.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.


ANUNŢ
cu rezultatele probei interviu la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de magaziner  din cadrul Compartimentului materiale sanitare UM 02213 Sebeș
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Menţiune
admis/respins
 1.  
COVACIU NICOLAE 100 ADMIS
 1.  
JURJU VIORICA 100 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei interviu la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare din UM 02213 Sebeș
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba interviu Menţiune
admis/respins
1. BOGDAN FLORIN CONSTANTIN 90 ADMIS
2. IONAȘCĂ ALEXANDRU 90 ADMIS
3. PETRESCU IOAN 90 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmar din UM 02213 Sebeș
 Nr.
  crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1. BOGDAN FLORIN CONSTANTIN 92 ADMIS
2. IONAȘCĂ ALEXANDRU 92 ADMIS
3, PETRESCU IOAN 92 ADMIS
Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba scrisă vor susţine proba interviu în data de 20.09.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat  pentru încadrarea
funcției de magaziner  din cadrul Compartimentului materiale sanitare din UM 02213 Sebeș
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1. COVACIU NICOLAE 100 ADMIS
2. DE LOTTO ELENA MIHAELA NEPREZENTAT RESPINS
3. DOBRE IULIU-ALEXANDRU 40 RESPINS
4. JURJU VIORICA 100 ADMIS
 5. TOMUȘ ANDREEA ELENA 40 RESPINS

Candidaţii declarați  ,,Admiși”  la proba practică vor susţine proba interviu în data de 20.09.2021, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei pot formula o contestaţie de la data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102. 0755.039.885 .


ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA
în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din cadrul Secției farmacie și logistică medicală la
Unitatea Militară 02439 București
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/ respins
1. LUNGU Daniela-Valentina 75 Admis
 
Candidatul admis va susţine interviul în data de  17.09.2021 ora 10.00.
Candidatul nemulțumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 15.09.2021, ora 10.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Contestația se depune la sediul Unității Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor f.p. Raiciu Geta.
 
         Comisia de concurs:        
Președinte: maior ȚUȚUI Gabriela - șef Secție farmacie și logistică medicală_________;
Membri:    maior CREMENESCU George-Emilian șef Birou formațiuni, echipamente și dispozitive medicale________;
                           personal civil contractual ing. LUNGESCU Gabriela - referent de specialitate gradul I A în Biroul administrare patrimoniu, programe de investiții și standardizare construcții ______________;
Secretar:    funcționar public RAICIU Geta - inspector grad superior în Compartimentul management personal civil_______________.ANUNŢ
cu rezultatul selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual „ Referent de specialitate gradul IA” în Biroul formațiuni, echipamente și dispozitive medicale din Secția farmacie și logistică medicală
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. LUNGU Daniela- Valentina Admis -
 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.09.2021, ora 10.00.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarului de concurs se va prezenta la proba scrisă în data de 13.09.2021 ora 09.30 la compartimentul management personal civil (având asupra sar 1 pix cu mină albastră).
Accesul în sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate.
    Comisia de concurs, formată din:
           Președinte: maior ȚUȚUI Gabriela-șef secție farmacie și logistică medicală____________;
           Membri:       maior CREMENESCU George-șef birou formațiuni, echipamente și dispozitive medicale________;
                               plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în  biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene_________;
          Secretar:  funcționar public RAICIU Geta-inspector grad superior în compartimentul management personal civil__________.
 
A N U N Ţ
privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de
farmacist cu drept de liberă practică  în microstructura Standardizare medicamente din Secția medicamente, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
din Centrul de  logistică medicală și depozit sanitar Nord
 
 
            Centrul de logistică medicală și depozit sanitar nord cu sediul în mun. Sebeș, str. Călărași nr.74, jud. Alba în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist cu drept de liberă practică  în microstructura Standardizare medicamente din Secția medicamente, personal civil contractual – perioadă nedeterminată.
            Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
            a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) diplomă de licență în original și copie ce va fi certificată de microstructura de resurse umane;
            c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
            d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
            e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
            f) cazierul judiciar;
            g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
            h) chitanţă de plată a taxei de concurs;
            i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
j) documente privind schimbarea numelului (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească, etc.)  în original și copie ce vor fi certificate de microstructura de resurse umane.
            Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la caseria centrului la data depunerii dosarului.
            Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
             Documentele prevăzute la lit. b), c) şi i) se vor prezenta și în original în vederea certificării.
Anunțul a fost  Publicat în Revista Viaţa Medicală nr. 35 din 03.09.2018
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunţ, iar
concursul de desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica şi biografia pentru concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul www.directiamedicalamapn.ro secţiunea UTILE – Posturi Vacante şi pot fi ridicate şi de la sediul instituţiei odată cu depunerea dosarului pentru concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/731.905, int. 102, mobil: 0755.039.885.
 
 1. TEMATICA:
 1. Farmacocinetică generală;
 2. Farmacodinamie generală;
 3. Farmacotoxicologie generală;
 4. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor osteoarticulare;
 5. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare;
 6. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor metabolice;
 7. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor gastrointestinale;
 8. Medicamente utilizate în contracepția hormonală și în terapia hormonală din menopauză;
 9. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor neurologice;
 10. Medicamente utilizate în tratamentul durerii;
 11. Medicamente utilizate în tratamentul tulburărilor psihice;
 12. Medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor respiratorii;
 13. Principii ale antibioterapiei;
 14. Tratamentul farmacologic al infecțiilor fungice invazive.
 15. Tratamentul farmacologic al infecțiilor tractului respirator;
 16. Tratamentul farmacologic al infecților tractului urinar;
 17. Tratamentul farmacologic al bolilor cu transmitere sexuală;
 18. Tratamentul afecțiunilor oncologice;
 19. Titlul XIV – Legea 95/2006 – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.
 20. Titlul XV - Legea 95/2006 – Infracțiuni;
 21. Titlul XVI – Legea 95/2006 – Răspunderea civilă;
 22. Titlul XVIII – Legea 95/2006 - ,,Medicamentul";
 23. Management și legislație farmaceutică:
 • Legea 339/29.11.2005
 1. Farmacopeea Română ed. a X-a:
 • Prevederi generale
 • Uleiuri volatile
 • Alcoholum
 • Aqua destilata
 • Cacao oleum
 • Capsule
 • Cera flava
 • Cetaceum
 • Compressi. Tabulettae
 • Emelsiones
 • Extracta
 • Glucosum. Gummi arabicum
 • Infundibilia
 • Oculoguttae
 • Sirupi
 • Solutiones
 • Suppositoria
 • Suspensiones
 • Tincturae
 • Urguenta.
 
 
 1. BIBLIOGRAFIA:
 1. CRISTEA    AN. Farmacologie generală. Ed. Didactică și Pedagogică, București, ediția a II-a (revăzută și adăugită), 2009
 2. MANUAL DE FARMACOTERAPIE/Barbara G.Wells, Terry L.Schwinghammer, Josep T. DiPiro, Cecily V.DiPiro, Adina Popa (coord. Ed. în lb. română) – București,Prior, 2019
 3. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ – Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa, Ed. Polirom Iași 2001
 4. FARMACOPEEA ROMÂNĂ ediția a X-a, Ed. Medicală București 2015
 5. AGENDA MEDICALĂ, Editura medicală, București 2016
 6. LEGEA 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stuperfiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare.
 7. LEGEA 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicătă, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționare Colegiului farmaciștilor din România.
 8. LEGEA nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 9. ORDINUL nr. 131/04.02.2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, cu modificările și completările ulterioare.
 10. ORDINUL 761/17.06.2015 pentru aprobarea Ghidului privind bună practică de distribuție angro a medicamentelor.


ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de muncitor calificat IV, specialitatea „zidar”, în cadrul Formațiunii cazarmare
din UM 02213 Sebeș

 
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Bogdan Florin Constantin Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
2. Cornea Marius Dumitru Admis -
3. Groza Isidor; Admis -
4. Ionașcă Alexandru Admis -
5.              Petrescu Ioan                    Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.09.2021 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula o contestaţie de la data de 02.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102/ 0755.039.885 .
 
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Mr. Oltean Silviu________________
 
Membru:    Plt.adj. Răulea Andronic ___________
Membru:    P.c.c. Andrea Ioan_____________
Secretar:    Col. Bîtiu Răzvan_____________

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de magaziner , în cadrul Compartimentului materiale sanitare
din UM02213 Sebeș
 
 
            Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1.
Adumitroae Alexandru Admis -
2,
Alexandrescu Ioan-Marius Admis -
3,
Bădilă Onisie Admis -
4,
Covaciu Nicolae Admis -
5,
De Lotto Elena-Mihaela Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
6,
Dobre Iuliu-Alexandru Admis -
7,
Istrate Mihaela-Diana Admis -
8,
Jurju Viorica Admis -
9,
Man Elisabeta Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
10, Rășinariu Gheorghe-Dănuț Admis -
11,
Toma Andreea-Iuliana Admis
(Mențiune:  până  cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă (08.09.2021) să prezinte certificatul de cazierul judiciar)
-
12,
Tomuș Andreea-Elena Admis -
 
Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.09.2021 ora 09.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula o contestaţie de la data de 02.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00 conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fosduri publice  cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Col. Bîtiu Răzvan tel:0258.731905 int.102/ 0755.039.885 .
 
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Lt.col. Nicoară Liviu________________
 
Membru:    Plt.adj. Baniță Gelu ___________
Membru:    P.c.c. Horșia Florentina_____________
Secretar:    Col. Bîtiu Răzvan_____________
 
ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuţie, de personal civil contractual  de „Referent de specialitate gradul IA” în cadrul Compartimentulului formațiuni, echipamente și dispozitive medicale, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti
 
          Postul pentru care se organizează concurs este de Referent de specialitate gradul IA” în cadrul Compartimentulului formațiuni, echipamente și dispozitive medicale, Secția farmacie și logistică medicală, Oficiul logistic la Unitatea Militară 02439 Bucureşti.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
-asigură gestionarea, analizarea și prelucrarea informațiilor generate de registrul general al dispozitivelor medicale aflate în uz în unitățile militare subordonate;
- asigură monitorizarea aplicării prevederilor legale privind menținerea evidenței dispozitivelor medicale aflate în utilizare;
-asigură relaționarea cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pe domeniul de competență;
-participă la evaluarea activităților de control al calității pentru echipamentele de resort medical din structurile subordonate;
- monitorizează respectarea instrucțiunilor privind modul de întocmire, avizare și aprobare a proceselor verbale de scoatere din funcțiune a mijoacelor fixe, declasare/casare a bunurilor materiale altele decât mijoacele fixe, de către unitățile sanitare militare subordonate Direcției medicale.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs  adresată şefului  U.M. 02439 Bucureşti;
-   curriculum vitae - model european;
-   certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-fotocopia actului de identitate;
 -fotocopii ale documentelor de studii;
-fotocopii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate
profesionale;

- fotocopia carnetului  de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare
abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

- fotocopia actului de stare civilă, dacă este cazul;
-  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în
condiţiile în care este declarată "Admis" la concurs;

- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi cele care atestă vechimea în munca se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 02.09.2021, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, la Biroul management personal civil, persoană de contact: funcţionar-public Raiciu Geta, telefon 021/3196006 interior 130, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-15.00.
Condiţii generale de participare la concurs a candidaţilor:
1.      deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România;
2.      cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3.      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4.      deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5.      deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
6.   persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
1.   absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare de licență:
a) în domeniul Științelor administrative-specializarea servicii și politici de sănătate publică;
b) în domeniul Contabilitate-specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
c) în domeniul Economie-specializarea economie generală;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis";

3.       cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel - nivel bun;
4.       6 ani și 6 luni-vechime în specialitatea studiilor superioare universitare de licență absolvite;
5.       abilităţi/aptitudini: capacitatea de a acţiona independent dar şi de a lucra în echipă, competenţe de comunicare şi relaţionare, de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 06.09.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 București.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1, în data de 07.09.2021, până la ora 15.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, la data de 08.09.2021, ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.  Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti,
strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
13.09.2019, ora 10.00;

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 14.09.2021, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5 Bucureşti, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, ora 10.00;
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de  15.09.2021, până la ora 10.00, persoana de contact Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 16.09.2021, ora 10.00.
2.  Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada
Institutul Medico-Militar nr. 3-5, Bucureşti, sector 1, în data de
17.09.2019, ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.09.2021, ora 10.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5 sector 1, în data de 21.09.2019 până la ora 10.00, persoana de contact - Raiciu Geta, telefon 0213196006, interior 130.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a U.M. 02439 Bucureşti, în data de 22.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet în data de 23.09.2019, ora 12.00.
         Tematica de concurs:
     - Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;
     - Condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale;
     - Organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
     - Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare;
     - Avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale;
     - Înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date;
     - Valorificarea la intern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
     - Contabilitatea și gestionarea mijloacelor fixe;
     - Scoaterea din funcțiune a activelor fixe;
     - Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
     - Evidența şi raportarea dispozitivelor medicale din unitățile sanitare.
Bibliografie de concurs:
   - Titlul XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   - Hotărârea Guvernului României nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;
   - Hotărârea Guvernului României nr.1470/24.11.2005, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
   - Ordinul ministrului sănătății nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune şi aflate în utilizare;
   - Ordinul ministrului sănătății nr. 566/2020 din 3 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;
   - Ordinul ministrului sănătății nr. 1009/2016 din 6 septembrie 2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date, cu modificările și completările ulterioare;
   - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 197 din 30 octombrie 2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
   - Ordinul ministrului apărării naţionale. nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea și casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare
  - Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1204 din 10.11.2005, privind evidența şi raportarea dispozitivelor medicale din unitățile sanitare;
          Note:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
 
      
 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată
 
            Posturile  pentru care se organizează concurs sunt:
 • magaziner  din cadrul microstructurii Compartiment materiale sanitare a U.M. 02213 Sebeş;
 • muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare a U.M. 02213 Sebeş;
            Principalele cerinţe ale posturilor sunt:
Magaziner  din cadrul microstructurii Compartiment materiale sanitare: primirea, depozitarea, mânuirea,păstrarea ,distribuirea și ținerea evidenței operative a materialelor sanitare.
 • muncitor calificat IV (zidar) din cadrul Formațiunii cazarmare: executarea lucrărilor de întreținere  și reparații la construcțiile din cadrul cazărmii.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare;
¨ Curriculum vitae – model european;
¨ Certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu la data desfăşurării primei probe a concursului;
¨ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz. (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de studii (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨Copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor(documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea);
¨ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) ;
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.
Documentele vor fi introduse intr-un dosar cu șină.
            Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.08.2021, ora 14, 00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Col.Bîtiu Răzvan/P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.102.
            Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor :
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor       aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale  eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
            Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de magaziner din Compartimentului materiale sanitare sunt:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii absolvite;
 2. vechime în specialitate: 6 luni vechime în activitate
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de muncitor IV din cadrul Formațiunii cazarmare:
 1. nivelul studiilor: studii generale sau medii absolvite;
 2. vechime în specialitate: cu sau fără vechime în meserie/specialitate.
 3. perfecționări specializări: certificat de calificare profesională în meseria de zidar / echivalent.
 4. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 01.09.2021, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 02.09.2021 în intervalul orar  08.00-15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 06.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 08.09.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 09.09.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 13.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 14.09.2021, ora 09,00;
Rezultatul la proba practică  se afişează în data de 15.09.2021, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 16.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 102.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 17.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 20.09.2021, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 21.09.2021 la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 22.09.2021 în intervalul orar 08.00-15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Col. Bîtiu Răzvan  , telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 24.09.2021  la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 27.09.2021 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MAGAZINER DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MATERIALE  SANITARE
 
TEMATICĂ
 1. Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionar, garanţii şi răspunderile gestionarilor, predarea-pimirea gestiunilor şi responsabilităţile gestionarilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 2. Răspunderea materială a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale.
 3. Modul de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile de către gestionari.  
 4. Reguli generale privind activităţile desfăşurate de gestionari cu ocazia scoaterii din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale.
 5. Elemente specifice privind clasificarea bunurilor matriale, încadrarea şi duratele de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale.
 6. Atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 7. Reguli de ordine interioară aplicabile personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale
 8. Reguli generale, obligaţii şi îndatoriri privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
 9. Reguli generale, obligaţii şi îndatoriri privind apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.
 10. Reguli şi obligaţii privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
BIBLIOGRAFIE:
 1. Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-pimirea gestiunilor şi gestioanrea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului nr. M. 25 din 25.02.2012, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998  privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3.  „Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate cu Ordinul ministrului M. 92 din 16.09.2013, cu modificările și completările ulterioare;.
 4. Ordinul nr. M.87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 6. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate cu H.G.nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare .
 8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 din 27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale.
 9. Legea nr. 182 /2002  privind protecţia informaţiilor clasificate.
 
 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV DIN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE
 
TEMATICA :
 1. Executarea tencuielilor umede groase şi subţiri.
 2. Aplicarea tapetelor.
 3. Executarea placajelor din faianţă şi plăci ceramice smălţuite.
 4. Executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn.
 5. Executarea placajelor exterioare din plăci de argilă arsă.
 6. Executarea placajelor din plăci de faianţă şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri.
 7. Repararea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor.
 8. Măsuri şi obligaţii prevăzute de Legea nr. 319 din 14.07.2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 
BIBLIOGRAFIA:
 1. Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N, din 03.04.1996, pentru aprobarea „Normativului privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri”, (Indicativ NE 001-1996 ).
 2. Decizia Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Direcţionare în Construcţii nr. 54 din 20.12.1986, privind aprobarea „Instrucţiunilor tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn” (Indicativ C 70-1986).
 3. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1575, din 15.10.2002, pentru aprobarea „Ghidului privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile” (Indicativ GT 041-2002).
 4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publicenr.1529 , din 23.08.2012, pentru aprobarea „Ghidului pentru produse  de finisare  din materiale polimerice  utilizate în construcții .” (Indicativ GE 058-2012).
 5. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, nr. 604 din 21.04.2003 pentru aprobarea „Ghidului de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri” (Indicativ GP 073-2002).
 6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.  319, din 14 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare.
   NOTĂ:Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual LUNGESCU Gabriela din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului administrare patrimoniu, programe de investiții și standardizare construcții.
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. LUNGESCU Gabriela 95 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 26.06.2021 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor funcționar public RAICIU Geta.
         COMISIA DE EXAMINARE:
         Președinte: - colonel MIȚARU Adi-Iulian-șef Oficiu logistic_______;
        Membrii:  - plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene__________;
                           - plutonier adjutant ZĂVOD George-subofițer de administrație în Biroul administare patrimoniu, programe investiții și standardizare construcții;
        Secretar:  - funcționar public RAICIU Geta-inspector superior în biroul management personal civil________.   


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului administrare patrimoniu, programe de investiții  și standardizare construcții la Direcția medicală.
 
          Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 23.07.2021, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
           TEMATICA:
    1. Etapele de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții;
    2.  Planificarea investiţiilor şi analiza privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice;
    3. Etapele realizării proiectelor de investiții publice semnificative;.
    4. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    5. Verificarea sistemului calităţii în construcţii în părțile care privesc Direcția medicală;
    6.Parcurgerea etapelor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
    7.Participarea la şedinţele Consiliul tehnico-economic al M.Ap.N., pentru susţinerea documentaţiilor tehnice din unităţi;
    8.Monitorizarea cheltuirii fondurilor financiare alocate pe unităţi, pentru reparaţii capitale, consolidare, dezvoltare şi modernizare a infrastructurii unităţilor;
     9.Verificarea modului de realizare a activităților de Urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
     10.Verificarea activităților necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale.
     BIBLIOGRAFIA:
     1. Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
      2. Hotărârea de Guvern. nr. 225 din 26 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice;
     3. Ordonanţa de urgenţă nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
     4. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991* R privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
     5. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995* R privind calitatea în construcţii;
     6. Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii;
7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94 din 24 august 2017 pentru aprobarea         Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale;
      8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.91 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării;
      9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale;
     10. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.40 din 21 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special.
           Toate reglementările precizate vor fi abordate în forma actuală, cu modificările și completările ulterioare publicării.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 09.07.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direcția medicală.A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul III în postul de referent de specialitate gradul II în cadrul Biroului coordonare logistică, accesare  și monitorizare fonduri europene la Direcția medicală
 
      Examenul de promovare în grad profesional superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 02.06.2021, ora.10.00.
     Tipul probei de examen: probă scrisă.
    TEMATICA
 • Întocmirea şi utilizarea documentelor financiar contabile;
 • Răspunderea materială a militarilor;
 • Domeniile funcţionale şi conexe ale logisticii operaţiunilor întrunite;
 • Structurile de logistică şi minsiunile acestora;
 • Structura de forţe a Armatei;
 • Valorificarea bunurilor materiale scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice;
 • Transmiterea fără plată de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
     BIBLIOGRAFIA
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
- Ordonanţa nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
- Ordinul nr. M 36 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiunilor întrunite;
- Legea nr. 346/2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor materiale aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Data limită de depunere a cererii de participare la examinare este data de 28.05.2021, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil din Direcția medicală.
 
ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual LAMBĂ Florentiuna-Roxana din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului proceduri și monitorizare achiziții
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. LAMBĂ Florentina-Roxana 87 Admis
Candidata nemulţumită de rezultatul obţinut poate formula şi depune contestaţie până la data de 28.04.2020 orele 16.00, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Direcției medicale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor f.p. Raiciu Geta.

         COMISIA DE EXAMINARE:
        Președinte: - locotenent-colonel BROTAC Narcis-șef compartiment program major și planificarea înzestrării_______
        Membrii: - maior ALEXE Marian-Doru-șef birou proceduri și monitorizare achiziții________
                           - plutonier adjutant STAN Florina-subofițer de stat major în biroul coordonare logistică, accesare și monitorizare fonduri europene______
        Secretar:  - funcționar public RAICIU Geta-inspector superior în biroul management personal civil_______        


ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului civil contractual ZĂGREAN Mircea-Alexandru din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului sisteme informatice și de interconectarehiziții
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. ZĂGREAN Mircea-Alexanru 100 Admis
         
 
         COMISIA DE EXAMINARE:
         Preşedinte: colonel ing. HARALAMBIE Dragoș________
         Membri:    căpitan ing. ROȘCA Sorin _________
                           maistru militar HUREZEANU Mihai_______
         Secretar:    funcţionar public RAICIU Geta___________


ANUNŢ
 
cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual BĂDESCU Simona-Mirela din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului secretariat, reprezentare și relații publice
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la
 proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. P.c.c. BĂDESCU Simona-Mirela 100 Admis
         
         COMISIA DE EXAMINARE:
Preşedinte: - colonel HARALABIE Dragoș-Daniel-șef Oficiu învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice 
Membri:    - maior APOSTOL Alexandru Ionuț- șef birou secretariat, reprezentare și relații publice
                 - maior DAVID Emanuela-șef birou management personal militar
Secretar:     - funcționar public RAICIU Geta - inspector superior în biroul management personal civil


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul I A în cadrul Biroului proceduri și monitorizare achiziții la Direcția medicală
 
          Examenul de promovare în grad profesional superior se va desfăşura la sediul Direcșiei medicale, strada Institutul Medico – Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 27.04.2021, ora.13.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
          BIBLIOGRAFIA:
    1. Legea nr. 98/19.05.2016privind achiziţiile publice, cu modificările şi completărileulterioare;
    2. H.G. nr. 395/2016 normelemetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordinul nr. M 31/2018 privind competenţele de achiziţie a produselor servicii şi lucrărilor în cadrul Ministerului ApărăriiNaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Dispoziţia D.M. nr. 5/2018 pentru aprobarea normelor privind achiziţia public centralizată de echipamente medicale, produse farmaceutice şi servicii de mentenanţă a echipamentelor medicale în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 1. Dispoziţia D.A. nr. pentru probarea normelor metodologice privind planificarea şi derularea achiţiilor publice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil din Direcția medicală.


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul IA în cadrul biroului secretariat, reprezentare și relații publice la Direcția medicală
 
            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 26.04.2020, ora.09.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLOGRAFIE:
            1. Legea 53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
            2. Ordinul nr. M 103/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
            3. Dispoziţia secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului nr. D.R.P.-1/2010 pentru aprobarea „R.P.-1/4, Activităţi de informare şi relaţii publice pe timpul exerciţiilor militare”;
 1.            . Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice de aplicare a acesteia;
           5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 101/2012, privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență,cu modificările și completările ulterioare;
          6. Ordin nr. M 38 din 15 martie 2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate;
          7. Ordin M 17 din 04 februarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.
          Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional, deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direția medicală.


A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractul din postul de referent de specialitate gradul I în postul de referent de specialitate gradul I A în cadrul Biroului sisteme informatice și de interconectare
 la Direcția medicală
 
          Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 28.04.2021, ora.09.00.
          Tipul probei de examen: probă scrisă.
           TEMATICA:
           1. Norme privind protecția informațiilor clasificate in sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC din Armata României aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.22/ 2014, denumite in continuare Norme INFOSEC/ 2014.
   1.1 CAPITOLUL VI Acreditarea și reacreditarea de securitate a SIC.
   1.2 CAPITOLUL VII Protecțiainformațiilor clasificate in SIC.
   1.3 CAPITOLUL VIII Interconectarea SIC.
            2. Norme privind protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naționale aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.9/2013
   2.1 SECȚIUNEA a 3-a Particularități privind categoriile de documente cu destinație specială.
            3. Dispoziție pentru aprobarea "Cerințelor privind acreditarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la INTERNET sau alte rețele publice precum și autorizarea site-urilor web din rețelele publice aparținând structurilor Ministerului Apărării Naționale" - A-S 15 din 21 mai 2020.
   3.1 CAPITOLUL II Asigurarea securității sistemelor și serviciilor
3.1 .a SECTIUNEA 1 Servicii electronice de rețea
3.1 .b SECTIUNEA a 2-a Tipuri de SIC-IRP
            4. Instrucțiuni privind asigurarea rețelelor, serviciilor și echipamentelor de comunicații electronice in MApN - MS-123 din 24.1 1.2014
             5. Dispoziție pentru aprobarea ,,Ghidului de configurare de securitate pentru sistemul de operare WINDOWS 10, versiunea 2.0"
  6.1 CAPITOLUL II. Securizarea sistemelor informatice.
  6.2 CAPITOLUL III. Funcționalități de securitate specifice Windows 10.
           6. Calculatoare personale - arhitecturii, funcționare și interconectare - Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Păun - editura MATRIXROM, 2011.
  7.1 Capitolul III - Arhitectura calculatoarelor personale.
  7.2 Capitolul IV- Componentele software-ului de bază al calculatoarelor personale.
  7.3 Capitolul V - Interconectarea calculatoarelor.
            7. Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare - Emil Cebuc, Vasile Teodor Dădârlat– editura ALBASTRA, 2010
  8.1 MODELE DE REFERINTA
  8.2 MEDIILE DE TRANSMISIE $1 CABLAREA STRUC'TURATA
  8.3 RETELE LOCALE CLASICE

  8.4 PRINCIPALELE ARHITECTURI ALE REȚELELOR DE CALCULATOARE
 
 
      BIBLIOGRAFIA:
 1.       Norme privind protecția informațiilor clasificate in sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC din Armata României aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.22/ 2014, denumite in continuare Norme INFOSEC/2014;
 2.       . Norme privind protecțiainformațiilor clasificate in Ministerul Apărării Naționale aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționalenr. M.9/2013;
      3. Dispoziție pentru aprobarea "Cerințelor privind acreditarea sistemelor informatice și de comunicații conectate la INTERNET sau alta rețea publică precum și autorizarea site-urilor web din rețelele publice aparținând structurilor Ministerului Apărării Naționale" - AS 15 din 21 mai 2020;
      4. Instrucțiuni privind asigurarea rețelelor, serviciilor și echipamentelor de comunicații electronice in MApN - MS-123 din 24.11.2014;
      5. Dispoziție pentru aprobarea ,,Ghidului de configurare de securitate pentru sistemul de operareWINDOWS 10, versiunea 2.0";
      6. Calculatoare personale - arhitecturii, funcționare și interconectare - Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Păun - editura MATRIXROM, 2011;
      7. Rețele de calculatoare de la cablare la interconectare - Emil Cebuc, Vasile Teodor Dădârlat – editura ALBASTRA, 2010.
            Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
- cererea de participare la examen a candidatului;
- adeverința din care să rezulte vechimea de minim 3 ani în funcția și gradul profesional deținut;
- fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până pe data de 16.04.2021 la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul biroului management personal civil la Direcția medicală.


ANUNȚ
privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical radiologie) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Observații
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
„General doctor aviator Victor Anastasiu” București
1 TRAIAN Dorin-Ionuț 6,84 ADMIS  
2 JUNCU Ioan-Constantin 4,15 RESPINS  
3 BUZESCU Marina-Mădălina 3,16 RESPINS  
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CĂRĂUȘU Andrei 6,40 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ANUNȚ
privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical generalist) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/
ABSENT
Observații
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 MOTOACĂ Mihai 7,04 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 VOICILĂ Gabriel 5,10 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția recuperare, medicină fizică și balneologie (recuperare medicală neurologie) a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 CONSTANTIN Ionela-Anișoara 7,98 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția clinică cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 IANCU-ISPAS Claudia 8,82 ADMIS  
2 CRÎNGANU George-Mădălin 4,62 RESPINS  
3 SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana 4,11 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul sprijin medical din Compartimentul primire urgențe a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 MOROȘANU Roxana-Florina 7,03 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Sala operații din Secția chirurgie generală și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CONDURACHE Cosmin-Constantin 6,21 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ANUNȚ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical radiologie) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/
ABSENT
Observații
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu” București
1 TRAIAN Dorin-Ionuț 6,84 ADMIS  
2 JUNCU Ioan-Constantin 5,00 RESPINS  
3 BUZESCU Marina-Mădălina 3,16 RESPINS  
Denumirea funcției vacante:  Sanitar (asistent medical radiologie) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CĂRĂUȘU Andrei 6,40 ADMIS  
 
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.


ANUNȚ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
de Sanitar (asistent medical generalist) prin chemare/rechemare în activitate
 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului* NOTA OBȚINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Observații
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 MOTOACĂ Mihai 7,04 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția unitate clinică primiri urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 VOICILĂ Gabriel 5,47 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția recuperare, medicină fizică și balneologie (recuperare medicală neurologie) a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 CONSTANTIN Ionela-Anișoara 7,98 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Secția clinică cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București
1 IANCU-ISPAS Claudia 8,82 ADMIS  
2 CRÎNGANU George-Mădălin 4,80 RESPINS  
3 SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana 4,11 RESPINS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Modulul sprijin medical din Compartimentul primire urgențe a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 MOROȘANU Roxana-Florina 7,03 ADMIS  
Denumirea funcției vacante: Sanitar (asistent medical generalist) în Sala operații din Secția chirurgie generală și traumatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iași
1 CONDURACHE Cosmin-Constantin 6,21 ADMIS  
* Candidaţii se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
 
ANUNŢ
cu rezultatele obținute la testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală,
din cadrul concursului/examenului organizat în vederea încadrării funcţiilor militare
vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate
 
În urma contestațiilor depuse de doi candidați la Comisia de expertiză medico – militară a Direcției medicale, candidații au obținut următoarele rezultate:
- 2 (doi) candidați au fost declarați „ADMIS”.
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana ADMIS Apt serviciu militar potrivit Deciziei medicale nr. A 2226/4 din 09.03.2021.
 1.  
TRAIAN Dorin-Ionuț ADMIS Apt serviciu militar potrivit Deciziei medicale
Nr. A 2226/2 din 09.03.2021.
ANUNŢ
cu rezultatele obținute la testele eliminatorii de aptitudini:
 evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală,
din cadrul concursului/examenului organizat în vederea încadrării funcţiilor militare
vacante de execuţie, de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate
 
Potrivit calendarului de desfăşurare al concursului, în perioada 15.02 - 03.03.2021, s-au  desfășurat testele eliminatorii de aptitudini: evaluare psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și examinare medicală.
În urma susținerii testelor eliminatorii de aptitudini, candidații au obținut următoarele rezultate:
- 10 (zece) candidați au fost declarați „ADMIS”;
- 11 (unsprezece) candidați au fost declarați „RESPINS”;

 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
BORDEIANU Maria RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
BUZESCU Marina-Mădălina ADMIS  
 1.  
CAPĂTĂ Laura-Daniela RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
CĂRĂUȘU Andrei ADMIS  
 1.  
CIOBĂNESCU Ionela-Mădălina RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
CONDURACHE Cosmin-Constantin ADMIS  
 1.  
CONSTANTIN Ionela-Anișoara ADMIS  
 1.  
CRÎNGANU George-Mădălin ADMIS  
 1.  
DUMITRIU Ionela-Georgiana RESPINS Respins la evaluarea nivelului
de pregătire fizică
 1.  
IANCU-ISPAS Claudia ADMIS  
 1.  
JUNCU Ioan-Constantin ADMIS  
 1.  
LOGHIN Iuliana RESPINS Respins la evaluarea nivelului
de pregătire fizică
 1.  
MANGALAGIU Ioana-Raluca RESPINS Neprezentat la  evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
 1.  
MOROȘANU Roxana-Florina ADMIS  
 1.  
MOTOACĂ Mihai ADMIS  
 1.  
OGRUȚAN Maria RESPINS Respins la evaluarea psihologică
 1.  
SIN Georgeta RESPINS Inapt serviciu militar
la examinarea medicală
 1.  
STRUȚ Ramona Elena RESPINS Neprezentat la evaluare psihologică și  evaluarea nivelului de pregătire fizică
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Rezultat obținut Observații
 1.  
SUSĂNESCU Georgeta-Iuliana RESPINS Inapt serviciu militar la examinarea medicală
Depusă contestație la Comisia de expertiză medico – militară
 1.  
TRAIAN Dorin-Ionuț RESPINS Inapt serviciu militar la examinarea medicală
Depusă contestație la Comisia de expertiză medico – militară.
 1.  
VOICILĂ Gabriel ADMIS  
 
NOTE:
1. Situația celor doi candidați declarați „RESPINS” la examinarea medicală, în urma rezultatului obținut „Inapt serviciu militar”, care au depus contestație la Comisia de expertiză medico – militară, va fi soluționată până la data de 12 martie 2021.
2. Rezultatele obținute de cei doi candidați, în urma soluționării contestațiilor, vor fi afișate în data 12 martie 2021, la punctul de control al U.M. 02439 Bucureşti.


ANUNŢ
privind planificarea candidaților pentru încadrarea funcţiilor militare vacante de subofiţer sanitar, prin chemare/rechemare în activitate, în vederea examinării medicale
 
 
Potrivit calendarului de desfăşurare al concursului, în perioada 22 - 26.02.2021, este planificată examinarea medicală, cu menţiunea că la acestă probă, participă candidaţii care au fost declaraţi “ADMIS”, în urma susținerii evaluării psihologice și evaluării nivelului de pregătire fizică, care se vor finaliza în data de 17.02.2021.
Examinarea medicală a candidaților se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, astfel:
 
Nr.
crt.
Numele şi prenumele Data/ora examinării
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Academician Ștefan Milcu” București
 1.  
BORDEIANU MARIA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
BUZESCU MARINA-MĂDĂLINA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CAPĂTĂ LAURA-DANIELA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CIOBĂNESCU IONELA-MĂDĂLINA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CONSTANTIN IONELA-ANIȘOARA 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
CRÎNGANU GEORGE-MĂDĂLIN 22.02.2021 ora 07.00
 1.  
IANCU-ISPAS CLAUDIA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
JUNCU IOAN-CONSTANTIN 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
MOTOACĂ MIHAI 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
OGRUȚAN MARIA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
SUSĂNESCU GEORGETA-IULIANA 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
TRAIAN DORIN-IONUȚ 23.02.2021 ora 07.00
 1.  
VOICILĂ GABRIEL 23.02.2021 ora 07.00
Spitalul Clinic Militar de Urgență ,,Dr. Iacob Czihac” Iași
 1.  
CĂRĂUȘU ANDREI 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
CONDURACHE COSMIN-CONSTANTIN 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
DUMITRIU IONELA-GEORGIANA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
LOGHIN IULIANA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
MANGALAGIU IOANA-RALUCA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
MOROȘANU ROXANA-FLORINA 24.02.2021 ora 07.30
 1.  
STRUȚ RAMONA ELENA 24.02.2021 ora 07.30
Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Alexandru Gafencu” Constanța
 1.  
SIN GEORGETA 23.02.2021 ora 07.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


În vederea desfășurării în condiții regulamentare a examinării medicale, candidații trebuie să respecte următoarele reguli și condiții generale:
- la intrarea în unitățile sanitare, se va efectua triajul epidemiologic al candidaților;
- se va interzice accesul în unitate și susținerea examinării medicale, candidaților care vor prezenta la sosire, simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
- candidații vor prezenta adeverința eliberată de medicul de familie, care trebuie să conțină următorul text: ,,Clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase. Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examnării medicale la intrarea în sistemul militar”; (aceeași adeverință prezentată și la evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică)
 • candidații vor avea asupra lor, următoarele: actul de identitate în original, adeverința de la medicul de familie și fișa de examinare medicală;
- candidaţilor nu li se asigură transport, cazare și masă.
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Academician Ștefan Milcu”, are sediul în strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, București.
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 150 lei.
Spitalul Clinic Militar de Urgență ,,Dr. Iacob Czihac”, are sediul în strada General Berthelot Henri Mathias, nr. 7-9, Iași
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 601 lei.
Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Alexandru Gafencu”, are sediul în bulevardul Mamaia, nr. 96, Constanța
Costul examinării medicale suportat de candidat este de 300 lei.